การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 ร.ต. บรรยูร บุญวิเศษ นาง ศิริวงศ์ บุญวิเศษ 197,681 19 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,792
162 ร.ต. ชลอ กรุดม่วง นาง วรุณยุพา กิ่งนาค 204,470 19 ธ.ค. 2560
163 ส.ต. สำรวย เวสา น.ส. พรชนก เวสา 204,469 19 ธ.ค. 2560
164 นาง อาภรณ์ เผ่าชู ร.ต. วรกาญจน์ เผ่าชู 204,013 19 ธ.ค. 2560
165 นาย สุบิน โป๊ะสุวรรณ น.ส. สิริกัลยา เอนกอนันต์ 204,447 19 ธ.ค. 2560
166 นาย ยุทธนา นุชทอง นาย ตรีชยุตม์ นุชทอง 204,466 19 ธ.ค. 2560
167 นาง ประเทือง ชะเอม นาง ระทินยา ขุนคงเสถียร 204,454 19 ธ.ค. 2560
168 นาย คง ปอยสูงเนิน นาง สำอางค์ ปอยสูงเนิน 204,453 19 ธ.ค. 2560
169 น.ส. กัญญา มีบุญ ร.ต. บุญมี มีบุญ 204,453 19 ธ.ค. 2560
170 นาง สิน ศักดิ์ธนากูล ร.ท. วันชัย ศักดิ์ธนากูล 164,457 19 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000