การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาย ถัน ศรเพชร ร.ท. ณธาเดช ศรเพชร 207,387 26 ก.ย. 2561
212 นาง เฉลี่ย ศรีเพ็ชร์ ร.ต. ศรีศักดิ์ ศรีเพ็ชร์ 207,383 26 ก.ย. 2561
213 พ.อ. เถกิง คงสมบูรณ์ นาง ปิติมา เลขสุนทรากร 88,456 25 ก.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 118,653
214 พ.ท. วิเศษ บัวสอน ร.อ.หญิง เบญจวรรณ บัวสอน 207,121 25 ก.ย. 2561
215 ร.อ. ฉลาด สีหะสุทธิ์ พ.อ.อ. สังสิทธิ์ สีหะสุทธิ์ 167,104 25 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
216 ร.ต. วีระวัฒน์ จำเนียรแพทย์ นาง นุจรีย์ จำเนียรแพทย์ 207,103 25 ก.ย. 2561
217 ร.ต. วิชัย พวงสำลี นาง อ่อน พวงสำลี 201,791 25 ก.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,315
218 ร.ต. จุมพล จิตกระแสร์ นาง ทองย้อย จิตกระแสร์ 197,617 25 ก.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,487
219 ร.ต.หญิง สำอางค์ สันทัดสง่า นาง สลิตตา ประกอบบารมี 207,120 25 ก.ย. 2561
220 จ.ส.อ. ศิวะพงษ์ ศิริภาร์ นาย ศิวะวงศ์ ศิริภาร์ 207,402 25 ก.ย. 2561