การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 นาย สวัสดิ์ ไชยบุรุษ ร.ต. ทศ โพธิ์สร้อย 165,770 24 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
162 นาง ศิรภัสสร มากแพทย์ น.ส. ณวพร มากแพทย์ 205,276 24 พ.ค. 2561
163 นาง มณี หาญชนะ พ.อ.หญิง สุรางค์รัตน์ หาญชนะ 205,778 24 พ.ค. 2561
164 นาง นาง จ่าชัย นาง เสงี่ยม เสถา 205,769 24 พ.ค. 2561
165 พล.ต. นราชิต รัญเสวะ นาง กัลยา รัญเสวะ 198,434 22 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,405
166 พ.อ. ประเสริฐ วัฒนะวรนันทน์ นาย จักรพันธ์ วัฒนะวรนันทน์ 206,199 22 พ.ค. 2561
167 ร.อ. บัง นาดี น.ส. กาญจนา นาดี 205,842 22 พ.ค. 2561
168 เรืออากาศตรีหญิง ยุพดี ขาวสำลี จ.ส.อ. ทรงวิทย์ ขาวสำลี 205,841 22 พ.ค. 2561
169 นาง พลอย ชัยนคร ร.ต. บรรจง ชัยนคร 205,841 22 พ.ค. 2561
170 นาง ปิ่น ช่างยันต์ นาง พนิดา ภูผ่านแก้ว 205,840 22 พ.ค. 2561