การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 พล.ต. สุพล ปรักเอโก พ.อ. อรรถกร ปรักเอโก 207,221 29 ต.ค. 2561
12 พ.อ. สมชาติ ภาษิตานนท์ นาง ยุพิน ภาษิตานนท์ 207,230 29 ต.ค. 2561
13 พ.ท. กิตติ พฤกษ์ไพศาล พล.ต. ชาญชัย พฤกษ์ไพศาล 142,958 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,297
14 พ.ท. กนก ชูติสูตร์ นาย เกรียงไกร ชูติสูตร์ 207,258 29 ต.ค. 2561
15 พ.ต. ปิรินทวัจน์ พรหมขัติแก้ว นาง วนาลี พรหมขัติแก้ว 207,443 29 ต.ค. 2561
16 ร.อ. ชาตรี แก้วสุข น.ส. ตรีทิพย์ แก้วสุข 137,251 29 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,003
17 ร.ท. ทรงธรรม จิตระยนต์ นาง พรจิตร จิตระยนต์ 207,431 29 ต.ค. 2561
18 ร.ต. ทรงเกียรติ อินทรประเสริฐ นาง ขวัญใจ อินทรประเสริฐ 167,160 29 ต.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
19 ร.ต. เกษม พิบูลย์สวัสดิ์ นาง อำไพวรรณ พิบูลย์สวัสดิ์ 207,164 29 ต.ค. 2561
20 ร.ต. รุ่งศักดิ์ จิตต์โสภา นาง มะลิ จิตต์โสภา 207,259 29 ต.ค. 2561