การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง กรง ฉิมไหล นาง ก้าน ใสยาง 207,897 1 มี.ค. 2562
92 พล.อ. วาท กุญชรานุสสรณ์ น.ส. สุพรรณิกา กุญชรานุสสรณ์ 207,899 25 ก.พ. 2562
93 พ.ท. จินดา ประสงค์ธรรม นาง ฐิติพร ประสงค์ธรรม 207,115 25 ก.พ. 2562
94 พ.ท.หญิง สุนิศา ศรีแตงอ่อน นาย ภูวดล สุวรรณดี 74,300 25 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 19,309
95 พ.ท.หญิง สุนิศา ศรีแตงอ่อน ด.ช. ภูริศร์ สุวรรณดี 113,509 25 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 19,309
96 ร.ต. ลำพอง รวมทรัพย์ นาง ดาหวัน รวมทรัพย์ 207,132 25 ก.พ. 2562
97 ร.ต. มังกร คำบุตรดี น.ส. อภิญญา คำบุตรดี 206,901 25 ก.พ. 2562
98 จ.ส.อ. สัมพันธ์ แก้ววิเชียร น.ส. กัญญ์ฐญาณ์ บุญพันธ์ 207,596 25 ก.พ. 2562
99 ส.อ. ถาวร สิมมาขันธ์ นาย ส่งศักดิ์ สิมมาขันธ์ 207,120 25 ก.พ. 2562
100 น.ส. สุวรรณ์ สว่างหล้า น.ส. ชุติมา สว่างหล้า 207,120 25 ก.พ. 2562