การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 นาง สง่า ชนะพาล นาย ยุทธการ แพรวตระกูล 204,422 21 ธ.ค. 2560
152 นาย มนูญ กัณหะเสน นาย พนัส กัณหะเสน 204,423 21 ธ.ค. 2560
153 นาง บุญธรรม เสิดแสงมุข นาย ธงชัย เสิดแสงมุข 164,420 21 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
154 พล.ต. ภูชิชย์ ทุมมานนท์ นาย ดนุนุช ทุมมานนท์ 204,866 19 ธ.ค. 2560
155 พล.ต. ไพบูลย์ มานวกุล น.ส. คมขนง มานวกุล 204,452 19 ธ.ค. 2560
156 พล.ต. ระวี วันเพ็ญ น.ส. จงรักษ์ วันเพ็ญ 204,687 19 ธ.ค. 2560
157 พ.อ. ไพฑูรย์ อักขะราสา นาง วาทินี อักขะราสา 204,470 19 ธ.ค. 2560
158 พ.ต. วินัย ศรีสุวรรณ นาง รัตนพร ศรีสุวรรณ 204,468 19 ธ.ค. 2560
159 นาวาอากาศเอก ปรีชา สุขสวัสดิ์ พ.อ. ภูวดล สุขสวัสดิ์ 204,439 19 ธ.ค. 2560
160 ร.ต. สงกรานต์ เต็งน้อย นาง เพชรินทร์ อินปัญญา 204,448 19 ธ.ค. 2560