การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 นาง หลี พรหมโชติ จ.ส.อ. ก้าวหน้า พรหมโชติ 207,447 17 ธ.ค. 2561
112 นาย สิทธิศักดิ์ สุขชัย นาง ดวงฤทัย ผกาแก้ว 167,444 17 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
113 น.ส. ประภา รักธงชัย น.ส. จิตรประภา บุณยะกาญจน์ 207,442 17 ธ.ค. 2561
114 นาย วรพจน์ สกุณา นาง อารีย์ สกุณา 207,456 17 ธ.ค. 2561
115 นาง เล็ก ชะอุ่ม ร.ต.หญิง ละเอียด ชะอุ่ม 207,456 17 ธ.ค. 2561
116 นาง เพิ่มศรี กนิษฐบุตร นาง จริยา กนิษฐบุตร 159,675 17 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,782
117 นาย เปลี่ยน เทพทิพย์ พ.อ. ชยุต เทพทิพย์ 207,458 17 ธ.ค. 2561
118 นาย ชัยกฤต ทิพย์มโนสิงห์ นาง จุฑารัตน์ ทิพย์มโนสิงห์ 207,454 17 ธ.ค. 2561
119 นาง น้อม สราญจิตต์ ร.ต. จารีต สราญจิตต์ 207,410 17 ธ.ค. 2561
120 นาง พิกุล เพ็ชรสว่าง ร.ท. สุทธิรัตน์ เพ็ชรสว่าง 207,426 17 ธ.ค. 2561