การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ชัยยงค์ เรืองการุณ นาง อรพินท์ โพธิสัมฤทธิ์ 203,222 24 มี.ค. 2560
2 น.อ. ไสว เอี่ยมลาภา นาง วันทนา รัตนะผล 203,662 24 มี.ค. 2560
3 นาย พยับ พุ่มพวง น.ส. สมคิด พุ่มพวง 203,223 24 มี.ค. 2560
4 นาง สมพงษ์ วีระชนประเสริฐ นาย สมภพ วีระชนประเสริฐ 203,221 24 มี.ค. 2560
5 นาง ปอย พันธมา นาง ฉวีวรรณ ศรีเสมอ 203,434 24 มี.ค. 2560
6 พ.อ. ขจรศักดิ์ หอมจรรยา นาย รัฐศาสตร์ หอมจรรยา 163,611 23 มี.ค. 2560 หักเงินยืม 40,000
7 พ.อ. เสนีย์ แสนอาจหาญ นาย นุดล แสนอาจหาญ 203,402 23 มี.ค. 2560
8 ร.ต. ชาญ ขจรเวช นาย โอฬาร ขจรเวช 37,326 23 มี.ค. 2560
9 ร.ต. ชาญ ขจรเวช นาย สราวุฒิ ขจรเวช 37,326 23 มี.ค. 2560
10 ร.ต. ชาญ ขจรเวช นาย ณัฐพล ขจรเวช 37,326 23 มี.ค. 2560