การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1021 นาย จรัญ วิชัย นาย บุญยัง สุขทอง 203,988 7 ก.ย. 2560
1022 พ.ท. สมบูรณ์ ฉิมวารี นาง จุไรรัตน์ ฉิมวารี 203,997 6 ก.ย. 2560
1023 ร.ต. สงัด สำแดงสุข ร.อ. เฉลิมพล สำแดงสุข 22,799 6 ก.ย. 2560
1024 ร.ต. สงัด สำแดงสุข นาง สุภาพร เพ็งจันทร์ 22,799 6 ก.ย. 2560
1025 ร.ต. สงัด สำแดงสุข นาง สุนันทา ดวงทับทิม 22,799 6 ก.ย. 2560
1026 ร.ต. สงัด สำแดงสุข นาง ปภาณี ศิริกังวาฬ 22,799 6 ก.ย. 2560
1027 ร.ต. สงัด สำแดงสุข นาง กาญจนา วรรณศิลป์ 112,799 6 ก.ย. 2560
1028 นาง หนูพัฒน์ วงศ์ชารี นาง เครือวัลย์ พนมหิรัญ 203,993 6 ก.ย. 2560
1029 นาง สวาด บุตรโรมบุญ นาง ฐิติมา ไวนคริสเทียนเซ่น 203,992 6 ก.ย. 2560
1030 นาง ประนอม บุนนาค น.ส. ธัญญรัตน์ บุนนาค 204,302 6 ก.ย. 2560