การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
101 นาง ใบ ยอดน้อย จ.ส.อ. สมศักดิ์ ยอดน้อย 208,893 18 ก.ย. 2562
102 นาย สวง ทะสุวรรณ์ จ.ส.อ. สุชาย ทะสุวรรณ์ 202,641 18 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,240
103 นาง อุไร นันทวรรณ จ.ส.อ. พายัพ เกิดสุข 208,884 18 ก.ย. 2562
104 นาง ส่งศรี จันทโชติ ร.ต. วิลาศ จันทโชติ 208,886 18 ก.ย. 2562
105 นาย อุดม โสดามรรค จ.ส.อ. วิษณุปกรณ์ นามษร 208,888 18 ก.ย. 2562
106 นาง กาญนิภา มีพลอย นาง กาญจนา จันทร์ประสิทธิ์ 208,629 18 ก.ย. 2562
107 นาย ถวิล บัวสรวง จ.ส.อ. ธนโชค บัวสรวง 208,889 18 ก.ย. 2562
108 พ.อ. กุลธร เดชะคง น.ส. เพชรสกุล เดชะคง 193,682 16 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,222
109 พ.อ. มนตรี โตพิทักษ์ นาย ปรกศิระ โตพิทักษ์ 208,906 16 ก.ย. 2562
110 ร.อ. บุญศรี เสาศิลา น.ต. นิรันดร์ เสาศิลา 208,904 16 ก.ย. 2562