การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 น.ส. นเรนทร รอดรัตน์ นาง นพวรรณ คงกรุด 211,269 9 ก.ค. 2563
112 นาง สาม ทองเอี่ยม พระ ธเนส ปั้นอรุณ 211,269 9 ก.ค. 2563
113 นาง บุญชู หงษ์สมัส น.ส. สุภาวดี เวียงอินทร์ 211,270 9 ก.ค. 2563
114 พ.ท. ดำรงค์ วิชิต นาง อุฑารัตน์ เฉลิมช่วง 111,224 8 ก.ค. 2563
115 พ.ท. ดำรงค์ วิชิต น.ส. อังคนา วิชิต 100,000 8 ก.ค. 2563
116 พ.ท. อนันต์ งามเขต นาง วรรณภิไล งามเขต 211,059 8 ก.ค. 2563
117 น.ส. จิ้มลิ้ม พัฒนแก้ว ร.ต. เกรียงไกร เกียรติก้อง 211,274 8 ก.ค. 2563
118 ร.อ. ณรงค์ ม่วงงาม นาย นิรุจน์ ม่วงงาม 171,306 8 ก.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
119 จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย สุทธิประเสริฐ นาง วันเพ็ญ สุทธิประเสริฐ 211,296 8 ก.ค. 2563
120 นาง กำเจิด ธรรมทัต ร.ต. วิชาญ ธรรมทัต 211,296 8 ก.ค. 2563