การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 นาง อัมภา ปั้นมณี นาง ผานิต รณยุทธเสนีย์ 207,931 5 มิ.ย. 2562
182 นาง ทา เจริญยิ่ง ร.ต. บุญล้อม เจริญยิ่ง 207,402 5 มิ.ย. 2562
183 นาง กลิ้งงาม กิจนัทธี ร.ต. วิศิษฐ์ กิจนัทธี 207,631 5 มิ.ย. 2562
184 พ.อ. อัมพร ขวัญจันทร์ นาง กัลยา ขวัญจันทร์ 141,947 31 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,611
185 พ.ท.หญิง สวรรค์ กลิ่นทอง น.ส. กัลยาณวุฒิ กลิ่นทอง 207,450 31 พ.ค. 2562
186 พ.อ.อ. สมชาย แย้มศรีบัว พ.ท.หญิง ทิพวรรณ แย้มศรีบัว 78,999 31 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 128,781
187 ร.ต. กำจัด เป้าเปี่ยมทรัพย์ ร.ต. กำจาย เป้าเปี่ยมทรัพย์ 207,432 31 พ.ค. 2562
188 จ.ส.อ. ไพโรจน์ นุชน้อย น.ส. นันทวัน นุชน้อย 207,433 31 พ.ค. 2562
189 จ.ส.อ. ชูชัย มณีปกรณ์ นาง บรรจง มณีปกรณ์ 167,644 31 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
190 ส.อ. สมคิด ทองรักษ์ นาง ดวงรัตน์ แซ่อุ่ย 207,552 31 พ.ค. 2562