การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 พล.ท. ศศิมิตร เทียนเพ็ง นาย กฤดาการ เทียนเพ็ง 143,691 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,523
222 พ.ต. ธงชัย ไพศาลเวชกรรม นาง ออมจิต เพฑวณิช 207,216 22 พ.ย. 2561
223 พลเรือตรีหญิง ฐิติวรรณ กาญจนโยธิน พลอากาศตรี วิวิตต์ กาญจนโยธิน 149,896 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 57,317
224 ร.ต. ผล ไชคำพา น.ส. พัชรี ไชคำพา 207,215 22 พ.ย. 2561
225 ร.ต. สถาพร คงสงค์ น.ส. จริยาภรณ์ คงสงค์ 207,222 22 พ.ย. 2561
226 นาย อัมพร บรรลือยศ นาง จงกล บรรลือยศ 207,216 22 พ.ย. 2561
227 นาย วิชัย อมรบัณฑุกุล พ.อ.หญิง ศุภางค์ อมรบัณฑุกุล 152,806 22 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,407
228 นาง ทองสุข ขำปู่ นาย สมศักดิ์ ขำปู่ 207,212 22 พ.ย. 2561
229 นาย วีระ โพยมรัตน์ พ.อ.หญิง นนทรี โพยมรัตน์ 207,230 22 พ.ย. 2561
230 นาย อภิชาติ มีแสง น.ส. ชมภูนุช สร้อยวัน 207,231 22 พ.ย. 2561