การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 นาย ประมวล สำเภาเงิน ด.ญ. ณัฐกรรณ ศรแสง 76,933 31 พ.ค. 2562
202 นาย ประมวล สำเภาเงิน นาง จันทิมา ทองลมูล 130,500 31 พ.ค. 2562
203 นาง ทวี ภู่ทองคำ ร.ต. สมนึก อินยา 207,451 31 พ.ค. 2562
204 พล.ต. อธิชน แสงแก้ว นาง ชลาใส แสงแก้ว 207,391 30 พ.ค. 2562
205 จ.ส.อ.หญิง นฤมล มนตรี จ.ส.อ. สงกรานต์ มนตรี 207,557 30 พ.ค. 2562
206 นาง ไข่มุกต์ ศิลาวุธ จ.ส.ต. เสถียร ลุนบุรมย์ 207,552 30 พ.ค. 2562
207 นาง รัตนา ไพจิตร น.ส. พัฒชรา ไพจิตร 207,553 30 พ.ค. 2562
208 นาง แน่งน้อย กิติศรี นาง อรอนงค์ กิติศรี 207,774 30 พ.ค. 2562
209 นาง ใหม่ เหลืองกระโทก นาง นันทนา วงศ์สมิตกุล 207,554 30 พ.ค. 2562
210 นาง นาง สังขพัฒน์ น.ส. ประภาภรณ์ โม้เวียง 207,555 30 พ.ค. 2562