การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 นาย พีระพล เกตุอยู่ น.ส. ศุภิกา เกตุอยู่ 205,779 6 มี.ค. 2561
202 น.ส. พิงคาร ปิ่นแก้ว นาย สุรสีห์ เศรษฐสิริสวัสดิ์ 134,409 6 มี.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 71,131
203 นาง พชร พจน์รังษี พ.อ. ชูชาติ พจน์รังษี 205,772 6 มี.ค. 2561
204 นาง ทองใบ หัศดวง นาย สนอง หัศดวง 206,012 6 มี.ค. 2561
205 พ.อ. ชอุ้ม อินทกรณ์ นาง ทองคำ อินทกรณ์ 205,996 5 มี.ค. 2561
206 ร.ต. เดชาวุฒิ ทับทอง นาย เตชะ ทับทอง 206,001 5 มี.ค. 2561
207 ร.ต. สมชาย กนกชาติ น.ส. วราพร วรรณแสวง 165,983 5 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
208 นาง สาลี่ ศัพทะเสวี น.ส. สุภัทรา ศัพทะเสวี 205,996 5 มี.ค. 2561
209 นาง วรรณา อินโมหมื่นไวย์ น.ส. สุภาภรณ์ อินโมหมื่นไวย์ 205,995 5 มี.ค. 2561
210 นาย เพื่อม ไวยบูรี นาย อมร แจ้งงามพริ้ง 205,994 5 มี.ค. 2561