การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาง มาลี เกษรศุกร์ พล.อ. ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 51,134 5 ก.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 155,182
212 จ.ส.อ. สุรัชต์ ไวยนันท์ นาย ดนุพล ไวยนันท์ 106,048 4 ก.ค. 2561
213 พล.ท. วีระพล กนิษฐชาต นาง ภัทรพร กนิษฐชาต 205,994 4 ก.ค. 2561
214 ร.อ. ประเสริฐ แจ้งกมล นาง นันทนา แจ้งกมล 205,998 4 ก.ค. 2561
215 พ.ท. ประชุม สร้อยสุวรรณ นาง พรทิพา สร้อยสุวรรณ 206,044 4 ก.ค. 2561
216 พ.ท. ณรงค์ ผ่องจิตร พ.อ. ภาคภูมิ ผ่องจิตร 101,958 4 ก.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 104,068
217 พ.ท. พูนศักดิ์ จิรพัฒนาลักษณ์ นาง ศิริมัชชา ทรัพย์ค้าสำราญ 205,811 4 ก.ค. 2561
218 ร.ต. คณิต สวนแก้ว นาย คมกฤษณ์ สวนแก้ว 206,039 4 ก.ค. 2561
219 ร.ต. สมชาย แสงสุริยะฉายา นาง รัตนา แสงสุริยะฉายา 206,060 4 ก.ค. 2561
220 ร.ต. สุรยศ ปรีดี นาย ทิฐิ ปรีดี 165,815 4 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000