การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาง จำนงค์ เรืองประยูร พ.ต. สนิท เรืองประยูร 207,665 17 พ.ค. 2562
212 นาง ประคอง น้อยยืนยง น.ส. อนงค์ น้อยยืนยง 207,666 17 พ.ค. 2562
213 นาง จินดารัตน์ เลิศสุคนธ์ จ.ส.อ. พงศธร เลิศสุคนธ์ 207,667 17 พ.ค. 2562
214 นาง อัมพร สุระชลภูมิ นาง พัสชานัย สุระชลภูมิ 207,668 17 พ.ค. 2562
215 นาง เนาว์ อากาศสุภา น.ส. ฉมามาศ อากาศสุภา 207,636 17 พ.ค. 2562
216 นาย บรรจง สมประสงค์ นาง อรวรรณ สมประสงค์ 207,638 17 พ.ค. 2562
217 นาง นับ ดำกุล พ.อ. สนั่น ดำกุล 207,639 17 พ.ค. 2562
218 นาง สมศรี บูรณะวิวัฒน์ นาง นิธิรักษ์ ติยพงศ์พัฒนา 207,649 17 พ.ค. 2562
219 นาย ฟู สวัสดิ์สุข น.ส. ยุวดี สวัสดิ์สุข 208,029 17 พ.ค. 2562
220 น.ส. จอม ตองมีทอง พ.อ.หญิง ปิยวรรณ มหายศนันทน์ 207,620 17 พ.ค. 2562