การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 นาง สมลักษณ์ พรหมผลิน นาง วไลลักษณ์ ตะละภัฎ 139,242 6 ก.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 66,772
192 นาง สมคิด อินทรเทศ น.ส. กรรณิการ์ ยิ้มอุบล 206,010 6 ก.ค. 2561
193 นาง มูล สังประเสริฐ จ.ส.อ. ดำเนิน ก่ายแก้ว 206,019 6 ก.ค. 2561
194 นาย ผัน เอี่ยมศรี นาง ถนอมจิตต์ ธรรมวัตร์ 206,020 6 ก.ค. 2561
195 นาย ประเสริฐ ตุลาคุปต์ น.ส. สุพัตรา ตุลาคุปต์ 206,316 6 ก.ค. 2561
196 นาง บรรจง สุขสอน นาง กนกภรณ์ หงษา 205,785 6 ก.ค. 2561
197 นาง ทวี คุณประสิทธิ์ นาง นัจทินี ดำรงรัตน์ 206,020 6 ก.ค. 2561
198 นาย สนิท พรมโพธิน นาย ชัยณรงค์ พรมโพธิน 205,990 6 ก.ค. 2561
199 นาง มาเรีย ก้อนจันเทศ นาย ประจิม ก้อนจันเทศ 205,990 6 ก.ค. 2561
200 นาง น้อย เหล่าสียง จ.ส.อ. นิกรณ์ พานชมภู 205,986 6 ก.ค. 2561