การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 พ.ท. ศิริวัฒน์ ทรงศรีม่วง นาง พรรณี ทรงศรีม่วง 205,760 25 พ.ค. 2561
132 ร.ต. เสรี สังศิลปเวช นาง เสาวนีย์ สังศิลปเวช 205,761 25 พ.ค. 2561
133 ร.ต. สุดใจ สุขวงศ์ ส.อ.หญิง วิไลวรรณ สุขวงศ์ 89,000 25 พ.ค. 2561
134 ร.ต. สุดใจ สุขวงศ์ นาง ทิพวัลย์ สุขวงศ์ 116,767 25 พ.ค. 2561
135 เรือตรี ประยูร ฟักสุวรรณ นาง สุภา ฟักสุวรรณ 205,761 25 พ.ค. 2561
136 จ.ส.อ. ถวิล แผลงรักษา นาง วันเพ็ญ ผิวบัว 205,764 25 พ.ค. 2561
137 ส.อ. เฉลียว มณีนัย น.ส. พูลสุข มณีนัย 184,422 25 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,343
138 นาย สนอง บุญมาก ส.อ. สมยศ บุญมาก 205,760 25 พ.ค. 2561
139 นาง สงวนศรี ปุญสิริ พ.ท. ชยพล ปุญสิริ 205,765 25 พ.ค. 2561
140 นาง บุญเรือน ศรีกาญจน์ นาย วิรัช ศรีกาญจน์ 165,767 25 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000