การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ น.ส. กัญวลัญชณ์ เอี่ยมสุพรรณ 0 12 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 174,631
2 พล.ต. วิเชียร ชูปรีชา นาง นงเยาว์ ชูปรีชา 211,097 12 มิ.ย. 2563
3 พ.ท. อดิศร สุวรรณสิงห์ นาง ภานุพันธ์ สุวรรณสิงห์ 211,126 12 มิ.ย. 2563
4 พ.ท. มงคล ยังผ่อง นาย กิตติพงศ์ ยังผ่อง 211,139 12 มิ.ย. 2563
5 พ.ท. สมใจ ตั้งสกุล นาย จิโรจน์ ตั้งสกุล 211,137 12 มิ.ย. 2563
6 น.ท.หญิง สังวาลย์ จันทร์กลัด นาง กรองกาญจน์ จันทร์กลัด 211,490 12 มิ.ย. 2563
7 น.อ. วิจิตร ศรีเกษม ร.น. จ.ส.อ. คงกฤช ศรีเกษม 211,126 12 มิ.ย. 2563
8 ร.ต. ประวิทย์ ชื่นอุรา น.ส. ลักขณา ชื่นอุรา 140,499 12 มิ.ย. 2563
9 ร.ต. ประวิทย์ ชื่นอุรา นาง ปราณี ชื่นอุรา 70,600 12 มิ.ย. 2563
10 ร.ต. พินิจ แตงทอง นาง รัชนี มีทิศ 211,125 12 มิ.ย. 2563