การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 จ.ส.ต. ยุทธ์ จันทร์ผาสุข นาง ไข่มุกข์ จันทร์ผาสุข 207,125 16 ส.ค. 2561
112 นาง โสอด ศรีตองอ่อน จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ ศรีตองอ่อน 207,132 16 ส.ค. 2561
113 นาย ระยอง เครือพลับ นาง มาลา เครือพลับ 207,126 16 ส.ค. 2561
114 นาง ม้วน เข็มนาค ร.ต. สามารถ คล้ายพวก 167,126 16 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
115 นาง พิศวาท จิตต์สมสุข นาง วาสนา จิตต์สมสุข 167,125 16 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
116 นาง มณฑา เอมรักษา นาง กัลยา อาจหาญ 207,184 16 ส.ค. 2561
117 นาย บุญสม ปรีดี นาง สมทรง ปรีดี 207,178 16 ส.ค. 2561
118 นาง ทองเจือ ภู่ทอง ร.ต. บุญเชิด เทียนสว่าง 207,179 16 ส.ค. 2561
119 พ.อ. สารัตถ์ ไพรินทร์ นาย บรรณสิทธิ์ ไพรินทร์ 207,119 15 ส.ค. 2561
120 ส.อ. บุญลือ ภาคาทิน น.ส. สุนทรี ภาคาทิน 207,120 15 ส.ค. 2561