การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 นาง วนิดา คล่องฝีมือ นาง อรนุช คล่องฝีมือ 207,695 15 พ.ค. 2562
242 นาง พรวน เหลืองอร่าม จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ เหลืองอร่าม 207,673 15 พ.ค. 2562
243 นาย ฟื้น ยังเยี่ยม ร.ต.หญิง นาตยา ปีติอมรวุฒิ 167,684 15 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
244 น.ส. พยม จุดเพ็ชรแจ่ม นาย เฉลิมชัย อมาตยกุล 207,685 15 พ.ค. 2562
245 นาง สนม รุ่งกัน นาง สุจิตตรา คำสัตย์ 103,848 15 พ.ค. 2562
246 นาง สนม รุ่งกัน น.ส. ชนิดา รุ่งกัน 103,848 15 พ.ค. 2562
247 นาง กนกพร ฉิมไทย น.ส. ศศิยา ฉิมไทย 207,698 15 พ.ค. 2562
248 นาง ทองมาก แดงน้อย นาย มานพ จันทร์ขจร 207,460 15 พ.ค. 2562
249 นาง อรนุช ศรีจอมคำ นาย นัฐวุฒิ ศรีจอมคำ 207,713 15 พ.ค. 2562
250 นาง ถวิล สุขอ้น น.ส. ภัทิรา สายสิญจน์ 207,714 15 พ.ค. 2562