การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 นาง มณีรัตน์ ศรีชญา นาย กัญจ์ อังคณาสาร 167,606 23 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
272 นาย สมบุญ จักษา นาง วัชฎาภรณ์ กิจเฟื่องฟู 207,608 23 พ.ค. 2562
273 นาง สุภาพ แดงอร่าม ร.ต. ธวัช บุญมา 207,608 23 พ.ค. 2562
274 น.ส. แสวง ดาวเจริญ น.ส. เสาวลักษณ์ ดาวเจริญ 207,829 23 พ.ค. 2562
275 นาง พรพรรณ พันธ์เปรม ร.ต. วรวิช พันธ์เปรม 207,609 23 พ.ค. 2562
276 พ.ท. จำลอง จันทร์หอม นาง จริยา พิศาลวีรวงศ์ 207,636 22 พ.ค. 2562
277 พ.ท. ศักดา ประดับศุข นาง แน่งน้อย ประดับศุข 202,753 22 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,870
278 พ.ท. ศิรพณ โพธิอาภา นาง ภิศาชล พรมวงษ์ 100,632 22 พ.ค. 2562
279 พ.ท. ศิรพณ โพธิอาภา นาง จันทร์ฉาย โพธิอาภา 107,000 22 พ.ค. 2562
280 พ.ต. เพี้ยน สุวรรณปรีดี ร.ต. สุพจน์ สุวรรณปรีดี 207,624 22 พ.ค. 2562