การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ.หญิง เฉลิมศรี เกษร พ.อ.หญิง ขนบศรี เกษร 202,802 22 ก.พ. 2560
2 พ.อ. อุไร เกษมสวัสดิ์ นาง เรณู เกษมสวัสดิ์ 202,395 22 ก.พ. 2560
3 พ.อ. วรินทร์ บุญเลี่ยม น.ส. อรชุรี บุญเลี่ยม 196,930 22 ก.พ. 2560
4 ร.อ. แฉล้ม สุขปัญโญ นาง กาญจนพรรณ สุขปัญโญ 202,385 22 ก.พ. 2560
5 ร.ต. อุทาน อินไชยะ น.ส. อรวรรณ อินไชยะ 202,396 22 ก.พ. 2560
6 ร.ต. สวัสดิ์ เจริญพร น.ส. ดารารัตน์ ยอดไสว 202,375 22 ก.พ. 2560
7 จ.ส.อ. พนม แช่มชื่น นาง สิริพรรณ แช่มชื่น 202,375 22 ก.พ. 2560
8 จ.ส.อ. โปร่ง แพ่งสกุล ร.ต. สุรพงษ์ แพงสกุล 32,441 22 ก.พ. 2560
9 จ.ส.อ. โปร่ง แพ่งสกุล นาง อัมพร งามสอาด 169,941 22 ก.พ. 2560
10 ส.อ. ศักรินทร์ เติมสุข นาง คำนึง เติมสุข 202,380 22 ก.พ. 2560