การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง สุนีย์ มโนรัตน์ น.ส. ดรุณี มโนรัตน์ 211,000 10 ก.ค. 2563
92 นาง ละออ ชัยมงคล น.ส. กาญจนา ชัยมงคล 210,761 10 ก.ค. 2563
93 พ.ท. อำนวย สุนารทพิณ น.ส. ปีนณ์ฬยาข์ ฒิตสุนทโรทยาน 211,267 9 ก.ค. 2563
94 จ.ส.อ. ประสาท เจริญนิตย์ นาง เดือนเพ็ญ เจริญนิตย์ 40,078 9 ก.ค. 2563
95 จ.ส.อ. ประสาท เจริญนิตย์ นาย ปกรณ์ เจริญนิตย์ 40,078 9 ก.ค. 2563
96 จ.ส.อ. ประสาท เจริญนิตย์ นาย ธนัช เจริญนิตย์ 91,034 9 ก.ค. 2563
97 จ.ส.อ. ประสาท เจริญนิตย์ นาย ณัฐพล เจริญนิตย์ 40,078 9 ก.ค. 2563
98 ส.อ. พวง ไพบูลย์ จ.อ. ยุทธชัย ไพบูลย์ 211,259 9 ก.ค. 2563
99 นาง สังเวียน สีคร้าม ร.ต. ชูชีพ สีคร้าม 211,253 9 ก.ค. 2563
100 นาง ลดาวัลย์ มูลทรัพย์ นาง ดารณี วานิชไชยดิลก 211,260 9 ก.ค. 2563