การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 นาย สมลักษณ์ คงสวัสดิ์ นาง ศรีสุนันทน์ ดาวเจริญ 167,295 25 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
112 นาง วจีโสภิต หาธรรม พ.ท. อภิรัตน์ หาธรรม 207,299 25 ต.ค. 2561
113 นาย ปลด กำแพงทอง นาย วัชรา เรืองหิรัญ 207,315 25 ต.ค. 2561
114 นาง แน่งน้อย สุกิตติวงศ์ นาย กิตติ สุกิตติวงศ์ 207,303 25 ต.ค. 2561
115 นาง นวลละออง พูลทรัพย์ จ.ส.อ. ไชยันตสิงห์ พูลทรัพย์ 207,299 25 ต.ค. 2561
116 นาง กันลืม บุญประกอบ นาง จิราภรณ์ บุญประกอบ 207,302 25 ต.ค. 2561
117 พ.ท. สมภาร มุ่งการ เรืออากาศโทหญิง ณิชาภัทร มุ่งการ 193,528 22 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,769
118 พ.ท. สมศักดิ์ ไชยลาโภ นาย ธีรศักดิ์ ไชยลาโภ 167,332 22 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
119 ร.ต. สำรวย งามแสงแข นาง ทัศนีย์ งามแสงแข 207,304 22 ต.ค. 2561
120 ร.ต. วสรรค์ บุญมา นาง แสงนภา บุญมา 207,304 22 ต.ค. 2561