การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.หญิง อาภรณ์ กระตุฤกษ์ นาย เยาวฤทธิ์ กระตุฤกษ์ 211,998 18 ก.ย. 2563
2 พ.อ. สมบัติ กุลสวัสดิ์ น.ส. ชมพูนุท กุลสวัสดิ์ 198,095 18 ก.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,537
3 พ.อ. บุญเกื้อ บำรุงใจ นาง หุ่นทอง บำรุงกิจ 211,633 18 ก.ย. 2563
4 พ.ต. ละเอียด รัมมะนพ น.ส. ปาริญากรณ์ รัมมะนพ 174,340 18 ก.ย. 2563
5 พ.ต. ละเอียด รัมมะนพ นาง จุลสวัสดิ์ รัมมะนพ 37,290 18 ก.ย. 2563
6 น.ส. นุชจรี หวังชม นาย พฤทธิพงษ์ เกษเกษร 211,629 18 ก.ย. 2563
7 นาย ประทีป ปานสีดำ นาง วัฒนี ปานสีดำ 211,629 18 ก.ย. 2563
8 นาย ประดิษฐ นิมิบุตร นาย ประเดิมชัย นิมิบุตร 211,631 18 ก.ย. 2563
9 นาง พัชรี ธนโชติ นาย พรเทพ ธนโชติ 148,954 18 ก.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 62,429
10 นาง สมใจ นุ่มฤทธิ์ นาง กาญจนา เกิดแก้ว 211,634 18 ก.ย. 2563