การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. วาท กุญชรานุสสรณ์ น.ส. สุพรรณิกา กุญชรานุสสรณ์ 207,899 25 ก.พ. 2562
2 พ.ท. จินดา ประสงค์ธรรม นาง ฐิติพร ประสงค์ธรรม 207,115 25 ก.พ. 2562
3 พ.ท.หญิง สุนิศา ศรีแตงอ่อน นาย ภูวดล สุวรรณดี 74,300 25 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 19,309
4 พ.ท.หญิง สุนิศา ศรีแตงอ่อน ด.ช. ภูริศร์ สุวรรณดี 113,509 25 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 19,309
5 ร.ต. ลำพอง รวมทรัพย์ นาง ดาหวัน รวมทรัพย์ 207,132 25 ก.พ. 2562
6 ร.ต. มังกร คำบุตรดี น.ส. อภิญญา คำบุตรดี 206,901 25 ก.พ. 2562
7 จ.ส.อ. สัมพันธ์ แก้ววิเชียร น.ส. กัญญ์ฐญาณ์ บุญพันธ์ 207,596 25 ก.พ. 2562
8 ส.อ. ถาวร สิมมาขันธ์ นาย ส่งศักดิ์ สิมมาขันธ์ 207,120 25 ก.พ. 2562
9 น.ส. สุวรรณ์ สว่างหล้า น.ส. ชุติมา สว่างหล้า 207,120 25 ก.พ. 2562
10 นาง วรรณดี สายสุคนธ์ นาย มาริษ สายสุคนธ์ 208,149 25 ก.พ. 2562