การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 นาง กระแสร์ สะแกคุ้ม น.ส. พัชราภรณ์ สะแกคุ้ม 211,135 19 พ.ย. 2562
102 นาง พงษ์ศิลป์ ปลอดภัย นาย โกเมศร์ ปลอดภัย 133,180 19 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 78,205
103 พ.ต. สมศักดิ์ นาคนคร จ.ส.อ. อดิศร นาคนคร 211,156 18 พ.ย. 2562
104 นาง นวลจันทร์ วัยลาภ นาง สมถวิล เลิศไพรัตน์ 171,155 18 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
105 นาง นิยม เลียงผา น.ส. จันทร์เพ็ญ เลียงผา 211,156 18 พ.ย. 2562
106 นาง แป้น ปณิธานสุทธิ นาย ไชยวัฒน์ ปณิธานสุทธิ 211,157 18 พ.ย. 2562
107 นาย จำเริญ มั่นหรั่ง นาง อารีย์รัตน์ มั่นหรั่ง 158,827 18 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,330
108 นาง สาลี่ นิลสมัย พ.อ. มานพ สุขเกษม 211,131 18 พ.ย. 2562
109 พล.ท. นารถ วราภิรมย์ นาง วิภา วราภิรมย์ 0 14 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,032
110 พล.ท. นารถ วราภิรมย์ น.ส. นุชนาฎ วราภิรมย์ 210,158 14 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,032