การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ยงสุวัฒน์ ไวทยะบูรณ์ นาง รินทร์มณีประภา ไวทยะบูรณ์ 110,786 25 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,569
2 พ.อ.หญิง จำนงค์ พิริยะโยธิน นาง วรรพัชร กะบะทอง 207,341 25 ธ.ค. 2561
3 พ.ท. วิทยา ขวัญเมือง นาง สถาพร ขวัญเมือง 197,018 25 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,829
4 พ.ท. วัลลภ กุลวัฒน์ น.ส. สุชาดา กุลวัฒน์ 157,100 25 ธ.ค. 2561
5 พ.ท. วัลลภ กุลวัฒน์ น.ส. ปานทิพย์ กุลวัฒน์ 50,266 25 ธ.ค. 2561
6 พ.ท. สายัณห์ พนมวนาภิรัต นาย ณัทภพ พนมวนาภิรัต 207,352 25 ธ.ค. 2561
7 พ.ต. ประยงค์ วงษ์อินทร์ นาย สิงห์ วงษ์อินทร์ 207,362 25 ธ.ค. 2561
8 พ.ต. ศิลป์ ศิลาชัย นาง เบญจวรรณ ศิลาชัย 207,341 25 ธ.ค. 2561
9 ร.ต. กฤษณะ ไกรเพิ่ม นาง สุชาดา ไกรเพิ่ม 207,366 25 ธ.ค. 2561
10 จ.ส.อ. เคลื่อน วนวงษ์ นาง ศรีแพร วนวงษ์ 207,340 25 ธ.ค. 2561