การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาง สุภาพ กองจินดา นาง สุกัญญา ศิริวรรณ 207,627 25 ธ.ค. 2561
12 นาง สมสัตย์ พลศักดิ์ ร.ท. เรืองฤทธิ์ พลศักดิ์ 207,356 25 ธ.ค. 2561
13 นาง สมควร ฤกษ์ลักษณี ส.อ. ทนงศักดิ์ ฤกษ์ลักษณี 207,611 25 ธ.ค. 2561
14 นาง ศุภจิต สุทธะสินธุ นาง อโนมา กลิ่นเจริญ 103,809 25 ธ.ค. 2561
15 นาง ศุภจิต สุทธะสินธุ น.ส. ธนัชพร สุทธะสินธุ 103,809 25 ธ.ค. 2561
16 นาง พลอย วิชัยขัทคะ นาง ซ่อนกลิ่น สุมาลัย 207,354 25 ธ.ค. 2561
17 นาง พล ภู่ด้าย น.ส. ประทุมพร ภู่ด้าย 167,628 25 ธ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
18 นาย อุดมศักดิ์ ยิ้มแย้ม นาง ลำพอง ดอกบัวเผื่อน 207,350 25 ธ.ค. 2561
19 นาย สองค์ เอี่ยมไกรสร นาง อุษา นิยมพงษ์ 207,362 25 ธ.ค. 2561
20 นาง สมพร พรเจริญ จ.ส.อ.หญิง ณมนต์ โอสถศรี 207,618 25 ธ.ค. 2561