การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
111 นาง ธัญพร คำมาก พ.ต. กิตติภพ คำมาก 209,383 6 พ.ย. 2562
112 นาย จรัญ แก้วสมนึก นาง ยุพาภรณ์ ตันติรัตน์ 209,384 6 พ.ย. 2562
113 นาย สมยศ สิทธิศักดิ์ ร.อ.หญิง พวงผกา สิทธิศักดิ์ 209,376 6 พ.ย. 2562
114 น.ส. อมรัตน์ สุขโต (ขันลับ) ร.ท. วารินทร์ ขันลับ 209,377 6 พ.ย. 2562
115 นาย ประทีป เอี่ยมจรัส นาย ปริญญา เอี่ยมจรัส 169,378 6 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
116 นาง ลมูล แจ้งสว่าง น.ส. กนกวรรณ แจ้งสว่าง 169,378 6 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
117 นาย เพิ่ม สุนทรโชติ น.ส. ขวัญเรือน สุนทรโชติ 209,379 6 พ.ย. 2562
118 นาง สำลี ศรีเมือง นาง ประไพ เดชเมืองปักษ์ 209,361 6 พ.ย. 2562
119 นาง ทองพูน วงศ์ศรี นาง มลนภา เจริญกิจจานุวงศ์ 209,362 6 พ.ย. 2562
120 นาง บุญเรือน จันทร์กระจ่าง น.ส. ดลภ์รดาธ์ รังสีศิริดลธ์ 207,885 6 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,478