การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง เพรียว คำมูล นาย อณัติ เอี่ยมสำลี 205,861 1 ส.ค. 2561
92 นาง ประนอม แก้วปาน นาย เชิดชัย แก้วปาน 205,860 1 ส.ค. 2561
93 นาง บุญสืบ จงรักษ์ นาย ไพฑูรย์ จิตรีหาญ 205,853 1 ส.ค. 2561
94 นาย ถาวร ธรรมพิบาล จ.ส.อ. สมพร ธรรมพิบาล 205,857 1 ส.ค. 2561
95 นาง จำรัส มหาเทียร นาย บัลลังค์ มหาเทียร 206,104 1 ส.ค. 2561
96 พ.ต. ทนง พานทอง นาง ณัฐทิยาพร เจริญสุข 205,869 19 ก.ค. 2561
97 ร.ต. เยี่ยม มานะวะ นาย พีระศักดิ์ มานะวะ 205,873 19 ก.ค. 2561
98 ร.ต. ขวัญชัย สุนทรวิภาต นาง ละม่อม สุนทรวิภาต 205,869 19 ก.ค. 2561
99 นาย สมยศ ขันธ์พานิช นาง ขนิษฐา ขันธ์พานิช 98,769 19 ก.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 107,101
100 นาง ทองคำ สง่าเนตร จ.ส.อ. วันนา สง่าเนตร 205,881 19 ก.ค. 2561