การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง บุญช่วย พงษ์พูลทรัพย์ พ.อ. ธนธัส ภูมิภูวนนท์ 205,884 1 มิ.ย. 2561
92 นาง ชั้น สังข์ป่า นาง อรชร สังข์ป่า 205,682 1 มิ.ย. 2561
93 นาง สา มีชัย ร.ต. ถนอม มีชัย 205,916 1 มิ.ย. 2561
94 นาง พจนา สุขเกตุ น.ส. นุชนาฎ สุขเกตุ 205,907 1 มิ.ย. 2561
95 นาย ประจวบ เจริญนาน น.ส. ปราณี เจริญนาน 205,908 1 มิ.ย. 2561
96 นาย นวพล ทาประเสริฐ นาง บัวเงิน ภูสมนึก 187,339 1 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,569
97 พล.ต. ธีรพันธุ์ สัตตบรรณศุข พ.ท. แสงจักก์ สัตตบรรณศุข 205,783 28 พ.ค. 2561
98 พ.อ. ชาญ กนิษฐานนท์ พล.อ.ต. สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ 205,783 28 พ.ค. 2561
99 พ.ต. อนันต์ มลิจันทร์บัว น.ส. สุนิศา มลิจันทร์บัว 42,949 28 พ.ค. 2561
100 พ.ต. อนันต์ มลิจันทร์บัว นาง นภัสสร เทพกอม 162,766 28 พ.ค. 2561