การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 นาง สมนึก การบรรจง พ.ท.หญิง ปัทมาพร การบรรจง 207,257 19 พ.ย. 2561
272 นาย สนิท จักรเพ็ชร ร.ต. สมเจต จักรเพ็ชร 207,256 19 พ.ย. 2561
273 น.ส. ไพรินทร์ พ่วงสุนทร พ.ท. พิจักษณ์ บุปผาพันธุ์ 106,346 19 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 100,898
274 นาย พักตร์ แววงาม นาย สมบัติ แววงาม 207,245 19 พ.ย. 2561
275 นาย นครชัย มั่นสุข นาย เฉลิมพันธ์ มั่นสุข 196,997 19 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,260
276 พล.อ. อธิคม ตันเลิศ พ.ท.หญิง มัญชุสา ตันเลิศ 207,259 15 พ.ย. 2561
277 ร.ต. ทวีชัย อินทร์ขำ นาง จำนรรจ์ อินทร์ขำ 207,260 15 พ.ย. 2561
278 จ.ส.อ. อภิชาติ บุญจันทร์ นาง พิไล บุญจันทร์ 207,268 15 พ.ย. 2561
279 จ.ส.อ. กอร์ปลาภ สูงตรง นาง นิตยา สูงตรง 138,433 15 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 69,088
280 นาง แสน สุขรา ร.ต. ทวีวิทย์ ธรรมสุวรรณ 164,998 15 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,260