การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
251 นาง ทองใบ คล้ายทอง พ.อ. วิทิต คล้ายทอง 211,216 3 ธ.ค. 2562
252 พ.อ. สนอง ศูนยะคณิต นาง อุดม ศูนยะคณิต 211,009 29 พ.ย. 2562
253 พ.ท. ดิเรก พรหมประเสริฐ นาย พรเทพ พรหมประเสริฐ 211,009 29 พ.ย. 2562
254 พ.ต. ทองใบ โกเชก นาง สมศรี โกเชก 208,424 29 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,587
255 ร.ท. ธีระศักดิ์ ตันนอก นาย ธารโกศล ตันนอก 211,010 29 พ.ย. 2562
256 ร.ต. จักรชัย ไกรสวัสดิ์ นาง ศรัญญา ไกรสวัสดิ์ 130,460 29 พ.ย. 2562 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,551
257 ร.ต. ริน มีมาก นาง วิฑูรย์ มีมาก 211,018 29 พ.ย. 2562
258 เรืออากาศตรี หยด ภักดีพันธุ์พัฒนะ จ.ส.อ. สยามพล ภักดีพันธุ์พัฒนะ 211,019 29 พ.ย. 2562
259 นาง บุญส่ง ขำนิปั้น นาย มานพ ชำนิปั้น 210,743 29 พ.ย. 2562
260 นาง ละมัย มหานิสสาท น.ส. นพลักษณ์ มหานิสสาท 211,012 29 พ.ย. 2562