การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 ร.ท. ประเมิน สุขเจริญ นาง แก้วกัญญา สุขเจริญ 207,313 18 ต.ค. 2561
132 ร.ต. สุนันท์ ม่วยหนู น.ส. ชลลดา ม่วยหนู 103,659 18 ต.ค. 2561
133 ร.ต. สุนันท์ ม่วยหนู ส.ท. จักรกริช ม่วยหนู 103,659 18 ต.ค. 2561
134 ร.ต. มะ พลายมาศ นาย ธนิตย์ พลายมาศ 207,310 18 ต.ค. 2561
135 พล.อส. ขวัญชัย ปิ่นวิเศษ นาง ดอกอ้อ ปิ่นวิเศษ 207,328 18 ต.ค. 2561
136 นาง สัมพัน ม่วงเจริญ น.ส. คริษฐธนัญ ทิพย์ภักดี 207,315 18 ต.ค. 2561
137 นาง ศศิกาญจน์ มิ่งเมือง นาย สิฐวัชร์ มิ่งเมืง 207,316 18 ต.ค. 2561
138 นาง ยุพา สมรรถสหัสชัย ร.ต. เอกราช สมรรถสหัสชัย 167,317 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
139 นาง บุญเจือ จันทร์สุวรรณ ร.ต. นิคม จันทร์สุวรรณ 207,316 18 ต.ค. 2561
140 นาง อารีย์ เขียวเจริญ นาย ศิริชัย สิทธิศักดิ์ 207,327 18 ต.ค. 2561