ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ. ตรวจดูการปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ. ตรวจดูการปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก