การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 ร.ต. สุเทพ ขำเปรื่องเดช นาง ปัทมา โกมลมาลัย 166,046 4 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
222 จ.ส.อ. สุรัชต์ ไวยนันท์ นาง จันทร์รัตน์ ไวยนันท์ 100,000 4 ก.ค. 2561
223 จ.ส.อ. ธีระพล ม่วงรอด นาง ราตรี ม่วงรอด 206,027 4 ก.ค. 2561
224 จ.ส.อ. ไพศาล รู้ทัน นาง นาตยา รู้ทัน 205,812 4 ก.ค. 2561
225 จ.ส.อ. จิตร พูลแย้ม นาย ธนิษฐ์ พูลแย้ม 205,828 4 ก.ค. 2561
226 นาย พ้อง เทียนสว่าง นาย ธนากร เทียนสว่าง 199,686 4 ก.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,350
227 นาง บุญทิพา แย้มชมสวน ร.ต. สมชาย แย้มชมสวน 206,046 4 ก.ค. 2561
228 นาง จินดา เปลี่ยนศรี น.ส. อรณา เปลี่ยนศรี 166,047 4 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
229 นาย อาสาฬ เกตุจำปา ร.ต. พงษ์ศักดิ์ เกตุจำปา 205,993 4 ก.ค. 2561
230 นาง เปลื้อง ศกุนนะศิลปิน นาง กอบกาญจน์ ไกวัลศิลป์ 206,316 4 ก.ค. 2561