การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 นาย สมเดช ใจหนักแน่น น.ส. ขัตติยา ใจหนักแน่น 207,236 20 พ.ย. 2561
252 นาง เล็ก บุญจันทึก นาง เพียงตะวัน ตั้งสุณาวรรณ 207,235 20 พ.ย. 2561
253 นาย บุญเรือง หล้าหลักมูล นาง ทองใบ หล้าหลักมูล 207,488 20 พ.ย. 2561
254 นาง บุญเพียร ยืนนาน จ.ส.อ. เอื้อน ยืนนาน 207,237 20 พ.ย. 2561
255 นาย ชัยวัฒน์ ศรีวงษา นาย อัมรินทร์ ศรีวงษา 207,236 20 พ.ย. 2561
256 นาง เจียม สร้อยระย้า ร.ต. ธานี สร้อยระย้า 207,293 20 พ.ย. 2561
257 นาง ช่อย ผาสุข ร.ท. เสวย ผาสุข 207,237 20 พ.ย. 2561
258 นาง กรรณิการ์ ชวดบัว น.ส. นภวรรณ ชวดบัว 207,238 20 พ.ย. 2561
259 นาง ย่านทราย ทองอยู่ พ.ต. อุทัย ทองอยู่ 207,240 20 พ.ย. 2561
260 นาง นิตศิริ พิมพ์สระเกษ น.ส. ศิริพร พิมพ์สระเกษ 207,247 20 พ.ย. 2561