การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 ร.ท. เพทาย สายไหม นาง นวรัตน์ สายไหม 204,379 19 ก.พ. 2561
242 ร.ต. บุญรอด ทองวิวัฒน์ น.ส. ดารารัตน์ ทองวิวัฒน์ 164,618 19 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
243 จ.ส.อ. วิศาล เข็มทิศ นาง บุญญารัตน เข็มทิิศ 183,745 19 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 21,110
244 นาง วิชิน พรหมประสิทธิ์ นาวาเอก ชุมพล พรหมประสิทธิ์ 205,094 19 ก.พ. 2561
245 นาง ผิน จันทร์แก้ว นาย โอภาส ยิ้มเลี้ยง 204,625 19 ก.พ. 2561
246 นาย ปุ่น พันธ์สาคร นาย โสภณ พันธ์สาคร 188,883 19 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,743
247 นาง น้อย ภูอยู่ ร.ต. สนิท ภูอยู่ 204,625 19 ก.พ. 2561
248 นาย ไสว ศุภผลา ร.ต. อุบล จิตรีขันธ์ 164,614 19 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
249 นาง สุภัทรา สุอังคะวาทิน นาย วีรวัฒน์ คล้ายบุญแย้ม 204,610 19 ก.พ. 2561
250 นาย ยุทธชัย เงินเมย นาง แสง เงินเมย 204,849 19 ก.พ. 2561