การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ปัญญา ซกจี้ตั้น นาง จินตนา ซกจี้ตั้น 204,598 1 ธ.ค. 2560
2 พ.ท. สำราญ เทพกมล นาง สาริณี สุนทรนันท 204,588 1 ธ.ค. 2560
3 พ.ท. สมพงษ์ ศิริวัฒน์ น.ส. สุรัตญา สุขสำราญ 204,589 1 ธ.ค. 2560
4 พ.ท. ชลิต สุวรรณเกษม นาย พลรัช สุวรรณเกษม 159,513 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,077
5 พ.ท. สุรพล เพิ่มสุวรรณ นาง วัฒนา เพิ่มสุวรรณ 97,438 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 95,167 และเงินค่ารายได้พัฒนากิจการ 12,001
6 ร.อ. ทองสุข เจริญขำ น.ส. สำเนียง กองขุนชาติ 204,579 1 ธ.ค. 2560
7 ร.อ. สุชาติ ศรศรีวิชัย จ.ส.อ. ปฎิยุทธ์ ศรศรีวิชัย 204,594 1 ธ.ค. 2560
8 ร.ต. สายันต์ ปานรักษา นาง ประพิชญา ปานรักษา 73,640 1 ธ.ค. 2560
9 ร.ต. สายันต์ ปานรักษา ด.ญ. จิตติพัฒน์ ปานรักษา 130,955 1 ธ.ค. 2560
10 จ.ส.ต. สุพิน ตาละลักษมณ์ พ.ท. ประเสริฐ ตาละลักษมณ์ 173,199 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 31,391