การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
261 จ.ส.ต. วิเชียร เบ็ญจะชาติ นาง ชาลินี มลฑา 207,302 4 ก.พ. 2562
262 นาย สุเทพ แ่ก่นภมร น.ส. ประเสริฐพร แก่นภมร 207,076 4 ก.พ. 2562
263 นาง สี อาจหาญ น.ส. นันทภร ปิยะธนกูล 167,304 4 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
264 นาง สอาด สุวรรณานุช น.ส. สุรีย์ สุวรรณานุช 207,305 4 ก.พ. 2562
265 นาง ละม่อม ขวัญแน่น นาย อัษฎางค์ ขวัญแน่น 207,076 4 ก.พ. 2562
266 นาง พรรณิภา กุลบุตร นาย อินทนู กุลบุตร 207,304 4 ก.พ. 2562
267 นาย ตรีรัตน์ รอดมีบุญ น.ส. ฉันทิพา รอดมีบุญ 207,300 4 ก.พ. 2562
268 นาย เจือ แย้มจั่น พ.อ. วิจิน แย้มจั่น 207,297 4 ก.พ. 2562
269 นาง กัลยาณี ธรรมเนียม นาย สาทร ธรรมเนียม 207,301 4 ก.พ. 2562
270 นาง สุนี สาสังข์ พ.ต. รังสรรค์ สาสังข์ 207,332 4 ก.พ. 2562