การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 นาง อารมณ์ เนื่องน้อย น.ส. ลัดดาวัลย์ เนื่องน้อย 0 18 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 46,612
162 พล.ท. นภดล เจริญศักดิ์ นาง กรรณิกา เจริญศักดิ์ 126,743 16 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 84,418
163 พ.อ. ฉลอง บำรุงกิจ นาง วริสสรา บำรุงกิจ 148,235 16 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 62,957
164 พ.อ. สมศักดิ์ โสรธร นาง สมรจิต โหตรภวานนท์ 211,171 16 ธ.ค. 2562
165 พ.ท. ศุกรีย์ สนิทธางกูร น.ส. วิสุดา สนิทธางกูร 211,170 16 ธ.ค. 2562
166 พ.ต. เจริญ ผิวเณร นาง บังอร ผิวเณร 198,471 16 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,699
167 ร.ต. วัฒนา หลั่งศรีสุข นาง วาสนา หลั่งศรีสุข 211,156 16 ธ.ค. 2562
168 ร.ต. วินัย ชำนาญสุธา นาง ปราณี ชำนาญสุธา 211,160 16 ธ.ค. 2562
169 นาง สำเริง บุญมี จ.ส.อ. วินัย ทองน่วม 211,169 16 ธ.ค. 2562
170 นาง ยุดา แก่นสาร์ นาง กฤษณา บัวศรี 211,169 16 ธ.ค. 2562