การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 พ.อ. บุญมา ต๊ะวิชัย ร.ต.หญิง ละเอียด ต๊ะวิชัย 207,368 11 ต.ค. 2561
162 พ.ท. ไพฑูรย์ บรรเลง นาง ชนิกุล วิบูลพานิช 142,812 11 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,852
163 พ.ท. เติมศักดิ์ สุริยคุณ นาย สนธยา สุริยคุณ 207,664 11 ต.ค. 2561
164 ร.ท. เขตชัย สวัสดี นาย ณัฐพล สวัสดี 167,374 11 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
165 ร.ต. สุพจน์ อินทรีย์ นาง สุภชา อินทรีย์ 105,500 11 ต.ค. 2561
166 ร.ต. สุพจน์ อินทรีย์ นาง ธารินทร์ โชตินิชา 101,177 11 ต.ค. 2561
167 ร.ต. รอด เรืองการุณ นาง อรวรรณ เรืองการุณ 207,367 11 ต.ค. 2561
168 ร.ต. ชาญ ดีเลิศ นาง สำเภา ดีเลิศ 207,362 11 ต.ค. 2561
169 ส.อ. สมพร ถนัดหัตถกรรม นาง ศศิธร ถนัดหัตถกรรม 207,165 11 ต.ค. 2561
170 นาง หล่อ รองพล ร.ท. สพสวัสดิ์ รองพล 207,368 11 ต.ค. 2561