การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 นาง บุญเรือน ศรีกาญจน์ นาย วิรัช ศรีกาญจน์ 165,767 25 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
262 นาง บานเย็น คงถาวร นาย วุฒิณัฐ คงถาวร 205,973 25 พ.ค. 2561
263 นาง บัวชุม มานิตยกูล นาง ศิริวรรณ มานิตยกูล 205,974 25 พ.ค. 2561
264 นาง เกษร วงษ์ประไพ ส.ท. กมลรัตน์ วงษ์ประไพ 117,796 25 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ ค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,970
265 พล.ต. ถวิล อยู่เย็น พ.อ.หญิง ธันยรัศมิ์ อยู่เย็น 85,863 24 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 119,913
266 คุณหญิง บรรจบพันธุ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา ม.ล. ชัยนิมิตร นวรัตน 206,199 24 พ.ค. 2561
267 พ.อ. เรียม เปลี่ยนละออ พ.อ.หญิง จินตนา เปลี่ยนละออ 206,199 24 พ.ค. 2561
268 พ.ท. สุทิน ปุ้ยมนต์ นาง กัลยา ปุ้ยมนต์ 205,775 24 พ.ค. 2561
269 พ.ท. จำเนียร ก้อนทอง นาง จารุวรรณ ก้อนทอง 205,777 24 พ.ค. 2561
270 ร.ต. พรชัย กวดขัน น.ส. พรแก้ว กวดขัน 205,807 24 พ.ค. 2561