การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 นาวาโท ชีพ ควรสงวน ร.อ.หญิง ศรีบังอร ควรสงวน 207,721 10 พ.ค. 2562
2 พ.อ. ประจวบ ศรีโกมุท นาง สุนีนาฎ ตันฑอดิสัย 145,875 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,845
3 พ.ท. วนิช ใช้สง่า พลตรี ชานนท์ ใช้สง่า 79,803 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 127,921
4 พ.ท. อุทร คำยา นาง อมรรัตน์ นิยมวงศ์ 207,743 10 พ.ค. 2562
5 พ.ท. สุรเดช นามศิริเลิศ น.ส. ธิดารัตน์ นามศิริเลิศ 199,310 10 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,435
6 พ.ต. เถลิง บำรุงพฤกษ์ พ.ต.หญิง วิจักขณ์พร อ่องกลั่น 207,733 10 พ.ค. 2562
7 ร.ต. เจริญ ปุสวิโร น.ส. จริยา ปุสวิโร 207,480 10 พ.ค. 2562
8 ร.ต. อนุสิษฐ์ นิลลักษณ์ นาง นพเก้า นิลลักษณ์ 207,748 10 พ.ค. 2562
9 พ.จ.อ. เฉลิม วีระสิทธิ์ จ.ส.อ. จิโรจน์ วีระสิทธิ์ 207,716 10 พ.ค. 2562
10 นาง วัชรี สุขุมาลจันทร์ จ.ส.อ. ศุภอัฐ สุขุมาลจันทร์ 169,840 10 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 37,879