การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ต. ชัยชนะ เย็นชื่น นาง ชมนภัส มณินทุ 205,904 9 เม.ย. 2561
2 ร.ต. ปิยชาติ ฟักอุดม นาง รมิดา แม้นนิล 205,674 9 เม.ย. 2561
3 ร.ต.หญิง พรรณิภา นิ่มนวล พ.ต. รัตนะ นิ่มนวล 205,886 9 เม.ย. 2561
4 จ.ส.อ. สมปอง หมอปุย นาง แมว หมอปุย 205,885 9 เม.ย. 2561
5 จ.ส.อ. จำรูญ โพธิ์เชียงราก นาง ศรัญญ์นัท สีสวนพันธุ์ 205,878 9 เม.ย. 2561
6 จ.ส.อ.หญิง มาศนันทน์ บุนนาค นาง อรุณี บินกำชัน 205,890 9 เม.ย. 2561
7 จ.ส.ท. เสนอ สนิทจันทร์ น.ส. เสาวภาคย์ สนิทจันทร์ 205,879 9 เม.ย. 2561
8 ส.อ. อนงค์ มามั่งคั่ง นาง ปราณี มามั่งคั่ง 205,892 9 เม.ย. 2561
9 นาย หิรัญ จิตรอ่อน ส.อ. ธนาพงษ์ จิตรอ่อน 202,619 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,020
10 นาง สละ ปิ่นทอง นาย ณรงค์ ปิ่นทอง 205,878 9 เม.ย. 2561