การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 จ.ส.อ. วิฑูรย์ ธูปหอม นาง จนาลักษณ์ อุบลธานี 207,156 17 ก.ย. 2561
262 น.ส. สิม จันทร์ดอน ส.ท. ภูมิพัฒน์ คงวงค์ษา 207,389 17 ก.ย. 2561
263 นาง สม พลเดชา จ.ส.ท. พรภิรมณ์ ประดิษฐ์แท่น 207,173 17 ก.ย. 2561
264 นาง ประยงค์ ทับอิ่ม นาย อาคม ทับอิ่ม 167,385 17 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
265 นาง ทศภรณ์ พิจิตรคุรุการ พล.อ. พีรพร ศรีพันธุ์วงศ์ 207,174 17 ก.ย. 2561
266 นาย ชิด อ้นสืบสาย นาย มารุต อ้นสืบสาย 207,174 17 ก.ย. 2561
267 นาย อุทัย สืบวงศ์ นาง ปรียา สืบวงศ์ 207,178 17 ก.ย. 2561
268 นาง เล็ก ใสสุข นาง สมพงษ์ จักร์แก้ว 207,178 17 ก.ย. 2561
269 นาย คำ พันธุ ร.ต. เสน่ห์ มะลิซ้อน 207,386 17 ก.ย. 2561
270 นาง กชกร เจริญจันทร์ พ.ท.หญิง ทศวรรณ เจริญจันทร์ 167,176 17 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000