การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 นาง แถ ลาธุลี จ.ส.อ. วัลลภพ์ ลาธุลี 207,632 5 มิ.ย. 2562
172 นาย ทวี จันศิลา นาง ชุติมา พูลผล 207,931 5 มิ.ย. 2562
173 นาง กานดา ทรัพยสาร นาง โสตถิ์ศรี ทรัพยสาร 207,931 5 มิ.ย. 2562
174 นาง สุวรรณ ผลวัชนะ นาง ดวงพร หนูวงศ์ 207,417 5 มิ.ย. 2562
175 นาย เวียง ศรีดี จ.ส.อ.หญิง วันเพ็ญ ขาวมาก 207,194 5 มิ.ย. 2562
176 นาง ทองเจือ ชื่นอารมณ์ นาง ยาใจ แก้วเลื่อนมา 167,417 5 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
177 นาง บุญเริ่ม โมรา นาง ทิพภา โมรา 207,392 5 มิ.ย. 2562
178 นาง เกหลง สตะเวทิน น.ส. กราบพร สตะเวทิน 207,613 5 มิ.ย. 2562
179 นาง ฝ้าย นิลพลหาญ จ.ส.อ. ประมุข นิลพลหาญ 207,414 5 มิ.ย. 2562
180 นาย สะอาด บุญรอด นาง รัชนีกร บุญรอด 207,614 5 มิ.ย. 2562