การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 นาย วินัย ดาวเศรษฐ์ ร.อ. จำรัส ดาวเศรษฐ์ 207,396 25 ก.ย. 2561
232 นาย กระจ่าง รีวงษ์ ร.ต. สุมิตร คะมนตรี 207,401 25 ก.ย. 2561
233 พ.อ. ชัชพิมุขต์ ศรีรัตนศักดิ์ นาง จุฬาลักษณ์ ศรีรัตนศักดิ์ 206,885 24 ก.ย. 2561
234 พ.ต. ธงชัย ภู่ขาว น.ส. ดรุณี ภู่ขาว 207,111 24 ก.ย. 2561
235 นาง สุรีย์ คำแปง นาง ณิชกุล แสนชา 195,856 24 ก.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,470
236 นาย สุนทร สว่างพันธุ์ นาง กิรณา สว่างพันธุ์ 153,553 24 ก.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 53,560
237 นาง ยุพา แฉล้มภักดิ์ น.ส. อังศุนันท์ นกโนรี 207,110 24 ก.ย. 2561
238 นาย ประเสริฐ กองอุนนท์ นาง นฤมล กองอุนนท์ 207,324 24 ก.ย. 2561
239 พล.ต. นนทศักดิ์ จรวงษ์ นาง สาลินี จรวงษ์ 87,930 21 ก.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 119,193
240 จ.ส.อ. มนัส โพธิ์บุญปลูก นาง จำนัน โพธิ์บุญปลูก 207,131 21 ก.ย. 2561