การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
181 นาง พรม ด่านปรีชา ร.ต. สมนึก กำแพงแก้ว 205,734 12 มี.ค. 2561
182 นาง เจียก ดุจวรรณ นาง จินดา จิตชะนาค 205,976 12 มี.ค. 2561
183 พ.อ. สุพล บุญเจริญ นาง ธิติมา บุญเจริญ 206,009 6 มี.ค. 2561
184 พ.ท. ไพศาล สุขเกษม น.ส. ณปภัช สุขเกษม 205,768 6 มี.ค. 2561
185 พ.ท. พิชัย ไชยมี ร.ต.หญิง ราษี ไชยมี 206,022 6 มี.ค. 2561
186 ร.ต. ชัยรัตน์ จันมณีชัย นาง สมัย จันมณีชัย 206,010 6 มี.ค. 2561
187 จ.ส.อ. ถวัลย์ โพธิ์สุวรรณ นาง สุภาภรณ์ โพธิ์สุวรรณ 148,800 6 มี.ค. 2561
188 จ.ส.อ. ถวัลย์ โพธิ์สุวรรณ นาง สุชาดา อ่ำทอง 56,738 6 มี.ค. 2561
189 จ.ส.ท. พรเทพ ศรีสดใส นาย วิเชียร ศรีสดใส 206,019 6 มี.ค. 2561
190 นาย ศิริ อุทุมโภค นาย วิโรจน์ อุทุมโภค 206,008 6 มี.ค. 2561