การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 นาง บุญเกิด วิเลปะนะ นาง นพวรรณ วิเลปะนะ 211,293 30 มิ.ย. 2563
162 พล.ท. ยุทธนา สิริสุขะ น.ส. เข็มอัปสร สิริสุขะ 194,466 26 มิ.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,516
163 พ.อ. ชัยศรี ลูกเสือ พ.อ.หญิง เพียรพิศ ลูกเสือ 145,501 26 มิ.ย. 2563
164 พ.อ. ชัยศรี ลูกเสือ นาย พงศ์พิศุทธิ์ จัสเปี้ยน ลูกเสือ 25,501 26 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
165 พ.อ. นิราศ เทพไทย นาง เตือนตา เทพไทย 211,011 26 มิ.ย. 2563
166 พ.อ. อภิชาติ เอี้ยวเจริญลาภ นาง จรส เอี้ยวเจริญลาภ 146,389 26 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,654
167 พ.ต. พยงค์ เผือกอ่ำ นาง ลัดดาศรี เผือกอ่ำ 210,983 26 มิ.ย. 2563
168 พ.ท. ชำนาญ แก้วสมนึก น.ส. อารีรัตน์ แก้วสมนึก 211,018 26 มิ.ย. 2563
169 พ.ท. สุรสิทธิ์ ประกอบสุข นาง ประภาพร อุดมเสียง 211,252 26 มิ.ย. 2563
170 พ.ต. ประสงค์ จันทรสุวรรณ์ นาง มาณีญา โอกุระ 171,042 26 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000