การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 นาง ประเทือง สีใส นาง นันทนา รวยพร 208,098 8 ส.ค. 2562
222 นาง แสงดา รักเผื่อน นาย สุรพงษ์ รักเผื่อน 208,101 8 ส.ค. 2562
223 พล.ต. สมปอง มาลีแก้ว น.ส. ศรีสุดา มัศโอดี 113,266 7 ส.ค. 2562
224 พล.ต. สมปอง มาลีแก้ว น.ส. บุษบาบรรณ มาลีแก้ว 94,862 7 ส.ค. 2562
225 พ.ท. ปัญญา ใหญ่ไล้บาง นาง สุณีย์ ใหญ่ไล้บาง 208,136 7 ส.ค. 2562
226 พ.ต. บุญเสริม แสงสุขใจ นาง ญาณิศา แสงสุขใจ 208,139 7 ส.ค. 2562
227 ร.อ. ไกรฤทธิ์ สุคนธสิงห์ นาง วิลาวัลย์ วิชัย 208,125 7 ส.ค. 2562
228 ร.อ. บัญชา วงศ์วาสน์ น.ส. พิมพ์ใจ เทศทอง 208,110 7 ส.ค. 2562
229 ร.อ. สมชาย ทองปลิว นาง ผ่อน ทองปลิว 208,119 7 ส.ค. 2562
230 ร.ต. ชินธัช ศรีธวัช น.ส. วิไล พูลตา 70,000 7 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,362