การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 นาย อรุณ พรมรัตน์ ร.ท. พงษ์ศักดิ์ จิระโสภกุล 207,384 9 ต.ค. 2561
192 นาง โสภา พรหมปราณี ร.ต. ธาตรี พรหมปราณี 207,385 9 ต.ค. 2561
193 นาง สุพัตรา วงศ์โถง พ.ต. ชนะศึก วงศ์โถง 165,758 9 ต.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 41,625
194 นาย วัน แสงตะวัน ส.ต.หญิง สกาวรรณ แสงตะวัน 156,629 9 ต.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 50,748
195 นาย ประกอบ งิ้วงาม นาง เพียงเพ็ญ งิ้วงาม 207,395 9 ต.ค. 2561
196 นาง แดง ไชยนิคม นาง ลัดดาวัลย์ ไชยนิคม 207,385 9 ต.ค. 2561
197 นาง จิน บุญคำ น.ส. เปรมจิตร บุญคำ 207,386 9 ต.ค. 2561
198 พ.อ.(พิเศษ) อุปถัมภ์ ทินบาล น.ส. อาภร ทินบาล 207,395 26 ก.ย. 2561
199 พ.ท. สมยศ อ่าวสุคนธ์ นาง อรวรรณ อ่าวสุคนธ์ 207,187 26 ก.ย. 2561
200 พ.ท. ทองมาก พุทธา ร.ท. รณรงค์ พุทธา 207,394 26 ก.ย. 2561