การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ต. บูรณพงศ์ สุทเธนทร์ นาง ลมัย สุทเธนทร์ 163,506 10 ส.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
2 นาง มานะ คงอุดม นาย เบญจพล คงอุดม 203,507 10 ส.ค. 2560
3 ร.ท. แผ้ว ช้างขวัญยืน นาย ชาติชาย ช้างขวัญยืน 203,538 7 ส.ค. 2560
4 ร.ต. บุญช่วย รัตนสุต นาย อภิศร รัตนสุต 203,535 7 ส.ค. 2560
5 จ.ส.อ. บุญเลิศ คงแสง นาง รุ่งราตรี คงแสง 203,537 7 ส.ค. 2560
6 นาย อำพร ภูคำ พ.อ. สมมารถ สุขเกษม 203,540 7 ส.ค. 2560
7 นาง หนู ต้อยจัตุรัส ส.อ. ธีระศักดิ์ สุขแก้วฟ้า 203,760 7 ส.ค. 2560
8 นาง สุรางค์ มหารักขกะ พล.ท. ศุภกร มหารักขกะ 203,542 7 ส.ค. 2560
9 นาง ผล พวงพ่วง นาย สมพงษ์ พวงพ่วง 203,541 7 ส.ค. 2560
10 นาง แน่งน้อย ใสยิ่ง น.ส. นันทิดา ใสยิ่ง 203,534 7 ส.ค. 2560