การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 พ.ท. เชอรี่ แววเกกี นาย ชวโรจน์ ปัญจธนทรัพย์ 207,399 18 ก.พ. 2562
132 พ.ต. ศิริ ภวังคนันท์ นาย มงคล ภวังคนันท์ 207,596 18 ก.พ. 2562
133 ร.ต. ถวิล แก้วเรือง น.ส. วิลาวัลย์ แก้วเรือง 207,159 18 ก.พ. 2562
134 ร.ต. ต่วน ลุนละวงษ์ นาง แสงจันทร์ ลุนละวงษ์ 207,173 18 ก.พ. 2562
135 จ.ส.อ. นริส หมื่นไกร นาง รุ่งรัตน์ ปานดำ 207,165 18 ก.พ. 2562
136 ส.อ. สมศักดิ์ คำโสภา นาง พิมพ์บุญ คำโสภา 207,166 18 ก.พ. 2562
137 นาง สุภีพรรณ ดารากร ณ อยุธยา น.ส. ธณกร เกื้อหนุน 197,593 18 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,565
138 นาง เพียงใจ พระเดชพงษ์ น.ส. พรพิศ ไขตะคุ 207,156 18 ก.พ. 2562
139 นาง วิไล พุทธรักษา นาง จินตนา พูลสวัสดิ์ 207,169 18 ก.พ. 2562
140 นาย ประเสริฐ สงวนทองคำ น.ส. ปรียาดา กุพยพรรณ 207,172 18 ก.พ. 2562