การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
161 ส.อ. กิตติศักดิ์ เนียมณรงค์ นาง อนงค์ เนียมณรงค์ 167,414 5 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
162 นาง สมบูรณ์ โคกเพ็ชร จ.ส.อ. พีระนันท์ โคกเพ็ชร 167,415 5 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
163 นาง ลำดวน สดวกดี ร.ท. สมหมาย สดวกดี 207,416 5 มิ.ย. 2562
164 นาง จงรักษ์ แสงนวล นาย รัฐเขต แสงนวล 207,422 5 มิ.ย. 2562
165 นาง วรรณธนา ทองชื่นจิตร์ นาย รัฐพล ทองชื่นจิตร์ 143,230 5 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 36,542 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,651
166 นาง สวง เสนาพิทักษ์ นาง อัมราทิพย์ คงน้อย 207,423 5 มิ.ย. 2562
167 นาง สายชล ศรีรื่น นาย ศุภกฤต ศรพรหมมาศ 167,644 5 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
168 นาย อนุพงษ์ เรืองฤทธิ์ นาย เมธี เรืองฤทธิ์ 167,403 5 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
169 นาง พูล มุสิเวก นาย อัครวิทย์ ประชาชน 207,631 5 มิ.ย. 2562
170 นาย ถวัลย์ ชื่นอารมณ์ นาง มานัส ชื่นอารมณ์ 207,412 5 มิ.ย. 2562