การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 นาย วัน บุญใหญ่ จ.ส.อ. อนงค์ บุญใหญ่ 205,785 28 พ.ค. 2561
242 นาย พิศ รุจิขวัญ นาง นิศารัตน์ ทองโชติ 205,786 28 พ.ค. 2561
243 นาย ประภัทร์ น้อยเศรษฐ นาย บัญชา น้อยเศรษฐ 205,787 28 พ.ค. 2561
244 นาง เต็ม กระฉอดนอก ร.ท.หญิง รัตนากร กระฉอดนอก 205,781 28 พ.ค. 2561
245 นาง เจรียง แซ่อุ่ย นาย ณัฐวัตร ก้อนทอง 205,999 28 พ.ค. 2561
246 นาง จาก ทองดี ร.ต. ไชโย ทองดี 205,781 28 พ.ค. 2561
247 นาง ส้มเช้า เจียมจักร ร.ต.ท. วีระศักดิ์ เจียมจักร 205,802 28 พ.ค. 2561
248 นาง ประพิศ อิงคะวัต นาง ชูศรี อิงคะวัต 205,788 28 พ.ค. 2561
249 นาง เนียม อ่อนวรรณ ร.ต.หญิง วรรณี อ่อนวรรณ 205,801 28 พ.ค. 2561
250 นาง ฉลวย กรพิพัฒน์ ส.อ. ปราโมทย์ โพธิ์พลากร 165,800 28 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000