การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 ร.ต. วิชัย วงศ์จำปา นาย ชำนิ วงศ์จำปา 207,296 25 ต.ค. 2561
92 จ.ส.ต. ชลินทร์ กองขุนจันทร์ นาง เตือนใจ กองขุนจันทร์ 207,284 25 ต.ค. 2561
93 นาง แสงมอย โสนา จ.ส.อ. ไพโรจน์ ทิมมานพ 207,289 25 ต.ค. 2561
94 นาง เสาวณี หัตถะศิริ นาง สุนันท์ ดุมแก้ว 207,276 25 ต.ค. 2561
95 นาง สุมณฑ์ สุระยุทธ์ปรีชา น.ส. กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชา 207,285 25 ต.ค. 2561
96 นาง ล่า ดิษแช่ม น.ส. คนึงนิจ ดิษแช่ม 207,283 25 ต.ค. 2561
97 นาย พิชิต จารุวัสตร์ น.ส. ษิญภา จารุวัสตร์ 207,282 25 ต.ค. 2561
98 นาย โปร่ง ศรีประเทศ ร.อ. สุรศักดิ์ มุสิกดิลก 207,283 25 ต.ค. 2561
99 นาย วิโรจน์ นกอยู่ นาง เหร่ นกอยู่ 97,300 25 ต.ค. 2561
100 นาย วิโรจน์ นกอยู่ นาง เฉลียว บุญแก้ว 110,000 25 ต.ค. 2561