การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 นาง ฉลอม บุญให้ นาง น้ำฝน สุ่มประเสริฐ 206,041 4 ก.ค. 2561
242 คุณหญิง อรนุช บุนนาค พล.อ. บรรจบ บุนนาค 153,507 3 ก.ค. 2561 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,500
243 ร.ท. อนันท์ สกุลกลาง น.ส. วราภรณ์ สกุลกลาง 206,006 3 ก.ค. 2561
244 นาง บุญโปร่ง วชิรกานต์ น.ส. ทิพย์ วชิรกานต์ 206,007 3 ก.ค. 2561
245 นาง ทองแดง ชูเชิด นาง ภัคประวีร์ ชูเชิดชนะวงษ์ 206,006 3 ก.ค. 2561
246 พ.อ.หญิง เฉลิมศรี ศิลปี พ.อ. ประเสริฐ ศิลปี 165,712 27 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
247 พ.อ. ถวัลย์ อนันต์ น.ส. สุภัทรา อนันต์ 205,701 27 มิ.ย. 2561
248 จ.ส.อ. ธีรคม เศียรชม นาง ประทุม ศรีปลั่่ง 205,707 27 มิ.ย. 2561
249 ส.อ. วิเชียร รักชาติ นาง ณฐอร วงษ์สุนทร 205,717 27 มิ.ย. 2561
250 นาง สำรอง เหมือนจันทร์ จ.ส.อ. วิษณุ เหมือนจันทร์ 205,936 27 มิ.ย. 2561