การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
131 นาง ทองชุบ จันทร์หอม นาย มนตรี จันทร์หอม 207,466 12 ธ.ค. 2561
132 นาง กัลญาณี ศรีม่วง น.ส. ศรัญญา ศรีม่วง 207,467 12 ธ.ค. 2561
133 พ.อ. บุญส่ง เนตรลือชา นาย ไพสิฐ เนตรลือชา 69,172 7 ธ.ค. 2561
134 พ.อ. บุญส่ง เนตรลือชา น.ส. นภาภรณ์ เนตรลือชา 69,172 7 ธ.ค. 2561
135 พ.อ. บุญส่ง เนตรลือชา น.ส. ชลลดา เนตรลือชา 69,172 7 ธ.ค. 2561
136 ร.ต. ปฐมธรรม ชัยสันติ นาย ธวัช ชัยสันติ 207,269 7 ธ.ค. 2561
137 ร.ต. บุญเรือน เสือคล้าย น.ส. ธิดารัตน์ เสือคล้าย 207,515 7 ธ.ค. 2561
138 จ.ส.อ. วิโรจน์ ราชภักดี นาย นรินทร์ ราชภักดี 207,475 7 ธ.ค. 2561
139 จ.ส.อ. ก่อพงศ์ กลิ่นสังข์ นาง แพงศรี กลิ่นสังข์ 207,266 7 ธ.ค. 2561
140 นาย หาญ ขารพ นาย อนุชิต ขารพ 207,474 7 ธ.ค. 2561