การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาย บุญเสริม กลมเกลี้ยง นาย ไกรสร กลมเกลี้ยง 167,532 12 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
92 นาง แป้ ช่องกลาง นาย สุทธิศักดิ์ ชาติวิเศษ 207,537 12 มิ.ย. 2562
93 นาย ธวัช มากขาว นาย วุฒิชัย มากขาว 204,494 12 มิ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,050
94 นาง เจริญ วัฒนถนอม น.ส. วารุณี วัฒนถนอม 207,328 12 มิ.ย. 2562
95 นาง ศรีสวัสดิ์ สนธยานนท์ นาง อภิรมย์ ซึ่งมงคล 207,549 12 มิ.ย. 2562
96 นาง ทอง ปัญญากุล น.ส. บุนพวาลี แก้วบวร 207,549 12 มิ.ย. 2562
97 นาย เขียน รุ่งรอด นาง พาณี เสริญสุขสัมฤทธิ์ 207,583 12 มิ.ย. 2562
98 นาง วรรณี ปูธิปิน น.ส. เสาวภา เพ็ชรกล้า 207,584 12 มิ.ย. 2562
99 นาย แดง ผาดุงแคน นาง คำแพง ผิวผ่อง 207,585 12 มิ.ย. 2562
100 นาย สังวาลย์ คงปรีชา ร.ต. จงกล คงปรีชา 207,369 12 มิ.ย. 2562