การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 พ.อ. ประกิจ กาญจนจูฑะ นาง สุมาลี กาญจนจูฑะ 207,604 23 พ.ค. 2562
152 พ.อ. ศุภฤกษ์ ห่วงมณี นาย สมิท ห่วงมณี 167,606 23 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
153 ร.ต. เสนาะ วินิจผล น.ส. ปราณีต วินิจผล 207,607 23 พ.ค. 2562
154 จ.ส.อ. ศักดา เรือนก้อน นาง รุจิรา ศรีวงษ์ 207,610 23 พ.ค. 2562
155 นาง ประยงค์ ยมจินดา นาย ประยูร ยมจินดา 208,029 23 พ.ค. 2562
156 นาง เชื้อ สมร นาง อาวร อยู่เรืองเดช 167,601 23 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
157 นาง ปุ่น วงษ์ภา ร.ต. บุญส่ง โชติมงคล 207,602 23 พ.ค. 2562
158 นาง อุษา บุณยรัตพันธุ์ นาย สุพงศ์ บุณยรัตพันธุ์ 207,603 23 พ.ค. 2562
159 น.ส. จิตตรี วรรณา ร.ต. จรัส วรรณา 207,603 23 พ.ค. 2562
160 นาง สมสุข ภาคสุวรรณ นาย สานิตย์ ภาคสุวรรณ 207,365 23 พ.ค. 2562