การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 นาย สมโภชน์ เพียรพร้อม นาง ไอลดา กนกนาค 207,607 12 มิ.ย. 2562
102 นาย ทัน พานงาม นาง สำราญ พานงาม 167,848 12 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
103 นาง ทองหยิบ อ่วมหร่าย จ.ส.อ. คมกฤช อ่วมหร่าย 207,588 12 มิ.ย. 2562
104 นาง อุบล สุรทิณฑ์ นาย วิมล สุรทิณฑ์ 207,931 12 มิ.ย. 2562
105 นาย ทอง กรมจรรยา จ.ส.อ. บุญทัน พาพลงาม 207,597 12 มิ.ย. 2562
106 นาง นิตยา นันทิโยธิน นาย นริศร์ นันทิโยธิน 156,969 12 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,629
107 นาง ที เยาวลักษณ์ นาง เรณู บุญสุข 207,379 12 มิ.ย. 2562
108 นาย สมบัติ ภูสวัสดิ์เจริญ น.ส. ภูอินทร์ ภานุปภาพร 207,607 12 มิ.ย. 2562
109 พ.ท. ชัยมงคล สวัสดิ์ไชย พ.อ.หญิง ธารทิพย์ สวัสดิ์ไชย 207,560 11 มิ.ย. 2562
110 พ.อ. ประสงค์ ชิงชัย นาง พัชรินทร์ ชิงชัย 207,542 11 มิ.ย. 2562