การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 นาง ลัดดา เชาว์แก้ว พ.ต.หญิง สมศรี อยู่ใย 207,303 25 ต.ค. 2561
102 นาง ชูจิตต์ สิงห์โต นาย ประสงค์ สิงห์โต 167,555 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
103 นาง เอมอร ศรีแก้วน้ำใส ส.ท.หญิง รัศมิ์เกล้า เพียคำลือ 207,134 25 ต.ค. 2561
104 นาย หอม ไผ่งาม นาย มานะ ไผ่งาม 167,349 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
105 นาง วัฒนา สามารถ ร.ต. ธวัชชัย สามารถ 207,335 25 ต.ค. 2561
106 นาง วรีวรรณ์ ธนัททองอัมพร นาง ศรีวิไล ชินโคตร 207,351 25 ต.ค. 2561
107 นาง พิศมัย ปิติหทัยกุล ร.ต. สมบัติ ปิติหทัยกุล 207,348 25 ต.ค. 2561
108 นาง โปรย สุขชู จ.ส.อ.หญิง ขวัญเรือน จงภู่ 207,349 25 ต.ค. 2561
109 นาง จารึก สว่างเจริญ นาง ลินดา ทองขาว 207,343 25 ต.ค. 2561
110 นาย จันทร์ อำไพพร นาง สุนันท์ อธิพรเมธา 207,342 25 ต.ค. 2561