การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 นาย สนิท ภู่จำปา น.ส. เต็มศิริ ภู่จำปา 207,136 22 ก.พ. 2562
112 นาง วิลัย ปังอุทา นาง เรียม บุตรสุวรรณ์ 207,374 22 ก.พ. 2562
113 นาง พรรณี ผลเจริญ ส.อ. ปฐมพร ผลเจริญ 200,074 22 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,060
114 นาง บุบผา โพธิผล นาย นพรัตน์ โพธิผล 207,135 22 ก.พ. 2562
115 นาย สุชาติ นิลแสง นาง รัชนก นิลแสง 207,138 22 ก.พ. 2562
116 นาง สมใจ นิ่มประพฤติ ส.อ.หญิง วิลาวัณย์ นิ่มประพฤติ 207,139 22 ก.พ. 2562
117 นาง บุญ ลำยาน น.ส. จิตตินันท์ วงศ์แก่นคำ 167,139 22 ก.พ. 2562 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
118 พ.ท. จำรัส เงินนาค พ.อ.หญิง อรนุช อ่อนนุ่ม 207,152 21 ก.พ. 2562
119 ร.ต. สุทัศน์ วิหครัตน์ นาง บุญธรรม วิหครัตน์ 148,081 21 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 59,069
120 จ.ส.อ. อมรเดช พัฒนากุล นาง นภา พัฒนากุล 204,409 21 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,745