การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 จ.ส.อ. เสริมพันธ์ ยศกัง พ.ต. พัลลภ ยศกัง 80,600 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,832
202 จ.ส.อ. จุฑา วันชาญเวช นาง ธัญลักษณ์ สังข์ช่วยธนิน 208,997 6 ก.ย. 2562
203 นาง รัชนี สินธาราศิริกุลชัย น.ส. สุภาพันธุ์ สินธาราศิริกุลชัย 168,980 6 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
204 นาง มนันยา ทรัพย์ประเสริฐ พ.อ.หญิง วันใหม่ ทรัพย์ประเสริฐ 208,983 6 ก.ย. 2562
205 นาง จรูญ จันทร์เครือ นาง จุฑามาศ อุ่นเอกลาภ 209,306 6 ก.ย. 2562
206 นาง ชื่น ภู่แก้ว นาง ดวงพร แก้วกระจ่าง 208,996 6 ก.ย. 2562
207 นาง วรรณี อัมบัส พ.อ. สุรินทร์ อัมบัส 181,283 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 27,714
208 นาย สงัด คงมั่น นาง วัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ 208,998 6 ก.ย. 2562
209 นาง ประภา ผลประมูล นาง วนิดา สร้อยทอง 208,999 6 ก.ย. 2562
210 นาย ข่อง หมวดหมู่ พ.ท. เอกฉัตร กวางประสิทธิ์ 208,739 6 ก.ย. 2562