การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 นาง มุฑิตา ธีรอนันต์ศักดิ์ นาย วุฒิเลิศ ธีรอนันต์ศักดิ์ 65,400 4 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,864
262 นาง มุฑิตา ธีรอนันต์ศักดิ์ น.ส. ชลิดา อิศราพฤกษ์ 127,339 4 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,864
263 นาง อำนวย เทศคงทน นาง ปรางมาศ โควิสุทธิ์ 204,570 4 ธ.ค. 2560
264 นาย อนุชิต น้อยไม้ นาง จารุวรรณ ปรีดาวรรณ 204,866 4 ธ.ค. 2560
265 นาง ปณพพร โลทะกะ น.ส. อาภา โลทะกะ 164,565 4 ธ.ค. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
266 นาง บุบผา เจือจินดา ร.ต. พรสวัสดิ์ ดาวทอง 204,570 4 ธ.ค. 2560
267 นาง ทองสุข เนื่องทองนิ่ม น.ส. สายพิณ เนื่องทองนิ่ม 204,569 4 ธ.ค. 2560
268 นาง จำรัสศรี กุลสุนทร นาง รัชนี แก้วตรีวงษ์ 204,569 4 ธ.ค. 2560
269 พ.อ. ประเชาวน์ เผ่าจินดา พล.ท.หญิง อรุณวรรณ เผ่าจินดา 151,896 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 52,654
270 พ.อ.หญิง ยุวดี แสงวัณณ์ นาง ประภัสสร ปฐมครุฑ 193,842 1 ธ.ค. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,757