การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 นาง บรรจง มีมาก จ.ส.อ. นันทา พลแก้ว 208,049 19 ส.ค. 2562
172 นาง สุภา กิจเฟื่องฟู ร.ต. มานพ กิจเฟื่องฟู 208,051 19 ส.ค. 2562
173 นาง ละมุล เกษมโชค ส.ท. นภ เกษมโชค 208,051 19 ส.ค. 2562
174 นาง เชื้อ หิรัญพงษ์ ร.ต. ประทวน หิรัญพงษ์ 208,052 19 ส.ค. 2562
175 นาย เหม็ง จูสกุล ร.อ. ธีรเดช สุขเมือง 204,004 19 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,050
176 นาย คำ ฤทธิ์สยาม นาย วิชัย มะลัยเถาว์ 208,314 19 ส.ค. 2562
177 นาย สมบุญ คล้ายสุบรรณ นาง สมบัติ ดวงแก้ว 208,016 19 ส.ค. 2562
178 นาง วัลภา เยี่ยมสวัสดิ์ พ.อ. วันชัย เยี่ยมสวัสดิ์ 208,024 19 ส.ค. 2562
179 นาย สมชาย มั่นมาก น.ส. สาลินี บุนนาค 208,025 19 ส.ค. 2562
180 นาย ประสิทธิ์ ด้วงชมภู น.ส. นิตยา ด้วงชมภู 185,490 19 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,539