ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้นายทหารประทวน

วันที่ 6 มิ.ย. 62 เวลา 0900  พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ

ให้นายทหารประทวน จ.ส.ต.หญิง สุธาทิพย์ อินทรถาวร ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก