การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง สมศรี ทองอำพล นาง เช้า ห่วงศรี 204,838 3 ม.ค. 2561
92 นาง สมพงษ์ คำพันธ์ นาง เสาวภา คำพันธ์ 88,890 3 ม.ค. 2561
93 นาง สมพงษ์ คำพันธ์ น.ส. จุติภาพร สายสุพรรณ 115,951 3 ม.ค. 2561
94 นาย ครุธ ชุมภูศรี นาง กัลยา เรือนคำฟู 204,840 3 ม.ค. 2561
95 พ.อ. ประเทือง สุพรรณ นาง รัชนี สุพรรณ 154,300 26 ธ.ค. 2560
96 พ.อ. ประเทือง สุพรรณ พล.ต.หญิง นิตยา มั่นมงคล 50,566 26 ธ.ค. 2560
97 ร.ต. จง เพ็ชรโชติช่วง นาง อาภรณ์ เพ็ชรโชติช่วง 204,398 26 ธ.ค. 2560
98 ร.ต. อุปถัมภ์ อาจมนตรี จ่าเอก อรรถสิทธิ์ อาจมนตรี 100,000 26 ธ.ค. 2560
99 ร.ต. อุปถัมภ์ อาจมนตรี นาง ชนางรักษ์ อาจมนตรี 104,397 26 ธ.ค. 2560
100 จ.ส.อ. บรรจง สีนวน นาง หนู สีนวน 203,939 26 ธ.ค. 2560