การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1011 นาย สุรินทร์ คุ้มม่วง น.ส. สุรีย์ คุ้มม่วง 128,464 22 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 38,869
1012 นาง พิสมัย วงษ์จันทร์ น.ส. พรพิมล วงษ์จันทร์ 207,124 22 ต.ค. 2561
1013 นาย นคร ชุติวิริยะนากุล นาง จันทนา กันตศรี 207,333 22 ต.ค. 2561
1014 นาง คำพา จำปาบัว นาง อำนวย จำปาบัว 207,331 22 ต.ค. 2561
1015 นาง คำตัน หนองแบก จ.ส.ต. สุนันท์ หนองแบก 207,343 22 ต.ค. 2561
1016 นาง เล็ก ชูเดช นาง ศุภพร สุวรรณภักดี 143,669 22 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,995
1017 พ.อ. เชาว์โรจน์ ยี่รัญศิริ นาง จันทนี ยี่รัญศิริ 207,311 18 ต.ค. 2561
1018 พ.อ. พยุง พาณยง นาง อรุณ พาณยง 207,314 18 ต.ค. 2561
1019 ร.ท. ประเมิน สุขเจริญ นาง แก้วกัญญา สุขเจริญ 207,313 18 ต.ค. 2561
1020 ร.ต. สุนันท์ ม่วยหนู น.ส. ชลลดา ม่วยหนู 103,659 18 ต.ค. 2561