การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1051 นาง ศิริ เมืองพระฝาง พ.อ. วันชัย ศรีอ่อนทอง 204,035 1 ก.ย. 2560
1052 นาย มนัส มาสงามเมือง นาง เพลินพิศ มาสงามเมือง 204,033 1 ก.ย. 2560
1053 นาย ธีรพล ผลใหญ่ นาย อนุชิต ผลใหญ่ 204,043 1 ก.ย. 2560
1054 นาย เฉลิม พัฒนะ น.ส. พัชรีย์ พัฒนะ 164,018 1 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1055 นาง จี้เพชร ลามัน ร.ต. หมอนชัย เชื้อคำเพ็ง 203,798 1 ก.ย. 2560
1056 พล.ต. อภิรมย์ สุชาตะนันท์ พ.อ.หญิง ฉริยา สุชาตะนันท์ 146,966 1 ก.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,092
1057 พ.ท. ฉลาด ทองเพ็ชร น.ส. ฉวีวรรณ ทองเพ็ชร 204,050 1 ก.ย. 2560
1058 พ.ท. สมพงษ์ โหละสุต นาง บุญล้อม โหละสุต 204,071 1 ก.ย. 2560
1059 นาง อำพร มหาหิง ร.ต. เจษดาบ์ มหาหิง 155,613 1 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,459
1060 นาง สุรีย์ สมบูรณ์สุข ร.ต. กานดิศ สมบูรณ์สุข 164,072 1 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000