การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 พ.อ. เรวัต ตาริชกุล นาง วัลลภา สุภารัตน์ 208,814 26 ก.ย. 2562
12 พ.ท. กฤติกร ณะศิริ นาง ชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ 208,789 26 ก.ย. 2562
13 พ.ท. มานิตย์ เพ็ญโรจน์ นาง สมหวัง เพ็ญโรจน์ 208,801 26 ก.ย. 2562
14 พ.ต. ธีรพันธ์ จิตต์อำไพ นาง ละอองทิพย์ จิตต์อำไพ 208,816 26 ก.ย. 2562
15 น.ท. ทองคำ สถิติรัต พ.อ. ชัยรัตน์ สถิติรัต 208,790 26 ก.ย. 2562
16 ร.ต. สำราญ ชมภูนุช นาง สุรีพร วงศ์เพชรพิทักษ์ 208,793 26 ก.ย. 2562
17 ร.ต. ประสิทธิ์ สีนากสุก น.ส. ธันยนันท์ สีนากสุกบุญสา 208,816 26 ก.ย. 2562
18 ร.ต. ชูชีพ คล้ายสุทธิ นาง ณัฎฐ์โชติมา มัดสมบูรณ์ 208,835 26 ก.ย. 2562
19 ร.ต. หาญณรงค์ อยู่ยั่งยืน น.ส. หฤทัย ปิ่นทอง 208,801 26 ก.ย. 2562
20 จ.ส.อ. รุก ทองแม้น นาง จันทรา ทองแม้น 208,794 26 ก.ย. 2562