การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 น.ส. ประหยัด จินรอบ จ.ส.ต. โสภา ฝ่ายขันธ์ 204,708 18 ธ.ค. 2560
182 นาง บุญเลิศ ไชยพรรณา น.ส. จิรายุสณ์ ไชยพรรณา 175,740 18 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 28,732
183 นาย ชนินทร์ เนียมใจอาจ นาง จรวยพร คล้ายสุบรรณ 204,466 18 ธ.ค. 2560
184 นาง แจ่ม ศรีพลเมือง จ.ส.อ. ศักดิ์ศรี ชะสันติ 204,471 18 ธ.ค. 2560
185 พ.อ.หญิง ชะเอม สุชาตะนันท์ นาง ประชุมพร ศรียาภัย 149,493 13 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,373
186 พ.อ. บุญธรรม มั่งทอง นาง กุลสิริ มั่งทอง 186,934 13 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,557
187 พ.อ. ยอด วิริยะธน นาง อำนวย วิริยะธน 164,483 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
188 ร.ต. สำราญ อู่ศิลา นาง ประจวบ อู่ศิลา 136,991 13 ธ.ค. 2560
189 ร.ต. สำราญ อู่ศิลา จ.ส.อ.หญิง นันธิภา แป้นโก๋ 67,300 13 ธ.ค. 2560
190 ร.ต. เสนาะ คล้ายถม นาง อนงค์ ดวงใส 204,515 13 ธ.ค. 2560