การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1001 จ.ส.อ. วันชัย ศิริกุล นาง ละเอียด ศิริกุล 187,386 8 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,592
1002 นาง สุวรรณา จิตตเสถียร พ.อ. ธีระ จิตตเสถียร 203,964 8 ก.ย. 2560
1003 นาง ลำเจียก ประจันทรศรี นาง จามรีย์ ยุวรรณบูรณ์ 203,755 8 ก.ย. 2560
1004 นาย เปรื่อง อินสุวรรณ์ จ.ส.อ. วินัย อินสุวรรณ์ 203,974 8 ก.ย. 2560
1005 นาง นงเยาว์ งามเนตร น.ส. ลัดดาวัลย์ ดวงมณี 197,903 8 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,069
1006 นาย ฉลวย อินธนู นาง จิตบรรจง ศรีแก้ว 163,968 8 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1007 นาง อมรรัตน์ ไชยวงศ์ น.ส. จุฑาภรณ์ ไชยวงศ์ 178,075 8 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 25,904
1008 นาง ระจิต สุเมธลักษณ์ นาย วีระจิตร์ เคลื่อนคล้อย 203,979 8 ก.ย. 2560
1009 นาง พิไลลักษณ์ นิลศิริ นาย วิษณุ นิลศิริ 203,980 8 ก.ย. 2560
1010 นาง ปราณี สุวรรณชาตรี นาง ต่างจิตร สุวรรณชาตรี 203,973 8 ก.ย. 2560