การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1011 นาย บุญช่วย แสงรัษฎ์ นาง วชิรา ผ่องแผ้ว 204,302 8 ก.ย. 2560
1012 ร.ต. สังข์ สิริสิงห จ.ส.อ. เสรี สิริสิงห 120,741 7 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,504
1013 ร.ต. สังข์ สิริสิงห นาย กิตติธัช สิริสิงห 70,741 7 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,504
1014 ร.ต. พิศ สุวรรณปรีดี พ.ท. สุรชัย สุวรรณปรีดี 203,985 7 ก.ย. 2560
1015 จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ พันธุ์สิทธิ์ พล.อ.ต.หญิง พัสวี อัมพรรัตน์ 203,766 7 ก.ย. 2560
1016 นาย มนตรี คุ้มทิศ ส.อ. สมชาย คุ้มทิศ 203,984 7 ก.ย. 2560
1017 นาง พันธ์ ลาภจิตร จ.ส.อ. ปราโมทย์ ลาภจิตร 203,987 7 ก.ย. 2560
1018 นาย พันธ์ ทรงจอหอ จ.ส.อ. ชฎากฤษ ทรงจอหอ 203,987 7 ก.ย. 2560
1019 นาง เต็มใจ เจนภาษา น.ส. สุประวีณ์ เจนภาษา 204,198 7 ก.ย. 2560
1020 นาง จินดาวรรณ สอาดศรี พ.ท.หญิง สุภาณี กล่ำสมบัติ 203,986 7 ก.ย. 2560