การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 นาง ศรีเลย เมฆบังวัน นาง พิมพ์ทอง อิ่มสำราญ 105,597 11 ธ.ค. 2562
192 นาง มาลัย มาศศิริทรัพย์ ร.ต. สมนึก มาศศิริทรัพย์ 211,195 11 ธ.ค. 2562
193 นาง วราภรณ์ ปั้นสง่า ส.ท.หญิง ปัทมา ปั้นสง่า 211,196 11 ธ.ค. 2562
194 นาง อุบลรัตน์ เทียมเก่า น.ส. ศิรินภา มั่นการโชค 178,259 11 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 32,939
195 นาง ทรรศนีย์ ดำรงหาญวิทย์ ร.ท.หญิง มณีดล ดำรงหาญวิทย์ 197,584 11 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,620
196 นาง ยุพา สีตะบุญญาคม พล.ต. วิชัย สีตะบุญญาคม 211,512 11 ธ.ค. 2562
197 นาง เส็ง บุตร์ดา นาง น้อย โกยทา 211,191 11 ธ.ค. 2562
198 นาง ทองสุก มุ่ยแฟง นาง สมสกุล สินพูลผล 211,165 11 ธ.ค. 2562
199 ร.อ. ชาติชาย กระต่ายจันทร์ น.ส. จุฑามาศ กระต่ายจันทร์ 211,205 9 ธ.ค. 2562
200 ร.ต. ปรีชา เฉลยจิตร น.ส. กรรณิกา เฉลยจิตร 211,192 9 ธ.ค. 2562