การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาย สมชาย ลางคุลเสน น.ส. จุฑาทิพย์ ลางคุลเสน 165,385 13 ม.ค. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,523
12 นาง ปรารถนา ทิพม่อม นาย ณัฎฐวี สุวรรณรงค์ 211,414 13 ม.ค. 2563
13 นาง เล็ก ทองพรม จ.ส.อ. สุเทพ ฉวีวงศ์ 211,418 13 ม.ค. 2563
14 นาย ศุภผล ดงทอง นาย กิตติศักดิ์ ดงทอง 211,418 13 ม.ค. 2563
15 นาง ชุติมาศ จันอบ ร.ต. สมเดช ผิวจันทร์ 183,580 13 ม.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,839
16 นาง สาย เคนศิลา นาย หนูอินทร์ เคนศิลา 211,419 13 ม.ค. 2563
17 นาง ละมุล สายจันทร์ นาย หลัด แสงเขียว 211,420 13 ม.ค. 2563
18 นาย ศิรสิทธิ์ (พรชัย) ขำใบ ร.ต. ยงยุทธ ขำใบ 211,386 13 ม.ค. 2563
19 นาง แฉล้ม สุขแสงจันทร์ พ.ท. จรุณ สุขแสงจันทร์ 211,393 13 ม.ค. 2563
20 นาง ทองอยู่ หมัดยินตัน น.ส. จิตติมณฑน์ หมัดยินตัน 211,144 13 ม.ค. 2563