การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1001 พ.อ. ฉลอง สังขวรรณ นาย จุมพล สังขวรรณ 204,750 21 พ.ย. 2560
1002 พ.ท. ณรงค์ บุญสมพักตร์ จ.ส.อ. ธานินทร์ บุญสมพักตร์ 204,305 21 พ.ย. 2560
1003 พ.ท. สมชาย จตุรานนท์ นาง รัตนา จตุรานนท์ 204,340 21 พ.ย. 2560
1004 พ.ต. พยนต์ เขียวเจริญ นาง กมลวรรณ เขียวเจริญ 204,363 21 พ.ย. 2560
1005 พ.ต. หาญศึก วงศ์บุญเรือง น.ส. ธนพร วงศ์บุญเรือง 103,853 21 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 91,509 และรายได้พัฒนากิจการ 8,975
1006 ร.ท. โชติ ถาวรวงษ์ ส.อ. เทพนิมิตร ถาวรวงษ์ 135,300 21 พ.ย. 2560
1007 ร.ท. โชติ ถาวรวงษ์ นาง สอาด ถาวรวงษ์ 69,062 21 พ.ย. 2560
1008 ร.ต. อนันต์ ขันธพาลี ด.ต. อรรถพล ขันธพาลี 204,367 21 พ.ย. 2560
1009 ร.ต. สมชาติ ชื่นชูเดช ร.ท. อณิรุตน์ ชื่นชูเดช 204,339 21 พ.ย. 2560
1010 ร.ต. ประเสริฐ คล้อยอรุณ นาง ศกวรรณ ประทุมสินธุ์ 164,341 21 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000