การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 ร.อ. ภควัน หนุนวงษ์ นาย ภควี หนุนวงษ์ 155,734 13 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 50,228
152 ร.ต. พิจิตร ตามรสุวรรณ นาย พิทยา ตามรสุวรรณ 205,910 13 มี.ค. 2561
153 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สุภิญญา ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
154 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง น.ส. สอาด จันทราภิรมย์ 122,428 13 มี.ค. 2561
155 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง นาง สมพร ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
156 จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ขำทอง นาย ธีระพงษ์ ขำทอง 27,828 13 มี.ค. 2561
157 นาย อำนวย ศรีสง่า ร.ท. สมศักดิ์ ศรีสง่า 205,954 13 มี.ค. 2561
158 นาง สวาท เศวตมาลย์ น.ส. ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 160,381 13 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,929
159 นาย ประฝน แย้มรัศมี นาง รศิยา จุ้ยชุ่มเชาวนะ 206,209 13 มี.ค. 2561
160 นาง บุญ พรมมงคล ร.อ. บุญเรือง พรมมงคล 205,720 13 มี.ค. 2561