การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 นาย อำพร สุขแท้ นาง สมศรี บุญประดิษฐ์ 207,231 22 พ.ย. 2561
232 น.ส. อัญญารัตน์ ไชยเดช น.ส. ฉัตรปารมี ไชยเดช 207,202 22 พ.ย. 2561
233 นาง สังวาลย์ นาคพงษ์ นาย ชัยภูมิ รอยประดิษฐ 207,203 22 พ.ย. 2561
234 นาย พร โตสิงห์ นาง วันเพ็ญ โตสิงห์ 207,203 22 พ.ย. 2561
235 นาง บุญชู อ่อนระทวย ร.ต. ยุทธชัย อ่อนระทวย 207,204 22 พ.ย. 2561
236 นาง เกษร รัตนสูงเนิน เรืออากาศตรี เริงฤทธิ์ รัตนสูงเนิน 207,204 22 พ.ย. 2561
237 พ.อ. ทองรัชช์ อยู่พูล นาย สมพงษ์ หาญสมบูรณ์เดช 207,230 21 พ.ย. 2561
238 ส.อ. ชุบ นกโต นาย ธนะเมศฐ์ ภักดีรัชเศรษฐ์ 207,217 21 พ.ย. 2561
239 นาง วรรณา มุ่งดี น.ส. ปิยะวรรณ สุขเกษม 207,223 21 พ.ย. 2561
240 นาง มณฑา นิลพ่วง นาง นงนุช นิลพ่วง 207,217 21 พ.ย. 2561