การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 ส.อ. เกษม จิณบุรุษ นาง สนธยา กุศลล้ำ 211,097 25 ธ.ค. 2562
102 ส.ท. ศุภชัย ประกอบแสง นาง สุกันยา ประกอบแสง 210,593 25 ธ.ค. 2562
103 พระ มาโนช น้ำใจมั่น จ.ส.อ. นิพนธ์ นามอยู่เย็น 211,065 25 ธ.ค. 2562
104 น.ส. ขจิต กอบเดช นาย สุขุม กอบเดช 211,512 25 ธ.ค. 2562
105 นาง สมฤดี ทับบำรุง พ.ต. สมาน รบไพรี 210,815 25 ธ.ค. 2562
106 นาง ดวงจันทร์ ปราโมช ณ อยุธยา หม่อมหลวง โสรัช ปราโมช ณ อยุธยา 139,401 25 ธ.ค. 2562
107 นาง ดวงจันทร์ ปราโมช ณ อยุธยา นาง สิริประภา วรดิลก 0 25 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 71,417
108 นาย วิรัตน์ ปาสองห้อง นาง วันเพ็ญ กนกแก้ว 211,097 25 ธ.ค. 2562
109 นาง เจียมจิตต์ เกตุภู่พงษ์ นาย พงษ์เลิศ เกตุภู่พงษ์ 105,549 25 ธ.ค. 2562
110 นาง เจียมจิตต์ เกตุภู่พงษ์ น.ส. พงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์ 105,549 25 ธ.ค. 2562