การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 จ.ส.อ.หญิง. นาฎประไพ อารัณยหงส์ นาง วิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ 204,659 14 ก.พ. 2561
272 จ.ส.อ. ณรงค์ เทียนเรืองแสง นาย กำชัย สุขเกิด 204,660 14 ก.พ. 2561
273 นาง สมศรี สิทธิกาล นาย ธีระพร สิทธิกาล 204,654 14 ก.พ. 2561
274 นาง สมบูรณ์ สังขวิจิตร พ.ท. มานัส สังขวิจิตร 91,425 14 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 73,218
275 นาง สมทรง ชาติทอง จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย ชาติทอง 135,590 14 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,053
276 นาง วิไล พันธุวงษ์ พล.ต.หญิง ปณธี วิโรจน์ศิริศักดิ์ 204,645 14 ก.พ. 2561
277 นาง วันทอง บุญมี นาย สุรชัย บุญมี 204,657 14 ก.พ. 2561
278 นาง ล้าน วงษ์เนตร นาง นิรมล โตษะนิวัตร์ 204,669 14 ก.พ. 2561
279 นาง ประทุม เรืองบุญสุข ร.ต. สุพัตร เรืองบุญสุข 204,666 14 ก.พ. 2561
280 นาง เกษ สีมี ร.ต. วีระศักดิ์ สีมี 204,658 14 ก.พ. 2561