การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 นาง อรุณี ไวยนันท์ นาย ประภาส ไวยนันท์ 205,920 20 มี.ค. 2561
102 นาง สงวน เริงรักษ์ ร.ต. ประเสริฐ เริงรักษ์ 165,920 20 มี.ค. 2561 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
103 นาย พัฒนชัย สงวนศักดิ์ นาง ปัทมรัตน์ สงวนศักดิ์ 205,921 20 มี.ค. 2561
104 นาง บุญส่ง ไทรนนท์ ร.อ. สมเดช เหมือนบุญ 205,917 20 มี.ค. 2561
105 นาย บุญถิ่น มะระคบ จ.ส.ต. บุญเลิศ มะระคบ 205,918 20 มี.ค. 2561
106 นาย ธัญญะ วัตถุทอง นาง สมรัก เกตุสอาด 205,918 20 มี.ค. 2561
107 นาง กินนอน คำสำราญ นาย เสน่ห์ คำสำราญ 205,928 20 มี.ค. 2561
108 พล.ต. ประสิทธิ์ คล้ายแก้ว น.ส. วรรษธร คล้ายแก้ว 205,905 15 มี.ค. 2561
109 จ.ส.อ. มงคล คำกูล น.ส. ธารมุทรา คำกูล 196,257 15 มี.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,640
110 นาง เอ๊ย โบสุวรรณ นาง เสาวภา ปานไพรศล 57,449 15 มี.ค. 2561