การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาง สมบัติ สืบสุข น.ส. บุษกร สืบสุข 207,455 26 มิ.ย. 2562
12 นาง ทองหล่อ ดีเจริญ นาง วรรณา แก้วลอยมา 207,456 26 มิ.ย. 2562
13 พ.อ. สมาน นันทวานิช นาย ภสุ นันทวานิช 207,473 25 มิ.ย. 2562
14 พ.อ. สุพจน์ ตั้งศรีรัตน์ นาย นิธินันท์ ตั้งศรีรัตน์ 207,474 25 มิ.ย. 2562
15 พ.อ. อุดม ชลสุวัฒน์ นาง ธนิดา ชลสุวัฒน์ 130,236 25 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,237
16 พ.ต. ณรงค์ ชูศรี น.ส. อภิชา ชูศรี 207,474 25 มิ.ย. 2562
17 ร.ต. เสวย บุญน้อย นาย จารุกิตต์ ถมสุวรรณ 207,475 25 มิ.ย. 2562
18 จ.ส.อ. ทวี อยู่แจ้ง นาง วรรณี เพชรแสงธรรม 207,476 25 มิ.ย. 2562
19 จ.ส.ต. ยุทธศิลป์ หนองเอี่ยน ส.ท. อัฐพล หนองเอี่ยน 207,493 25 มิ.ย. 2562
20 น.ส. โกสุม จันทร์เนตร์ นาย สิทธิ์ฐานันต์ จานสังคโลก 207,472 25 มิ.ย. 2562