การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 พ.ท. อนุภัทร เอี่ยมพานิช น.ส. จิรสุดา เอี่ยมพานิช 167,587 7 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
142 พ.ต. บุญเที่ยง สำราญกิจ นาง ดาราวัลย์ วรทัต 207,931 7 มิ.ย. 2562
143 ร.ต. พิสิทธิ์ อิ่มแสง นาง บุญเรือน อิ่มแสง 167,587 7 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
144 นาง ทองอยู่ เผือกยิ้ม นาง นิภาพร ไวยวาสา 207,585 7 มิ.ย. 2562
145 นาย ชัยการ กลับเป็นสุข นาง สุธาดา กลับเป็นสุข 207,586 7 มิ.ย. 2562
146 นาง ฐานิศร์ มีนะโรจน์ น.ส. ชญาดา สุคันธวนิช 207,586 7 มิ.ย. 2562
147 นาย อดุลย์ มุหมัด น.ส. อัจฉรา มุหมัด 207,605 7 มิ.ย. 2562
148 นาง นันทนา ศรียานนท์ นาง นิภาพร เนียมขุนทด 207,605 7 มิ.ย. 2562
149 นาง อนงค์ พยอมแจ่มศรี นาง สุนีย์ พยอมแจ่มศรี 207,606 7 มิ.ย. 2562
150 พ.อ. อรุณ จันทรังษี นาง ลัดดา จันทรังษี 207,571 5 มิ.ย. 2562