การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาง ทองคำ เงินวัฒนะ นาย นพนนท์ เงินวัฒนะ 205,999 5 มี.ค. 2561
212 นาง เกลียว พวงชาติ น.ส. เบญจวรรณ พวงชาติ 205,995 5 มี.ค. 2561
213 น.ส. สรัญญา เทวรังษี นาง จิตรดา สินเทวรังษี 166,003 5 มี.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
214 นาย สมชาย ราชอาจ นาง คำ ราชอาจ 205,997 5 มี.ค. 2561
215 นาง สงัด ยี่โสดสารี น.ส. ชูชีพ ยีี่โสตสารี 205,758 5 มี.ค. 2561
216 นาย ทำ โพธา พ.ท. ครองศักดิ์ โพธา 205,997 5 มี.ค. 2561
217 นาง เสถียร รุ่งเชตุ พ.อ. สมจิตร์ รุ่งเชตุ 205,982 5 มี.ค. 2561
218 นาง สมบุญ บงการ พ.อ. ดิเรก บงการ 205,749 5 มี.ค. 2561
219 นาง นงเยาว์ วงษ์นิกร จ.ส.อ. ไพทูร วงษ์นิกร 205,987 5 มี.ค. 2561
220 นาง กุน คำพอง นาย สมบุญ สง่าเมือง 205,982 5 มี.ค. 2561