การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 พ.อ. โชคชัย เภกะสุต นาง ปนัดดา เภกะสุต 189,214 12 มี.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,747
172 พ.ท. พิชัย วิชัยขัทคะ นาง กฤษณา วิชัยขัทคะ 205,975 12 มี.ค. 2561
173 จ.ส.อ. สมศักดิ์ บุญสร้อย นาง น้อย บุญสร้อย 205,977 12 มี.ค. 2561
174 นาวาอากาศตรี จิระวัฒน์ ทิพทัส น.ส. ศิริพรรณ ทิพทัส 205,953 12 มี.ค. 2561
175 นาย เสริง สมทางดี ส.อ. ประจวบ สมทางดี 205,953 12 มี.ค. 2561
176 นาย เรืองรอง บุญญะภุมมะ นาย ไพรัช บุญญะภุมมะ 206,310 12 มี.ค. 2561
177 นาง ประทุม พ่วงประเสริฐ นาย มนูญ พ่วงประเสริฐ 205,952 12 มี.ค. 2561
178 นาง อำพร พัดเพียร นาย ไร่ ดาวจันทึก 165,978 12 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
179 นาง สุรินทร์ อุ่นทิม น.ส. พัณณ์ชิตา อุ่นทิม 205,976 12 มี.ค. 2561
180 นาง วรรณี รัตแพทย์ พล.อ. ไชยพร รัตแพทย์ 188,759 12 มี.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,216