การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 นาง บุญมี ประเสริฐ นาย ศิวกร ประเสริฐ 207,952 29 ส.ค. 2562
272 น.ส. สุจนี บุณยาศวิน นาย ศิพงศ์ บุณยาศวิน 126,744 29 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 81,209
273 นาย พิมล บุญมี นาย พิสันต์ บุญมี 147,736 29 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 20,477
274 นาง แพร แก้วประเพณี จ.ส.อ. วิฑูลย์ ธรรมดา 208,214 29 ส.ค. 2562
275 ร.ต. สุทิน ซื่อสัตย์ นาง วิราษี ซื่อสัตย์ 207,982 28 ส.ค. 2562
276 ส.ต. ปฎิพัทธ์ ศรีทองแท้ น.ส. น้ำอ้อย เกิดโภคา 207,710 28 ส.ค. 2562
277 นาง งาม ถี่ถ้วน นาย วิชัย ถี่ถ้วน 167,709 28 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
278 นาย จรินทร์ แสนรัตน์ น.ส. ศิริรัตน์ แสนรัตน์ 207,980 28 ส.ค. 2562
279 นาง สมบุญ เจริญสวัสดิ์ ส.อ. องอาจ เจริญสวัสดิ์ 207,983 28 ส.ค. 2562
280 นาง ศรีสุรางค์ ทองคำ พ.ท. ชาญณรงค์ ทองคำ 208,244 28 ส.ค. 2562