การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 พ.อ. ณรงค์ ท่ากระเบา พ.อ.หญิง เครือวัลย์ ท่ากระเบา 211,053 27 พ.ย. 2562
272 พ.ท. ภิญโญ ทองทรง นาง สุกัญญา ศรีโพธิ์ 89,025 27 พ.ย. 2562
273 พ.ท. ภิญโญ ทองทรง นาย บุญฤทธิ์ ทองทรง 122,000 27 พ.ย. 2562
274 พ.ต. รังสันต์ สุขสกุล ร.ต. สันติ สุขสกุล 211,055 27 พ.ย. 2562
275 ร.ท. บรรยง พุทธา นาง ทองคำ พุทธา 211,051 27 พ.ย. 2562
276 ร.ท. อินเชียร แก้วงาม นาง อรัญญา เปาประดิษฐ 135,500 27 พ.ย. 2562
277 ร.ท. อินเชียร แก้วงาม นาย อนันต์ชัย แก้วงาม 75,292 27 พ.ย. 2562
278 ร.ต. สนอง ทรงบัณฑิต นาง สิริทร วารีชล 211,296 27 พ.ย. 2562
279 ร.ต. ชลธี อับนาค นาง สมสวย อับนาค 211,047 27 พ.ย. 2562
280 ร.ต. สถิตย์ ขนอม นาย พิจารณา ขนอม 171,034 27 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000