ข่าวสารและกิจกรรม

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ขอบคุณท่านนายก ที่กรุณาแจกหน้ากากอนามัย

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ขอบคุณท่านนายก ที่กรุณาแจกหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละออง

และไวรัสโคโรนาหรือ COVID -19