การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1001 นาย ปลด กำแพงทอง นาย วัชรา เรืองหิรัญ 207,315 25 ต.ค. 2561
1002 นาง แน่งน้อย สุกิตติวงศ์ นาย กิตติ สุกิตติวงศ์ 207,303 25 ต.ค. 2561
1003 นาง นวลละออง พูลทรัพย์ จ.ส.อ. ไชยันตสิงห์ พูลทรัพย์ 207,299 25 ต.ค. 2561
1004 นาง กันลืม บุญประกอบ นาง จิราภรณ์ บุญประกอบ 207,302 25 ต.ค. 2561
1005 พ.ท. สมภาร มุ่งการ เรืออากาศโทหญิง ณิชาภัทร มุ่งการ 193,528 22 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,769
1006 พ.ท. สมศักดิ์ ไชยลาโภ นาย ธีรศักดิ์ ไชยลาโภ 167,332 22 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1007 ร.ต. สำรวย งามแสงแข นาง ทัศนีย์ งามแสงแข 207,304 22 ต.ค. 2561
1008 ร.ต. วสรรค์ บุญมา นาง แสงนภา บุญมา 207,304 22 ต.ค. 2561
1009 จ.ส.อ. โสภณ พันธ์ทอง น.ส. พิชญาภัคร์ เสาวดี 207,592 22 ต.ค. 2561
1010 ส.อ. สีนวล ประสงค์ นาง จินตนา ประสงค์ 148,860 22 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,474