การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาง สุดตา ภูหัดสวน ร.อ. สมเกียรติ ภูหัดสวน 204,744 11 ม.ค. 2561
12 นาง ไพฑูรย์ วงศาโรจน์ พ.ท. ทัศนัย วงศาโรจน์ 164,751 11 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
13 น.ส. เบญจมาศ ศุภวาทิน จ.ส.อ. สุรพล มุติภัย 204,749 11 ม.ค. 2561
14 นาง ชูขวัญ มหาคุณ พล.อ. ณรงค์ มหาคุณ 98,075 11 ม.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 106,675
15 นาย ชั้น นิ่มแสง เรืออากาศตรีหญิง ประนอม นิ่มแสง 204,504 11 ม.ค. 2561
16 พ.ท. สอาด บุญชม นาง ทวีพร บุญชม 204,768 9 ม.ค. 2561
17 ร.ต. สฤษฎ์ยุทธิ์ บุญรัตน์ นาย ภาสนัยน์ บุญรัตน์ 197,685 9 ม.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,122
18 ร.ต. จรัญ เซอร์ประยูร นาง นิภา เซอร์ประยูร 204,790 9 ม.ค. 2561
19 ร.ต. วสันต์ รอดจันทร์ นาง สุกัญญา รอดจันทร์ 204,580 9 ม.ค. 2561
20 จ.ส.อ. ทองใบ ศิลปี นาง สมบูรณ์ ศิลปี 164,769 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000