การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 นาง มาลัย ดาบลาอำ น.ส. วานิสสา ดาบโสมศรี 204,544 6 ธ.ค. 2560
252 นาง โกเมน คำพรหม น.ส. ชุติกาญจน์ คำพรหม 204,549 6 ธ.ค. 2560
253 พ.อ. อุเทน มีศรีรอด นาย ณัชษิณ มีศรีรอด 204,566 4 ธ.ค. 2560
254 พ.อ.พิเศษ พลฤทธิ์ ปุณยฤทธิเสนีย์ นาง สรรพ์ศรี ปุณยฤทธิเสนีย์ 107,943 4 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 96,625
255 พ.ท. วินัย นาคเงินทอง น.ส. ศิริรัตน์ นาคเงินทอง 204,604 4 ธ.ค. 2560
256 ร.ท. สนิท ผิวทองงาม น.ส. ธนรัศ ผิวทองงาม 204,602 4 ธ.ค. 2560
257 ร.ท. พลอย ตันทเนตนิต นาย ศิร ตันทเนตนิต 204,604 4 ธ.ค. 2560
258 ร.ต. มานพ ธิติธรรม นาง นภา ธิติธรรม 204,605 4 ธ.ค. 2560
259 ร.ต. ถวิล วงษ์เสือ จ.ส.อ. วิสิทธิ์ วงษ์เสือ 164,600 4 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
260 จ.ส.อ. ฉลวย ดุลยา พล.ต. นพพร ดุลยา 204,568 4 ธ.ค. 2560