การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 นาง สมจิตต์ ดำรงศิริ น.ส. วันทนีย์ ดำรงศิริ 207,360 10 ต.ค. 2561
182 นาง ละเมียด สุขสถาน นาง ธิดารัตน์ เหรียญสุวรรณ 207,362 10 ต.ค. 2561
183 นาง ฉลวย สืบวงษ์ฟัก นาย สิงห์คาร อ้นมั่น 207,361 10 ต.ค. 2561
184 นาง แจ๋ว ปรุงสุข นาง จำนงค์ พันธุ์ไม้ 207,366 10 ต.ค. 2561
185 นาง อารีย์ ภู่เล็ก ร.ต. มนูญ ภู่เล็ก 207,347 10 ต.ค. 2561
186 นาง บุบผา เย็นสุดใจ น.ส. ภัสนันท์ โชติวิเชียร 207,347 10 ต.ค. 2561
187 นาง ถนอม แสงทวีป จ.ส.อ. สายันต์ แสงทวีป 100,000 10 ต.ค. 2561
188 นาง ถนอม แสงทวีป นาย ทิน แสงทวีป 107,350 10 ต.ค. 2561
189 จ.ส.อ. สิงห์โต สุขเขตร์ นาย สมชาย สุขเขตร์ 207,664 9 ต.ค. 2561
190 จ.ส.อ. สมชาติ พยัฆโส นาง ชวนพิศ พยัฆโส 207,384 9 ต.ค. 2561