การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
201 ร.ท. บุญรัตน์ ชูพงษ์ นาง รัชนี เหลืองรัชพันธุ์ 103,695 26 ก.ย. 2561
202 ร.ท. บุญรัตน์ ชูพงษ์ นาง น้ำผึ้ง ชูพงษ์ 103,695 26 ก.ย. 2561
203 จ.ส.อ. นำชัย ทองวิชิต นาง จุฑามาศ ทองวิชิต 207,386 26 ก.ย. 2561
204 นาย ชูชาติ เงินศรี นาย วสันต์ เงินศรี 207,393 26 ก.ย. 2561
205 นาง เจียม ฟักเล็ก น.ส. วรากาญจน์ ศรีรัตนปิ่นทอง 207,394 26 ก.ย. 2561
206 นาง แสง พรมพิลา จ.ส.อ. ประสิทธิ์ พรมพิลา 203,917 26 ก.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,479
207 นาย สมบัติ ดำเนินทรัพย์ ส.ท. สมพงษ์ ดำเนินทรัพย์ 207,402 26 ก.ย. 2561
208 นาย สมนึก เสาริ นาย ล่อย เสาริ 181,306 26 ก.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 25,394
209 นาง นวลจันทร์ อุตรนคร นาย กฤษณะพงศ์ ทองโชติ 207,183 26 ก.ย. 2561
210 นาง ทองใบ อ่างเอย ร.ต. สุรพงษ์ ขำวอน 207,380 26 ก.ย. 2561