การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
211 นาย สนิท เอี่ยมอิศรา นาย โกศล เอี่ยมอิศรา 165,876 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
212 นาย เทพ เชื้อคำเพ็ง จ.ส.อ. เทียนชัย เชื้อคำเพ็ง 205,868 18 พ.ค. 2561
213 นาง เฉลา ดีพุ่ม ร.ต. เสน่ห์ ดีพุ่ม 165,874 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
214 พล.ท. สำเริง จันทรุกขา พ.ท. ธนกฤต จันทรุกขา 165,809 16 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
215 พ.อ.หญิง รพีพรรณ รัตนกุล นาย สุวิชชา รัตนกุล 136,507 16 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,337
216 ร.ต. วรศักดิ์ ศิริวรรณ ร.อ. พิษณุนารถ ศิริวรรณ 205,839 16 พ.ค. 2561
217 เรือตรี แดง กองทอง น.ส. กัญญา กองทอง 165,890 16 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
218 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ ธรรมรักษา นาย กวิเชษฐ์ ธรรมรักษา 205,885 16 พ.ค. 2561
219 จ.ส.อ. คนึง วงษ์แย้ม น.ส. สุนัน วงษ์แย้ม 205,883 16 พ.ค. 2561
220 จ.ส.อ. ชาย เขื่อนรัตน์ น.ส. กนิษฐา เขื่ีอนรัตน์ 205,845 16 พ.ค. 2561