การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.ท. นารถ วราภิรมย์ นาง วิภา วราภิรมย์ 0 14 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,032
2 พล.ท. นารถ วราภิรมย์ น.ส. นุชนาฎ วราภิรมย์ 210,158 14 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,032
3 พ.อ. วรพงษ์ ขำศรีบุศ นาง สิรภัค ขำศรีบุศ 128,260 14 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 73,483 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,443
4 พ.อ. ทองปลิว ศรีนิ่ม น.ส. ธารินี ศรีนิ่ม 211,164 14 พ.ย. 2562
5 พ.ต. รุ่งนิรันดร์ กระจ่างฤกษ์ นาง อรุชา กระจ่างฤกษ์ 210,901 14 พ.ย. 2562
6 ร.ต. สกุล ครุสาตะ นาง สมคิด ครุสาตะ 211,192 14 พ.ย. 2562
7 ร.ต. บรรพต วงศ์สุวรรณ นาง บุญส่ง วงศ์สุวรรณ 211,160 14 พ.ย. 2562
8 นาง บุหงา เตมียบุตร พ.อ.หญิง ศรีสุรางค์ นิลจันทร์ 211,160 14 พ.ย. 2562
9 นาง เวิน อ๊อตสมาน จ.ส.อ. วิทยา สอนสืบ 211,164 14 พ.ย. 2562
10 นาง นงเยาว์ พูลสมบัติ นาย เจริญ พูลสมบัติ 210,905 14 พ.ย. 2562