การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 น.ส. ณัฐชยา ราชวงศ์ ร.ต. ประสพโชค ราชวงศ์ 207,435 18 ธ.ค. 2561
102 นาง อุ่นเรือน วจน์เจริญธรรม นาย บัณฑิต แตงไทย 207,426 18 ธ.ค. 2561
103 นาง พรรณี ไกรกาศ ร.ต. ไมตรี ไกรกาศ 207,442 18 ธ.ค. 2561
104 นาง น้ำฮู้น ชูผกา นาย ชัยรัตน์ ชูผกา 207,443 18 ธ.ค. 2561
105 นาย เฉลิม วัฒนธัญญกรรม นาง ธนิดา สติภา 207,443 18 ธ.ค. 2561
106 พ.อ. สัมฤทธิ์ อ่อนชุ่ม นาง ละเอียด อ่อนชุ่ม 106,485 17 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 100,963
107 พ.ท. จักรวาล พวงประดิษฐ์ นาง จารุวรรณ พวงประดิษฐ์ 207,196 17 ธ.ค. 2561
108 ร.ต. สนิท พูลสุขโข นาง อำไพ พูลสุขโข 207,457 17 ธ.ค. 2561
109 จ.ส.อ. วรวุฒิ พวงสุวรรณ์ นาง สุดใจ พวงสุวรรณ์ 207,704 17 ธ.ค. 2561
110 จ.ส.อ. ไพบูลย์ มณฑล น.ส. ไพรินทร์ เสือเฒ่า 207,445 17 ธ.ค. 2561