การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 นาย สมพร สนามทอง นาง จรินทร์ สนามทอง 207,489 6 ธ.ค. 2561
162 นาย เฉลียว สุขฉายี นาง วันวิสาข์ เสือบางพระ 207,490 6 ธ.ค. 2561
163 พ.ท. ชาลี ช่อลำเจียก น.ส. ณวิมล ช่อลำเจียก 207,531 4 ธ.ค. 2561
164 จ.ส.อ. สุรพล เกิดจั่น นาง เนาวรัตน์ เกิดจั่น 207,280 4 ธ.ค. 2561
165 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ สุทธิมานัส ร.ต. ธีระยุทธิ์ สุทธิมานัส 207,280 4 ธ.ค. 2561
166 นาง โสภาพรรณ จิตรไพบูลย์ นาง ดวงศธร มนต์ประเสริฐศรี 207,521 4 ธ.ค. 2561
167 นาง พิรุณ พจน์ปริญญา นาง พรสวรรค์ ลอยไสว 207,529 4 ธ.ค. 2561
168 นาง ระเบียบ ชมเชย น.ส. เยาวภา ชมเชย 207,828 4 ธ.ค. 2561
169 นาย ชูชัย ชมเชย น.ส. เยาวภา ชมเชย 207,828 4 ธ.ค. 2561
170 พ.อ. อรรถวุฒิ มณีนาค นาง อิงอร มณีนาค 131,100 3 ธ.ค. 2561