การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1 พ.อ. สุรพล โพธิ์แก้ว จ.ส.อ. ภูมิวิรัตน์ โพธิ์แก้ว 211,176 21 ก.ค. 2563
2 พ.อ. บุญเลิศ ธีรภากร นาง กิ่งกาญจน์ วรชัยคุณากร 211,163 21 ก.ค. 2563
3 ร.ต. ศรีโพธิ์ ประทุมมินทร์ พ.ท. สุภาพ ประทุมมินทร์ 159,098 21 ก.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,062
4 ร.ต. สงวน สายจันทร์ พันจ่าเอก ปุณจิตต์ สายจันทร์ 211,162 21 ก.ค. 2563
5 ร.ต. บุญจันทร์ พันธุการุ่ง นาง เพราะ พันธุการรุ่ง 211,177 21 ก.ค. 2563
6 นาย สุชาติ โกมุทฉาย นาง เกษมณี เกิดยินดี 211,171 21 ก.ค. 2563
7 นาย ชาญ โพธิ์คง ร.ต. เพียร ทองมาศ 101,172 21 ก.ค. 2563
8 นาย ชาญ โพธิ์คง นาง สุวรรณา โพธิ์คง 110,000 21 ก.ค. 2563
9 นาง นวล บรรจง นาง สุวรรณา รุจิวิวัฒนกุล 211,172 21 ก.ค. 2563
10 นาย ธวัชชัย ปรามวงษ์ นาง ดลภา ปรามวงษ์ 211,173 21 ก.ค. 2563