การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พล.อ. มาโนช บุญคลัง นาง สมหวัง บุญคลัง 211,053 27 พ.ย. 2562
2 พ.อ. เฉลิม บรรจงเขียน พล.ท. พิรัติ บรรจงเขียน 211,004 27 พ.ย. 2562
3 พ.อ. ณรงค์ ท่ากระเบา พ.อ.หญิง เครือวัลย์ ท่ากระเบา 211,053 27 พ.ย. 2562
4 พ.ท. ภิญโญ ทองทรง นาง สุกัญญา ศรีโพธิ์ 89,025 27 พ.ย. 2562
5 พ.ท. ภิญโญ ทองทรง นาย บุญฤทธิ์ ทองทรง 122,000 27 พ.ย. 2562
6 พ.ต. รังสันต์ สุขสกุล ร.ต. สันติ สุขสกุล 211,055 27 พ.ย. 2562
7 ร.ท. บรรยง พุทธา นาง ทองคำ พุทธา 211,051 27 พ.ย. 2562
8 ร.ท. อินเชียร แก้วงาม นาง อรัญญา เปาประดิษฐ 135,500 27 พ.ย. 2562
9 ร.ท. อินเชียร แก้วงาม นาย อนันต์ชัย แก้วงาม 75,292 27 พ.ย. 2562
10 ร.ต. สนอง ทรงบัณฑิต นาง สิริทร วารีชล 211,296 27 พ.ย. 2562