การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 นาง ดี พิลาสุข พ.ต. อนุรักข์ พิลาสุข 207,999 26 ส.ค. 2562
162 นาง เรณูมาศ ฟองเพ็ชร พ.อ.หญิง มาลัยพรรณ จั่นเพ็ชร์ 207,993 19 ส.ค. 2562
163 นาง ชมภู พวงจำปา ส.ท. นพกิจ พวงจำปา 207,995 26 ส.ค. 2562
164 ร.อ. ทองใบ อิ่มรัตน์ นาง สุมลฑา อิ่มรัตน์ 104,022 19 ส.ค. 2562
165 ร.อ. ทองใบ อิ่มรัตน์ จ.ส.อ. ธวัตถ์ชัย อิ่มรัตน์ 104,022 19 ส.ค. 2562
166 ร.ต. ทวีศักดิ์ รอดงาม นาง ภารดี รอดงามพงศ์ 208,052 19 ส.ค. 2562
167 ร.ต. ไชโย ชมเชย น.ส. ธนิกานต์ ชมเชย 208,053 19 ส.ค. 2562
168 จ.ส.อ. สมภพ บุรุษรัตนพันธุ์ น.ส. อรุณพรรณ บุรุษรัตนพันธุ์ 208,015 19 ส.ค. 2562
169 พระ สมาน จันทร์ทอง จ.ส.อ.หญิง อรพิน พูลสุข 203,041 19 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,009
170 นาย รัส อุเต็น พ.ท. เตชธร ขวัญยืน 208,044 19 ส.ค. 2562