การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 นาง สุภาพ พุ่มพฤกษ์ จ.ส.อ. ทรงพร พุ่มพฤกษ์ 207,473 7 ธ.ค. 2561
142 นาย บุญเสริม ด่อนศรี จ.ส.ท. อรรณพ ทวีสุข 207,474 7 ธ.ค. 2561
143 นาง หวั่น ศิริประทุม นาง สมศรี กระแจะเจิม 207,828 7 ธ.ค. 2561
144 นาง ภาวิณี เนตรสืบสาย น.ส. มัณทนา อ๊อดสวัสดิ์ 207,225 7 ธ.ค. 2561
145 นาง หนู วงศ์จันทร์ จ.ส.ต. อุไร นนทะภา 207,488 7 ธ.ค. 2561
146 นาง เผือด มีชำนะ ร.ต. ประพิศ มีชำนะ 207,488 7 ธ.ค. 2561
147 นาย แถว คำตุ้ย จ.ส.อ. นิคม คำตุ้ย 207,487 7 ธ.ค. 2561
148 นาย ชัยวุฒิ กุลศัตยาภิรมย์ ร.ต. ชัยวัฒน์ กุลศัตยาภิรมย์ 207,489 7 ธ.ค. 2561
149 นาย เพย ภู่ระหงษ์ น.ส. โยธนัท ภู่ระหงษ์ 207,515 7 ธ.ค. 2561
150 นาย นิล ชื่นจิตร นาง นวลสวาท มังสัง 207,519 7 ธ.ค. 2561