การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 นาง เอ๊ย โบสุวรรณ นาย สมเกียรติ โบสุวรรณ 91,000 15 มี.ค. 2561
112 นาง เอ๊ย โบสุวรรณ นาย สมปสงค์ โบสุวรรณ 57,449 15 มี.ค. 2561
113 น.ส. โสรส ตั้งมั่นคุณธรรม นาย มนตรี พึี่งสุข 186,917 15 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 18,987
114 นาง สน ครองแตง นาง สุกัญญา หลักเพ็ชร 206,150 15 มี.ค. 2561
115 นาย เล็ก ขันธรูป จ.ส.อ. สมเกียรติ สุวรรณมาลา 205,906 15 มี.ค. 2561
116 นาง ละเมียด นิ่มนวล นาย นพดล นิ่มนวล 120,044 15 มี.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 85,852
117 นาง ผกายรัตน์ พัฒนธรรม พล.ต.ต. ภาณุเดช พัฒนธรรม 205,907 15 มี.ค. 2561
118 นาย ชาเกียรติ สายบัวสกุลวงศ์ ร.ต. วิทยา ศรีสุวรรณ์ 205,907 15 มี.ค. 2561
119 นาง ชะม้อย ทิพมาศ พ.ท. พิทักษ์ ทิพมาศ 205,893 15 มี.ค. 2561
120 พ.อ. อุทัย เสงี่ยมจิตร์ น.ส. อัญชลิกา เสงี่ยมจิตร์ 134,594 16 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 71,339