การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาง ชวนชม บุญรอด พ.อ.หญิง ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์ 108,908 9 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,971
12 นาย ไกรฤกษ์ จันทร์สอกลิ่น พล.ต. ณัฎฐพล จันทร์สอกลิ่น 205,885 9 เม.ย. 2561
13 นาง อุบล พินธุกนก พ.อ. ศิริยศ พินธุกนก 205,917 9 เม.ย. 2561
14 นาง สุชาดา กองศรี ร.ต. ขจร กองศรี 205,931 9 เม.ย. 2561
15 นาง สัมฤทธิ์ ธีระกุล น.ส. วรางคณ์ ธีระกุล 205,926 9 เม.ย. 2561
16 นาย สมพงษ์ เสือมา นาง นวรัตน์ กาบแก้ว 189,856 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,819
17 นาย รัตน์ จันทร์หม่อน น.ส. นิจจารีย์ จันทร์หม่อน 200,795 9 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,130
18 นาย เพชรเริง จันทร์เพชร นาง ณัฎฐากุญช์ จันทร์เพชร 205,677 9 เม.ย. 2561
19 นาย เพชร รัตนเนตร์ นาย บุญฤทธิ์ รัตนเนตร์ 205,661 9 เม.ย. 2561
20 นาง ผ่อน เรืองโชติ นาง รุจิพัชร์ พร้อมมูล 205,910 9 เม.ย. 2561