การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1051 พ.ท. เติมศักดิ์ สุริยคุณ นาย สนธยา สุริยคุณ 207,664 11 ต.ค. 2561
1052 ร.ท. เขตชัย สวัสดี นาย ณัฐพล สวัสดี 167,374 11 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1053 ร.ต. สุพจน์ อินทรีย์ นาง สุภชา อินทรีย์ 105,500 11 ต.ค. 2561
1054 ร.ต. สุพจน์ อินทรีย์ นาง ธารินทร์ โชตินิชา 101,177 11 ต.ค. 2561
1055 ร.ต. รอด เรืองการุณ นาง อรวรรณ เรืองการุณ 207,367 11 ต.ค. 2561
1056 ร.ต. ชาญ ดีเลิศ นาง สำเภา ดีเลิศ 207,362 11 ต.ค. 2561
1057 ส.อ. สมพร ถนัดหัตถกรรม นาง ศศิธร ถนัดหัตถกรรม 207,165 11 ต.ค. 2561
1058 นาง หล่อ รองพล ร.ท. สพสวัสดิ์ รองพล 207,368 11 ต.ค. 2561
1059 นาง สวาท หินแก้ว ร.ท. พรสุธีร์ หินแก้ว 192,749 11 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,624
1060 นาง ทองทิพย์ ปักษี นาง พิมพ์พิศา วรกิจอภิบาล 207,378 11 ต.ค. 2561