การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 พระ สมร จันทร์วงษ์ นาย สุภชัย จันทร์วงษ์ 207,441 26 พ.ย. 2561
202 นาย สมศักดิ์ กสิวัฒน์ นาย ภาวิน กสิวัฒน์ 153,109 26 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,719
203 นาง สมบุญ ปานสุวรรณ นาย เกียรติศักดิ์ หิรัญสถิตย์สุข 207,184 26 พ.ย. 2561
204 นาง อารีย์ เจริญสิทธิ์ ร.ต. สุขลักษณ์ เจริญสิทธิ์ 207,185 26 พ.ย. 2561
205 นาง วราวรรณ ช่วยสถิตย์ น.ส. ดาวัน ช่วยสถิตย์ 112,434 26 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,752
206 นาย ธาตรี คันชัย ส.อ. ธนิษฐ์ คันชัย 206,972 26 พ.ย. 2561
207 นาง ทองพูน ไทยเขียว นาง เพ็ญแข หริ่งรอด 207,187 26 พ.ย. 2561
208 พ.อ. จเรวัฒน์ แนวบุตร น.ส. จรีพร แนวบุตร 207,201 23 พ.ย. 2561
209 พ.อ. สมศักดิ์ การโพธิ์ น.ส. ศุกลรัตน์ ยิ้มอิ่ม 167,189 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
210 พ.อ. เกรียงศักดิ์ พุ่มแพร น.ส. ขวัญชนก พุ่มแพร 207,190 23 พ.ย. 2561