การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 จ.ส.อ. สุเทพ เจตน์จำลอง นาง เรวดี เจตน์จำลอง 34,100 21 ธ.ค. 2560
142 จ.ส.อ. สุเทพ เจตน์จำลอง น.ส. ณัฐวรา เจตน์จำลอง 170,322 21 ธ.ค. 2560
143 นาง สุนีย์ กรมวังก้อน น.ส. วรนุช ขาวอุบล 196,720 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,710
144 นาง รันจวน เสือประดิษฐ พ.ท. ลือชา เสือประดิษฐ 204,433 21 ธ.ค. 2560
145 นาง พัชนี มณีนัย พ.ต. ณรงค์ มณีนัย 204,432 21 ธ.ค. 2560
146 นาง ผดุง เนตรวงศ์ นาง สุรีพร ไตรพจน์ 204,432 21 ธ.ค. 2560
147 นาย ทวี ฤทธิ์นาคา นาง สมคิด ฤทธิ์นาคา 204,434 21 ธ.ค. 2560
148 นาง ทวาย สูนประหัต จ.ส.อ. ทวีป สูนประหัต 204,435 21 ธ.ค. 2560
149 นาง สุวรรณา พิมพาพันธ์ ส.อ. กันตพงศ์ พิมพาพันธ์ 196,264 21 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,390
150 นาง สนิท กลีบขจร ร.ต. ภาสกร กลีบขจร 204,419 21 ธ.ค. 2560