การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ท. อำนวย ธรรมนิกูล น.ส. สุนันทนา ธรรมนิกูล 205,823 15 มิ.ย. 2561
2 พ.ท. มานะ นิลนนท์ นาง สุภาภรณ์ นิลนนท์ 205,810 15 มิ.ย. 2561
3 ร.อ. วิชัย ศรีวิจารณ์ น.ส. วิลัยวรรณ์ บัวแก้ว 205,823 15 มิ.ย. 2561
4 ร.ต.หญิง ปัทมา วงษ์ภูมิ นาย จีรพันธ์ สมประสงค์ 154,396 15 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,433
5 ร.ต. ประเสริฐ การะเกด นาง วาสนา การะเกด 205,828 15 มิ.ย. 2561
6 จ.ส.อ. ชาญชัย มีกำลัง นาวาตรี บุญชัย มีกำลัง 205,829 15 มิ.ย. 2561
7 ส.อ. ณัฐวุฒิ น้อยเกิดมี นาย สุรัตน์ศักดิ์ น้อยเกิดมี 205,809 15 มิ.ย. 2561
8 นาง หล่ำ จำปาทอง จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวลอย 133,500 15 มิ.ย. 2561
9 นาง หล่ำ จำปาทอง จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวลอย 72,338 15 มิ.ย. 2561
10 นาย สมเดช จีรวัตร์ นาง อนงค์ จีรวัตร์ 120,331 15 มิ.ย. 2561