ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินบำเหน็จตอบแทนให้กับกำลังพลของกองการฌาปนกิจ

วันที่ 10 พ.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบเงินบำเหน็จตอบแทนให้กับ น.ส. ศุภากร เหมะสิริ กำลังพล

ของกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ที่ลาออกจากราชการ ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์