การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
151 ร.ต. สมชาย ศรีชื่น นาง จันทร์หอม ศรีชื่น 207,169 15 ก.พ. 2562
152 ร.ต. บรรหาญ นาควรางกูร พล.ท. ชาญชัย นาควรางกูร 206,967 15 ก.พ. 2562
153 นาย พงศธร ดีสุ่ย นาง จำเนียน ดีสุ่ย 207,415 15 ก.พ. 2562
154 นาง ผิว กลมเกลา นาย ชูเกียรติ กลมเกลา 207,173 15 ก.พ. 2562
155 นาง นิภา เทศปลื้ม นาย นิรัตน์ โคตรรักษา 207,180 15 ก.พ. 2562
156 นาง ทองเจือ พวงพ่วงรอด นาง ศรีอาภรณ์ วารีสอาด 207,596 15 ก.พ. 2562
157 นาง เวิ่ง อินสว่าง ร.ท. สุชาติ อินสว่าง 207,196 15 ก.พ. 2562
158 นาง เฟี้ยม ปลอดฤทธิ์ นาย สงัด ปลอดฤทธิ์ 207,190 15 ก.พ. 2562
159 นาง ปัญจรัตน์ แสงหิรัญ นาย ชัยวัฒน์ แสงหิรัญ 207,596 15 ก.พ. 2562
160 นาง ฉวี นิสสัยเจริญ นาย สมเจต หวังแก้ว 207,431 15 ก.พ. 2562