การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ท. ชนก ชมะโชติ จ.ส.อ. พันเลิศ ชมะโชติ 207,064 23 ส.ค. 2561
2 ร.ต. ดำรงค์ หม่อมพ่อนุช นาง ประนอม หม่อมพ่อนุช 195,558 23 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,493
3 ส.อ. จวน ฉิมวัย นาง จินตนา ทองมิตร 207,052 23 ส.ค. 2561
4 นาง ทองปลิว นกเจริญ นาย ประพัฒน์ นกเจริญ 207,052 23 ส.ค. 2561
5 นาง อารมณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา พ.ท.ม.ล. กิตติเกษม เกษมสันต์ 167,070 23 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
6 นาง พันธ์ ลีลาศ นาย เกษมศิลป์ จุดศรี 207,314 23 ส.ค. 2561
7 นาง พรไสว เหมรา พันจ่าเอกหญิง นฤมล แสงศรี 207,067 23 ส.ค. 2561
8 นาย ประสงค์ ตันสิงห์ น.ส. เกศราภรณ์ จันทพาส 167,299 23 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
9 นาง ประภา ขุนภักดี นาง ขนิษฐา เสริฐภูเขียว 207,069 23 ส.ค. 2561
10 นาง ดวงพร ชาวไชยา จ.ส.อ.หญิง ธนพร สาระติ 207,301 23 ส.ค. 2561