การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 นาย เสวก สุขชูศรี นาย วิวัฒน์ สุขชูศรี 194,360 15 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,352
252 นาง แช่ม วงศ์มั่น จ.ส.อ. คทาชาติ สามศรี 207,475 15 พ.ค. 2562
253 นาง ติ๋ม ใจประดิษฐ ร.ต. คนึง ทองสุข 207,662 10 พ.ค. 2562
254 นาวาโท ชีพ ควรสงวน ร.อ.หญิง ศรีบังอร ควรสงวน 207,721 10 พ.ค. 2562
255 พ.อ. ประจวบ ศรีโกมุท นาง สุนีนาฎ ตันฑอดิสัย 145,875 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,845
256 พ.ท. วนิช ใช้สง่า พลตรี ชานนท์ ใช้สง่า 79,803 10 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 127,921
257 พ.ท. อุทร คำยา นาง อมรรัตน์ นิยมวงศ์ 207,743 10 พ.ค. 2562
258 พ.ท. สุรเดช นามศิริเลิศ น.ส. ธิดารัตน์ นามศิริเลิศ 199,310 10 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,435
259 พ.ต. เถลิง บำรุงพฤกษ์ พ.ต.หญิง วิจักขณ์พร อ่องกลั่น 207,733 10 พ.ค. 2562
260 ร.ต. เจริญ ปุสวิโร น.ส. จริยา ปุสวิโร 207,480 10 พ.ค. 2562