การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 นาย วิชา ถิ่นสุวรรณ น.ส. สิริการย์ จินศิริศักย์ 208,911 12 ก.ย. 2562
122 นาง ตั้ว อุบลรัตน์ จ.ส.อ. บุญสม อุบลรัตน์ 208,913 16 ก.ย. 2562
123 นาย โปร่ง เขียวงาม น.ส. ราตรี เขียวงาม 208,920 16 ก.ย. 2562
124 พ.ท. อำพน (อำพล) ทานสมบูรณ์ น.ส. มาริโกะ ทานสมบูรณ์ 209,306 12 ก.ย. 2562
125 ร.อ. สมนึก รื่นพรต น.ส. พรโสภา ทองสุ่น 196,404 12 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,521
126 ร.ต. ละมุล ภาคมฤค นาง เลี่ยม ภาคมฤค 38,726 12 ก.ย. 2562
127 ร.ต. ละมุล ภาคมฤค นาง ปราณี ภาคมฤค 170,200 12 ก.ย. 2562
128 ร.ต. เรวัฒน์ มาเที่ยง นาย ราเชนทร์ มาเที่ยง 168,912 12 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
129 จ.ส.อ. มานะ ศักดิ์ศรีไพจิตร์ นาย คมปกรณ์ ศักดิ์ศรีไพจิตร์ 208,910 12 ก.ย. 2562
130 จ.ส.อ. สุกิต ชมเกล็ดแก้ว นาย สุรวิทย์ ชมเกล็ดแก้ว 208,911 12 ก.ย. 2562