การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 พ.อ. วาทิตต์ ศรีอรุณ นาง วลัยวัฒนา สุคนธรัตน์ 211,172 12 ธ.ค. 2562
182 จ.ส.อ. เสนอ ชื่นเผือก น.ส. ธีระนันทา ชื่นเผือก 211,174 12 ธ.ค. 2562
183 จ.ส.อ. กฤษฎา งามนิมิตร์ นาง สมพร งามนิมิตร์ 210,944 12 ธ.ค. 2562
184 น.ส. สุปราณี มุสิกบุตร พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข 211,173 12 ธ.ค. 2562
185 นาย สมศักดิ์ วงษาศักดิ์ นาง สนม วงษาศักดิ์ 211,173 12 ธ.ค. 2562
186 นาย สมนึก แสงศรี ร.อ.หญิง พิชญ์สินี เจ็งสุวรรณ 211,174 12 ธ.ค. 2562
187 นาง รื่น ทรงรัมย์ น.ส. สุธาริณี ทรงรัมย์ 211,175 12 ธ.ค. 2562
188 พ.อ. ชิต ประภาสุชาติ นาย พงศ์ชนะ สุขจิราวัฒน์ 211,191 11 ธ.ค. 2562
189 น.ส. วรรณวีร์ ศรีบุณยรัตน์ น.ส. รวีวรณ์ ศรีบุณยรัตน์ 211,193 11 ธ.ค. 2562
190 นาง ศรีเลย เมฆบังวัน น.ส. อรุณี เมฆบังวัน 105,597 11 ธ.ค. 2562