การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง ดรุณี สาสุนทรา ร.อ. ราชันย์ เอี่ยมสมบูรณ์ 197,539 20 มี.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,340
92 นาง อารี รัตโนดม พ.ต.หญิง กรกาณฑ์ ลักษณะละม้าย 205,891 20 มี.ค. 2561
93 นาย สุริยะ เพ็งพจนา ร.ต. พงษ์ศักดิ์ เพ็งพจนา 205,892 20 มี.ค. 2561
94 นาย สุรัตน์ อยู่จุ้ย นาย วุฒิพงษ์ อยู่จุ้ย 205,645 20 มี.ค. 2561
95 นาง สุนทร ผลเนตร นาง สันทนีย์ ผลเนตร 205,888 20 มี.ค. 2561
96 นาง ศรีวรรณ กันทะวัง นาง เสาวลักษณ์ กันทะวัง 205,889 20 มี.ค. 2561
97 นาง ระเบียบ พันธ์กล้า พล.ต. ภัทรชัย พันธ์กล้า 206,310 20 มี.ค. 2561
98 นาง ประจิม ศรีชมภู ร.ต. สามารถ ศรีชมภู 205,889 20 มี.ค. 2561
99 นาย ทองคำ สังวาลย์ จ.ส.อ. บุญช่วย สังวาลย์ 205,890 20 มี.ค. 2561
100 นาย ณรงค์ เล็กเผือก ร.ต. นำโชค คล้ายเรือง 205,890 20 มี.ค. 2561