การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1071 นาง ฉลวย สืบวงษ์ฟัก นาย สิงห์คาร อ้นมั่น 207,361 10 ต.ค. 2561
1072 นาง แจ๋ว ปรุงสุข นาง จำนงค์ พันธุ์ไม้ 207,366 10 ต.ค. 2561
1073 นาง อารีย์ ภู่เล็ก ร.ต. มนูญ ภู่เล็ก 207,347 10 ต.ค. 2561
1074 นาง บุบผา เย็นสุดใจ น.ส. ภัสนันท์ โชติวิเชียร 207,347 10 ต.ค. 2561
1075 นาง ถนอม แสงทวีป จ.ส.อ. สายันต์ แสงทวีป 100,000 10 ต.ค. 2561
1076 นาง ถนอม แสงทวีป นาย ทิน แสงทวีป 107,350 10 ต.ค. 2561
1077 จ.ส.อ. สิงห์โต สุขเขตร์ นาย สมชาย สุขเขตร์ 207,664 9 ต.ค. 2561
1078 จ.ส.อ. สมชาติ พยัฆโส นาง ชวนพิศ พยัฆโส 207,384 9 ต.ค. 2561
1079 นาย อรุณ พรมรัตน์ ร.ท. พงษ์ศักดิ์ จิระโสภกุล 207,384 9 ต.ค. 2561
1080 นาง โสภา พรหมปราณี ร.ต. ธาตรี พรหมปราณี 207,385 9 ต.ค. 2561