การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 น.ส. วรวรรณ ก้อนทอง น.ส. ปริญาพัชร์ ศุภณัฐธนารมย์ 206,010 6 มี.ค. 2561
192 นาย พันธ์ วงษ์ประเทศ นาง วรรณี สามสี 206,009 6 มี.ค. 2561
193 น.ส. นภา หอมโสธร น.ส. สุธาดา กล่อมเอี้ยง 206,011 6 มี.ค. 2561
194 นาง ทองอยู่ สุขพลับพลา นาย สุทธิศักดิ์ สุขพลับพลา 206,023 6 มี.ค. 2561
195 นาง จำนงค์ คูณนนท์ นาย ธนา คงสุขสมจิตร 166,020 6 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
196 นาง หลง สาสนอ่ำ นาง เพ็ญแข วงศ์เจริญสถิตย์ 206,021 6 มี.ค. 2561
197 นาง ไสว วิธิบูรณ์ ร.อ. สุรศักดิ์ วิธิบูรณ์ 206,022 6 มี.ค. 2561
198 นาง สังเวียน ชอบธรรม จ.ส.อ. อเนก พันธุ์หว้า 206,011 6 มี.ค. 2561
199 นาง มยุรี ธรรมนิทรา นาง ศศิธร ธรรมนิทรา 206,021 6 มี.ค. 2561
200 นาง เฟื่อง หนูทอง ร.ท. สมคิด ภาพน้ำ 206,028 6 มี.ค. 2561