การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 พ.ต. กิติศักดิ์ ธนะปลื้ม นาง ทัดชา คูประเสริฐ 207,226 23 พ.ย. 2561
212 จ.ส.อ. สักขฉัฐ คิดนอก พ.ต.ต. ภานุทัศน์ คิดนอก 207,190 23 พ.ย. 2561
213 จ.ส.อ. ผล เต็มสอาด จ.ส.อ. ปัญญา เต็มสอาด 167,191 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
214 ส.อ. สุฤษย์ หลำเนียม นาง พิกุล หลำเนียม 207,201 23 พ.ย. 2561
215 นาย สุพจน์ ธีระพิจิตร์ ร.ต. นิพนธ์ ธีระพิจิตร์ 167,205 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
216 นาง สุนีย์ เกษะประกร น.ส. กนกวรรณ เกษะประกร 207,200 23 พ.ย. 2561
217 นาย สำรวม จูจันทร์ นาง ศรัญญา ทองลพ 157,669 23 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,533
218 นาง สมจิตต์ ม่วงน้อยเจริญ จ.ส.อ อรรคโยธิน ม่วงน้อยเจริญ 207,445 23 พ.ย. 2561
219 นาย ถาวร หินอ่อน นาง สุวรรณี ซ่อนกลิ่น 99,100 23 พ.ย. 2561
220 นาย ถาวร หินอ่อน นาง สุนีย์ เต่าทอง 108,089 23 พ.ย. 2561