การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 จ.ส.อ. สนาน รอดนางบวช นาง ชลดา รอดนางบวช 206,728 18 ธ.ค. 2561
92 นาง อนงค์ จันทนรังษี ร.ต. วิชัย จันทนรังษี 167,436 18 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
93 นาย สมัชชา ดรุณพันธ์ นาย ยงยุทธ ดรุณพันธ์ 207,423 18 ธ.ค. 2561
94 นาง สมหมาย วงณะรัตน์ น.ส. สมสมัย สุดสายเนตร 207,424 18 ธ.ค. 2561
95 นาง สมบัติ ผาสุข นาย วีรภัทร กิจประมวญ 207,430 18 ธ.ค. 2561
96 นาย บุญนำ มูลนี ส.อ.หญิง นัทธนิษฐ์ มูลนี 207,431 18 ธ.ค. 2561
97 นาง นาม แก้วปลั่ง น.ส. เกตุวดี แก้วปลั่ง 207,422 18 ธ.ค. 2561
98 นาง นงคราญ จันทุมา น.ส. ยุภาพร จันทุมา 207,435 18 ธ.ค. 2561
99 นาง ตุ๊ คุ้มดิษฐ์ จ.ส.ต. ประกอบ คุ้มดิษฐ์ 207,422 18 ธ.ค. 2561
100 น.ส. ณัฐชยา ราชวงศ์ ร.ต. ประสพโชค ราชวงศ์ 207,435 18 ธ.ค. 2561