การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 พ.ท. บุญช่วย วงศาโรจน์ นาง กุลวรรณ วงศาโรจน์ 211,092 25 ธ.ค. 2562
92 พ.ท. ชัยศักดิ์ คล้ายจินดา ส.อ. ศักดิ์ชัย คล้ายจินดา 209,872 25 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,224
93 พ.ท. สงวน เหมือดไธสง นาง ละม่อม เหมือดไธสง 211,067 25 ธ.ค. 2562
94 พ.ท. มานัส แก้วเกตุ นาง ฉันทนา แก้วเกตุ 119,812 25 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 91,258
95 พ.ต.หญิง ภารดี น้อมศิริ พ.อ. วีรยุทธ์ น้อมศิริ 146,383 25 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,684
96 เรืออากาศตรี ถาวร สารสว่าง นาง จรรยา สารสว่าง 211,099 25 ธ.ค. 2562
97 ร.ต. ประเสริฐ พุ่มเจริญ น.ส. ลมัยพร พุ่มเจริญ 142,666 25 ธ.ค. 2562
98 ร.ต. ประเสริฐ พุ่มเจริญ น.ส. ประภิญญา พุ่มเจริญ 68,436 25 ธ.ค. 2562
99 ร.ต. จำนูน โล้หมุน นาง บรรจง โล้หมุน 211,096 25 ธ.ค. 2562
100 จ.ส.อ. จรินทร์ รบช้าง ร.ท. ธีระศักดิ์ รบช้าง 211,066 25 ธ.ค. 2562