ข่าวสารและกิจกรรม

กรมสวัสดิการทหารบกร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบรถวีลแชร์

กรมสวัสดิการทหารบก โดย พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารบกมอบรถวีลแชร์

ให้กับ นายวิโรจน์ กนกนาค คู่สมรสของนางไอลดา กนกนาค เจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน กฌป.สก.ทบ.

โดยมี พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ให้การต้อนรับ