การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 นาง ปานนิตย์ ด้วงจาตุ นาง อรดี สุหงษา 171,251 24 ม.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
122 นาง สุรีย์ สนสูงเนิน พ.อ. เกลี้ยง สนสูงเนิน 211,252 24 ม.ค. 2563
123 พ.อ. เปรื่อง เปล่งเกียรติกุล น.ส. ศิริลักษณ์ เปล่งเกียรติกุล 211,268 23 ม.ค. 2563
124 พ.อ. สุวัจน์ บัวทอง นาง มณี บัวทอง 211,290 23 ม.ค. 2563
125 พ.อ. สมโภชน์ ปิ่นกล่อม พ.อ.หญิง สิริลักษณ์ ปิ่นกล่อม 211,283 23 ม.ค. 2563
126 น.ท. สุจินต์ ทองพาศน์ นาง ประเทือง ทองพาศน์ 211,284 23 ม.ค. 2563
127 ร.ต. ทองสุข กลั่นรอด นาย สุรชัย กลั่นรอด 211,301 23 ม.ค. 2563
128 ร.ต. ชโลม วะสาร นาง จันทรเพ็ญ วะสาร 211,302 23 ม.ค. 2563
129 จ.ส.อ. แสวง แก้วแช่ม ร.ต. ถาวร แก้วแช่ม 211,301 23 ม.ค. 2563
130 นาง อุทัย ทิพย์ทา ร.ต. จิรภัทร เอกทิพย์ทา 211,300 23 ม.ค. 2563