การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 จ.ส.อ. ปราโมทย์ ลาภจิตร นาย เพชรายุธ ลาภจิตร 205,917 1 มิ.ย. 2561
202 นาง อังสนา สินหนัง พล.ต. เอกกมล สินหนัง 80,602 1 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 125,297
203 นาง สมพร จันทรา พ.ต. ภัคธนัช จันทรา 205,897 1 มิ.ย. 2561
204 นาง ละมัย ทองเพ็ชร นาง ลดาวัลย์ ถาวรสุข 166,124 1 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
205 นาย โปร่ง เกตุมาลย์ นาง สมทรง แสงซื่อ 205,899 1 มิ.ย. 2561
206 นาง ขำ ชนไทย ร.ต. วิฤทธิ์ ชนไทย 205,919 1 มิ.ย. 2561
207 นาง อวยพร สุขเพีย ร.ต. เกรียงไกร สุขเพีย 205,897 1 มิ.ย. 2561
208 นาง สุมณฑา วันเดช นาง ชุติมา พันธุ์มณี 205,900 1 มิ.ย. 2561
209 นาย สมชาย เหล่าอินทร์ น.ส. ปรางค์สุทาทิพย์ เหล่าอินทร์ 42,949 1 มิ.ย. 2561
210 นาง สมจวน กรุษประยูร พล.ต. ธีรศักดิ์ กรุษประยูร 206,171 1 มิ.ย. 2561