การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง วารุณี ถ้วนสมบูรณ์ จ.ส.อ. โชคชัย ถ้วนสมบูรณ์ 209,482 22 ต.ค. 2562
92 นาย ไชยพงษ์ สินชัยคุณานนท์ นาง แสงอรุณ พึ่งตนไพศาล 144,103 22 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,113
93 ร.ต. วินัย สัมมาทิตย์ นาย อนันต์ธนา สัมมาทิตย์ 209,498 17 ต.ค. 2562
94 ส.อ. ตะวัน อมรสิน นาย เกียรติศักดิ์ อมรสิน 99,229 17 ต.ค. 2562
95 ส.อ. ตะวัน อมรสิน น.ส. สิริรัตน์ ว่องรานิชกุล 109,206 17 ต.ค. 2562
96 นาย ตา อิสา นาง จันทนา ดาไกร 209,491 17 ต.ค. 2562
97 นาง หนู สีนวน นาง ธิติยา สีนวน 209,492 17 ต.ค. 2562
98 นาง บัวเผื่อน แดนวิวัฒน์เดชา น.ส. ปรารถนา แดนวิวัฒน์เดชา 209,492 17 ต.ค. 2562
99 นาง บุญเริง นิ่มนวล จ.ส.อ. ประภากร นิ่มนวล 209,495 17 ต.ค. 2562
100 นาย ประสิทธิ์ หินขำ นาง กนกวรรณ หินขำ 209,496 17 ต.ค. 2562