การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 ร.อ. วิรัช พรมรัตน์ นาง นงลักษณ์ พรมรัตน์ 158,891 3 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,350
222 ร.อ. ชารินทร์ ทรัพย์ผล นาง ทองใบ ทรัพย์ผล 210,996 3 ธ.ค. 2562
223 ร.ต. จำลอง วัฒนะกูล ร.ต. นิธิศ วัฒนะกูล 211,249 3 ธ.ค. 2562
224 ร.ต. สุรชัย เกษมวงศ์ นาง ฐิตารีย์ อามาตย์ทัศน์ 211,250 3 ธ.ค. 2562
225 ร.ต. สมศักดิ์ แจ่มกระจ่าง นาย ไสว แจ่มกระจ่าง 211,251 3 ธ.ค. 2562
226 ร.ต. สมชาย กล่ำโพล้ง นาง ดอกอ้อ กล่ำโพล้ง 211,229 3 ธ.ค. 2562
227 ร.ต. นิพนธ์ ชัยชิตาทร น.ส. นิภา ชัยชิตาทร 211,221 3 ธ.ค. 2562
228 ร.ต. สุรวุฒิ วิเชียรนวาระ นาง สุนิภา วิเชียรนวาระ 211,227 3 ธ.ค. 2562
229 ร.ต. ฉลวย ยังให้ผล นาง อรทัย ยังให้ผล 210,978 3 ธ.ค. 2562
230 จ.ส.อ. สุพิตร ไผ่แก้ว นาย สุรพงษ์ ไผ่แก้ว 211,220 3 ธ.ค. 2562