การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 จ.ส.อ. ทองอินทร์ ลาภา นาง พะเยาว์ ลาภา 204,396 26 ธ.ค. 2560
102 นาง สมสนิท น้อมจุ้ย นาง พัชนี เปลื้องนนท์ 204,866 26 ธ.ค. 2560
103 นาง วรรณา สุขยอดเย็น พ.ต. อำนวย สุขยอดเย็น 204,398 26 ธ.ค. 2560
104 นาง มัณฑนา ปานกลิ่นพุด นาย สุรจิต ปานกลิ่นพุด 134,018 26 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,382
105 นาง ผัน สระทองเอื้อ พ.ท. สมศักดิ์ นุตะวานิช 204,396 26 ธ.ค. 2560
106 นาย บุญนะ เสนีวงศ์ นาย ทัศน์วศิน เสนีวงศ์ 204,397 26 ธ.ค. 2560
107 นาง ชั้น ชมชื่น น.ส. ดวงตา บุญรางกูล 204,395 26 ธ.ค. 2560
108 นาง สมสมัย กากแก้ว ร.ต. สืบศักดิ์ รักใคร่ 204,407 25 ธ.ค. 2560
109 นาง ภู สิงห์กุล นาง หนูรักษ์ พันธุ์สง่า 204,411 25 ธ.ค. 2560
110 นาง มรกต สนธิวัฒน์ น.ส. พนิดา จิตตะนันทน์ 204,409 25 ธ.ค. 2560