การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1041 นาง แจง เส็งขำ น.ส. จิราวรรณ เส็งขำ 204,013 4 ก.ย. 2560
1042 นาง เกษร อุ่นสอน ส.อ. อุทัย อุ่นสอน 204,013 4 ก.ย. 2560
1043 นาง สมพร โมกขะสมิต พ.อ. ครรชิต โมกขะสมิต 204,002 4 ก.ย. 2560
1044 ร.อ. ชาตรี ทองนุช น.ส. พรชนก ทองนุช 204,037 1 ก.ย. 2560
1045 ร.ต. คำนึง สุขสุทธิ นาง ปราณี สุขสุทธิ 193,340 1 ก.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,694
1046 ร.ต. วิชัย อินทรภาษิต นาง ทองสุข อินทรภาษิต 203,813 1 ก.ย. 2560
1047 ร.ต. สมบัติ นักพิณพาทย์ นาง รัชนีวรรณ นักพิณพาทย์ 204,034 1 ก.ย. 2560
1048 จ.ส.อ.หญิง กัลยา แก้วเสมา นาย ประกูล แก้วเสมา 134,947 1 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 29,093
1049 นาง อุษากร พินิจกิจ นาย สัญญา พินิจกิจ 204,036 1 ก.ย. 2560
1050 นาย ศุภชัย ทับแสง น.ส. ศรัญญา ทับแสง 204,245 1 ก.ย. 2560