การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 ร.ท. ประวัติ ชาติชัยนานนท์ น.ส. จิราทิพย์ ชาติชัยนานนท์ 105,706 13 ม.ค. 2563
2 ร.ท. ประวัติ ชาติชัยนานนท์ นาง จิรนันท์ ตุลชาติ 105,706 13 ม.ค. 2563
3 ร.ต. ประพันธ์ สำราญเกียรติ์ นาย อนุพันธ์ สำราญเกียรติ์ 211,417 13 ม.ค. 2563
4 ร.ต. เฉลิม ทองศรีพงศ์ นาย หลักชัย ทองศรีพงศ์ 122,928 13 ม.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,470
5 จ.ส.ต. มานพ ตันเจริญ นาย คมสัน ตันเจริญ 211,397 13 ม.ค. 2563
6 นาง ทองดี ทองเขตไทย น.ส. ปัณณพร ทองเขตไทย 211,413 13 ม.ค. 2563
7 นาง รัตนา สิริสุขการ น.ส. วรพร สิริสุขการ 211,414 13 ม.ค. 2563
8 นาง จำเนียร ถ้ำสวย ร.ท. เสวก จีนบัว 211,416 13 ม.ค. 2563
9 นาง บังอร ออมทรัพย์ นาง ณัฐภัสสร สุจิพงศ์ 211,416 13 ม.ค. 2563
10 นาง ไล้ บางสาลี นาง อัญชลี ยั่งยืน 211,417 13 ม.ค. 2563