การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
141 นาย ประจวบ ประพิณ น.ส. จิดาภา ประพิณ 207,174 18 ก.พ. 2562
142 นาง ธัญจิรา ชมเกิด จ.ส.อ. สุมนัส ชมเกิด 207,416 18 ก.พ. 2562
143 นาง ทองเปลว หร่ายมณี นาย สมทรง หร่ายมณี 207,414 18 ก.พ. 2562
144 นาย แสวง นัยโมกข์ จ.ส.อ. วีระชัย ประทีปะผลิน 207,168 18 ก.พ. 2562
145 นาย สมศักดิ์ ยุตธรรมโม น.ส. สุนทรี ยุตธรรมโม 178,008 18 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 29,160
146 นาง สน ศรีราชา ร.ต. บรรจง ศรีราชา 207,167 18 ก.พ. 2562
147 นาง บุญล้อม จุฑาเทศ นาง สมนึก โชติญาโณ 207,165 18 ก.พ. 2562
148 พ.อ. ประจวบ เบี้ยวทุ่งน้อย นาง เบญจพร เบี้ยงทุ่งน้อย 207,190 15 ก.พ. 2562
149 พ.ท.หญิง พัชรี สวัสดิผล น.ส. จารุวรรณ สวัสดิผล 207,179 15 ก.พ. 2562
150 พ.ท. แสวง ภาชนะทิพย์ นาง วัฒนา ภาชนะทิพย์ 207,178 15 ก.พ. 2562