การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1031 ร.ต. ตรีฉัตร ตินเวส นาย ฉัตรชัย ตินเวส 146,673 20 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,681 และ หักรายได้พัฒนากิจการ 10,029
1032 เรืออากาศตรี แสง จันทนา นาย เลียบ แต้มศรี 150,000 20 พ.ย. 2560
1033 เรืออากาศตรี แสง จันทนา นาง พรม คำอยู่ 54,351 20 พ.ย. 2560
1034 จ.ส.อ. วิทยา ยอดไกรศรี นาง สุนทร ยอดไกรศรี 204,377 20 พ.ย. 2560
1035 นาย เสงี่ยม เก่งสูงเนิน น.ส. อรสา เก่งสูงเนิน 204,595 20 พ.ย. 2560
1036 นาย กริชพล วรพันธ์พิทักษ์ นาย วราพงษ์ วรพันธ์พิทักษ์ 204,379 20 พ.ย. 2560
1037 นาย สมัย มีงาม จ.ส.อ. สุนาวิน มีงาม 204,383 20 พ.ย. 2560
1038 นาง วรรณี มุสิกวงศ์ พ.ต. สิทธิพงษ์ มุสิกวงศ์ 154,348 20 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,027
1039 นาง ลำภู นิลคูหา นาย อาคม นิลคูหา 204,381 20 พ.ย. 2560
1040 นาง ประเสริฐ แจ่มหล้า พ.อ. ประทีป อินทุประภา 204,381 20 พ.ย. 2560