การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 นาง วรรณดี สายสุคนธ์ นาย มาริษ สายสุคนธ์ 208,149 25 ก.พ. 2562
102 นาง ละออ สระสีแสง ร.ต. ทศพล สระสีแสง 207,359 25 ก.พ. 2562
103 น.ส. กาญจนา สายรัศมี นาง เบญจมาศ สอนค้าคล่อง 207,359 25 ก.พ. 2562
104 นาง เที่ยง แท่นทอง ร.ท. พนมวัลย์ จันทร์สุข 103,944 25 ก.พ. 2562
105 นาง เที่ยง แท่นทอง นาง ทิพย์อนงค์ จันทร์สุข 103,944 25 ก.พ. 2562
106 พล.ต. เดโช กลิ่นประชา จ่าเอกหญิง วสุ กลิ่นประชา 207,135 22 ก.พ. 2562
107 พ.อ. เกียรติศักดิ์ พรหมมา เรือตรีหญิง จารุวรรณ ทัพวนานต์ 207,133 22 ก.พ. 2562
108 พ.อ. กำธร ต่อวงษ์ นาง อำไพ ต่อวงษ์ 207,138 22 ก.พ. 2562
109 พ.ต. สำเนียง อินทร์ประสิทธิ์ นาง ยาใจ อินทร์ประสิทธิ์ 125,329 22 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 81,803
110 นาวาอากาศตรี สุชาติ รอดเฉย นาง สุพิศ รอดเฉย 127,586 22 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 79,554