การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 ร.ต. มานพ รุ่งสุภา นาง นกเล็ก รุ่งสุภา 183,780 3 ก.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,506
132 ร.ต. ซ้อน คงสินธุ์ นาง ลูกจันทร์ คงสินธุ์ 211,310 3 ก.ค. 2563
133 นาง เจริญพักตร์ จิตตินันทน์ นาย ไมตรี จิตตินันทน์ 211,286 3 ก.ค. 2563
134 นาง สายพิน คล้ายคลึงดี นาย สนาม คล้ายคลึงดี 210,797 3 ก.ค. 2563
135 นาง หวาง ดุมเกษม นาง บัวเงิน โพธิ์สุข 211,294 3 ก.ค. 2563
136 นาง บัวลี กุลสุวรรณ นาง แพรวา ประวันนา 211,294 3 ก.ค. 2563
137 นาง นวม สีปะณะ ร.ต. สุริยะ สีปะณะ 211,295 3 ก.ค. 2563
138 นาง ละมาย จันสถาพร จ.ส.อ. กิตติ จันสถาพร 211,311 3 ก.ค. 2563
139 นาง สมศรี ทรัพย์สมบัติ น.ส. พรรณี ทรัพย์สมบัติ 211,311 3 ก.ค. 2563
140 นาง เฉลี่ย เทียนสมใจ จ.ส.อ. พชรพล จันทรศิริ 211,062 3 ก.ค. 2563