การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 จ.ส.อ. ชั้น ศรีระยับ นาง สมบัติ ศรีระยับ 207,175 9 ส.ค. 2561
142 นาง อวยพร สุขสำราญ นาย สมชนก สุขสำราญ 207,172 9 ส.ค. 2561
143 นาง ทองหล่อ บุญมายะพันธุ์ น.ส. ลลิตา สาครเย็น 197,145 9 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,260
144 นาง ทองใบ ขวัญยืน นาง สุวรรณอัมพา อูรี่ 207,469 9 ส.ค. 2561
145 นาย ต้นวงศ์ คุณะเกษม นาง ทัศพร คุณะเกษม 207,169 9 ส.ค. 2561
146 นาย แก้ว สีม่วง น.ส. นภาพร สีม่วง 207,169 9 ส.ค. 2561
147 นาง สมใจ ขันธรูจี นาย จิรพงศ ขันธรูจี 167,166 9 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
148 นาย วิโรจน์ พงศ์ธนานนท์ นาย ชัยรัตน์ พงศ์ธนานนท์ 167,166 9 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
149 พล.ต. ชูศักดิ์ อนุจรพันธ์ พ.ท.หญิง สุวิภา อนุจรพันธ์ 207,187 6 ส.ค. 2561
150 พ.อ. มนัส ธีมานนท์ นาง กุลรภัส ธีมานนท์ 207,198 6 ส.ค. 2561