การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
991 จ.ส.อ. จรัญ แม้นพรม นาง นรีนุช แม้นพรม 204,318 23 พ.ย. 2560
992 น.ส. สำเนียง สนสร้อย ร.ต.อ. ศร สนสร้อย 204,330 23 พ.ย. 2560
993 นาย สมาน กรุดม่วง นาง จารุวัลย์ กรุดม่วง 204,327 23 พ.ย. 2560
994 นาง มุกดา ชนะกาญจน์ ร.ต. พัลลภ ขำพ่วง 204,331 23 พ.ย. 2560
995 นาย ภูมี อุ่นอาสา นาย สังคม แสงนันท์ 195,488 23 พ.ย. 2560 หักรายได้พัฒนากิจการ 8,840
996 นาย คล้าย กลิ่นหอม ร.ต. ปทุม กลิ่นหอม 204,329 23 พ.ย. 2560
997 นาง สุวรรณ คล้ายแต้ นาย สุรพล คล้ายแต้ 164,317 23 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
998 นาง พรทิพย์ นาคนิเทศ น.ส. วรรณวนัช นาคนิเทศ 204,319 23 พ.ย. 2560
999 นาง ทองเจือ ปริสุทธกุล พ.อ.(พิเศษ) ชาติเฉลิม ปริสุทธกุล 204,321 23 พ.ย. 2560
1000 นาง ฉอ้อน รูปงาม จ.ส.อ. เอนก รูปงาม 204,318 23 พ.ย. 2560