การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1051 นาง ดวงมณี เจือสุวรรณ์ นาง นิตยา จารุเศรษฐการ 204,750 20 พ.ย. 2560
1052 พ.อ. สมควร แย้มผล น.ส. อังคณา แย้มผล 204,398 15 พ.ย. 2560
1053 พ.ท. โอวาท ยมกกุล น.ส. พรหมภัสสร กลัสสุขวัฒน์ 204,378 15 พ.ย. 2560
1054 จ.ส.อ. ไพโรจน์ คงจู นาง พิศอนงค์ คงจู 204,399 15 พ.ย. 2560
1055 ส.ต. นพดล เอกธรานนท์ น.ส. ศิตา นนท์สิธา 204,389 15 พ.ย. 2560
1056 นาง อัจฉรา มณีสุธรรม พ.ท. สมยศ อ่าวสุคนธ์ 204,389 15 พ.ย. 2560
1057 นาง ลำภู ลำจวนจิตร์ พ.ต.ท.หญิง รำไพพรรณ สิริโพธิคุณ 204,400 15 พ.ย. 2560
1058 นาง เย็น สุเปรมศรี นาง ชนาภา ศรีราช 204,390 15 พ.ย. 2560
1059 นาง ทิพยวรรณ กลางมณี นาย ศราวุธ กลางมณี 204,378 15 พ.ย. 2560
1060 นาง แต๋ว ช้อนทอง นาง ศรีสุรางค์ นิลเพชรรัตน์ 204,148 15 พ.ย. 2560