การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 พ.อ. เลื่อน บุญชิต พ.ต.อ.หญิง ปัทมา พีระพันธุ์ 113,048 9 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,510
162 พ.ต. วิน ศรีนาค นาง ภาวนา ธงสมบัติ 209,562 9 ต.ค. 2562
163 พ.จ.อ.หญิง พรประภา ณ นคร น.ส. มัณทิรา ณ นคร 169,564 9 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
164 ร.ท. สงบ ศิลปเจริญ ร.ต. เกษม ศิลปเจริญ 209,569 9 ต.ค. 2562
165 ร.ต. ธวัชชัย ทรัพย์บุญ นาง ทองเหรียญ ทรัพย์บุญ 209,570 9 ต.ค. 2562
166 ร.ต.หญิง สำเริง วิทรมะ นาง ฐิติรัตน์ เซ่งเข็ม 209,571 9 ต.ค. 2562
167 จ.ส.อ. พิศูจน์ บูรณศิลป์ นาย นัฐธีร์ อัครศิรนิธิโชติ 209,569 9 ต.ค. 2562
168 จ.ส.อ. เนดี้ พิมคำมูล น.ส. รัตนาภรณ์ พิมคำมูล 19,499 9 ต.ค. 2562
169 จ.ส.อ. เนดี้ พิมคำมูล น.ส. พิมพกานต์ ปรังการ 150,000 9 ต.ค. 2562
170 จ.ส.อ. เนดี้ พิมคำมูล น.ส. กิตติยา พิมคำมูล 19,499 9 ต.ค. 2562