การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 พ.อ. ไชยยันณ์ เลขาวณิชย์ นาวาเอกหญิง วิภาวี คุปต์กาญจนากุล 207,284 6 ก.พ. 2562
252 พ.ต. ลำเอียง เลาหประเสริฐ นาย สกลพงศ์ เลาหประเสริฐ 207,596 6 ก.พ. 2562
253 นาย สุวรรณ์ เปี่ยมฤทัย นาง ประนอม เปี่ยมฤทัย 207,302 6 ก.พ. 2562
254 นาง รำพึง พันธุ์สวัสดิ์ ร.อ. ดำรงค์ พันธุ์สวัสดิ์ 207,287 6 ก.พ. 2562
255 นาง ประยูร อุณรุท น.ส. วัฒนา อุณรุท 207,287 6 ก.พ. 2562
256 พล.อ. โสภณ ดิษฐแย้ม นาง บุษบา ดิษฐแย้ม 198,774 4 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,329
257 พ.ท. ประจวบ ทรัพย์วิเชียร น.ส. กรวิภา ทรัพย์วิเชียร 207,068 4 ก.พ. 2562
258 ร.ท. พยักฆ์พล ศรีณรงค์ นาง ละออง ศรีณรงค์ 207,299 4 ก.พ. 2562
259 ร.ต. ประโยชน์ สังโกมล พ.อ. ธีระพงษ์ สังโกมล 137,570 4 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,763
260 จ.ส.อ. เกียรติราช เหมืองทอง นาย ยุทธภูมิ เหมืองทอง 207,540 4 ก.พ. 2562