การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1041 นาย สนิท สายสุด น.ส. สุปรีดิ์ สายสุด 103,685 18 ต.ค. 2561
1042 นาง ไพเราะ สุขะหุต พ.อ. วัลลภ สุขะหุต 207,376 18 ต.ค. 2561
1043 นาง พรประสาท ทองน้อย นาย สมชาย ทองน้อย 189,333 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,039
1044 นาง บุหงา วงษ์อินทร์ นาง ขนิษฐา คเชนทร์ชาติ 207,370 18 ต.ค. 2561
1045 นาง บุญเสริม บุญเทียน จ.ส.อ. สมศักดิ์ บุญเทียน 207,371 18 ต.ค. 2561
1046 นาง บุญเลียบ พูลสวัสดิ์ น.ส. อาภัสรา พูลสวัสดิ์ 167,374 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1047 นาง ณิชนันทน์ ปากขันตี ร.อ. เชษฐา ปากขันตี 200,272 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,100
1048 น.ท. ใจหาญ นิยมแสง นาง พิมลพรรณ วงศาโรจน์ 120,994 12 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,304
1049 พ.อ. บุญมา ต๊ะวิชัย ร.ต.หญิง ละเอียด ต๊ะวิชัย 207,368 11 ต.ค. 2561
1050 พ.ท. ไพฑูรย์ บรรเลง นาง ชนิกุล วิบูลพานิช 142,812 11 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,852