การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 พ.อ. พิศิษฐ รวยสำราญ นาย วทัญญู รวยสำราญ 209,432 24 ต.ค. 2562
272 ร.อ. ตฤณ อัมระนันท์ นาง ชญาภา อัมระนันท์ 209,431 24 ต.ค. 2562
273 ร.ท. วิโรจน์ บรรจงเสียง จ.ส.ต. รุ่งวิทย์ บรรจงเสียง 209,163 24 ต.ค. 2562
274 ร.ต. สถาพร บัวเมือง นาย จิภัทธกฤษณ์ บัวเมือง 209,428 24 ต.ค. 2562
275 ร.ต. อารีรักษ์ ชวาลา น.ส. ลภัสรดา ชวาลา 209,463 24 ต.ค. 2562
276 ร.ต. รังษี เทพกร นาง นิตยา เทพกร 155,149 24 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,384 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,931
277 จ.ส.ต. ก้องภพ สุขเจริญพงษ์กุล นาย สุทธินันท์ สุขเจริญพงษ์กุล 186,906 24 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,559
278 จ.ส.ต. ก้องภพ สุขเจริญพงษ์กุล น.ส. กุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล 0 24 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,559
279 จ.ส.ต. ก้องภพ สุขเจริญพงษ์กุล น.ส. กันยาพร สุขเจริญพงษ์กุล 0 24 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,559
280 นาง สมศรี เพ็ชรเสนา ร.ต. อิทธิกฤษณ์ แก้วมีศรี 209,418 24 ต.ค. 2562