การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 ร.ต. พงษ์พิสิฐ ดิษยบุตร นาง สลับศรี ดิษยบุตร 204,513 13 ธ.ค. 2560
192 ร.ต. จำปี พรหมโชติ นาย ทองสุข พรหมโชติ 164,490 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
193 ร.ต. สำรวย แย้มรอด นาง บุญสิตา แย้มรอด 204,490 13 ธ.ค. 2560
194 จ.ส.อ. วิชัย หมอนทอง นาง พลอย หมอนทอง 204,525 13 ธ.ค. 2560
195 จ.ส.อ. พัชร แคลนกระโทก นาง ลออ รุ่งเรือง 204,514 13 ธ.ค. 2560
196 นาง สมพิศ จันทร์ศรี จ.ส.อ. นิมิตร์ จันทร์ศรี 204,496 13 ธ.ค. 2560
197 นาย ละเอียด อุดมรักษ์ นาง มยุรี เพชรเจริญ 204,497 13 ธ.ค. 2560
198 นาง สุวรรณี กาญจนจูฑะ พ.ท.หญิง สันทนีย์ กาญจนจูฑะ 204,512 13 ธ.ค. 2560
199 นาง สุรีย์ ฤทธี พ.ท. จิรันธนิน ฤทธี 204,512 13 ธ.ค. 2560
200 นาง วีณา เอมเอี่ยม พระภิกษุ พรชัย เอมเอี่ยม 204,510 13 ธ.ค. 2560