การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1031 นาง นวลจันทร์ สุจริตจันทร ร.ต.หญิง พจนีย์ ทัศประเสริฐ 207,319 18 ต.ค. 2561
1032 นาง นงเยาว์ อ้นสงค์ น.ส. รุ่งรัตน์ อ้นสงค์ 123,518 18 ต.ค. 2561
1033 นาง นงเยาว์ อ้นสงค์ นาย ยิ่งศักดิ์ อ้นสงค์ 83,811 18 ต.ค. 2561
1034 นาย ธวัช มหาเทียน นาง สมถวิล มหาเทียน 207,408 18 ต.ค. 2561
1035 นาง สุรีย์ เครือเอม น.ส. สุดารัตน์ เครือเอม 207,311 18 ต.ค. 2561
1036 นาง สายทอง เหมฤดี นาย นรินทร์ เหมฤดี 200,878 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,700
1037 นาง ถนอมศรี คำพันธุ์ น.ส. รัชนีนาถ คำพันธุ์ 207,314 18 ต.ค. 2561
1038 นาง สมพร นิยมมาก พ.ท. กฤษณะ นิยมมาก 207,373 18 ต.ค. 2561
1039 นาง สมพงษ์ จันทร์บำรุง นาย อนันต์ จันทร์บำรุง 167,375 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1040 นาย สนิท สายสุด น.ส. เพ็ญศิริ สายสุด 103,685 18 ต.ค. 2561