การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1041 นาง ถวิล จันทพันธ์ จ.ส.อ. ปกรณ์ ไขไพวัน 204,602 20 พ.ย. 2560
1042 นาง จำเนียร ยั่งยืน ร.อ. ถนอม ยั่งยืน 204,382 20 พ.ย. 2560
1043 นาย สุพจน์ แก้วบัวดี ร.ต. สมศักดิ์ แก้วบัวดี 204,363 20 พ.ย. 2560
1044 นาง สุนีย์ ด้วงเหล็ก พ.ต. มานพ ปัณณทัต 204,121 20 พ.ย. 2560
1045 นาง สำรอง กำลังดี จ.ส.อ. ดำรงศักดิ์ กำลังดี 204,350 20 พ.ย. 2560
1046 นาง สรณีย์ บุญถาวร พ.ท. อนุชา บุญถาวร 204,565 20 พ.ย. 2560
1047 นาย สม คำปัน นาย อภิเชษฐ ตาจุมปา 204,122 20 พ.ย. 2560
1048 นาย วิชัย ไวยโชติ นาง อุไร ไวยโชติ 204,349 20 พ.ย. 2560
1049 นาง รัชนี ปานรักษา จ.ส.อ.หญิง รฐา ปานรักษา 204,570 20 พ.ย. 2560
1050 นาง เนียม เครือนาชิต จ.ส.อ. บัญญัติ อินต๊ะวงศ์ 204,345 20 พ.ย. 2560