การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 จ.ส.อ. มนตรี การุณ นาย กานต์ การุณ 103,649 5 ก.พ. 2562
242 นาง ศิริวรรณ พ่วงทรัพย์ พ.ต.หญิง ชุติมา ดอกไม้ 207,305 5 ก.พ. 2562
243 นาง ลาวัณย์ บัวทอง ร.ต. ชัยรัตน์ บัวทอง 207,299 5 ก.พ. 2562
244 นาง ชัชวาลย์ บุญวัฒนะกุล พล.อ. อดุลย์ศักดิ์ บุญวัฒนะกุล 207,596 5 ก.พ. 2562
245 นาง สายหยุด สงวนศักดิ์ นาง สมทรง สงวนศักดิ์ 167,266 7 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
246 นาง ยิ่ง ทองคำ นาย สมศักดิ์ น้ำเพชร 207,253 7 ก.พ. 2562
247 นาง เพ็ญศรี สุนทรเจริญ นาง อุษา ตุลยาทร 207,596 7 ก.พ. 2562
248 นาง ประหยัด แจ่มกระจ่าง ร.ต. สมศักดิ์ แจ่มกระจ่าง 207,278 7 ก.พ. 2562
249 นาย กรุ่น ดำขำ นาง ชูศรี ยังช่างเขียน 167,266 7 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
250 พ.อ. พิภพ ณรงค์กูล นาง ชยานันท์ ณรงค์กูล 207,055 6 ก.พ. 2562