การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาย เฉลิม อินทิม ร.ต. ชะนะศิลป์ มั่นอ่วม 164,484 13 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
212 พ.อ. ปราโมทย์ ธาระเขตต์ นาง ปราณี ธาระเขตต์ 204,528 12 ธ.ค. 2560
213 พ.ท. ณิฎิพงษ์ ประพัฒน์บุรโชติ นาง สุภาพิฎฐ์ ประพัฒน์บุรโชติ 204,279 12 ธ.ค. 2560
214 ร.อ. อดุลย์ รัตตานนท์ นาง รัตนาภรณ์ จันทร์เจือมาศ 204,765 12 ธ.ค. 2560
215 ร.ต. อิทธิพล วันประกอบ ร.ต.หญิง ชญานี วันประกอบ 164,502 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
216 ร.ต. ยุ้ย ปัถวี จ.ส.อ.หญิง ณัฐกาญจน์ แสงรุ่ง 83,930 12 ธ.ค. 2560
217 ร.ต. ยุ้ย ปัถวี น.ส. จิณห์นิภา แสงรุ่ง 120,598 12 ธ.ค. 2560
218 เรืออากาศตรี ชุม จันทร์ลอย น.ส. พัชรินทร์ จันทร์ลอย 204,527 12 ธ.ค. 2560
219 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ปิยะรัตน์ น.ส. เบญจมาศ ปิยะรัตน์ 164,772 12 ธ.ค. 2560
220 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ปิยะรัตน์ นาย สามารถ ปิยะรัตน์ 40,000 12 ธ.ค. 2560