การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 นาง สมแพง เกษมทาง นาย สามารถ เกษมทาง 207,946 30 ส.ค. 2562
242 นาง ละออ ฉัตรแก้ว นาง ทัศนีย์ จิราอัคริมากุล 207,947 30 ส.ค. 2562
243 นาง คมขำ ชาวนาฟาง พล.อ. ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ 207,919 30 ส.ค. 2562
244 นาง ทิพย์ มณีแสง ร.ต. วันเดิม มณีแสง 167,919 30 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
245 นาย เชิญ นาฑี จ.ส.อ. พิเชษฐ นาฑี 207,929 30 ส.ค. 2562
246 นาย ผัด กาสุยะ จ.ส.อ. เจริญ กาสุยะ 207,930 30 ส.ค. 2562
247 นาย สมพงษ์ ทัดไธสงค์ นาง เพ็ญนาภา สีวังลาด 208,191 30 ส.ค. 2562
248 นาง เวียงสรวง เจริญสุข นาย ปุณณพุทธ เจริญสุข 207,929 30 ส.ค. 2562
249 นาย เฉลา ชาวนาฝ้าย นาย สมถวิล ชาวนาฝ้าย 208,190 30 ส.ค. 2562
250 นาง เอมอร อ้นคำ พ.ต. ถาวร อ้นคำ 207,932 30 ส.ค. 2562