การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 พ.อ. กฤชณัท หาญสนาม นาง ณปภัช หาญสนาม 169,401 30 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
232 พ.อ. พงศา อยู่สุข ร.ต. สาคร อยู่สุข 209,397 30 ต.ค. 2562
233 ร.ต. มนตรี อ่อนนาค นาย กิตติ อ่อนนาค 209,394 30 ต.ค. 2562
234 ร.ต. ภานุมาศ ภาพน้ำ นาง บังอร ภาพน้ำ 169,398 30 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
235 จ.ส.อ. อณัติ บุญชู น.ส. มณีวรรณ บุญชู 209,395 30 ต.ค. 2562
236 จ.ส.อ. นรินทร์ สุขสำราญ นาย สมชนก สุขสำราญ 209,396 30 ต.ค. 2562
237 นาง สุดใจ ศรีทอง นาย อิทธิกร ศรีทอง 46,116 30 ต.ค. 2562
238 นาง สุดใจ ศรีทอง นาง อารี ช่วยท้าว 46,116 30 ต.ค. 2562
239 นาง สุดใจ ศรีทอง นาย ศตพล ศรีทอง 117,639 30 ต.ค. 2562
240 นาง ทองใส ทุมพัฒน์ ร.ท. สุภาพ ทุมพัฒน์ 209,399 30 ต.ค. 2562