การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 ร.ต. ศุภฤกษ์ รื่นอารมย์ นาง วีณา รื่นอารมย์ 211,204 9 ธ.ค. 2562
202 นาย ปรีชา ขวัญรอด นาง สุนันท์ ปุยนุ่น 211,193 9 ธ.ค. 2562
203 นาย จีระศักดิ์ เหล็งบุญ น.ส. วรญา เหล็งบุญ 173,984 9 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 37,215
204 นาง สำลี ระโหฐาน ร.ต. จรุณ ระโหฐาน 211,203 9 ธ.ค. 2562
205 นาง โสรดา ชาติพฤทธิพงษ์ ร.ต. สุรพล ชาติพฤทธิพงษ์ 211,203 9 ธ.ค. 2562
206 พ.อ. ไพรัตน์ คงสุวรรณ นาง ขวัญยืน คงสุวรรณ 140,360 6 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 70,845
207 พ.ท. มาโนช มีวัฒนะ นาง มณฑิรา มีวัฒนะ 193,832 6 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,130
208 ร.ต. ประชาวิทย์ พันธุ์เจริญ น.ส. สุทธิรัก พันธุ์เจริญ 171,218 6 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
209 ร.ต. ธีระ นุตาคม นาง สายสุธน์ นุตาคม 211,211 6 ธ.ค. 2562
210 จ.ส.อ. ณรงค์ เกษม น.ส. นรินดา แซ่ลี้ 100,000 6 ธ.ค. 2562