การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 ร.ต. เชิดชัย สิงห์ทอง นาง ขนิษฐา สิงห์ทอง 207,197 6 ส.ค. 2561
152 จ.ส.ท. กิตติ คล่องเชิงศร นาง วินัย คล่องเชิงศร 179,752 6 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 27,434
153 นาง อัญชลี วันโท จ.ส.อ. สุวิทย์ รุ่งเรืองผล 207,185 6 ส.ค. 2561
154 นาง เหมือน โพธิ์สุด นาง สุภาพร ภาคนถา 207,182 6 ส.ค. 2561
155 นาง สน ทองสว่าง พ.ท. วัชรินทร์ ทองสว่าง 207,186 6 ส.ค. 2561
156 นาง ลิ ประพฤติดี นาง นกเล็ก คำไทย 207,182 6 ส.ค. 2561
157 นาง ยวน พาขุนทด พล.อส. อรุณ พาขุนทด 207,196 6 ส.ค. 2561
158 นาง นันทนา ลิ้มตระกูล ร.ต. วินัย ลิ้มตระกูล 166,947 6 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
159 นาง ดวงพร สุรนิยม น.ส. สาลินี สุรนิยม 207,185 6 ส.ค. 2561
160 จ.ส.อ. สมควร อุไรวงษ์ นาง สุดใจ อุไรวงษ์ 207,204 3 ส.ค. 2561