การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 นาง ประกอบ ขุนนคร จ.ส.อ. อรัญ ขุนนคร 207,128 21 ก.ย. 2561
252 นาง ถนอม กฐินสมิตร์ นาง ธัญญาพร เปี่ยมศิลป์ 167,342 21 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
253 น.ส. กมนพร สนม น.ส. รัชยาณี สีเนา 207,131 21 ก.ย. 2561
254 พ.อ. อธิภัทร สกุลธนโสภณ นาง พณิฎา สกุลธนโสภณ 167,150 17 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
255 พ.อ. สุชาติ ตนะดุลย์ นาย อรรณพ ตนะดุลย์ 207,151 17 ก.ย. 2561
256 เรืออากาศตรี เกษตร โชติปัญญา น.ส. พรชนก โชติปัญญา 167,150 17 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
257 พ.ท. สรรค์ชัย คำพันธุ์ น.ส. รัชนีนาถ คำพันธุ์ 207,177 17 ก.ย. 2561
258 ร.ต.หญิง เพียงใจ สุขทอง นาวาอากาศโท ศุภกร กลิ่นเจริญ 207,179 17 ก.ย. 2561
259 ร.ต. เด่น ทองมี นาง เนตรนภา ทองมี 69,700 17 ก.ย. 2561
260 ร.ต. เด่น ทองมี ส.ท.หญิง นรินทร ทองมี 137,477 17 ก.ย. 2561