การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 นาง เฉลา สุขวุฒิ น.ส. สมสุข สุขวุฒิ 211,456 26 พ.ค. 2563
172 นาง จุรี รัตนสิงห์ พ.อ. จีระศักดิ์ รัตนสิงห์ 171,039 26 พ.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
173 นาง เจริญ ชื่นเกษร นาย ชาญ ชื่นเกษร 170,769 26 พ.ค. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
174 นาง เทียบ พึ่งรัตน์ นาง พวงทิพย์ สิทธิกรวงศ์ 210,774 26 พ.ค. 2563
175 น.ส. สายใจ สนิทสรไกร น.ส. แสงจันทร์ สนิทสรไกร 211,456 26 พ.ค. 2563
176 นาย ธนัส คล่องฝีมือ นาง โกสุม คล่องฝีมือ 211,044 26 พ.ค. 2563
177 นาง ป้อง วังพรม พ.ท.หญิง วิไลรัตน์ วังพรม 208,355 26 พ.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,690
178 นาง สวิน หอมมาลี น.ส. พชร หอมมาลี 211,051 26 พ.ค. 2563
179 นาง ฟอง บุญประเสริฐ ร.ท. พิมพ์ พรหมประทุม 211,051 26 พ.ค. 2563
180 นาย สมัย ยิ้มอ่ำ ร.ต. วิชชา เวชากุล 205,343 26 พ.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,709