การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1061 นาย ชารี ชำนาญ จ.ส.อ. นิวัฒน์ ชำนาญ 204,377 15 พ.ย. 2560
1062 นาย สุชาติ สุวรรณธัย น.ส. อรุณรัตน์ สุวรรณธัย 204,398 15 พ.ย. 2560
1063 นาย บุญชู ไวยบท นาง นภาดา นาคสีหมอก 164,162 15 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1064 นาง เกษร ผลศิริ นาง วัชรี ผลศิริ 164,620 15 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1065 พล.ต. คเณศ อัตรผดุง พล.ท. กฤษฎิวุฒิ อัตรผดุง 40,722 14 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 164,028
1066 ร.ต. กฤษณะ กริชชูเกียรติ นาง อุษา กริชชูเกียรติ 200,368 14 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,040
1067 พระ สวัสดิ์ อรัญภูมิ ร.ต. คำนึง สอาดพลอย 204,407 14 พ.ย. 2560
1068 นาง หลี นันไชย ส.ท. จันทร์ นันไชย 204,408 14 พ.ย. 2560
1069 นาง สมจิต บูชา จ.ส.อ. เจษฎา บูชา 204,406 14 พ.ย. 2560
1070 นาง ละมูลศรี จิตต์แจ้ง พล.ต. ภิภพ จิตต์แจ้งกุล 53,297 14 พ.ย. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 143,572 และ 7,535