การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 น.ส. เรณู โมอุ่ม นาย พูลสิทธิ์ โฮมชัย 211,320 2 ก.ค. 2563
152 นาง นารี แก้ววิจิตร จ.ส.อ. กิตติพงศ์ แก้ววิจิตร 211,321 2 ก.ค. 2563
153 นาย บุญมี ครบพล จ.ส.อ. ศุภชัย ครบพล 211,321 2 ก.ค. 2563
154 นาง ทวีรักษ์ ยอดยิ่ง ร.ต. สุทธิไสย ยอดยิ่ง 211,072 2 ก.ค. 2563
155 นาง สำเนียง เปรมเปรื่องเชาวน์ ร.ต. ธีระศักดิ์ เปรมเปรื่องเชาวน์ 211,072 2 ก.ค. 2563
156 นาง ดาวประกาย ดอนทราย นาย แก่นนคร ดอนทราย 210,833 2 ก.ค. 2563
157 นาย อ๊อด กระตุดนาค นาย ประวิช บุตะเขียว 210,563 2 ก.ค. 2563
158 นาง สมศรี ศรีวรรณโต ร.ต. ชยกร ศรีวรรณโต 124,539 2 ก.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,794
159 นาง ฝ้าย แก่นวงศ์ พ.ต. สมชาย แก่นวงศ์ 211,310 2 ก.ค. 2563
160 นาง สมพิศ พายัพ นาย บุญเลิศ พายัพ 211,062 2 ก.ค. 2563