การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 นาง อุไร ผิวอ่อน นาง ลำไพ ผิวอ่อน 108,000 29 พ.ค. 2562
222 นาง อุไร ผิวอ่อน ด.ช. ธนบดินทร์ สิงห์แก้ว 99,556 29 พ.ค. 2562
223 นาง จรินทร์ ผ่องอารมณ์ น.ส. จริยาภรณ์ ผ่องอารมณ์ 207,560 29 พ.ค. 2562
224 นาง สมบุตร กาญจนดุลย์ นาย สมเจตต์ กาญจนดุลย์ 207,585 29 พ.ค. 2562
225 พ.ท. ธีระพล พลายจั่น นาง สุดารัตน์ พลายจั่น 207,586 27 พ.ค. 2562
226 พ.ท. สัมฤทธิ์ ธรรมธร นาง พรพิมล ธรรมธร 207,588 27 พ.ค. 2562
227 ร.ต. วิน เลิศประดิษฐ์ นาย ติศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ 208,029 27 พ.ค. 2562
228 นาย ธงทัย เสียงเสนาะ นาง มล เสียงเสนาะ 167,572 27 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
229 นาง ทองเยี่ยม เทวคุปต์ นาย จรัสศักดิ์ เทวคุปต์ 207,586 27 พ.ค. 2562
230 นาง น้อย มีลักษณะ นาย สุรศักดิ์ มีลักษณะ 207,587 27 พ.ค. 2562