การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 นาย จรินทร์ แสนรัตน์ น.ส. ศิริรัตน์ แสนรัตน์ 207,980 28 ส.ค. 2562
132 นาง สมบุญ เจริญสวัสดิ์ ส.อ. องอาจ เจริญสวัสดิ์ 207,983 28 ส.ค. 2562
133 นาง ศรีสุรางค์ ทองคำ พ.ท. ชาญณรงค์ ทองคำ 208,244 28 ส.ค. 2562
134 นาง สิริจรรยา ปีวิเศษ น.ส. ปรางทิพย์ ปีวิเศษ 208,253 28 ส.ค. 2562
135 นาง นภา ใจเล็ก ร.ต. สมมาตร์ ใจเล็ก 208,446 28 ส.ค. 2562
136 นาง จวน ดอกสน จ.ส.อ. นัยฤทธิ์ สุขกฤต 208,239 28 ส.ค. 2562
137 นาง เปียง เครือหมู ร.ต. วิทยา สายฟู 207,981 28 ส.ค. 2562
138 นาง ทองใบ หงษ์สกุล นาย กิตติ หงษ์สกุล 207,981 28 ส.ค. 2562
139 นาย ดวงดี ทองสวัสดิ์ น.ส. สุวณี ทองสวัสดิ์ 207,982 28 ส.ค. 2562
140 พล.ท. คมชาติ สมิตานนท์ นาง สิริกาญจน์ รักษ์ศิริ 207,984 26 ส.ค. 2562