การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 นาง วันเพ็ญ แก้วประพาฬ พ.อ.หญิง พนิตตา แก้วประพาฬ 140,113 14 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,475 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 556
132 นาง ยศธร ใจชอบ น.ส. ผกามาศ ใจชอบ 167,158 14 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
133 นาง โพธิ์ สันเสนาะ จ.ส.อ. ประมวล สันเสนาะ 207,150 14 ส.ค. 2561
134 นาง ผ่องพรรณ เจียรพิพัฒน์ นาย นุสรณ์ เจียรพิพัฒน์ 207,151 14 ส.ค. 2561
135 นาง บุญยก นาเมือง จ.ส.อ. มนตรี นาเมือง 207,158 14 ส.ค. 2561
136 พ.อ. อำพล โตทรัพย์ นาง เพ็ญศรี โตทรัพย์ 207,172 9 ส.ค. 2561
137 ร.ต. สุเทพ ล้วนกลิ่นหอม นาง ประเทือง ล้วนกลิ่นหอม 207,170 9 ส.ค. 2561
138 ร.ต. บัณฑิต มหาภาส นาย ชุติพงษ์ มหาภาส 207,168 9 ส.ค. 2561
139 ร.ต. บุญยืน ชีวะประเสริฐ นาง ฐิติพันธ์ ชีวะประเสริฐ 207,167 9 ส.ค. 2561
140 จ.ส.อ. สมบัติ ปัญญากิจ น.ส. สมนพร ปัญญากิจ 207,174 9 ส.ค. 2561