การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
191 นาย โชย ช่างประเสริฐ นาย นิรุต ช่างประเสริฐ 207,557 3 ธ.ค. 2561
192 นาง ฉลอง จริงไธสง นาย ไพรัตน์ จริงไธสง 207,551 3 ธ.ค. 2561
193 นาง ส้มนวล แดงขาว พ.ท. เสวก เดือนเพ็ญ 207,506 3 ธ.ค. 2561
194 พ.ท. สมพงษ์ ภัสสร นาง ฟองจันทร์ ภัสสร 207,552 28 พ.ย. 2561
195 นาง หลวย พลแสน พ.ท. ทนงศักดิ์ สำเภาเงิน 207,308 28 พ.ย. 2561
196 นาง แสง ต้นวงค์ จ.ส.อ. สังเวียน ต้นวงค์ 207,309 28 พ.ย. 2561
197 นาง รำเพียร ซื้อเจริญ จ.ส.อ. ไพโรจน์ เกตุแก้วมณี 207,558 28 พ.ย. 2561
198 พ.ต. สัมพันธ์ สอนประสิทธิ์ นาย อัครเดช สอนประสิทธิ์ 207,314 27 พ.ย. 2561
199 นาง ราตรี ชาจันโท นาง รุ่งทิวา ฤทธิ์สกุลชัย 207,568 27 พ.ย. 2561
200 พ.ท. พลอย อินทร์พรหม น.ส. พวงเพ็ญ อินทร์พรหม 152,477 26 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,707