การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. วิทูร ยอดพยุง น.ส. สุทธิลักษณ์ ยอดพยุง 205,864 23 มี.ค. 2561
2 พ.ท. บุญปลูก ไพรินทราภา นาง รัชนีย์ จินดานนท์ 205,837 23 มี.ค. 2561
3 ร.ท. สง่า จักรสิงห์โต นาง อำนวยพร ปรุงสุข 165,819 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
4 ร.ต. ชุบ โพธิ์แก้ว นาง อรรถวดี เนียมกอง 165,820 23 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
5 ร.ต.หญิง เจริญศรี พิณสายแก้ว นาง ไฉน บุณยะจินดา 205,824 23 มี.ค. 2561
6 จ.ส.อ. สัมพันธ์ ขุมทรัพย์ นาง จรีย์พร ขุมทรัพย์ 205,823 23 มี.ค. 2561
7 จ.ส.อ. เบ็ญจางค์ บัวทั่ง นาง ละม่อม บัวทั่ง 82,386 23 มี.ค. 2561
8 จ.ส.อ. เบ็ญจางค์ บัวทั่ง นาง นันทนา เพ็ชร์ทวี 123,480 23 มี.ค. 2561
9 จ.ส.อ. โกศล ศรีสมพงษ์ นาง วรันธร ศรีสมพงษ์ 205,865 23 มี.ค. 2561
10 นาย สันติ สุขสารัญ นาย สุรเดช สุขสารัญ 205,837 23 มี.ค. 2561