การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
11 นาย สมเดช จีรวัตร์ นาง อนงค์ จีรวัตร์ 120,331 15 มิ.ย. 2561
12 นาย สมเดช จีรวัตร์ ส.อ. พรศักดิ์ จีรวัตร์ 85,500 15 มิ.ย. 2561
13 นาง ยุพิน สุตาภา นาย ควง ดวงแก้ว 206,171 15 มิ.ย. 2561
14 นาง โกสุม จันทะยานี นาง นวพร วัฒนะโชติ 205,824 15 มิ.ย. 2561
15 นาย วันชัย อี้ธงชัย ร.อ. พรประเสริฐ อี้ธงชัย 205,832 15 มิ.ย. 2561
16 นาง ประจวบ เข็มเพ็ชร์ นาย อัศวิน เข็มเพ็ชร์ 165,826 15 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
17 นาง ทองศรี ทองภิรมย์ จ.ส.อ. พนม ทองภิรมย์ 205,809 15 มิ.ย. 2561
18 นาง จิรัฐ ประสพพฤกษ์ นาวาเอกหญิง ชลธิชา ประสพพฤกษ์ 205,822 15 มิ.ย. 2561
19 พ.อ. บุญธรรม สมชาย น.ส. คณารัตน์ สมชาย 138,166 13 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 67,684
20 ร.อ. สำเภา นกพึ่ง พ.ต.อ.หญิง เบญจรัตน์ สมเกียรติ 205,808 13 มิ.ย. 2561