การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 นาวาโท สมพงษ์ จันทร์จารุ นาง อ่อนศรี จันทร์จารุ 204,446 20 ธ.ค. 2560
122 จ.ส.อ. พสุชา ปะเลย์ นาง จิดาภา ปะเลย์ 204,425 20 ธ.ค. 2560
123 นาง เอียง กกอู่ นาย คง จันทร์โสม 204,431 20 ธ.ค. 2560
124 นาย อนันต์ บุณยรัตพันธุ์ นาง สุสิมา บุณยรัตพันธุ์ 204,866 20 ธ.ค. 2560
125 นาง สุรณีย์ สว่างโยธิน นาย สุเทพ สว่างโยธิน 204,431 20 ธ.ค. 2560
126 นาง สังวาลย์ มูลแสง พ.ท. วิเชียร ประเสริฐสังวาลย์ 204,436 20 ธ.ค. 2560
127 นาง สมนึก กิจจานุวัฒน์ พ.อ.หญิง พรทิพย์ กิจจานุวัฒน์ 204,440 20 ธ.ค. 2560
128 นาง ประเทือง ดิษร นาง งามจิตร เทียมคล้าย 204,446 20 ธ.ค. 2560
129 นาง เจือ เสารี จ.ส.อ. พีรเดช ทิพย์สุมณฑา 204,429 20 ธ.ค. 2560
130 นาง สุรินทร์ อยู่ฤกษ์ พ.ท. สวาท อยู่ฤกษ์ 204,426 20 ธ.ค. 2560