การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาง เหมือน บุญวัฒนะ พล.ท. ปรีชา บุญวัฒนะ 207,799 8 มี.ค. 2562
12 นาง สมศรี พ่วงพรหม เรืออากาศโทหญิง โสภิตา พ่วงพรหม 207,799 8 มี.ค. 2562
13 นาย จำลอง ประดิษฐสาร นาง ธันย์ชนก อวยชัย 207,798 8 มี.ค. 2562
14 พ.อ. สร ฤทธิ์สรไกร นาง กุลนาถ ฉลาดธัญกิจ 207,800 7 มี.ค. 2562
15 ร.ต. สมวงศ์ สุขภิรมย์ นาง วิเชียร สุขภิรมย์ 207,810 7 มี.ค. 2562
16 พ.อ.หญิง สุนีย์ นคราวัฒน์ น.ส. อาริศรา ธรมธัช 207,820 6 มี.ค. 2562
17 พ.ท. วิบูลย์ อินทร์ชูพงษ์ พ.ท.หญิง วิไลลักขณ์ อินทร์ชูพงษ์ 207,842 6 มี.ค. 2562
18 ร.ต. สุชาติ สมรูป น.ส. บังอร เพลินสุขดี 65,930 6 มี.ค. 2562
19 ร.ต. สุชาติ สมรูป นาง ทวิน สมรูป 141,922 6 มี.ค. 2562
20 ร.ต. กิติ แสงเดือน พ.อ. ชลภูมิ แสงเดือน 208,149 6 มี.ค. 2562