การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 นาง สาลี่ แหลมคม น.ส. ประภาพรรณ แหลมคม 207,967 29 ส.ค. 2562
262 นาง เล็ก สุระโชติ นาง วิไล สุรโชติ 207,968 29 ส.ค. 2562
263 นาย สละ เกตุวิบูลย์ น.ส. ศิริ เกตุวิบูลย์ 207,972 29 ส.ค. 2562
264 นาย อัมพร อัมพรพงษ์ น.ส. พรใจ อัมพรพงษ์ 207,968 29 ส.ค. 2562
265 นาง นพ แสงทอง นาง สมจิตร์ ช้างวัลย์ 207,969 29 ส.ค. 2562
266 น.ส. มาลัยวรรณ์ สิทธิโชติ จ.ส.อ. ชิน สิทธิโชติ 207,969 29 ส.ค. 2562
267 นาง ผัน นานาไพร พ.ท. ปรีดา นานาไพร 207,970 29 ส.ค. 2562
268 นาง สันทนา กลัดสุวรรณ นาง อุสา กระตุฤกษ์ 207,971 29 ส.ค. 2562
269 นาย สมพร แว่นสอน นาย นพดล แว่นสอน 207,972 29 ส.ค. 2562
270 นาย เสวย จันทสุข ร.ต. ปรีชา ประสพผล 207,973 29 ส.ค. 2562