การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 นาง วรรณา บุญเฉย เรือตรี สมใจ บุญเฉย 206,970 14 ก.พ. 2562
182 นาง ทองสุก นาคสำแดงฤทธิ์ นาง สุภาภรณ์ นาคสำแดงฤทธิ์ 167,209 14 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
183 นาง สมสมร บุพโก นาง สถาพร ต้นสอน 207,459 14 ก.พ. 2562
184 นาง สงวน ศรีนางแย้ม จ.ส.อ. มานพ ศรีนางแย้ม 207,227 14 ก.พ. 2562
185 นาง ฉลวย เปรมมณี นาง สมหญิง เปรมมณี 207,209 14 ก.พ. 2562
186 นาง จินดา จูเภา นาง วิมล แพอยู่ 207,232 14 ก.พ. 2562
187 นาย เกีย เปรมชาวนา พ.ท. วรวัฒน์ เปรมชาวนา 207,230 14 ก.พ. 2562
188 นาย สนิท แสงพนัสธาดา นาย เกรียงชัย แสงพนัสธาดา 207,245 14 ก.พ. 2562
189 นาง ทองสุข แก้วบำรุง นาย ประสงค์ แก้วบำรุง 207,244 14 ก.พ. 2562
190 นาง แตงอ่อน ศรเดชผจญ นาง เพียงใจ เซฟคิน 207,244 14 ก.พ. 2562