การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 พล.ต. เติมศักดิ์ อ่อนศรี นาง คลอทิพย์ อ่อนศรี 205,941 15 มี.ค. 2561
132 พ.อ. เมิน วิภาหัสน์ นาง กาญจนา เพชรฉาย 206,310 15 มี.ค. 2561
133 พ.อ. มานพ จันทเตมีย์ นาย ณัฐพล จันทเตมีย์ 194,025 15 มี.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,927
134 ร.อ. สุชาติ รัตนพฤกษ์ นาย ปริญญา รัตนพฤกษ์ 205,896 15 มี.ค. 2561
135 จ.ส.อ. วิชัย สุเมธรัตนศรี นาง ประยงค์ สุเมธรัตนศรี 205,951 15 มี.ค. 2561
136 จ.ส.อ. จำนง อินล่าม นาย วีระพันธ์ อินล่าม 205,659 15 มี.ค. 2561
137 จ.ส.ต. จรัส นุชกระแส นาง นุจรี สมิธ 205,898 15 มี.ค. 2561
138 นาย อัมพร น่วมทอง นาง อำไพ หิรัญบวรวรรณ 205,950 15 มี.ค. 2561
139 นาย โสภณ จันทวงษ์ นาง ประไพ อาบวารี 205,941 15 มี.ค. 2561
140 นาย สุชิน ศรีใส นาย ปรีชา ศรีใส 205,940 15 มี.ค. 2561