การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 นาง ทองพุล พิมพ์ดี ร.ท. ขวัญประชา พิมพ์ดี 206,052 22 พ.ค. 2561
172 นาง จรวย สายนาค พ.อ. ถวิล สายนาค 205,840 22 พ.ค. 2561
173 พล.ท. ไพรัช แววประเสริฐ พ.ท.หญิง ภวิภา แววประเสริฐ 205,824 21 พ.ค. 2561
174 ร.อ. ชาตรี อติเปรมานนท์ จ.ส.อ. เอกพงศ์ อติเปรมานนท์ 205,825 21 พ.ค. 2561
175 ร.ต. พิทักษ์ มณฑาทิพย์ พ.อ. สุนทร มณฑาทิพย์ 205,827 21 พ.ค. 2561
176 นาย อรุณ มีพร้อม น.ส. ปาริชาติ มีพร้อม 154,803 21 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,024
177 นาง เสาวณี คำอาจ ร.ต. สุวรรณ คำอาจ 177,912 21 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,914
178 นาง สายหยุด อบรมเชย นาง พนัชกร ปุญญาสาสน์ 165,825 21 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
179 นาง พิน ทะนามศรี ร.ต. นพรัตน์ ทะนามศรี 205,828 21 พ.ค. 2561
180 นาง บุญเลื่อน อุปรา พ.ท. แรงฤทธิ์ อุปรา 205,328 21 พ.ค. 2561