การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 พ.อ. ทองสุข วันทนีย์ นาง นงเยาว์ วันทนีย์ 207,931 11 มิ.ย. 2562
112 พ.ต. สุจินต์ สุรพันธุมาภา นาง ประเสริฐ สุรพันธุมาภา 207,543 11 มิ.ย. 2562
113 ร.ต. เมืองคำ จันทบุรี นาย ทวีศักดิ์ จันทบุรี 207,566 11 มิ.ย. 2562
114 ร.ต. อรดิน ศรีสมเขียว นาง สอาด มาเพ็ชร 207,569 11 มิ.ย. 2562
115 ร.ต. ชลอ สนิทมาก น.ส. วิภา สนิทมาก 207,552 11 มิ.ย. 2562
116 ร.ต. ศิลา ซ้อนเพ็ชร นาย ชนพัฒน์ ซ้อนเพ็ชร 207,541 11 มิ.ย. 2562
117 จ.ส.อ. ไม้ เหยือกเงิน นาง เพียรใจ เดชเกรียงไกร 207,537 11 มิ.ย. 2562
118 ส.อ. กิตติชัย สุขสนิท พ.อ.หญิง ยุพิน ยศศรี 207,570 11 มิ.ย. 2562
119 นาย ประยุทธ ประสาทศิกรณ์ ส.อ.หญิง นภาพร ประสาทศิกรณ์ 207,559 11 มิ.ย. 2562
120 นาย สุรินทร์ คูณแรง นาย ธวัชชัย จุฑามาศ 207,561 11 มิ.ย. 2562