การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 พ.อ. อนันต์ ภัคพงศ์โยธิน ร.ต. จักรพันธุ์ ภัคพงศ์โยธิน 205,896 17 ก.ค. 2561
102 นาง ประคอง รักกรัด จ.ส.อ. กำพลศักดิ์ อินทร์ประสิทธิ์ 205,883 17 ก.ค. 2561
103 นาง ทองเจือ ศรีเจริญ นาย กิตติพงษ์ ศรีเจริญ 205,882 17 ก.ค. 2561
104 นาย ฉลาม อรุณถิน นาง นวลจันทร์ อรุณถิน 165,882 17 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
105 นาย แสวง ทัดทอง น.ส. ปราณี ทัดทอง 205,896 17 ก.ค. 2561
106 นาง เกษร สงวนทองคำ นาย ปกรณ์ สงวนทองคำ 206,316 17 ก.ค. 2561
107 พล.ท. สำราญ ชีโรท พ.อ. นเรศ ชีโรท 207,469 16 ส.ค. 2561
108 พ.ต. บุญเทียม ฝีมือช่าง น.ส. อรุณสวัสดิ์ ฝีมือช่าง 207,177 16 ส.ค. 2561
109 ร.ต. สัมพันธ์ ดาระดาษ นาง อุไร ดาระดาษ 167,180 16 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
110 ร.ต. อำนวย แย้มละออ น.ส. มัณฑนา แย้มละออ 207,179 16 ส.ค. 2561