การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 ร.ต. ปวัณรัตน์ ปิ่นรอด นาง อัญชลี ปิ่นรอด 209,541 10 ต.ค. 2562
142 ร.ต. วัลลภ เกิดสุข นาย ณัฐพล เกิดสุข 209,542 10 ต.ค. 2562
143 ร.ต. พัฒน์ กฤษน้อย นาย พรศักดิ์ กฤษน้อย 209,539 10 ต.ค. 2562
144 พระ ทองดี ประดิษฐ์แท่น จ.ส.อ. พรภิรมณ์ ประดิษฐ์แท่น 209,276 10 ต.ค. 2562
145 นาย เข็ม มีระลึก พ.อ. สำเนา มีระลึก 209,542 10 ต.ค. 2562
146 นาง หม่าน ชาชุมพร จ.ส.อ. เชิดชัย ชาชุมพร 209,543 10 ต.ค. 2562
147 นาย ศักดิ์ คำพิมูล นาย วรธิสิทธิ์ คำพูมูล 209,544 10 ต.ค. 2562
148 นาย ทองเย็น ตุ้มทรัพย์ จ.ส.อ.หญิง เรวดี นัยเจริญ 209,545 10 ต.ค. 2562
149 นาย ชื้น วงษ์ทองแย้ม นาย ณรงค์ วงษ์ทองแย้ม 209,544 10 ต.ค. 2562
150 นาง เขียน อาบนาค นาย ดิเรก อาบนาค 209,275 10 ต.ค. 2562