การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 นาง จำนงค์ ทับประเสริฐ จ.ส.อ. ประสาท ทับประเสริฐ 207,348 6 ก.พ. 2562
232 นาง เรณู แดงจิ๋ว น.ส. ธนพร แดงจิ๋ว 207,053 6 ก.พ. 2562
233 นาง ประชุม ถึกไทย จ.ส.อ. วรพจน์ ถึกไทย 207,282 6 ก.พ. 2562
234 นาย บุญเลิศ พาลีพรต นาย บวร หิรัญธนาพาณิช 197,014 6 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,269.50
235 นาย เฉลียว คงแสงบุตร นาง สมบูรณ์ คงแสงบุตร 161,000 6 ก.พ. 2562
236 นาย เฉลียว คงแสงบุตร นาย พยอม ชูชัยยะ 46,286 6 ก.พ. 2562
237 ร.ต. อำนวย มีศรีผ่อง นาง วาสนา โตสมตน 207,296 5 ก.พ. 2562
238 ร.ต. สุเทพ ธีรประภานนท์ นาย ณรงค์เดช ธีรประภานนท์ 207,297 5 ก.พ. 2562
239 จ.ส.อ. วินัย ดนตรี นาง สาย ดนตรี 207,064 5 ก.พ. 2562
240 จ.ส.อ. มนตรี การุณ นาง อำนวย การุณ 103,649 5 ก.พ. 2562