การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 ร.ท. ดิเรก ธีระปรีชา นาง มะณี ธีระปรีชา 196,857 23 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,259
132 นาง ประนอม ไทยวัฒน์ พล.อ. สุรพันธ์ ไทยวัฒน์ 154,062 23 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,450
133 ร.ต. พรชัย เอนก นาง ลิน เอนก 171,126 19 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
134 ร.ต. แสวง เสือเพ็ง นาง สาลี่ เสือเพ็ง 195,177 19 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,950
135 ร.ต. นรินทร์ อำพลพงษ์ พ.ท. เอกรินทร์ อำพลพงษ์ 211,114 19 ธ.ค. 2562
136 ร.ต. สมควร ศิริวงษ์ นาง ระพี ถาวระ 211,115 19 ธ.ค. 2562
137 ร.ต. พีระ นาคสุข น.ส. เมกานต์ นาคสุข 211,120 19 ธ.ค. 2562
138 เรืออากาศตรีหญิง ชมพู รัตนโกสุม เรืออากาศตรี อนุวัฒน์ รัตนโกสุม 125,776 19 ธ.ค. 2562
139 เรืออากาศตรีหญิง ชมพู รัตนโกสุม นาย ศรัณย์ รัตนโกสุม 85,345 19 ธ.ค. 2562
140 จ.ส.อ. ทองหยิบ ชำนาญหมอ น.ส. เลิศลักษณ์ ชำนาญหมอ 211,118 19 ธ.ค. 2562