การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 นาง สวาท หินแก้ว ร.ท. พรสุธีร์ หินแก้ว 192,749 11 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,624
172 นาง ทองทิพย์ ปักษี นาง พิมพ์พิศา วรกิจอภิบาล 207,378 11 ต.ค. 2561
173 นาง เสาวนีย์ สวัสดิ์สุข น.ส. สมสมร สวัสดิ์สุข 167,356 11 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
174 นาย สวง พยัคฆ์เกรง ร.ต. ยงยศ พยัคฆ์เกรง 207,356 11 ต.ค. 2561
175 นาง ยิ้ม โพนาล้อม นาง เอ็นดู คำบุญ 207,357 11 ต.ค. 2561
176 นาง บัวหลำ ไตรสิกขาวุฒิ น.ส. ปุณยสรณ์ สิรนันทนาวัฒน์ 207,366 11 ต.ค. 2561
177 นาย นิยม ผ่องใจ นาง ชนันษา ผ่องใจ 207,147 11 ต.ค. 2561
178 พล.ท.หญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ นาวาโท วรฐ ปัจจุสานนท์ 199,644 10 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,717
179 พ.อ. ประสิทธิ์ บำรุงพืช นาง อุไร บำรุงพืช 207,365 10 ต.ค. 2561
180 จ.ส.ท. สำเริง แจ่มจิรารักษ์ นาง เสาวณีย์ หิรัญรัตน์ 207,365 10 ต.ค. 2561