การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 นาง คำมูล แจ่มจิรารักษ์ จ.ส.ท. สำเริง แจ่มจิรารักษ์ 205,987 6 ก.ค. 2561
202 นาง ถนอมศิลป์ โชคระดา พล.ท. พลรบ โชคระดา 205,978 6 ก.ค. 2561
203 ร.ต. เรียน กัลกล้า นาง ธัญพร กัลกล้า 205,997 5 ก.ค. 2561
204 ร.ต. บุญธรรม ทัดวอน นาง กิจจาพร ทัดวอน 205,998 5 ก.ค. 2561
205 นาง อรสา ทิมอ่ำ ร.อ. กฤษฎา ทิมอ่ำ 205,997 5 ก.ค. 2561
206 นาง ติ๊ก ตรีเนตร์ พ.อ. วันฉัตร ปัทมสูต 205,996 5 ก.ค. 2561
207 นาย เกี้ยว เขียวขำ นาง ณัฐภัทร อุปพงษ์ 199,830 5 ก.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,169
208 นาย สมพงษ์ แก้วอร่าม นาง หนูทอง แก้วอร่าม 166,009 5 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
209 นาย สมจิตร เพ็ชรครุฑ ร.อ. ไพโรจน์ เพ็ชรครุฑ 206,008 5 ก.ค. 2561
210 นาง ชูโฉม ควรเกษม นาง อุไร หาญโอฬารเลิศ 165,779 5 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000