การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 น.ส. สุกัญญา วงษ์ศิริ ร.ต. มนตรี วงษ์ศิริ 211,098 25 ธ.ค. 2562
112 นาย บุญรอด นิสสัยเจริญ นาย สมเจต หวังแก้ว 211,147 25 ธ.ค. 2562
113 นาง ประมวล บัวดอก นาย พนมพร บัวดอก 211,066 25 ธ.ค. 2562
114 นาง จีรพรรณ ไชยเสวี นาง พัชรีพร นาควิเชียร 211,068 25 ธ.ค. 2562
115 นาง ชุลี ธนทะนาม น.ส. ณัฐรินทร์ ธนทะนาม 211,319 25 ธ.ค. 2562
116 นาย จำปา แพงพุด ร.ต. อภิโชติ ไชยฤทธิ์ 211,070 25 ธ.ค. 2562
117 นาย ลัน บุญนันท์ จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ บุญนันทฺ์ 211,079 25 ธ.ค. 2562
118 นาง จรัญญา ปิน้อย จ.ส.อ.หญิง ศริญญา ปิน้อย 211,079 25 ธ.ค. 2562
119 นาง บุญเรือง ทีระฆัง นาย คำมี ทีระฆัง 193,152 25 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,939
120 นาง บุญสม บุญศรีทอง นาง มลฑา หลงสมบูรณ์ 211,092 25 ธ.ค. 2562