การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 จ.ส.อ. ณรงค์ เกษม นาง นงคราญ เกษม 110,961 6 ธ.ค. 2562
212 นาง ธูป เสืออิ่ม นาย กฤษฎา เสืออิ่ม 211,216 6 ธ.ค. 2562
213 นาย สมเกียรติ จิวะวิทูรกิจ พ.ท.หญิง ปิยะลัคน์ จิระวิทูรกิจ 211,217 6 ธ.ค. 2562
214 นาง ลมัย พลับพลา นาง จินตนา พลับพลา 211,217 6 ธ.ค. 2562
215 นาง ธนา ธงนำทรัพย์ พ.อ. วีระชัย ธงนำทรัพย์ 211,218 6 ธ.ค. 2562
216 นาย ไตรรงค์ สุขจันทร์ จ.ส.อ. ธนายุทธ สุขจันทร์ 171,219 6 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
217 นาย งาม ยศภูมี จ.ส.อ. ปิยวิทย์ ยศภูมี 211,206 6 ธ.ค. 2562
218 นาง ไอ่ จันดากุล นาง สำราญ จันดากุล 211,210 6 ธ.ค. 2562
219 พ.อ. วิชาญ ดุริยประณีต นาง วิชิตา ดุริยประณีต 113,961 3 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 97,289
220 ร.อ. วิเชียร พงษ์ศักดิ์ นาง ประยงศ์พันธ์ พงษ์ศักดิ์ 211,227 3 ธ.ค. 2562