การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
991 นาง เอมอร ศรีแก้วน้ำใส ส.ท.หญิง รัศมิ์เกล้า เพียคำลือ 207,134 25 ต.ค. 2561
992 นาย หอม ไผ่งาม นาย มานะ ไผ่งาม 167,349 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
993 นาง วัฒนา สามารถ ร.ต. ธวัชชัย สามารถ 207,335 25 ต.ค. 2561
994 นาง วรีวรรณ์ ธนัททองอัมพร นาง ศรีวิไล ชินโคตร 207,351 25 ต.ค. 2561
995 นาง พิศมัย ปิติหทัยกุล ร.ต. สมบัติ ปิติหทัยกุล 207,348 25 ต.ค. 2561
996 นาง โปรย สุขชู จ.ส.อ.หญิง ขวัญเรือน จงภู่ 207,349 25 ต.ค. 2561
997 นาง จารึก สว่างเจริญ นาง ลินดา ทองขาว 207,343 25 ต.ค. 2561
998 นาย จันทร์ อำไพพร นาง สุนันท์ อธิพรเมธา 207,342 25 ต.ค. 2561
999 นาย สมลักษณ์ คงสวัสดิ์ นาง ศรีสุนันทน์ ดาวเจริญ 167,295 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1000 นาง วจีโสภิต หาธรรม พ.ท. อภิรัตน์ หาธรรม 207,299 25 ต.ค. 2561