การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
991 นาง สมชีพ ซื่อวาจา ร.ต. บวร ซื่อวาจา 203,960 11 ก.ย. 2560
992 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ นาง อภิราพร ไพบูลย์ 51,076 11 ก.ย. 2560
993 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ นาง วันทรีย์ รังคะภูติ 51,076 11 ก.ย. 2560
994 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ น.ส. วัจฉราฉวี เรืองฤทธิ์ 51,076 11 ก.ย. 2560
995 นาง ภิรมย์ เรืองฤทธิ์ นาย วรวุทธ เรืองฤทธิ์ 51,076 11 ก.ย. 2560
996 นาง ฉลวย พรหมแพทย์ นาง พิมพ์ฉลวย สุดหล้า 203,962 11 ก.ย. 2560
997 นาง เขียน โพธิ์ทอง จ.ส.อ. นิธิ โพธิ์ทอง 203,954 11 ก.ย. 2560
998 ว่าที่ ร.ท. จิรศักดิ์ แก้วเสงี่ยม นาง ประคอง แก้วเสงี่ยม 203,975 8 ก.ย. 2560
999 ร.ต. สง่า เภากันต์ นาง ฉันทนา ดวงจินดา 203,973 8 ก.ย. 2560
1000 ร.ต. รพีภัทร เลามา นาง มาลี เลามา 203,974 8 ก.ย. 2560