การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 นาย กองหนุน ทวีชีพ นาง สมอ ทวีชีพ 207,593 27 พ.ค. 2562
232 พ.อ. เอนก น้อยใหญ่ นาง วันเพ็ญ น้อยใหญ่ 207,573 24 พ.ค. 2562
233 พ.อ. เฉลิมชัย ศาตะจันทร์ นาง กัญญา ศาตะจันทร์ 207,584 24 พ.ค. 2562
234 พ.อ. เธียรชัย สุขคณาลักษณ์ นาง กรรณิการ์ สุขคณาลักษณ์ 207,576 24 พ.ค. 2562
235 ร.ต. ชวลิตร คงคา นาย อดิศร คงคา 207,588 24 พ.ค. 2562
236 น.อ.ท. ประจวบ ทองคุ้ม ร.ท. วรชาติ ทองคุ้ม 207,593 24 พ.ค. 2562
237 พ.จ.อ. สมควร ธรรมพิทักษฺ์ พ.จ.อ. สมชาย ธรรมพิทักษ์ 207,575 24 พ.ค. 2562
238 นาย มนัส เบ้าสุวรรณ นาง วรรณรักษ์ เบ้าสุวรรณ 207,573 24 พ.ค. 2562
239 นาง อังสนา รสชะเอม นาย สุเทพ รสชะเอม 207,574 24 พ.ค. 2562
240 นาง มะลิ ศรีอุดร น.ส. มยุรี ศรีอุดร 207,589 24 พ.ค. 2562