การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาย ชม้อย มีสมหาญ นาง บรรจง มีสมหาญ 209,000 6 ก.ย. 2562
212 นาย มะเลาะ พุกรอด น.ส. บงกช พุกรอด 201,480 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,270
213 นาง จันทร์เพ็ญ แก้วนพรัตน์ น.ส. ปัทมาพร แก้วนพรัตน์ 192,185 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,568
214 นาง ฉลอม สังวาลย์ชัย น.ส. จิราภรณ์ จันทาซื่อ 208,754 6 ก.ย. 2562
215 นาง สายใจ หงษ์ทอง ร.ต. ธรา ธูปะเตมีย์ 209,014 6 ก.ย. 2562
216 นาง สมจิตต์ พึ่งรศ พ.ต.อ. ศุภกร พึ่งรส 208,755 6 ก.ย. 2562
217 นาย พนมยงค์ อาลัย นาง ยุพา อาลัย 208,756 6 ก.ย. 2562
218 นาง กอบแก้ว ล่าบ้านหลวง น.ส. ยุภาวรรณ ล่าบ้านหลวง 208,765 6 ก.ย. 2562
219 นาย ชัยวัฒน์ วรวิบูลย์ ร.อ. ชลัช วรวิบูลย์ 169,022 6 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
220 นาง พอดี วงศ์ตาผา นาย กงทอง วงศ์ตาผา 200,065 6 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,710