การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. วิจิตร จุณณะภาต นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต 208,951 9 ก.ย. 2562
2 พ.อ. ชะโอด ว่องไว จ.ส.อ. สมชาติ ว่องไว 208,764 9 ก.ย. 2562
3 พ.ต. ไกรอนันต์ พันธ์หว้า นาย เดือน พันธ์หว้า 128,368 9 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,618
4 พ.ต. วิลาศ พันธุ์วิชัย นาง เนาวรัตน์ พันธุ์วิชัย 180,873 9 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 28,099
5 พ.อ.อ. สนั่น ราษีคูณ พ.อ. ประสาน อมรปาน 208,227 9 ก.ย. 2562
6 ร.ท. อำนวย อยู่สุข นาง ทัศนีย์ อยู่สุข 208,955 9 ก.ย. 2562
7 นาวาเอก นคร แพทย์รัตน์ นาง พูลทรัพย์ แพทย์รัตน์ 208,982 9 ก.ย. 2562
8 ร.ต. ชัชวาลย์ มาสวิน นาย ศุภกาญจน์ มาสวิน 208,973 9 ก.ย. 2562
9 เรืออากาศตรี สำเริง ชาญชัย นาง ชื่นจิตร์ ชาญชัย 104,500 9 ก.ย. 2562
10 เรืออากาศตรี สำเริง ชาญชัย นาง จีรภรณ์ ปราถน์วิทยา 104,500 9 ก.ย. 2562