การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 จ.ส.อ. เพชร ธิบดี นาง จิตติมา ธิบดี 205,887 16 พ.ค. 2558
222 ส.อ. ลำเลียง สุทธิแก้ว นาง นพภัสสร เนียมประเสริฐ 205,642 16 พ.ค. 2561
223 นาง เสงี่ยม เพริศศิริ ร.ต. ไพฑูรย์ เพริศศิริ 205,846 16 พ.ค. 2561
224 นาง ศรีวัน ชยาพิวัฒน์ ร.ต. จรูญ ชยาพิวัฒน์ 205,832 16 พ.ค. 2561
225 นาย บุญชู ซังยัง พ.ท. วินัย ซังยัง 205,843 16 พ.ค. 2561
226 นาง ดลฤดี เหมือนคิด ร.ต. สมชาย บุญเพิ่ม 55,643 16 พ.ค. 2561
227 นาง ดลฤดี เหมือนคิด ร.ต.หญิง ธันยพร เหมือนคิด 150,200 16 พ.ค. 2561
228 นาง เสาวนีย์ อดุลย์สารภัณฑ์ ร.ต. อัมพร อดุลย์สารภัณฑ์ 205,884 16 พ.ค. 2561
229 นาง เล็ก อยู่จำเนียร นาง พรพรรณ อยู่จำเนียร 205,885 16 พ.ค. 2561
230 นาง ถมยา สุพะรังสี น.ส. ลักขณา สุพะรังสี 204,508 16 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,376