การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
171 พ.อ. อรรถวุฒิ มณีนาค น.ส. พิมพ์นารา มณีนาค 76,455 3 ธ.ค. 2561
172 พ.อ. สกุล เจริญไทย นาย วุฒิชัย เจริญไทย 207,546 3 ธ.ค. 2561
173 พ.ท. วุฒิ ขวัญเมือง น.ส. พิไลพร ขวัญเมือง 145,625 3 ธ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,916
174 ร.ต. วิเชียร เขียวรี ส.ต.ท. กฤษณพงศ์ เขียวรึ 207,292 3 ธ.ค. 2561
175 ร.อ. อรุณ หอมละออ นาง ศิริกานดา มั่งคั่ง 207,556 3 ธ.ค. 2561
176 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ อุรา นาง วอย อุรา 207,033 3 ธ.ค. 2561
177 จ.ส.อ. บุญมาก เมฆฉิม พ.อ.อ. ธีรวัฒน์ เมฆฉิม 207,554 3 ธ.ค. 2561
178 จ.ส.ต. ไพศาล บัวลอย นาง จำลอง บัวลอย 207,546 3 ธ.ค. 2561
179 ส.อ.หญิง ปรียาวัลย์ วัดไธสง นาย ฉัตรเศรษฐ์ เวรอักษร 207,545 3 ธ.ค. 2561
180 นาง หวล มากพงษ์ ร.ต. ชาญ มากพงษ์ 207,542 3 ธ.ค. 2561