การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
91 นาง พุฒ สวนชูผล จ.ส.อ. ขวัญชาติ สวนชูผล 208,101 30 ส.ค. 2562
92 นาง พิเชียร สังข์นาค นาง เพลินพิศ สังข์นาค 207,938 30 ส.ค. 2562
93 นาย ประสิทธิ์ เหมือนมณี จ.ส.อ. ชัยพร ดิษฐบรรจง 207,941 30 ส.ค. 2562
94 นาง สมแพง เกษมทาง นาย สามารถ เกษมทาง 207,946 30 ส.ค. 2562
95 นาง ละออ ฉัตรแก้ว นาง ทัศนีย์ จิราอัคริมากุล 207,947 30 ส.ค. 2562
96 นาง คมขำ ชาวนาฟาง พล.อ. ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ 207,919 30 ส.ค. 2562
97 นาง ทิพย์ มณีแสง ร.ต. วันเดิม มณีแสง 167,919 30 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
98 นาย เชิญ นาฑี จ.ส.อ. พิเชษฐ นาฑี 207,929 30 ส.ค. 2562
99 นาย ผัด กาสุยะ จ.ส.อ. เจริญ กาสุยะ 207,930 30 ส.ค. 2562
100 นาย สมพงษ์ ทัดไธสงค์ นาง เพ็ญนาภา สีวังลาด 208,191 30 ส.ค. 2562