การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 ร.ต. สม วัยลาภ นาง นวลจันทร์ วัยลาภ 207,641 8 ก.ค. 2562
242 จ.ส.อ. สมพงษ์ เอกะสิริ นาง สมพร เอกะสิริ 207,598 8 ก.ค. 2562
243 ส.อ. เอนก สุขขีคูณ จ.ส.อ. สันติ สุขชีคูณ 207,599 8 ก.ค. 2562
244 นาง แฉล้ม พลอยมาก จ.ส.อ. วัสลิน สุทธิโอฬาร 207,589 8 ก.ค. 2562
245 นาย เชื่อม วงษ์เสือ นาง สมใจ วงษ์เสือ 207,330 8 ก.ค. 2562
246 น.ส. สุนีย์ บัวกลีบ นาย มนตรี ศรีอาภาพิพัฒน์ 207,590 8 ก.ค. 2562
247 นาย มณี ไกลกล่อม น.ส. ทุเรียน ปรางทอง 192,666 8 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,931
248 นาง สังวาลย์ กุลบุตร ร.อ. พิธี กุลบุตร 207,598 8 ก.ค. 2562
249 นาย สวย สุขไสว ร.ต. สุเทพ สุขไสว 207,339 8 ก.ค. 2562
250 นาง เพ็ญศรี เกตุมณี ร.ต. จินดา เกตุมณี 207,350 8 ก.ค. 2562