การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 พ.ท. ทรงสุข ไวทยกุล นาง เรณู ไวทยกุล 171,035 25 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
222 พ.ต. สุรินทร์ จันทร์น้อย น.ส. พัทธวรรณ์ จันทร์น้อย 211,036 25 มิ.ย. 2563
223 ร.ต.หญิง อัมพร จอบุญ นาง มนฑกานติ์ ประทุมมาลย์ 171,055 25 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
224 ร.ต. ชลอ มิคร้าม นาง จันทรา มิคร้าม 211,057 25 มิ.ย. 2563
225 ร.ต. สุวิทย์ ทาเวียง น.ส. ปัทมา ทาเวียง 201,523 25 มิ.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,535
226 จ.ส.อ. เดชา วรรณะเดชะ นาง ศิริทรัพย์ วรรณะเดชะ 80,649 25 มิ.ย. 2563
227 จ.ส.อ. เดชา วรรณะเดชะ นาง จรี วรรณะเดชะ 130,409 25 มิ.ย. 2563
228 จ.ส.อ. สมชาย สิขากูล นาย บุญญฤทธิ์ สิขากูล 105,518 25 มิ.ย. 2563
229 จ.ส.อ. สมชาย สิขากูล นาง จันทนา สิขากูล 105,518 25 มิ.ย. 2563
230 นาย เชาว์ ต่วนตาด นาง จิตรา ต่วนตาด 211,056 25 มิ.ย. 2563