การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 พ.ท. สุนทร เลี้ยงบุญญพันธ์ นาง สุนิสา เลี้ยงบุญญพันธ์ 101,514 11 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 108,013
132 พ.ต. อดุลย์ อาชีวะ นาง พิมสิริ เจนรถา 209,529 11 ต.ค. 2562
133 ร.ต. จำนงค์ สอนเสนาะ นาง อรุณี สอนเสนาะ 209,523 11 ต.ค. 2562
134 ร.ต. สุเทพ รักษาสัตย์ น.ส. สุทัศน์ รักษาสัตย์ 209,529 11 ต.ค. 2562
135 จ.ส.อ. สมชาย เพ็ญประภา นาง พจนาถ เพ็ญประภา 209,527 11 ต.ค. 2562
136 นาง ชุนเอง เที่ยงล้ำ พันจ่าอากาศเอก ณัฐวุติ ทรัพย์สินธรรม 209,528 11 ต.ค. 2562
137 นาย จรัส พรหมรัตน์ จ.ส.ท. สุชาติ พรหมรัตน์ 209,528 11 ต.ค. 2562
138 พ.อ. อภิศักดิ์ เกษวัง นาง ยุวารี เกษวัง 209,546 10 ต.ค. 2562
139 ร.ท. สถิตย์ ยุตธรรมโม นาง แพรวพรรณ ยุตธรรมโม 169,540 10 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
140 ร.ต. สมจิตร ปรีเลิศ นาย สุรชัย ปรีเลิศ 209,543 10 ต.ค. 2562