การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1031 นาง ชนัญญา รวยภิรมย์ นาง สมัย ตรีสารศรี 203,996 6 ก.ย. 2560
1032 พล.ต. ประเสริฐ ธีรคุปต์ นาย กำธร ธีรคุปต์ 204,302 4 ก.ย. 2560
1033 ส.อ. มงคล ทองรักษ์ นาย มหพล ทองรักษ์ 204,036 4 ก.ย. 2560
1034 นาง หนูจร ดายภูเขียว น.ส. อมรรัตน์ ดายภูเขียว 197,597 4 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,410
1035 นาง สุภาวดี เจตน์อารีย์ น.ส. สุนันทา เจตน์อารีย์ 164,007 4 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1036 นาง สุด ศัตรู นาย มนตรี ดิลกวิลาศ 204,006 4 ก.ย. 2560
1037 นาง สร้อยทอง พูลทรัพย์ พ.อ. ปรีชา สุทธิวานิช 204,012 4 ก.ย. 2560
1038 นาง อุษา ทองงาม นาง ชัชวรรณ ทองงาม 204,004 4 ก.ย. 2560
1039 นาย วิชา สรไชยากร นาย โสภณ สรไชยากร 204,012 4 ก.ย. 2560
1040 นาง ทองใบ อินลา ส.อ. นพรัตน์ ตระทอง 204,015 4 ก.ย. 2560