การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 นาง ทอง คล้ายสุบรรณ น.ส. วรรณพร คล้ายสุบรรณ 205,855 15 มิ.ย. 2561
122 พ.ท. อำนวย ธรรมนิกูล น.ส. สุนันทนา ธรรมนิกูล 205,823 15 มิ.ย. 2561
123 พ.ท. มานะ นิลนนท์ นาง สุภาภรณ์ นิลนนท์ 205,810 15 มิ.ย. 2561
124 ร.อ. วิชัย ศรีวิจารณ์ น.ส. วิลัยวรรณ์ บัวแก้ว 205,823 15 มิ.ย. 2561
125 ร.ต.หญิง ปัทมา วงษ์ภูมิ นาย จีรพันธ์ สมประสงค์ 154,396 15 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 51,433
126 ร.ต. ประเสริฐ การะเกด นาง วาสนา การะเกด 205,828 15 มิ.ย. 2561
127 จ.ส.อ. ชาญชัย มีกำลัง นาวาตรี บุญชัย มีกำลัง 205,829 15 มิ.ย. 2561
128 ส.อ. ณัฐวุฒิ น้อยเกิดมี นาย สุรัตน์ศักดิ์ น้อยเกิดมี 205,809 15 มิ.ย. 2561
129 นาง หล่ำ จำปาทอง จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวลอย 133,500 15 มิ.ย. 2561
130 นาง หล่ำ จำปาทอง จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวลอย 72,338 15 มิ.ย. 2561