การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 นาง วารี อังคะ ร.ต. ดำรงค์ อังคะ 204,514 13 ธ.ค. 2560
202 นาง มาลินี กรุดทอง นาย ภาณุวัฒน์ กรุดทอง 102,148 13 ธ.ค. 2560
203 นาง มาลินี กรุดทอง นาย ปริญญา กรุดทอง 102,148 13 ธ.ค. 2560
204 นาง อุดม เชื้อศรีวงษ์ นาย สุรชัย ผดุงชัย 164,488 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
205 นาย ถวัลย์ อาษานอก จ.ส.อ. ไชยวัฒน์ อาษานอก 204,729 13 ธ.ค. 2560
206 นาง อธิพร อ้นนาค ร.ต. กฤชวัฎ อ้นนาค 204,486 13 ธ.ค. 2560
207 นาง สมาน บุตรชา น.ส. ฐิติทิพย์ มีฤกษ์สม 204,487 13 ธ.ค. 2560
208 นาย บุญเลี้ยง อาจยุทธณรงค์ นาง ฮวย อาจยุทธณรงค์ 204,491 13 ธ.ค. 2560
209 นาง สวง รวยดี ร.ต. สุรพล เบญจสรนันท์ 164,483 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
210 นาง มาลี สรวงสิงห์ จ.ส.อ. กังวาน สรวงสิงห์ 164,722 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000