การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 นาง สมพงษ์ จันทร์บำรุง นาย อนันต์ จันทร์บำรุง 167,375 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
152 นาย สนิท สายสุด น.ส. เพ็ญศิริ สายสุด 103,685 18 ต.ค. 2561
153 นาย สนิท สายสุด น.ส. สุปรีดิ์ สายสุด 103,685 18 ต.ค. 2561
154 นาง ไพเราะ สุขะหุต พ.อ. วัลลภ สุขะหุต 207,376 18 ต.ค. 2561
155 นาง พรประสาท ทองน้อย นาย สมชาย ทองน้อย 189,333 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 18,039
156 นาง บุหงา วงษ์อินทร์ นาง ขนิษฐา คเชนทร์ชาติ 207,370 18 ต.ค. 2561
157 นาง บุญเสริม บุญเทียน จ.ส.อ. สมศักดิ์ บุญเทียน 207,371 18 ต.ค. 2561
158 นาง บุญเลียบ พูลสวัสดิ์ น.ส. อาภัสรา พูลสวัสดิ์ 167,374 18 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
159 นาง ณิชนันทน์ ปากขันตี ร.อ. เชษฐา ปากขันตี 200,272 18 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,100
160 น.ท. ใจหาญ นิยมแสง นาง พิมลพรรณ วงศาโรจน์ 120,994 12 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,304