การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 นาง อุทุมพร ปาละกูล ร.ต. สุรจิตต์ ปาละกูล 207,562 11 มิ.ย. 2562
122 น.ส. มาลา อานนท์ จ.ส.อ. สุนา จันทรา 207,565 11 มิ.ย. 2562
123 นาง วิไลย์ ดินขุนทด นาง ญาดา ปั้นสุวรรณ 200,880 11 มิ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,465
124 นาง สมนึก อยู่กลัด พ.ท. บุญนาค ทองเงิน 207,568 11 มิ.ย. 2562
125 นาย แจ่ม ชาวไร่ นาง สวรรค์ โฉมจันทร์ 207,569 11 มิ.ย. 2562
126 นาง จรูญ ชุนรักษ์ นาย มนตรี ชุนรักษ์ 207,931 11 มิ.ย. 2562
127 นาย ครรชิต วิธี จ.ส.อ.หญิง อุมาพร วิธี 207,550 11 มิ.ย. 2562
128 นาง ประดิษฐทรัพย์ สนิทมาก น.ส. วิภา สนิทมาก 207,551 11 มิ.ย. 2562
129 นาย บุญเหลือ เตรียมตั้ง นาง โบตั๋น เตรียมตั้ง 29,585 11 มิ.ย. 2562
130 นาย บุญเหลือ เตรียมตั้ง นาย เอนก เตรียมตั้ง 177,749 11 มิ.ย. 2562