การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
221 นาง นิตยา แก่นอินทร์ ส.ท. มอน หวังสำราญ 205,956 5 มี.ค. 2561
222 พ.อ. สุภกิจ สงวนพงษ์ นาง ปภาดา สาริอาภรณ์ 205,803 23 ก.พ. 2561
223 พ.อ. นิคม สมวงศ์ นาง สุกัญญา สมวงศ์ 205,813 23 ก.พ. 2561
224 จ.ส.อ.หญิง กัญญา นงนุช นาย ชวโรจน์ นงนุช 205,790 23 ก.พ. 2561
225 นาง ละออง ดิษยวงศ์ พ.ท. วีระวัฒน์ ดิษยวงศ์ 205,802 23 ก.พ. 2561
226 น.ส. ภิรมย์ ชาวเมือง พ.อ.หญิง สุวนิตย์ ชาวเมือง 205,802 23 ก.พ. 2561
227 นาง เพียร พุ่มเรือง นาง รำพวน ชื่นสมบัติ 205,800 23 ก.พ. 2561
228 นาง ปุ่น บุญทิม นาง สุปราณี สงวนพันธุ์ 205,803 23 ก.พ. 2561
229 นาย จำรูญ พุทธิสาร นาง วิไลวรรณ แตงมั่ง 205,804 23 ก.พ. 2561
230 นาง กุลรัตน์ ปี่ทอง นาย วรชาติ ปี่ทอง 193,076 23 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,714