การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 นาง ศิริลักษณ์ โชสิมา นาย อภิรักษ์ โชสิมา 205,940 15 มี.ค. 2561
142 นาง ปราณี เงินวัฒนา นาง รัฐฎิยา อริยะศิวธรรม 206,310 15 มี.ค. 2561
143 นาง ประเสริฐ คำอุไร น.ส. สมคิด คำอุไร 205,950 15 มี.ค. 2561
144 นาง จำปี กิ่งวงษา พล.ท. เดชา กิ่งวงษา 205,951 15 มี.ค. 2561
145 นาง สุพร บุญคำ ร.ต. อุดม บุญคำ 205,899 15 มี.ค. 2561
146 นาง ศิริพร ชีวะธรรม นาย ศิริพงษ์ ชีวะธรรม 166,145 15 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
147 น.ส. ปราณี หนูอร่าม นาย ปรีชา หนูอร่าม 205,898 15 มี.ค. 2561
148 นาง จ่าย นาคประเสริฐ ร.ต. สายัณห์ นาคประเสริฐ 165,895 15 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
149 นาง บัวเงิน ศิริสนธิ พ.อ. บรรเจิด ศิริสนธิ 205,848 15 มี.ค. 2561
150 พล.ท. สุรพล พิจิตรคดีพล น.ส. ปนัดดา พิจิตรคดีพล 123,816 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 82,145