การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 นาง สนม โป๊ะสุวรรณ น.ส. สิริกัลยา เอนกอนันต์ 207,449 14 ธ.ค. 2561
122 พล.ต. พิบูลย์ จันทโรจวงศ์ ร.อ. ราวรวี จันทโรจวงศ์ 76,616 13 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 131,212
123 จ.ส.อ. เธียรเดช สิริสุขะ นาง นุชนารถ สิริสุขะ 207,217 12 ธ.ค. 2561
124 จ.ส.อ. บุญมา ตาลไธสง นาง เบญจวรรณ ลวดทอง 207,464 12 ธ.ค. 2561
125 ส.อ. สืบ สิงห์ประเสริฐ นาย วิทยา สิงห์ประเสริฐ 207,464 12 ธ.ค. 2561
126 ส.ท. ธีรธัช อุดมศักดิ์สะนะเขต นาง พรพิมล อุดมศักดิ์สะนะเขต 207,472 12 ธ.ค. 2561
127 นาย สุวิช ไชยวิวิช นาย สุกิจ ไชยวิวิช 167,725 12 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
128 นาย สมร โพศาขา จ.ส.อ. มนเชฎฐ์ โพศาขา 167,463 12 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
129 นาง ยวง แก้วสามสี ร.ต. บุญเสริม เอกตระกูล 207,465 12 ธ.ค. 2561
130 นาง จวน การบรรจง นาง ธนพร การบรรจง 207,463 12 ธ.ค. 2561