การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 พระภักดี คุณวีโร (ภักดี) นาย โกศล กลิ่นทอง 207,451 31 พ.ค. 2562
192 น.ส. บุศริน ไชยชุมพร นาง บุญฉัน ไชยชุมพร 207,551 31 พ.ค. 2562
193 นาง ทวี มนทสิทธิ์ นาง ทองสุข มนทสิทธิ์ 207,551 31 พ.ค. 2562
194 นาย วิเชียร มณฑลผลิน พ.ท.หญิง กรกมล มณฑลผลิน 207,559 31 พ.ค. 2562
195 นาย สุวัฒน์ ตั้งเจริญ นาง อภิวัฒนา ตั้งเจริญ 207,420 31 พ.ค. 2562
196 นาง ดวงเดือน เงินบาท นาย สมหวัง จินดาเพ็ง 207,429 31 พ.ค. 2562
197 นาง บัวเรียว อภิชัย จ.ส.อ. ศักดิ์ดา สุริยา 207,434 31 พ.ค. 2562
198 นาง นารี เหม่นตะคุ นาย ยรรยง เหม่นตะคุ 200,125 31 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,310
199 นาง นวลอนงค์ ชินบุตร นาย ธาตรี ศรีนนท์ 207,428 31 พ.ค. 2562
200 นาง วรรณสุภา อินทรวิชะ นาง อรพิมพ์ อินทรวิชะ 207,931 31 พ.ค. 2562