การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาย ธีระยุทธ เดชสกุล น.ส. ปิยนารถ เดชสกุล 207,252 8 ก.พ. 2562
212 พ.อ. วิจิตร นพชินวงศ์ นาง ประจวบจิตต์ นพชินวงศ์ 207,274 7 ก.พ. 2562
213 พ.ท. ประหยัด โตสงวน นาง สวิง โตสงวน 207,275 7 ก.พ. 2562
214 ร.ต. พล สาระภิรมย์ พ.ต. อาทิตย์ สาระภิรมย์ 167,242 7 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
215 นาง โสภา ยาสา นาง ศุภมาส สงวนพานิช 207,278 7 ก.พ. 2562
216 นาง สมจิตร อ่ำขำ นาย จิระพล อ่ำขำ 207,274 7 ก.พ. 2562
217 นาง เติมทรัพย์ กัญญา จ.ส.อ. ปรีชา กัญญา 207,045 7 ก.พ. 2562
218 พล.ต.หญิง นพรัตน์ จั่นมณี พ.อ.หญิง สุธาทิพย์ พนมชัยสว่าง 194,906 6 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,357
219 พ.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สิงหจันทร์ น.ส. สายสุนีย์ แก้วกุล 90,056 6 ก.พ. 2562
220 พ.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สิงหจันทร์ ร.ต. นิรันดร สิงหจันทร์ 117,000 6 ก.พ. 2562