การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 จ.ส.อ. อัชชะ รุ่งเรือง พ.ท.หญิง วันทนา วัฒนพันธ์ 211,131 19 ธ.ค. 2562
142 จ.ส.ต. นิพนธ์ ศรีเงินงาม นาง วรรณิภา ศรีเงินงาม 211,136 19 ธ.ค. 2562
143 ส.อ. พงษ์ชัยพัฒน์ เกตุสุวรรณ์ น.ส. ปณิตา แมดขุนทด 198,245 19 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,885
144 นาง จันทร์ฟอง คงสุวรรณ์ ร.อ. จารุกิตติ์ คงสุวรรณ 211,115 19 ธ.ค. 2562
145 นาง ประยงค์ บรรเทิง น.ส. จุฑาทิพย์ บรรเทิง 211,512 19 ธ.ค. 2562
146 นาง เง็ก มิ่งมา ร.ต. สมนึก มิ่งมา 211,119 19 ธ.ค. 2562
147 นาง สายัณห์ พงษ์สมศักดิ์ นาย อนุวัฒน์ อภิรมย์ 210,870 19 ธ.ค. 2562
148 นาง อุไร นาคจันทร์ นาง อรวรรณ นาคจันทร์ 211,121 19 ธ.ค. 2562
149 นาง บุญสืบ คงเกษม นาวาตรี นเรศ บัวนารถ 196,664 19 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,467
150 นาย สกนธ์ คำสิงห์ พ.ต. ดำรงค์ วิญญา 211,132 19 ธ.ค. 2562