การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 จ.ส.อ. เอกราช เสมอใจ นาง อุดมพร เสมอใจ 211,222 3 ธ.ค. 2562
232 จ.ส.อ. พงษ์พันธุ์ เนียมใจอาจ นาง น้องนุช เนียมใจอาจ 211,233 3 ธ.ค. 2562
233 นาย สุริยา อยู่สถาพร น.ส. ธัญธร อยู่สถาพร 211,249 3 ธ.ค. 2562
234 นาย เลียบ เสมอภักดิ์ นาง สายบัว โพธิ์ทองหลาง 211,001 3 ธ.ค. 2562
235 นาง ส้ม ดามี จ.ส.อ. สุกิจ ดามี 211,252 3 ธ.ค. 2562
236 นาง มะลิวัลย์ กล่ำสนอง น.ส. อมรรัตน์ กล่ำสนอง 210,990 3 ธ.ค. 2562
237 นาง จุ่น อ่อนละมูล ร.ต. สอิ้ง อ่อนละมูล 211,240 3 ธ.ค. 2562
238 น.ส. สุดารัตน์ เอกบุศย์ นาวาโทหญิง ณัฐนันท์ เอกบุศย์ 165,298 3 ธ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,943
239 นาง บุญเริ่ม แจ่มตระกูล นาง พรศิริ แจ่มตระกูล 211,243 3 ธ.ค. 2562
240 นาย สมชาย พิษรูป นาง สมรักษ์ เสร็จกิจ 211,243 3 ธ.ค. 2562