การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 จ.ส.อ. วินัย บุตรศรี นาง มาลิน บุตรศรี 167,386 21 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
122 นาย คมวุฒิ หอมชื่น พ.ท. ภวัต เดชจินดา 207,150 21 ก.พ. 2562
123 นาง จิตรา คันธานุรักษ์ พ.ต. เกษมศิษฐ์ คันธานุรักษ์ 207,146 21 ก.พ. 2562
124 นาง โสภา เอี่ยมสอาด ร.ต. ศักดิ์ชัย เอี่ยมสอาด 207,153 21 ก.พ. 2562
125 นาย สุริยะ เฟื่องเงิน นาย สอน หนูเส็ง 207,152 21 ก.พ. 2562
126 นาย สังกา แสงจันทร์ จ.ส.อ. สายทอง แสงจันทร์ 207,153 21 ก.พ. 2562
127 นาง ถนอมจิตร์ กบขุนทด พ.ท. ไชยนันท์ กบขุนทด 207,151 21 ก.พ. 2562
128 พล.อ. ธานี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา พ.อ. อามร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 207,160 18 ก.พ. 2562
129 พ.อ. เด่น หมอยาดี นาง สมใจ หมอยาดี 207,171 18 ก.พ. 2562
130 พ.ท. วิชิต ศรีจรูญ นาย ทรงพล ศรีจรูญ 206,404 18 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 768