ข่าวสารและกิจกรรม

กำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ทำความสะอาดสำนักงาน

16 มี.ค. 63 กำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ทำความสะอาดสำนักงาน และฌาปนสถาน ทบ.ทั้ง 3 แห่ง