การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 นาง เป็ง ไทยใหม่ พ.ต. เฉลิม สิงห์สิกุล 204,640 16 ก.พ. 2561
262 นาง ประจวบ ว่องไว พ.อ. ชะโอด ว่องไว 204,644 16 ก.พ. 2561
263 นาง ณัฐฐิตา สวัสดิ์ศุภผล น.ส. สรัญญา สวัสดิ์ศุภผล 149,478 16 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 55,164
264 นาง เฉลิมศรี หิรัญ นาย ธานินทร์ หิรัญ 164,629 16 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
265 น.ส. ฉลวย เหมือนเจ็ดริ้ว น.ส. ขวัญฤทัย ปานนิมิตร 164,869 16 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
266 นาย จำเนียร สุขเพ็ชรี นาง ธนนันท์ ทองศิริ 204,641 16 ก.พ. 2561
267 นาง จันทร์เพ็ญ กลิ่นละออ นาย พชร ธาดาเกริกกุล 204,880 16 ก.พ. 2561
268 นาง จันแก้ว มูลน้อย ส.ท. จันทร์ นันไชย 204,642 16 ก.พ. 2561
269 พล.อ. หาญ ลีนานนท์ นาง สุโรจนา ลีนานนท์ ศรีอักษร 204,628 14 ก.พ. 2561
270 พ.ท. ธนกร บุญญาวัฒนฤกษ์ นาย สุรพงษ์ บุญญาวัฒนฤกษ์ 204,656 14 ก.พ. 2561