การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา พ.อ. เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา 115,130 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,921
2 พ.อ. ภักดี วงษ์สวัสดิ์ นาง ศุภวดี วงษ์สวัสดิ์ 149,413 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,339
3 พ.ท. ศิริชัย บุญญาภิสิทธิ์โสภา จ.ส.อ. พีราวิชญ์ บุญญาภิสิทธิ์โสภา 204,766 11 ม.ค. 2561
4 พ.ต. ประสม ขันธรูจี พ.อ.หญิง กฤษณา วีระคงสุวรรณ 172,008 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 33,084
5 พ.ต.ม.ล. ทวนทอง ทองแถม นาง สุกัญญา ทองแถม ณ อยุธยา 204,510 11 ม.ค. 2561
6 ร.ต.หญิง ธนพัชร คำเดช ว่าที่ ร.ต. กฤษกร เทียนมี 153,403 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,343
7 จ.ส.อ. อัยยะเดช สวนานนท์ นาย จุติธัช สวนานนท์ 204,505 11 ม.ค. 2561
8 ส.อ. เอกพัน ผ่องแผ้ว นาง ดารา บัดยางนอก 204,509 11 ม.ค. 2561
9 นาง สนเสงี่ยม วัฒนะธรรมวาทิน น.ส. ภุมรี วัฒนะธรรมวาทิน 201,032 11 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,760
10 นาง บุญเชิด พิศิษฎพงศ์ นาย ชยงค์ศักดิ์ พิศิษฎพงศ์ 116,615 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,477