การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 นาย วีระ มีกิริยา นาง อรุณพร ดิษฐิโชติ 208,985 9 ก.ย. 2562
192 นาง บุญเรือน เกิดรวย พ.ต. ประมวล เกิดรวย 168,998 9 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
193 พ.ท. ปรีดา อยู่สุข นาง โสภี อยู่สุข 208,776 6 ก.ย. 2562
194 ร.ต. พลังพล สนนาค นาง เลขา พวงพุ่ม 208,755 6 ก.ย. 2562
195 ร.ต. สุบิน อ้นขวัญเมือง นาง ภาพร อ้นขวัญเมือง 208,756 6 ก.ย. 2562
196 ร.ต. บุญมา ล่าบ้านหลวง น.ส. ยุภาวรรณ ล่าบ้านหลวง 208,766 6 ก.ย. 2562
197 ร.ต. ภูเบศร์ ภานุมาศเมธี นาง วาสนา ภานุมาศเมธี 169,011 6 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
198 ร.ต. สุรพล สุขสาขา นาง ปรียานันท์ สุขสาขา 208,765 6 ก.ย. 2562
199 จ.ส.อ. สนธยา ทันจิตต์ นาง พิมพ์ลักษณ์ ทันจิตต์ 208,762 6 ก.ย. 2562
200 จ.ส.อ. เสริมพันธ์ ยศกัง นาง สำราญ ยศกัง 115,569 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,832