การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 นาง ไสว สังข์กลมเกลี้ยง นาง สมบัติ สุคนธโอสถ 138,381 21 ก.ย. 2561
242 นาง ไสว สังข์กลมเกลี้ยง นาง ระเบียบ สังข์กลมเกลี้ยง 69,190 21 ก.ย. 2561
243 น.ส. สำเนียง เพ็ชรนิล ส.อ. ศิริราช เนียมพลอย 207,129 21 ก.ย. 2561
244 นาง สมเผ่า เพียรวนิช นาย สมพงษ์ เพียรวนิช 103,671 21 ก.ย. 2561
245 นาง สมเผ่า เพียรวนิช นาง พรทิพย์ จตุพรเจริญ 103,671 21 ก.ย. 2561
246 นาง ส้มแป้น เปี่ยมบุญ น.ส. บุญเสริม เปี่ยมบุญ 207,128 21 ก.ย. 2561
247 นาย สมจิตร์ นกงาม จ.ส.อ. วิษณุ นกงาม 207,340 21 ก.ย. 2561
248 นาง ลูกจันทร์ คุ้มโต นาง เพ็ญนภา นาครักษ์ 207,127 21 ก.ย. 2561
249 นาย เมิ้น ดวงสุวรรณ์ น.ส. จำนงจิต ดวงสุวรรณ์ 207,129 21 ก.ย. 2561
250 นาง เปรี่ยม ทองยศ พ.ต. บวรศักดิ์ ทองยศ 207,337 21 ก.ย. 2561