การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ต. ธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์ ร.ท.หญิง พันธ์ทิพย์ กฤษณ์เพ็ชร์ 211,258 11 มี.ค. 2563
2 พ.อ. เชาวรัตน์ ศรีมณี นาง เลิศลักษณ์ ศรีมณี 197,761 11 มี.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,455
3 ร.อ. ธีระกุล อ้นสอน นาง สมใจ อ้นสอน 173,979 11 มี.ค. 2563
4 ร.อ. ธีระกุล อ้นสอน นาย ประสาตร์ อ้นสอน 37,031 11 มี.ค. 2563
5 ร.ท. นันทวัฒน์ ต่วนต่าน นาง พัชท์สเนตร ต่วนต่าน 211,218 11 มี.ค. 2563
6 ร.ต. สุวรรณชัย สายยืนยงค์ นาง ธัญนันท์ สายยืนยงค์ 211,217 11 มี.ค. 2563
7 ร.ต. บุญเกิด ชมทรัพย์ น.ส. ณัฐจารี ชมทรัพย์ 210,778 11 มี.ค. 2563
8 นาง ประยงค์ บุญทระกุล พ.อ.หญิง ชุลีพร บุญทระกุล 211,558 11 มี.ค. 2563
9 นาง จรัสศรี มาลัยกรอง น.ส. สุขสาคร มาลัยกรอง 211,216 11 มี.ค. 2563
10 นาง ศรีเจริญ สุขศรีวรพล จ.ส.อ. ลิพล สุขศรีวรพล 211,217 11 มี.ค. 2563