การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. มนูญ วัฒนรุ่งเรือง นาง ณราพรรณ จันทร์เพ็ง 207,707 26 มิ.ย. 2562
2 ร.ต. สมหวัง ฉ่ำผิว นาง เล็ก ฉ่ำผิว 191,878 26 มิ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,570
3 นาง ภัทราภรณ์ สุดเสนาะ นาย ภิญโญ สุดเสนาะ 207,441 26 มิ.ย. 2562
4 นาง สมพร ศักดิ์ประดิษฐ์ ร.ต. เนรมิตร ศักดิ์ประดิษฐ์ 167,448 26 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
5 นาง ส้มลิ้ม ทองรักษ์ นาย มหพล ทองรักษ์ 207,449 26 มิ.ย. 2562
6 นาง เกษร พาหล ร.ต. สมพงษ์ ดีงาม 207,449 26 มิ.ย. 2562
7 นาง สมศรี กายโรจน์ จ.ส.อ.หญิง พรวิภา กายโรจน์ 202,989 26 มิ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,450
8 นาง กฤษณา หันพันตู นาย สกล หันพันตู 207,931 26 มิ.ย. 2562
9 นาย อุลัย จันทร์ด้วง จ.ส.อ. สายยา จันทร์ด้วง 207,450 26 มิ.ย. 2562
10 นาง บัวคำ ศุภกิจ จ.ส.อ. ชาญชัย ศุภกิจ 207,455 26 มิ.ย. 2562