การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 นาง สุภาพ ศิริโภคาประกร น.ส. สุภาพร ศิริโภคาประกร 207,241 13 ก.พ. 2562
202 นาง ทองย้อย สุนทรสรณ์ จ.ส.อ.หญิง นันท์นภัส ปัญจมะวัต 207,242 13 ก.พ. 2562
203 นาง จันทร์หอม วงศ์ปัญญา พ.ท. อนสรณ์ เชียงแรง 207,241 13 ก.พ. 2562
204 นาย สรรค์ เขียวอ่อน พ.ต. วิสูตร เขียวอ่อน 207,211 11 ก.พ. 2562
205 พล.อ. ไสยสิทธิ์ บุณยรัตพันธุ์ นาง ทิพย์สุรีย์ ชยานันท์ 64,706 8 ก.พ. 2562 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 142,557
206 นาย พักตร์ ยังสว่าง พ.ท. สุชาติ ยังสว่าง 207,251 8 ก.พ. 2562
207 นาง ผ่องศรี ศรีสง่า น.ส. ณัฐมน ศรีสง่า 207,252 8 ก.พ. 2562
208 นาย ประโลม เอมดิษฐ นาง สุมาลี เขียนเขว้า 102,503 8 ก.พ. 2562
209 นาย ประโลม เอมดิษฐ นาย ประศาสน์ เอมดิษฐ 104,750 8 ก.พ. 2562
210 นาง นภา งามละออ นาย กิตติพงศ์ งามละออ 207,024 8 ก.พ. 2562