การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. อำพน อมรวิสัยสรเดช พ.ต.หญิง พรฉวี บัวสุข 207,179 1 พ.ย. 2561
2 พล.อ.ต.หญิง กันยารัตน์ ยุกตะนันทน์ นาง กิตนันท์ พิชัยณรงค์ 109,551 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,620
3 พ.อ. สำเภา ศรแก้วดารา น.ส. ภัสราภรณ์ ศรแก้วดารา 207,173 1 พ.ย. 2561
4 พ.ท. เกษม อ่ำตระกูล นาย อรรถกร อ่ำตระกูล 200,484 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,695
5 ร.ต. เขียน แสงวิเศษ ร.ท. เพชรรัตน์ แสงวิเศษ 114,586 1 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,584
6 นาง สาหร่าย อุ้มอำยวน นาง อาจรีย์ ยวดลาด 132,796 1 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 74,375
7 นาย สมทรง พาแหง นาง บัวสอน พาแหง 206,808 1 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 372
8 นาง ละออง ประไพรัตน์ ร.อ. ผไท ประไพรัตน์ 207,441 1 พ.ย. 2561
9 นาง รัตนา นฤภัย นาวาโทหญิง ศศรัศศ์ นฤภัย 207,178 1 พ.ย. 2561
10 นาง ทองอยู่ เพชรประดับวงศ์ พล.ต. สมบัติ เพชรประดับวงศ์ 207,178 1 พ.ย. 2561