การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 จ.ส.อ. อรรนพ นิลกร นาง อารี กำเนินจันทร์ 106,600 24 พ.ค. 2561
152 จ.ส.อ. อรรนพ นิลกร นาง ออมสิน นิลกร 99,382 24 พ.ค. 2561
153 ส.อ. นันทวัฒน์ อุทุมพร นาง ทรงขวัญ พูลบัว 206,199 24 พ.ค. 2561
154 นาง วาสนา ชัยวงค์ ส.อ. ทวีศักดิ์ เกตุปาน 205,814 24 พ.ค. 2561
155 นาง ม่วย แซ่ตั้ง นาย ณรงค์ แผ้วบุญตรา 200,719 24 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,299
156 นาย มงคล โบราณมูล นาง ทองใบ โบราณมูล 205,804 24 พ.ค. 2561
157 นาง บุญแล่ม ภูยิหวา ร.ต. สมรชัย บุญนาง 205,803 24 พ.ค. 2561
158 นาง ทองดี สาธุ ร.ต. วีระวุฒิ สาธุ 206,014 24 พ.ค. 2561
159 นาย จุน เพ็งเรือง นาง มาลี เสือเปรม 205,803 24 พ.ค. 2561
160 นาง สุรีย์ ภู่แก้ว นาวาเอกหญิง ขวัญใจ สรรประดิษฐ์ 205,769 24 พ.ค. 2561