การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 นาย ประยูร อรัญญา พ.ท. สมพงษ์ พ่วงดี 205,940 8 พ.ค. 2561
272 นาย ประนอม พิมพา จ.ส.ท. ศราวุฒิ พิมพา 205,927 8 พ.ค. 2561
273 นาง นวรัตน์ โชคธนาเกียรติคุณ นาย เผ่า ใจหวัง 205,930 8 พ.ค. 2561
274 นาง คำพอง จรดรหัน พ.ต. เกรียงศักดิ์ นุเคาะกัน 199,300 8 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 6,630
275 นาง สี มะหม่อม น.ส. วัตศุถาภรณ์ พึ่งสุข 205,956 8 พ.ค. 2561
276 นาง นวลจันทร์ เอี่ยมสำอางค์ นาง กนกวรรณ ภูวงศา 205,959 8 พ.ค. 2561
277 พ.อ. สุรเดช เวชภูติ นาง อภิรมย์ เวชภูติ 205,956 2 พ.ค. 2561
278 จ.ส.อ. ปวรุตม์ โฆษิตสถิตย์ น.ส. พิมพ์ณภัส โฆษิตสถิตย์ 205,945 2 พ.ค. 2561
279 จ่าเอกหญิง ผลศิริ อาขวานนท์ พ.อ. พลพัฒน์ อาขวานนท์ 205,947 2 พ.ค. 2561
280 นาง เหรียญ ชุตินิโรจน์กุล ร.ต. เทอดเกียรติ ชุตินิโรจน์กุล 205,957 2 พ.ค. 2561