การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 นาย เฉลา โต๊ะทอง นาย ศักดิ์ดา โต๊ะทอง 207,243 14 ก.พ. 2562
192 พล.ต. สมบัติ ละออเอี่ยม นาง รัชนีวรรณ ละออเอี่ยม 102,355 13 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 104,891
193 พ.อ.หญิง วิภา มหัตธน น.ส. ทวีพร มหัตธน 207,180 13 ก.พ. 2562
194 ร.ต.หญิง สุรีย์พร ประหยัดทรัพย์ น.ส. ปรัชญ์อร ประหยัดทรัพย์ 193,181 13 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,049
195 จ.ส.อ. โกมล คนมี นาง เทียบ คนมี 206,741 13 ก.พ. 2562
196 นาง สุก ขันมณี ส.อ. อัศวิน ต่วนมณี 206,997 13 ก.พ. 2562
197 นาย วิเศษ เปาริก นาง ทองเปาว์ เปาริก 207,228 13 ก.พ. 2562
198 นาง นิตรา ประพันธ์พงษ์ นาย กษิดิศ ประพันธ์พงษ์ 207,229 13 ก.พ. 2562
199 นาย ชัชวาลย์ ดวงอุไร พลเรือตรีหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ 207,231 13 ก.พ. 2562
200 นาย วิเศษ วัฒนะ น.ส. วรงค์ วัฒนะ 207,015 13 ก.พ. 2562