การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 นาง สมหมาย ครุฑสินธุ์ พ.อ.อ. อรรถชัย ครุฑสินธุ์ 207,828 3 ธ.ค. 2561
182 นาย เยื้อน สืบทอง น.ส. จำลอง คมขำ 207,544 3 ธ.ค. 2561
183 นาง ทุเรียน เกตุตรีกรณ์ พล.ต.หญิง มาลัยวัลย์ คำบุศย์ 207,544 3 ธ.ค. 2561
184 นาง สมจิตร์ ภาคสุข นาง จินตนา อุทัยธรรม 207,553 3 ธ.ค. 2561
185 นาง ปัทมพร มานะทัศน์ น.ส. เบญจพร ทองสันสระ 193,871 3 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,681.50
186 นาง ประทุม กลิ่นสุคนธ์ น.ส. พารุณี กลิ่นสุคนธ์ 207,556 3 ธ.ค. 2561
187 นาย ทองอยู่ เฉลิมแสน นาง รัตน์ตนา เฉลิมแสน 207,552 3 ธ.ค. 2561
188 นาย ไพศาล กระจกทอง น.ส. ดารารัตน์ กระจกทอง 207,557 3 ธ.ค. 2561
189 น.ส. พิกุล เคนรัง น.ส. นิศานาถ เคนรัง 207,551 3 ธ.ค. 2561
190 นาย พรมมา แก้วโกมล ร.ต. วิรัตน์ สีสม 207,547 3 ธ.ค. 2561