การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.อ. กระแสร์ ภาคกินนร จ.ส.อ. เอนก ภาคกินนร 203,197 21 มิ.ย. 2560
2 ร.ต. ชวน กลิ่นขจร น.ส. วัชรีพร กลิ่นขจร 203,190 21 มิ.ย. 2560
3 จ.ส.อ. ชาติชาย จันทร์แรมไตร น.ส. วัชรียา นิ้มเจริญ 203,184 21 มิ.ย. 2560
4 นาย สมดี พรมบุตร นาง บัวเลียน พรมบุตร 203,187 21 มิ.ย. 2560
5 นาย ทองใบ เล็กนุ่ม นาง ประสาร เล็กนุ่ม 203,187 21 มิ.ย. 2560
6 นาง สละ ตุ่มมณี ร.ต. ดำรงพล เพ็งอุดม 203,186 21 มิ.ย. 2560
7 นาง เวรี พรพลานามัย พ.อ.หญิง อรพิน พรพลานามัย 203,406 21 มิ.ย. 2560
8 นาง ประนอม คณะหมื่นไวย นาง สันทนา แสงไทย 203,409 21 มิ.ย. 2560
9 นาง สายทิ้ง ขนังสูงเนิน นาย ช่วย ขนังสูงเนิน 203,190 21 มิ.ย. 2560
10 นาง อภิณห์กรวีย์ ลือคำหาร จ.ส.อ. ธนินฐิติวัฒน์ ลือคำหาร 203,411 21 มิ.ย. 2560