การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 พ.ท. สมพงษ์ ชมนาค นาย พงษ์สันต์ ชมนาค 51,425 8 ม.ค. 2563
262 พ.ท. แสง สายมาอินทร์ นาง อุไรวรรณ์ บุญล้อม 40,000 8 ม.ค. 2563
263 พ.ท. แสง สายมาอินทร์ นาง ธมน สายมาอินทร์ 171,425 8 ม.ค. 2563
264 พ.ต. ดนตรี โพธิรักษ์ นาง ภัทชา โพธิรักษ์ 211,436 8 ม.ค. 2563
265 ร.อ. กิตติศักดิ์ ศรีวินิจ นาง ปราณี ศรีวินิจ 211,184 8 ม.ค. 2563
266 ร.ท. ยุทธนะ พานิช นาง แววดาว พานิช 211,434 8 ม.ค. 2563
267 ร.ต. เจริญ สุขวิทยา นาย วชิรา เจริญรัตน์ 211,420 8 ม.ค. 2563
268 ร.ต. อุดม หงิมห่วง พ.ท.หญิง รุ้งเพชร เจนเกียรติฟู 211,422 8 ม.ค. 2563
269 จ.ส.อ. ไพรัชช์ นุตตโยธิน นาง มาลัย นุตตโยธิน 211,187 8 ม.ค. 2563
270 พันจ่าอากาศเอก ยุทธนา ผ่องเวหา นาย พงษ์สิทธิ์ ผ่องเวหา 210,933 8 ม.ค. 2563