ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ. จัดชุดสวัสดิการเคลื่อนที่ เพื่อรับสมัครสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก