การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 นาง วิเชียร คำจันทร์ลา จ.ส.อ. สุรินทร์ คำจันทร์ลา 196,607 20 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,059
132 นาง บัวผิน แดงสมใจ น.ส. ประนอม แดงสมใจ 204,866 20 ธ.ค. 2560
133 นาย ธนาเศรษฐ์ โมทนะเศรษฐวุฒิ นาง พิมพ์วรา เสถียรจารุโภคิน 204,427 20 ธ.ค. 2560
134 นาง ทองชุบ ชมเพ็ง น.ส. สายสุนี กรแก้ว 204,428 20 ธ.ค. 2560
135 นาง เช้า ผ่องจันทึก พล.ต. วิเชียร ผ่องจันทึก 204,425 20 ธ.ค. 2560
136 นาง แก้วลูน พรินทรากูล ร.ต. วรพจน์ วรรณมณฑา 204,427 20 ธ.ค. 2560
137 พ.ท. ธนา เชาว์สูงเนิน นาง ภิญญดา ศรีทองนวล 39,147 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,613.50
138 พ.ท. ธนา เชาว์สูงเนิน น.ส. จีระพรรณ เชาว์สูงเนิน 147,900 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,613.50
139 พ.ท. กรกนก ชอบสระกลาง นาย รัตนะกร ชอบสระกลาง 204,433 21 ธ.ค. 2560
140 จ.ส.อ. ประยงค์ยุทธิ์ สุขพัฒธี นาง แก้วรัตน์ สุขพัฒธี 204,435 21 ธ.ค. 2560