การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 ร.ท. เขมราช ดวงแก้ว นาง กัญญาณัฐ ปงกันคำ 205,959 6 ก.ค. 2561
182 ร.ท. วโรฒน์ แปรงกระโทก นาย สะอาด แปรงกระโทก 205,958 6 ก.ค. 2561
183 เรืออากาศตรี ฤกษ์ไชย ตุงคะสามน นาง อรวรรณ ตุงคะสามน 205,988 6 ก.ค. 2561
184 จ.ส.อ. สนาม วงษ์นิกร นาง ประดับ วงษ์นิกร 205,986 6 ก.ค. 2561
185 จ.ส.อ. ทองขาว ส้มมณี ร.ต. สมยศ ส้มมณี 205,989 6 ก.ค. 2561
186 จ.ส.อ. เสมือน พยัคมาก น.ส. สมัคร พยัคมาก 206,011 6 ก.ค. 2561
187 จ.ส.อ. วิโรจน์ ศรีโยธิน นาง สำรวย ศรีโยธิน 206,010 6 ก.ค. 2561
188 จ.ส.อ. ถวิล ประสะจะ ร.ต. ถนอมพันธ์ ประสะจะ 206,021 6 ก.ค. 2561
189 จ.ส.อ. ประพฤทร์ กิจวารี นาง พัชรี กิจวารี 205,988 6 ก.ค. 2561
190 นาง จำลอง บริบูรณ์ทรัพย์ น.ส. ทิพย์สุคนธ์ บริบูรณ์ทรัพย์ 205,977 6 ก.ค. 2561