การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1021 ร.ต. สุนันท์ ม่วยหนู ส.ท. จักรกริช ม่วยหนู 103,659 18 ต.ค. 2561
1022 ร.ต. มะ พลายมาศ นาย ธนิตย์ พลายมาศ 207,310 18 ต.ค. 2561
1023 พล.อส. ขวัญชัย ปิ่นวิเศษ นาง ดอกอ้อ ปิ่นวิเศษ 207,328 18 ต.ค. 2561
1024 นาง สัมพัน ม่วงเจริญ น.ส. คริษฐธนัญ ทิพย์ภักดี 207,315 18 ต.ค. 2561
1025 นาง ศศิกาญจน์ มิ่งเมือง นาย สิฐวัชร์ มิ่งเมืง 207,316 18 ต.ค. 2561
1026 นาง ยุพา สมรรถสหัสชัย ร.ต. เอกราช สมรรถสหัสชัย 167,317 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1027 นาง บุญเจือ จันทร์สุวรรณ ร.ต. นิคม จันทร์สุวรรณ 207,316 18 ต.ค. 2561
1028 นาง อารีย์ เขียวเจริญ นาย ศิริชัย สิทธิศักดิ์ 207,327 18 ต.ค. 2561
1029 นาง สมัย ปัญญาประทีป ส.อ. พิษณุ ปัญญาประทีป 167,335 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1030 นาย วงษ์ ดุลสุจริต นาย ปรเมษฐ์ ดุลสุจริต 207,327 18 ต.ค. 2561