การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 นาย ใจ เชษฐสิงห์ จ.ส.อ. สุชาติ ศรีนาเมือง 207,246 20 พ.ย. 2561
262 ร.ต. สง่า ปิ่นภู่ นาง ปนัดดา ปิ่นภู่ 166,276 19 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 979
263 ร.ต. ชูศักดิ์ นาคบุตร นาง อรวรรณ นาคบุตร 207,252 19 พ.ย. 2561
264 นาย สำอางค์ เป็นสุข ร.ต.หญิง อาภรณ์ เป็นสุข 207,253 19 พ.ย. 2561
265 นาย สนั่น ชูนามเดช ร.ต. เขมชาติ ชูนามเดช 167,268 19 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
266 นาย วิชัย เดชบรรทม ส.อ. มนตรี เดชบรรทม 207,255 19 พ.ย. 2561
267 นาย ปรีชา โพธิ์สุวรรณ นาง รุ่งทิพย์ วัฒนศักดิ์ 207,254 19 พ.ย. 2561
268 นาง บุญมี เกตุมณี นาย ยศศศิน เกตุมณี 207,253 19 พ.ย. 2561
269 นาย สุวรรณ บุญอ่อน จ.ส.ต. คมสัน บุญอ่อน 207,245 19 พ.ย. 2561
270 นาย สุพจน์ จันทร์เจริญ นาง เปรมจิต จันทร์เจริญ 207,256 19 พ.ย. 2561