การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
231 จ.ส.อ. พยุง ดวงจันทร์ นาง ประดับ ดวงจันทร์ 204,848 20 ก.พ. 2561
232 นาง ลัดดา แจ่มจำรัส จ.ส.อ. สำเริง แจ่มจำรัส 189,217 20 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,629
233 นาง มะลิวัลย์ กลำเงิน นาย ไพรัตน์ พาณิชย์บดินทร์ 204,607 20 ก.พ. 2561
234 นาง บัวขาว เชื้อปาน จ.ส.อ. มงกุฎ เชื้อปาน 204,606 20 ก.พ. 2561
235 นาย จำลอง งามนิมิตร นาง ชุติมา สินจันอัด 204,605 20 ก.พ. 2561
236 นาง สุจิตรา ปุยะติ ส.อ.หญิง นุชนาฎ ปุยะติ 102,304 20 ก.พ. 2561
237 นาง สุจิตรา ปุยะติ พ.ท. ชัยณรงค์ ปุยะติ 102,304 20 ก.พ. 2561
238 นาง ขำ มุ้ยสี นาย ประมวล กระตุดนาค 204,607 20 ก.พ. 2561
239 พ.อ. ชัยชาญ หาญนาวี นาง รัชนียากร ทรงอยู่ 136,999 19 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 67,627
240 ร.ต. สมนึก คำขวัญ นาง ดารา คำขวัญ 112,368 19 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,259