การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 นาง ทองม้วน จิตหาญ จ.ส.อ. วิชิตพล จิตหาญ 204,611 19 ก.พ. 2561
252 นาง ฉลวย ชุนหะจินดา น.ส. มาลี ชุนหะจินดา 204,850 19 ก.พ. 2561
253 นาย จรัส เลี้ยงอยู่ พ.ท. นริศ เลี้ยงอยู่ 204,615 19 ก.พ. 2561
254 พ.ต. บุญมั่น กาบตุ้ม ร.ต. ประทีป กาบตุ้ม 204,641 16 ก.พ. 2561
255 ร.อ. สุวรรณ์ ใจสงัด นาง เฉลียว ใจสงัด 204,646 16 ก.พ. 2561
256 ร.ท. สุพจน์ ใจอารีย์ นาง อัญชลี ใจอารีย์ 204,646 16 ก.พ. 2561
257 ร.ต.หญิง ประไพ จิตตะทัต น.ส. ชลัยพร จิตตะทัต 204,647 16 ก.พ. 2561
258 นาง อนันท์ ไชยเทพ นาย ไตรทิพย์ ไชยเทพ 204,397 16 ก.พ. 2561
259 นาย สาง ทิพวัง จ.ส.อ.หญิง วิทยา ทิพวัง 199,056 16 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,589
260 นาง ละม่อม บุญเกื้อ จ.ส.อ. กสิน บุญเกื้อ 204,878 16 ก.พ. 2561