การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 นาง นารี มีเปี่ยม ร.ต. ประเสริฐ ทองลือ 207,520 7 ธ.ค. 2561
152 นาง วัฒนา ศิขินารัมย์ นาย ฐากร ศิขินารัมย์ 207,507 7 ธ.ค. 2561
153 นาง นี้ แซ่เฮ้ง ร.ต. คเณช จุฑามาศ 207,506 7 ธ.ค. 2561
154 นาง เกตุ กลิ่นเกษร นาง กัลยา วัฒนาสารวิชช์ 207,514 7 ธ.ค. 2561
155 พ.ต. สงัด สุวรียนนท์ นาย พรรณรงค์ สุวรียนนท์ 207,491 6 ธ.ค. 2561
156 จ.ส.อ. ไพบูลย์ พ่วงแต้ม นาง ณภัสภรณ์ ชูวงศ์เจริญกิจ 207,501 6 ธ.ค. 2561
157 นาย สมเดช ทองภู จ.ส.อ. นิวัฒน์ ทองภู 207,505 6 ธ.ค. 2561
158 นาย ศิริ หวังบุญเกิด นาย ชลัฎ หวังบุญเกิด 137,650 6 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,851
159 นาง ประเชิญ ขำมี ร.ต. ครรชิต ขำมี 207,507 6 ธ.ค. 2561
160 นาง จุฬามณี พิริยะศิลป์ นาง แสงเดือน ติรวรเกียรติ 207,505 6 ธ.ค. 2561