การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาย เฉย คุ้มภัย นาง ภิญญา มณีรัตน์ 207,065 23 ส.ค. 2561
12 นาง บุญเอื้อน รอดสวัสดิ์ น.ส. พรชนก รอดสวัสดิ์ 207,077 21 ส.ค. 2561
13 พล.อ. บัณฑิต อมาตยกุล น.ส. อุบลวรรณ อมาตยกุล 207,101 21 ส.ค. 2561
14 พ.ท. ศิษยพงศ์ ทองรอด ร.ต. พชรพล ทองรอด 207,469 21 ส.ค. 2561
15 พ.ต. เจตนา สัมฤต น.ส. อัจฉรา เรืองเกิด 65,319 21 ส.ค. 2561
16 พ.ต. เจตนา สัมฤต นาย จิตตภาวัน สัมฤต 142,000 21 ส.ค. 2561
17 ร.ต. พยัน คร้ามทิม นาง สมจิตร คร้ามทิม 207,317 21 ส.ค. 2561
18 จ.ส.อ. มนตรี ปันใจดี นาง วนัชนันท์ ปันใจดี 207,076 21 ส.ค. 2561
19 จ.ส.อ. สุเมธ ขาวสำอางค์ น.ส. ลัดดา ศรีวิเชียร 207,102 21 ส.ค. 2561
20 นาง อวบ สัมฤทธิ์ดี ร.ต. สอาด สัมฤทธิ์ดี 207,086 21 ส.ค. 2561