การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 พ.อ. จรูญ หมวกลาว น.ส. เสาวนีย์ สุขสิทธิ์ 10,499 14 ก.พ. 2562
162 พ.อ. จรูญ หมวกลาว น.ส. เยาวลักษณ์ เพิ่มดี 10,499 14 ก.พ. 2562
163 พ.อ. จรูญ หมวกลาว นาง ทองสุด หมวกลาว 185,999 14 ก.พ. 2562
164 พ.ท. ฉัตรชัย อ่วมพัด นาง อุรารัตน์ อ่วมพัด 108,878 14 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 98,319
165 พ.ต. เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิต นาง ธนาลัย เนติบัณฑิต 207,215 14 ก.พ. 2562
166 จ.ส.อ. ธนัช พันธุนนท์ น.ส. วณิญานันต์ นันธุนนท์ 207,243 14 ก.พ. 2562
167 ร.ต. แมน แก้วธรรม นาย ธนเดช แก้วธรรม 207,208 14 ก.พ. 2562
168 ร.ต. ชาญ สายหยุด นาง วัลลิสุทธิ์ สายหยุด 206,534 14 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 673
169 จ.ส.อ. บุญชู ศรเดชผจญ นาง เพียงใจ เซฟคิน 69,069 14 ก.พ. 2562
170 จ.ส.อ. บุญชู ศรเดชผจญ น.ส. เทียมจันทร์ ศรเดชผจญ 69,069 14 ก.พ. 2562