การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1011 จ.ส.อ. คมสันต์ เขจรพร นาย คีตกานต์ เขจรพร 164,128 21 พ.ย. 2560 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
1012 จ.ส.ต. บุญสุข มีนา นาง ชื่นชม มีนา 204,369 21 พ.ย. 2560
1013 พันจ่าเอก ชิต ด้วงสำรวย นาง ไพเราะ ด้วงสำรวย 204,366 21 พ.ย. 2560
1014 ส.อ. ทองปลาย ภู่มุข น.ส. นันทวัน ภู่มุข 204,369 21 พ.ย. 2560
1015 ส.อ. อาวุธ พุ่มประสาท น.ส. สกุณา พุ่มประสาท 204,339 21 พ.ย. 2560
1016 นาง แสง หอมนาน ร.ต. ฉลอง หอมนาน 204,370 21 พ.ย. 2560
1017 นาง วิจิตตรา จีจู น.ส. วิรัญญา จีจู 204,370 21 พ.ย. 2560
1018 นาย ทองบุญ สระแก้ว จ.ส.ต. วุฒิพงษ์ สระแก้ว 194,408 21 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,960
1019 นาง ทวีรัตน์ รัตนไพบูลย์ พ.อ. อนุรัตน์ รัตนไพบูลย์ 204,380 21 พ.ย. 2560
1020 นาง เกษร แก้วประจำ นาง กรอยใจ แก้วมีแสง 164,367 21 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000