การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1061 นาง สุนีย์ ทองเนียม นาย สิทธิศักดิ์ ทองเนียม 204,070 1 ก.ย. 2560
1062 น.ส. สังวรณ์ บุญตา พ.ท. สุวิทย์ บัวจับ 204,059 1 ก.ย. 2560
1063 นาง ประหยัด นิลนฤนาท นาง แอ๊ด พุ่มสวัสดิ์ 102,151 1 ก.ย. 2560
1064 นาง ประหยัด นิลนฤนาท นาง คัชรินทร์ เทียนขาว 102,151 1 ก.ย. 2560
1065 นาย บุญสา พวงศรี น.ส. ระวีวรรณ พวงศรี 204,070 1 ก.ย. 2560
1066 นาง บุญลือ วิชิต จ.ส.อ. อำนาจ วิชิต 203,838 1 ก.ย. 2560
1067 นาง บัวไข พวงเพชร นาย มงคล พวงเพชร 204,071 1 ก.ย. 2560
1068 นาย ณัฐสมพล อ่วมลาภเอก นาง ชุติมณฑน์ อ่วมลาภเอก 204,069 1 ก.ย. 2560
1069 นาง สุด วงษ์สุวรรณ นาย โสภณ วงษ์สุวรรณ 164,052 1 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1070 นาย สืบ น้อยจันทร์ นาง บุญล้อม บัวแดง 203,828 1 ก.ย. 2560