การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. ทวี นุ่มฤทธิ์ นาง อรวรรณ นุ่มฤทธิ์ 195,386 1 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,419
2 พ.ท. อาจ ผาสด นาง รัชนี ผาสด 204,567 1 ก.พ. 2561
3 พ.ท. กระจ่าง มหารักษิต นาง อิ่มใจ ภิรมย์เสวก 204,806 1 ก.พ. 2561
4 พ.ท. สมจิตต์ อบทอง นาง เฉลียว อบทอง 152,550 1 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,246
5 ร.ต. สุวรรณ ธุวะนุติ นาง อารี พรมสอน 204,808 1 ก.พ. 2561
6 ร.ต. ชำนาญ เพ็ชรประสม นาย สนอง เพ็ชรประสม 204,796 1 ก.พ. 2561
7 พระ สละ ใจแสวง นาย ไพฑูรย์ อรัญญิก 204,587 1 ก.พ. 2561
8 นาง อิ่ม ผิวนวล น.ส. พนิตนาฎ ขันธุ์ธรรม 204,589 1 ก.พ. 2561
9 นาง ชนาภัทร สุดแสง นาย ไกร สุดแสง 104,574 1 ก.พ. 2561
10 นาง ชนาภัทร สุดแสง พ.อ.พิเศษ สวัสดิ์ สุดแสง 100,000 1 ก.พ. 2561