การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 พ.ต. พรชัย อึ้งจงเจตน์ นาง มลิวัลย์ อึ้งจงเจตน์ 207,348 6 ก.พ. 2562
222 ร.ต. ธนัติ อัมระเกตุ นาง ปรัดดา อัมระเกตุ 207,285 6 ก.พ. 2562
223 ร.ต. เสวี อิ่มใจ ร.ต. โสฬส อิ่มใจ 207,120 6 ก.พ. 2562
224 จ.ส.อ. คุณพจน์ มิ่งเมือง พ.อ. อาณัติ มิ่งเมือง 207,339 6 ก.พ. 2562
225 ส.อ. อนุศักดิ์ สุขสมจิตร์ นาง อุบล สุขสมจิตร์ 207,349 6 ก.พ. 2562
226 นาง สำอาง สุขประโคน น.ส. สำเนียง สุขประโคน 207,338 6 ก.พ. 2562
227 นาง เพลินชีพ กาวีระจันทร์ น.ส. พัดชา กาวีระจันทร์ 207,349 6 ก.พ. 2562
228 นาง ประสิทธิ์ เทศสกุล น.ส. อรไท เทศสกุล 207,335 6 ก.พ. 2562
229 นาง บุญชัด วงษ์ชุน นาย วัชระ วงษ์ชุน 207,347 6 ก.พ. 2562
230 นาง บังอร แก้วเกษ นาง จรินทร์ทิพย์ ทับทิม 202,882 6 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,450