การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 นาง วาริณี ใจชื้น น.ส. พวงเพ็ชร ใจชื้น 118,980 4 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 88,356
272 นาง วันทา นามกา น.ส. พัทธนันท์ พิรัลพัชรธนโชค 100,000 4 ก.พ. 2562
273 นาง วันทา นามกา น.ส. บังสอน นามกา 107,334 4 ก.พ. 2562
274 นาง น้อย ทองโสม จ.ส.อ. เชาว์ ในจิตต์ 207,337 4 ก.พ. 2562
275 นาง จันทร์ดี จันทร์ชื่น น.ส. ทิพพาพร จันทร์ชื่น 207,334 4 ก.พ. 2562
276 นาย จก แถวกลาง นาง ขจร ไวยพัฒน์ 207,325 4 ก.พ. 2562
277 พ.ท. สมเกียรติ หอมเอนก นาย ปริญญา หอมเอนก 207,336 1 ก.พ. 2562
278 ร.อ. บัญชา บุญศิลป์ นาง ไพลิน บุญศิลป์ 198,174 1 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,153
279 ร.ท. ประจงฤทธิ์ อินดี นาง ไพรวรรณ อินดี 207,086 1 ก.พ. 2562
280 ร.ต. ชัยวัฒน์ นามนุช นาง มลิวัลย์ นามนุช 207,328 1 ก.พ. 2562