การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 นาง บุญเยี้ยม โชคคูณ นาง หนูแดง เจียงคำ 205,826 21 พ.ค. 2561
182 นาง ประทุม อุเทนสุต พล.อ. อภิชาต มีสมมนต์ 111,287 23 พ.ค. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,501
183 พ.ท. รังษี เอี่ยมมาลัย น.ส. พิชามญช์ แก่นบำรุง 205,610 21 พ.ค. 2561
184 ร.ต. ชนะ เทนสิทธิ์ นาย สกล เทนสิทธิ์ 205,846 21 พ.ค. 2561
185 จ.ส.อ. พัฒนา เรืองสุคนธ์ นาง ศิริพร เรืองสุคนธ์ 205,844 21 พ.ค. 2561
186 นาง เสาวณีย์ พรหมเทพ ร.ต. อนันต์ พรหมเทพ 205,864 21 พ.ค. 2561
187 นาง ศรีสวัสดิ์ เหมศรี พ.อ.หญิง กันตวรรณ แก้วอินทร์ 205,857 21 พ.ค. 2561
188 นาง ไพรวัลย์ แซ่เฮง นาย ฐานภูมิ แสงเพ็ญ 205,595 21 พ.ค. 2561
189 นาย ไพบูลย์ มาลี จ.ส.อ. เอกลักขณ์ มาลี 136,949 21 พ.ค. 2561
190 นาย ไพบูลย์ มาลี นาย อุบล มาลี 22,969 21 พ.ค. 2561