การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 พล.ต. ปราโมทย์ บุญทอง น.ส. รวิษฎา บุญทอง 105,694 26 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 102,329
142 พล.ต. เสน่ห์ วุฒานุสร พ.ต. ณัฐพงศ์ วุฒานุสร 168,023 26 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
143 พ.ท. บรรเทิง พันธุ์นาค นาง จินตนา พันธุ์นาค 208,025 26 ส.ค. 2562
144 ร.อ. สุชาติ เรืองนิคม นาง สุมาลี เรืองนิคม 207,996 26 ส.ค. 2562
145 ร.ท. สินชัย พันธนียะ น.ส. ชโลธร พันธนียะ 207,992 26 ส.ค. 2562
146 ร.ต. ปรีชา พรรณหาญ นาย ยุทธนา พรรณหาญ 208,033 26 ส.ค. 2562
147 ร.ต. ศักรนันทน์ สูยะนันทน์ นาย สุธินันท์ สูยะนันทน์ 107,996 26 ส.ค. 2562
148 ร.ต. ศักรนันทน์ สูยะนันทน์ นาย ศริตวรรธน์ สูยะนันทน์ 60,000 26 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
149 ส.อ. ชัยยา พิละมาตย์ น.ส. รัตน์ดาวรรณ พิละมาตย์ 103,902 26 ส.ค. 2562
150 ส.อ. ชัยยา พิละมาตย์ นาง กาญจนา แสงโคตร 103,902 26 ส.ค. 2562