การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 นาง ละออ โคกกรวด ส.อ. มนตรี สิทธิมงคล 165,968 9 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
172 นาง รำเพย ไชยพิมพ์ จ.ส.อ. โยธิน ไชยพิมพ์ 205,964 9 ก.ค. 2561
173 นาง พิศ นาคประสิทธิ์ ร.ต. พจน์ นาคประสิทธิ์ 205,976 9 ก.ค. 2561
174 น.ส. บวร รุจิศักดิ์ นาง สุปราณี คันฐี 205,966 9 ก.ค. 2561
175 พล.ท. จอน บูรณสงคราม นาย ไชยโชติ บูรณสงคราม 206,316 6 ก.ค. 2561
176 พ.อ. ทศพล ชมเสือ พ.ท.หญิง สันทนีย์ กาญจนจูฑะ 206,015 6 ก.ค. 2561
177 พ.ท. สมคิด วรรณาลัย น.ส. บุญส่ง วรรณาลัย 205,757 6 ก.ค. 2561
178 พ.ต. โกมล แจ่มจำรัส น.ส. วิมลวรรณ แจ่มจำรัส 206,019 6 ก.ค. 2561
179 นาวาเอก พิเชษฐ์ เผ่าพานิชย์ พ.ท.หญิง อมรรัตน์ เผ่าพานิชย์ 205,989 6 ก.ค. 2561
180 ร.ท. ณฤพล พุกทอง พ.อ. อรุณ พุกทอง 205,959 6 ก.ค. 2561