การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
241 นาง เพ็ญพิมล สินณรงค์เลิศ พ.ต. เกษม วัฒนพานิช 167,223 21 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
242 นาย เชย ช่วยคงมา นาง กาญจนา พงศะบุตร 207,226 21 พ.ย. 2561
243 นาง วรรณา ถิระสุข พ.อ. สุภาพ ถิระสุข 207,232 21 พ.ย. 2561
244 นาง นิลศรี พันธ์น้อย นาง วิริยาภรณ์ จันทร์งาม 167,232 21 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
245 พ.ท. วิรัติ ตันตระกูล นาง สมถวิล ตันตระกูล 207,241 20 พ.ย. 2561
246 พ.ท. ประภาศ ขุมนาค พล.ต.หญิง อนุดา ขุมนาค 199,404 20 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,850
247 ร.ต. ไชยา สะลีมา นาง อรวรรณ เจียมจิตร์กุล 91,456 20 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 115,791
248 ร.ต. สุรินทร์ ตันเจริญ นาง เฉลยแสง ตันเจริญ 207,246 20 พ.ย. 2561
249 จ.ส.อ. สมหวัง จำใบรัตน์ นาง นิกร จำใบรัตน์ 207,239 20 พ.ย. 2561
250 จ.ส.ต. จนัสธร คงไชย นาง สมบูรณ์ หมั่นความเพียร 207,240 20 พ.ย. 2561