การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 นาง สมร คัมภีระนันท์ พ.ต.ท. พิตตินันท์ คัมภีระนันท์ 207,165 17 ก.ย. 2561
272 นาง สมของ มังป๋อง ร.ต. เสาร์ กองนันท์ 207,157 17 ก.ย. 2561
273 นาง วราภรณ์ ยิ้มเจริญ พ.จ.อ.หญิง ธิดารัตน์ ประตูไชย 207,157 17 ก.ย. 2561
274 นาง มะลิ อุบลครุฑ นาง วรรณนิภา ฉายแสง 207,164 17 ก.ย. 2561
275 นาง พร้อม ปั่นสูงเนิน นาย สุรเชษฐ์ มาดี 207,170 17 ก.ย. 2561
276 นาง พยอม กลิ่นอิน จ.ส.อ. ปิยะ ภมรประวัติ 207,165 17 ก.ย. 2561
277 นาง ประเทือง โปร่งทอง ร.อ. วิฑูร โปร่งทอง 204,164 17 ก.ย. 2561
278 นาง สาลี่ ธนะสุนทร นาง ภิรตา ฉายางกูร 207,154 17 ก.ย. 2561
279 นาย สังวาลย์ สวัสดี นาง วรรณภา จิตรีโภชน์ 103,684 17 ก.ย. 2561
280 นาย สังวาลย์ สวัสดี น.ส. ปภัสวรรณ สวัสดี 103,684 17 ก.ย. 2561