การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1021 นาง สุภาวรรณ ชัยวงษ์ นาง มัญชุสา ชัยรินทร์ 204,338 21 พ.ย. 2560
1022 นาง มารศรี พิทยโทณุศาสตร์ พันจ่าเอกหญิง เสาวคนธ์ คล้ายพิทักษ์ 204,554 21 พ.ย. 2560
1023 นาย โปรด มีวัตร จ.ส.อ.หญิง อุษา มั่งเจียม 204,556 21 พ.ย. 2560
1024 นาย ประยูร อ่อนละมัย น.ส. กัญญาณี อ่อนละมัย 204,338 21 พ.ย. 2560
1025 นาง จิตรา สังขวรรณ นาย จุมพล สังขวรรณ 204,750 21 พ.ย. 2560
1026 พ.อ. สมพันธุ์ เผื่อนพิภพ นาย ณภัทร เผื่อนพิภพ 204,348 20 พ.ย. 2560
1027 พ.ท. สุกิจ ทองปาน น.ส. กุลวดี ทองปาน 204,361 20 พ.ย. 2560
1028 พ.ท. วีระภพ สุขยิ้มน้อย น.ส. ธนสร ชั้นโรจน์ 204,379 20 พ.ย. 2560
1029 ร.อ. ประสิทธิ์ จักรปล้อง นาย ผดุงศักดิ์ จักรปล้อง 185,460 20 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,884
1030 ร.อ.หญิง น้อย โกมารทัต นาย ประมวล โกมารทัต 204,380 20 พ.ย. 2560