การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.ต. วัชรินทร์ ประสานสิน นาง ศุภวรรณ ประสานสิน 208,784 27 ก.ย. 2562
2 ร.ต.หญิง บุญเสริม กาญจนทัต นาย อภิชาติ กาญจนทัต 208,793 27 ก.ย. 2562
3 จ.ส.อ. ลำดวน ตนดี นาย อภินันท์ ตนดี 209,050 27 ก.ย. 2562
4 นาย น้อม สถาพร นาง นิตยา เพ็ชรวิจิตร 209,053 27 ก.ย. 2562
5 น.ส. สุดารัตน์ เดชสุภา นาง จิรพร เดชสุภา 208,784 27 ก.ย. 2562
6 นาง เขียน ชมพุฒ ร.ต. เฉลา ชมพุฒ 208,785 27 ก.ย. 2562
7 นาย สวย ศรีบุตรดี นาย สมาน ศรีบุตรดี 208,785 27 ก.ย. 2562
8 นาย เพียร สุขสำราญ ร.ต. บุญสืบ สุขสำราญ 208,790 27 ก.ย. 2562
9 พล.ต.ม.ล. สมศักดิ์ ชุมสาย น.อ.หญิง ละเอียด ชุมสาย ณ อยุธยา 208,813 26 ก.ย. 2562
10 พ.อ. วิชัย วัฒนาเมธี พ.ท. วิวัฒน์ วัฒนาเมธี 208,792 26 ก.ย. 2562