ข่าวสารและกิจกรรม

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ กรมสวัสดิการทหารบก

วันที่ 20 พ.ย. 62 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ณ กรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม่ และกองต่างๆของกรมสวัสดิการทหารบกโดยมี ร.ต.ภัทรพงศ์ ทัพวนานต์ เป็นหัวหน้าชุด