การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
121 ร.ต. คำรณ รอดทิพย์ พ.อ.หญิง รภัสกุล รอดทิพย์ 140,390 16 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,472
122 ร.ต. ทองเปลว ทับหิรัญ ร.ท. นวพงษ์ ทับหิรัญ 165,934 16 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
123 จ.ส.อ. สุวัฒน์ ใจเที่ยงกุล นาง มณี ใจเที่ยงกุล 205,214 16 มี.ค. 2561
124 นาง สุรภี รัตนฉายา นาย ระพี รัตนฉายา 165,932 16 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
125 นาย เวชชยันต์ เจริญสกุล ร.ต.หญิง สิริกาญจน์ เจริญสกุล 205,931 16 มี.ค. 2561
126 นาง ทองปาน จำปางาม น.ส. อัญพัชร์ ธนาศักดิ์วิจิตร 205,932 16 มี.ค. 2561
127 นาย ณรงค์ อำพร นาย เกียรติยศ อำพร 203,040 16 มี.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,890
128 นาย เชื่อม พบร่มเย็น นาง อรวรรณ ตามเพิ่ม 165,930 16 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
129 นาย เจียม วิจิตร จ.ส.ต. ชำนาญ วิจิตร 205,931 16 มี.ค. 2561
130 นาง จริยา แก้วรัตน์ นาง ปาริยา พูลแก้ว 205,693 16 มี.ค. 2561