การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1071 นาง เรียนมูล คำสุข ร.ต. มีชัย ปิ่นทอง 204,407 14 พ.ย. 2560
1072 นาย มานิตย์ ทองสอน พ.ท. นรุฎฐ์ ทองสอน 204,403 14 พ.ย. 2560
1073 พ.อ. สมปอง เผ่าเจริญ นาย คธาวุธ เผ่าเจริญ 204,429 13 พ.ย. 2560
1074 พ.อ. สนั่น จันทร์นวล พล.ต. กนกพงษ์ จันทร์นวล 204,427 13 พ.ย. 2560
1075 พ.ต. กอบกุล ก๋งอุบล นาย ธีรศักดิ์ ก๋งอุบล 204,179 13 พ.ย. 2560
1076 ร.ต. ปัญญา อินทร์จันทร์ นาง ยุพิน อินทร์จันทร์ 102,214 13 พ.ย. 2560
1077 ร.ต. ปัญญา อินทร์จันทร์ น.ส. พรปวีณ์ วิวัฒนาสิทธ์ 102,214 13 พ.ย. 2560
1078 ร.ต. อัมรินทร์ สายสุด นาง สุทา สายสุด 204,418 13 พ.ย. 2560
1079 ร.ต. มานอบ ปทุมานนท์ นาย กิตติศักดิ์ ปทุมานนท์ 204,419 13 พ.ย. 2560
1080 ร.ต. กิตติเดช เจริญศรี จ.ส.อ. วันชัย เจริญศรี 204,432 13 พ.ย. 2560