การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
1071 นาง พอน บุตรอินทร์ จ.ส.ท.หญิง เฉลี่ยม บุตรอินทร์ 164,052 1 ก.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
1072 น.ส. บุญล้อม มูลลาภ น.ส. ธนันพิชญ์ ภู่นาค 204,254 1 ก.ย. 2560