การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 นาย พุทธ กะณารักษ์ นาย ชัยรัต กะณารักษ์ 207,199 3 ส.ค. 2561
162 นาง จรูญลักษณ์ วีระพล นาง ชนิมาศ รอสูงเนิน 207,198 3 ส.ค. 2561
163 พ.อ. วิรัช ศานติธรรม นาง วราภรณ์ พุทธวงษ์ 205,964 9 ก.ค. 2561
164 ร.อ. เอกฤทธิ์ เหมพิจิตร นาง ทองใบ เหมพิจิตร 205,973 9 ก.ค. 2561
165 ร.ท. สุกฝน เรือนวงษ์ น.ส. สายไหม เรือนวงษ์ 205,966 9 ก.ค. 2561
166 จ.ส.อ. สำราญ คงเหม็ง นาง มัทนา คงเหม็ง 205,968 9 ก.ค. 2561
167 จ.ส.อ. พลกฤษณ ภู่สวรรค์ น.ส. ศิริรัตน์ รอดกุญชร 165,967 9 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
168 จ.ส.อ. ปรัตถกร กรเที่ยงธรรม นาย ระงับ กรเที่ยงธรรม 136,974 9 ก.ค. 2561
169 จ.ส.อ. ปรัตถกร กรเที่ยงธรรม นาง กัญญณัฐ กรเที่ยงธรรม 69,000 9 ก.ค. 2561
170 นาย สมพงษ์ สราญจิตต์ นาย สมศักดิ์ สราญจิตต์ 205,977 9 ก.ค. 2561