ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมงานวันศาสนศึกษาปีที่ 29 และวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2562

วันที่ 15 ก.ย.62 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมงานวันศาสนศึกษาปีที่ 29 และวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2562

พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยงาน ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กทม.