การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 นาง วิมล จงห่วงกลาง นาง พรทิพย์ เฮงตระกูล 205,700 27 มิ.ย. 2561
252 นาง ณี สะตะ จ.ส.อ. อำนาจ สะตะ 205,936 27 มิ.ย. 2561
253 นาย ชัชวาลย์ ดวงวิบูลย์ นาวาอากาศเอกหญิง ประทุม ดวงวิบูลย์ 205,925 27 มิ.ย. 2561
254 นาง ฉลวย ตันเฮง จ.ส.อ.หญิง ศศิธร ตันเฮง 205,696 27 มิ.ย. 2561
255 นาง อำไพ สุขพานิช นาย สหรัฐ สุขพานิช 205,714 27 มิ.ย. 2561
256 นาย อำพล เปลี่ยนราษี พ.ท.หญิง อนันตยา เปลี่ยนราษี 202,595 27 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,100
257 นาง สมนึก ปานทอง นาย ธนา ปานทอง 205,713 27 มิ.ย. 2561
258 นาง สมจิตต์ เส็งแดง น.ส. นวลจันทร์ เส็งแดง 205,721 27 มิ.ย. 2561
259 นาง วิลัย สมตัว จ.ส.อ. พิทัก สมตัว 205,945 27 มิ.ย. 2561
260 นาย ยะ ศุขกลิ่น พ.อ. สมพงษ์ ผ่องพุฒิ 205,720 27 มิ.ย. 2561