การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 นาง สมสุข พลกนิษฐ์ จ.ส.อ. สมศักดิ์ พลกนิษฐ์ 206,870 15 ส.ค. 2561
122 นาง สมบัติ แก้วบุดดี นาย ฐานันดร แก้วบุดดี 207,121 15 ส.ค. 2561
123 นาง บัว หลักชัย นาง บังอร จันทวี 207,119 15 ส.ค. 2561
124 พ.อ. สมคิด โตวิชัย พ.อ. สมชาติ โตวิชัย 207,152 14 ส.ค. 2561
125 ร.ต. มนัส บู่สามสาย นาง อนงค์ บู่สามสาย 207,151 14 ส.ค. 2561
126 ร.ต. ต้อย งู้บุตรตน นาง อรุณี งู้บุตรตน 207,153 14 ส.ค. 2561
127 ส.ท. ธรรมชาติ ภัทรเที่ยง นาย สุธรรม ภัทรเที่ยง 206,899 14 ส.ค. 2561
128 นาง อุไร บุญมี นาง หัสญา อภิญ 207,159 14 ส.ค. 2561
129 นาง สุมาลี ธรรมเนียม นาย สาทร ธรรมเนียม 167,389 14 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
130 นาย สันทัศน์ สุดชฎา นาง กุศล สุดชฎา 207,150 14 ส.ค. 2561