การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 นาย สมนึก เปียเมือง นาย มงคล เปียเมือง 204,465 19 ธ.ค. 2560
172 นาง สมจิตร จันทรสกุล ร.ต. อุดร ตันสิน 164,451 19 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
173 นาง ศรัณยา โพธิ์มณี นาย ชรินทร์ โพธิ์มณี 204,465 19 ธ.ค. 2560
174 นาง ลำใย พืชจันทร์ ร.ท. กอบเกียรติ เชยะสิทธิ์ 164,457 19 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
175 นาง ประยูร คูพฤกษาพันธ์ นาง สุภาภรณ์ รักไทยแสนทวี 150,756 19 ธ.ค. 2560 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 53,683
176 นาง มะลิ ยิ้มสามเสน น.ส. มณัญยา คุ้มเณร 204,467 19 ธ.ค. 2560
177 นาง จำนงค์ สายณสิต พ.อ. สุรพล สายณสิต 204,866 19 ธ.ค. 2560
178 พล.ท. ฉลอม วิสมล นาง วิจิตรา อุปการนิติเกษตร 204,472 18 ธ.ค. 2560
179 ร.ต. ยนต์ นีละนิยม นาง จันทร์เพ็ญ นีละนิยม 204,471 18 ธ.ค. 2560
180 นาง สมร ดีงาม จ.ส.อ. สมพงษ์ ดีงาม 204,467 18 ธ.ค. 2560