การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1061 นาง เสาวนีย์ สวัสดิ์สุข น.ส. สมสมร สวัสดิ์สุข 167,356 11 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1062 นาย สวง พยัคฆ์เกรง ร.ต. ยงยศ พยัคฆ์เกรง 207,356 11 ต.ค. 2561
1063 นาง ยิ้ม โพนาล้อม นาง เอ็นดู คำบุญ 207,357 11 ต.ค. 2561
1064 นาง บัวหลำ ไตรสิกขาวุฒิ น.ส. ปุณยสรณ์ สิรนันทนาวัฒน์ 207,366 11 ต.ค. 2561
1065 นาย นิยม ผ่องใจ นาง ชนันษา ผ่องใจ 207,147 11 ต.ค. 2561
1066 พล.ท.หญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ นาวาโท วรฐ ปัจจุสานนท์ 199,644 10 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,717
1067 พ.อ. ประสิทธิ์ บำรุงพืช นาง อุไร บำรุงพืช 207,365 10 ต.ค. 2561
1068 จ.ส.ท. สำเริง แจ่มจิรารักษ์ นาง เสาวณีย์ หิรัญรัตน์ 207,365 10 ต.ค. 2561
1069 นาง สมจิตต์ ดำรงศิริ น.ส. วันทนีย์ ดำรงศิริ 207,360 10 ต.ค. 2561
1070 นาง ละเมียด สุขสถาน นาง ธิดารัตน์ เหรียญสุวรรณ 207,362 10 ต.ค. 2561