การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 นาง ฉลวย เรือนใจมั่น น.ส. รสริน เรือนใจมั่น 207,560 11 มิ.ย. 2562
132 นาง เยาวเรศ บุญสุขศรี พ.ต. ศักดา บุญสุขศรี 207,561 11 มิ.ย. 2562
133 น.ส. วรา ทิพยวิสาร พล.อ.ต.หญิง จริมจิต จันทร์จรุงภักดิ์ 153,245 11 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,321
134 นาย นิรุต กุลสินธุ์ นาง เมฆวรรณ กุลสินธุ์ 207,798 11 มิ.ย. 2562
135 นาง บังอร เสาเวียง พ.อ.หญิง วราภรณ์ เสาเวียง 207,538 11 มิ.ย. 2562
136 นาย ฟื้น สวนสวรรค์ จ.ส.อ. มงคล สวนสวรรค์ 207,539 11 มิ.ย. 2562
137 นาง ลำเจียก พันธ์หว้า ร.ท. ประจวบ พันธ์หว้า 207,542 11 มิ.ย. 2562
138 นาง จันที มะไลไธสงค์ จ.ส.อ. สังวร มะไลไธสงค์ 207,550 11 มิ.ย. 2562
139 พ.อ. อุทร ธรรมคุณ นาง กัลยา ธรรมคุณ 207,596 7 มิ.ย. 2562
140 พ.อ. ไพโรจน์ ไชยกาล นาง เยาวลักษณ์ วงศ์สารพิกูล 207,597 7 มิ.ย. 2562