การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 นาง สมัย ปัญญาประทีป ส.อ. พิษณุ ปัญญาประทีป 167,335 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
142 นาย วงษ์ ดุลสุจริต นาย ปรเมษฐ์ ดุลสุจริต 207,327 18 ต.ค. 2561
143 นาง นวลจันทร์ สุจริตจันทร ร.ต.หญิง พจนีย์ ทัศประเสริฐ 207,319 18 ต.ค. 2561
144 นาง นงเยาว์ อ้นสงค์ น.ส. รุ่งรัตน์ อ้นสงค์ 123,518 18 ต.ค. 2561
145 นาง นงเยาว์ อ้นสงค์ นาย ยิ่งศักดิ์ อ้นสงค์ 83,811 18 ต.ค. 2561
146 นาย ธวัช มหาเทียน นาง สมถวิล มหาเทียน 207,408 18 ต.ค. 2561
147 นาง สุรีย์ เครือเอม น.ส. สุดารัตน์ เครือเอม 207,311 18 ต.ค. 2561
148 นาง สายทอง เหมฤดี นาย นรินทร์ เหมฤดี 200,878 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,700
149 นาง ถนอมศรี คำพันธุ์ น.ส. รัชนีนาถ คำพันธุ์ 207,314 18 ต.ค. 2561
150 นาง สมพร นิยมมาก พ.ท. กฤษณะ นิยมมาก 207,373 18 ต.ค. 2561