การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 จ.ส.อ. บุญชู ศรเดชผจญ นาง สมพร เพิ่มเพียร 69,069 14 ก.พ. 2562
172 พระ สมพงษ์ สัตย์ซื่อ จ.ส.อ. นิ่ม หวังคล่องกลาง 167,204 14 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
173 นาย มาลัย คงรอด พ.ท. สราวุฒิ คงรอด 207,211 14 ก.พ. 2562
174 นาย ประกิต ขวัญตระกูล นาง ขุนทอง ขวัญตระกูล 207,450 14 ก.พ. 2562
175 นาง น้ำย้อม เชื้อนาค นาง จงรักษ์ สุดใจชน 207,229 14 ก.พ. 2562
176 นาย ทองสุข วงศรีแก้ว จ.ส.อ. คงเดช วงศรีแก้ว 207,450 14 ก.พ. 2562
177 นาย ทองสุข โพวงษา ร.ต. อบ แม้นพรม 207,201 14 ก.พ. 2562
178 นาง แฉล้ม คุ้มอักษร นาย สุวิทย์ คุ้มอักศรสกุล 129,970 14 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 37,232
179 นาย ฉลองชัย มาทอง พ.อ. มานะ มาทอง 207,204 14 ก.พ. 2562
180 นาง สมใจ วัฒกาพัฒน์ ร.ต. ธวัชชัย วัฒกาพัฒน์ 167,203 14 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000