การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 พ.อ. อรรณพ นภาสวัสดิ์ พล.ต. เอกลักษณ์ นภาสวัสดิ์ 125,894 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 78,711
272 พ.อ. ปัญญา ซกจี้ตั้น นาง จินตนา ซกจี้ตั้น 204,598 1 ธ.ค. 2560
273 พ.ท. สำราญ เทพกมล นาง สาริณี สุนทรนันท 204,588 1 ธ.ค. 2560
274 พ.ท. สมพงษ์ ศิริวัฒน์ น.ส. สุรัตญา สุขสำราญ 204,589 1 ธ.ค. 2560
275 พ.ท. ชลิต สุวรรณเกษม นาย พลรัช สุวรรณเกษม 159,513 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 45,077
276 พ.ท. สุรพล เพิ่มสุวรรณ นาง วัฒนา เพิ่มสุวรรณ 97,438 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 95,167 และเงินค่ารายได้พัฒนากิจการ 12,001
277 ร.อ. ทองสุข เจริญขำ น.ส. สำเนียง กองขุนชาติ 204,579 1 ธ.ค. 2560
278 ร.อ. สุชาติ ศรศรีวิชัย จ.ส.อ. ปฎิยุทธ์ ศรศรีวิชัย 204,594 1 ธ.ค. 2560
279 ร.ต. สายันต์ ปานรักษา นาง ประพิชญา ปานรักษา 73,640 1 ธ.ค. 2560
280 ร.ต. สายันต์ ปานรักษา ด.ญ. จิตติพัฒน์ ปานรักษา 130,955 1 ธ.ค. 2560