การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 น.ส. นพรัตน์ สมบูรณ์ ร.ต. สมบัติ ประเสริฐศิลป์ 205,972 13 มี.ค. 2561
162 นาง ทองใบ บัววรรณ พ.ท. ชาญชัย บัววรรณ 205,723 13 มี.ค. 2561
163 นาย เจษฎา หมู่พยัคฆ์ ส.อ.หญิง เจนจิตต์ ศิรินิวัฒน์ 205,963 13 มี.ค. 2561
164 นาย จำนงค์ ผาลา นาย พิษณุ ฉลวยแสง 205,960 13 มี.ค. 2561
165 นาย ไสว ฟักโพล้ง นาง พรทิพย์ ฟักโพล้ง 205,912 13 มี.ค. 2561
166 นาง สำราญ คลมั่น นาง พรเพ็ญ อัศวสงคราม 205,910 13 มี.ค. 2561
167 นาง สารภี ทั่งเพชร น.ส. จตุพร ทั่งเพชร 205,911 13 มี.ค. 2561
168 นาย สยาม สุวรรณมาโจ ร.ต. ประวิทย์ สุวรรณมาโจ 205,911 13 มี.ค. 2561
169 นาง สมาน บุญเงิน พ.ต. ปรีชา บุญเงิน 205,913 13 มี.ค. 2561
170 นาง กรองทอง เพ็งพัฒน์ จ.ส.อ. วิชัย เพ็งพัฒน์ 165,912 13 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000