การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 ร.ต. อนุสิษฐ์ นิลลักษณ์ นาง นพเก้า นิลลักษณ์ 207,748 10 พ.ค. 2562
262 พ.จ.อ. เฉลิม วีระสิทธิ์ จ.ส.อ. จิโรจน์ วีระสิทธิ์ 207,716 10 พ.ค. 2562
263 นาง วัชรี สุขุมาลจันทร์ จ.ส.อ. ศุภอัฐ สุขุมาลจันทร์ 169,840 10 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 37,879
264 นาง สมปอง ผ่องฤกษ์ นาง จงลักษณ์ ผ่องฤกษ์ 207,719 10 พ.ค. 2562
265 น.ส. รัชฎากร แม้นทอง นาย เฉลิมพล สุขพาที 207,721 10 พ.ค. 2562
266 นาง มณี นิยมานนท์ ร.ต. สุเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 207,722 10 พ.ค. 2562
267 นาง ชิต จันทร์ศรี พ.อ. ยอดแก้ว จันทร์ศรี 207,722 10 พ.ค. 2562
268 นาง กุหลาบ ลิ้มถาวร จ.ส.อ. ชวลิต ลิ้มถาวร 207,723 10 พ.ค. 2562
269 นาง ดวงพร คงพันธุ์ พ.อ. สุรพร คงพันธุ์ 207,744 10 พ.ค. 2562
270 นาง เรือนคำ คำมา ร.ต. กรณ์อักกพล สุขใจภักดีพงศ์ 207,744 10 พ.ค. 2562