การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 ส.อ. ผาสุข คุ้มครองเล็ก นาง ทองอินทร์ คุ้มครองเล็ก 207,404 25 ก.ย. 2561
222 ส.ต. สุนทร มากงลาด นาง น้ำผึ้ง มางกลาด 207,110 25 ก.ย. 2561
223 นาง สำนวน ศรีสังวาลย์ จ.ส.อ. สมศักดิ์ โพธิ์วิทย์ 207,120 25 ก.ย. 2561
224 นาง พเยาว์ รักใคร่ พ.ท. สำราญ รักใคร่ 207,324 25 ก.ย. 2561
225 นาย ประพันธ์ สมนึก นาง ทัตชญา ศรีสมาน 163,213 25 ก.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 43,900
226 นาย บุญเลิศ เนตรน้อย ร.ท. วัลลภ เนตรน้อย 207,147 25 ก.ย. 2561
227 นาย บุญเรือง รื่นโต นาย ชิษณุ รื่นโต 207,105 25 ก.ย. 2561
228 นาง อรุณ ทองประสงค์ นาย อาทร ทองประสงค์ 207,664 25 ก.ย. 2561
229 นาง เพ็ญ ราชเวชชพิศาล นาง วรัญรดา ธนสรานนท์ 207,571 25 ก.ย. 2561
230 นาง บุญเหลือ ชื่นจันทร์ น.ส. วราภรณ์ ชื่นจันทร์ 207,105 25 ก.ย. 2561