การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 จ.ส.อ. เสนาะ มณฑลผลิน นาง พรรณฑิยาภรณ์ มณฑลผลิน 211,187 11 พ.ย. 2562
152 จ.ส.อ. สุรินทร์ พยัคฆจิตร์ นาย พรหมศักดิ์ พยัคฆจิตร์ 211,212 11 พ.ย. 2562
153 นาง เนียง เต๊ะปานันท์ จ.ส.อ. จักรพงษ์ เต๊ะปานันท์ 211,193 11 พ.ย. 2562
154 นาย ประยุทธ กะสีวัฒน์ นาง จินตนา กะสีวัฒน์ 211,202 11 พ.ย. 2562
155 นาย ประคอง ทองช่วย น.ส. บังอร ทองช่วย 211,203 11 พ.ย. 2562
156 นาง นภาวรรณ คานไธสง นาย ธนพล คานไธสง 211,203 11 พ.ย. 2562
157 นาย บุญส่ง กิจพงษ์ศรี จ.ส.อ. สุชาติ กิจพงษ์ศรี 211,205 11 พ.ย. 2562
158 นาง เป้า สัมฤทธิ์ นาย นพพร สัมฤทธิ์ 171,206 11 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
159 นาง ประเทือง โค้ววาริน นาย ณรงค์ยศ โค้ววาริน 170,947 11 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
160 นาย เอื้อน ลอยแก้ว นาง ศรีกันยา เสมรบุณย์ 171,209 11 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000