การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 น.ส. แป้น ม่วงสวรรค์ ร.ท. วิชุกร จำเริญ 193,544 25 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,860
112 นาย ประเสริฐ แป้งหอม นาย ชาญณรงค์ แป้งหอม 204,410 25 ธ.ค. 2560
113 นาย เที้ยม โตขำ น.ส. พันธทิพย์ โตขำ 204,866 25 ธ.ค. 2560
114 นาย แถม นวลแก้ว จ.ส.อ. อภิชา ปัถยวงศ์เดชา 204,408 25 ธ.ค. 2560
115 นาง จำรุญ วันชัย น.ส. ชนกนันท์ วันชัย 90,307 25 ธ.ค. 2560
116 นาง จำรุญ วันชัย น.ส. กำไร วันชัย 114,100 25 ธ.ค. 2560
117 นาง จำนงค์ ธนะปลื้ม นาวาอากาศเอกหญิง วัลลีย์ น้ำฝน 204,408 25 ธ.ค. 2560
118 นาง จันดี พวงธรรม นาย ชาตรี พวงธรรม 204,650 25 ธ.ค. 2560
119 นาง สนธิ์ ก๋งเรือง นาง อรวรรณ เธียรอุไทย 204,605 23 ธ.ค. 2560
120 พ.อ.หญิง ศศิธร รัตนราศรี นาย คีรีเขตต์ รัตนราศรี 204,849 22 ธ.ค. 2560