การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 นาย สมชาย คงสนิท จ.ส.อ. สมเกียรติ ทับทิม 211,244 3 ธ.ค. 2562
242 นาย ศิลป์ชัย พรเจริญ จ.ส.อ. สมชาย พรเจริญ 211,247 3 ธ.ค. 2562
243 นาง บิน พุทธาวัง ร.ท. ถวิล พุทธาวัง 211,247 3 ธ.ค. 2562
244 นาง สมเพชร จ่าหมื่นไวย์ พ.อ. สมพร จ่าหมื่นไวย์ 181,726 3 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 29,494
245 นาย หนูจีน ปะกิระณา ร.ท. สุนทร ปะกิระณา 205,182 3 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,039
246 นาง สมหมาย วรสิงห์ นาง สายฝน จิวะอนันต์ 211,228 3 ธ.ค. 2562
247 นาง อุปถัมภ์ ยืนยงค์ นาง สายพิณ สัตตบรรณ 211,229 3 ธ.ค. 2562
248 นาย ประเสริฐ จรพันธ์ นาย อำนาจ จรพันธ์ 211,231 3 ธ.ค. 2562
249 นาง บังอร ซันไล ร.ต. ปราโมทย์ อินทรประสิทธิ์ 211,232 3 ธ.ค. 2562
250 นาย เต้น ด่านขุนทด ส.อ. วีระศักดิ์ จงปลูกกลาง 210,982 3 ธ.ค. 2562