การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 นาง คำ ยั่งยืน นาย ยินดี ยั่งยืน 204,866 12 ธ.ค. 2560
232 พ.ท. สุพัฒน์ หันตรา นาง กาญจนา หันตรา 195,154 7 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,384.50
233 ร.อ. สันติ พันเต นาง ถนอมศรี จันทร์เทศ 204,545 7 ธ.ค. 2560
234 จ.ส.อ. สุทธิพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา นาย พงศ์ยุทธ ชุมสาย ณ อยุธยา 192,498 7 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,829
235 จ.ส.อ. ศุภกฤต ดาราพิทักษ์ นาง แสงจันทร์ ดาราพิทักษ์ 204,538 7 ธ.ค. 2560
236 จ.ส.อ. ประจวบ แสงสาง นาย ธเนตร แสงสาง 204,546 7 ธ.ค. 2560
237 นาย ส้มเช้า แปลกเข็ม จ.ส.อ. เชาว์ แปลกเข็ม 204,539 7 ธ.ค. 2560
238 นาง วริศรา กล่ำคำ นาง กาญจนา ทัศจันทร์ 204,547 7 ธ.ค. 2560
239 พ.ต. พอใจ คันธศร นาง จำรูญ คันธศร 204,543 6 ธ.ค. 2560
240 พ.ต. ไชยะ ตรีชัย นาย เตชิต ตรีชัย 204,545 6 ธ.ค. 2560