การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 นาย สนิท แสนศรี นาง พรพิศ รอดทุกข์ 205,743 18 มิ.ย. 2561
102 น.ส. เป้า เริงรักษาธรรม น.ส. บุญศรี เริงรักษาธรรม 205,971 18 มิ.ย. 2561
103 นาย จรัญ ดอกกะฐิน นาง จรินทร์ ปั้นสุวรรณ 205,741 18 มิ.ย. 2561
104 พ.อ. ผาสุข ยินดีผล นาง อุบลรัตน์ ยินดีผล 205,771 15 มิ.ย. 2561
105 พ.อ. ปรีชา รุจะศิริ นาย ทิติพร รุจะศิริ 113,123 15 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 85,351 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,377
106 พ.ท. วิชัย ชาติสัมพันธ์ นาวาอากาศเอก พืชมงคล ชาติสัมพันธ์ 205,790 15 มิ.ย. 2561
107 พ.ต. ชาคริต ทิศเสถียร นาง สุภาวดี ทิศเสถียร 205,768 15 มิ.ย. 2561
108 ร.อ. ทองสุข แก้วสด ร.อ.หญิง จตุพร ผ่องสว่าง 165,768 15 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
109 ร.ต. วัฒนา สาทฟัก นาง วนิชนันท์ คำนวนสินธุ์ 205,642 15 มิ.ย. 2561
110 นาง สัมฤทธิ์ ป้อมใคร นาง นวพร ภูมิธนาชัย 205,772 15 มิ.ย. 2561