การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 นาง องุ่น แดงวิเชียร จ.ส.อ. อุดมศักดิ์ พุ่มเพ็ชร์ 204,501 12 ธ.ค. 2560
222 นาง สาย ปี่ทอง ร.อ. วรชาติ ปี่ทอง 204,499 12 ธ.ค. 2560
223 นาง สมหมาย ทรงประไพ น.ส. กุมุทมาศ ทรงประไพ 204,866 12 ธ.ค. 2560
224 นาง ศศิธร โอวาทกิจ นาย ศิริพันธ์ เหหาสุข 200,518 12 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,980
225 น.ส. วิไล เรืองอุดม ร.อ. สมเกียรติ เรืองอุดม 204,500 12 ธ.ค. 2560
226 นาง วนิดา ศรีแก้ว ร.ต. บันเทิง ศรีแก้ว 204,511 12 ธ.ค. 2560
227 นาง บุญมี อุดมศรี น.ส. วารุณี โมระกรานต์ 164,497 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
228 นาง นิตย์ ไล้บางปิ้ง พ.ต. พลกฤต ไล้บางปิ้ง 147,406 12 ธ.ค. 2560 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,332
229 นาง ศรีสมัย ชื่นวาริน พ.อ. ไวทย์วิชญ์ ชื่นวาริน 204,866 12 ธ.ค. 2560
230 นาง บุญมี วณิชย์สุวรรณ์ ร.ต. สุทัศน์ วณิชย์สุวรรณ์ 164,532 12 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000