การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 นาง ภิรมย์ พัดทอง พ.อ. สุพจน์ พัดทอง 208,757 9 ก.ย. 2562
182 นาย ฉลวย หมอนวดดี ส.อ. ประเสริฐ หมอนวดดี 168,763 9 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
183 นาย ไพโรจน์ มารอด น.ส. ธนิตา มารอด 168,763 9 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
184 นาง ประทีป สินธุสกุล นาย พรเทพ สินธุสกุล 208,764 9 ก.ย. 2562
185 นาง จันทร์ ภูภักดิ์ ร.ต. พงษ์ศักดิ์ ภูภักดิ์ 208,775 9 ก.ย. 2562
186 นาง ทองคำ อติชาติเดชา น.ส. กิ่งกมล อติชาติเดชา 208,776 9 ก.ย. 2562
187 นาย เฉลิมพล พลจันทร พ.ท. กรรัตน์ แก้วประไพ 208,983 9 ก.ย. 2562
188 นาย อภิวัฒน์ วีระวัฒน์ พ.อ.หญิง ประเทือง วีระวัฒน์ 208,724 9 ก.ย. 2562
189 นาง เกษร ศิริวิเศษ นาง นันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี 208,984 9 ก.ย. 2562
190 นาย องอาจ สุขส่ง ส.อ. ศรศักดิ์ สุขส่ง 208,985 9 ก.ย. 2562