การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
271 ร.อ. พลอย เยี่ยมสวัสดิ์ นาง พัทรภรณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ 205,727 25 มิ.ย. 2561
272 จ.ส.อ. อุบล โต๊ะนาค นาง กุลวดี สถิติรัต 205,721 25 มิ.ย. 2561
273 จ.ส.อ. ไพบูลย์ เพิ่มอุบล นาง นิรมัย เพิ่มอุบล 205,722 25 มิ.ย. 2561
274 จ.ส.อ. สุเทพ ผายทอง น.ส. จารุวรรณ ผายทอง 205,728 25 มิ.ย. 2561
275 จ.ส.อ. เฉลา ลาภเสนา นาง บุญเยี่ยม ลาภเสนา 205,726 25 มิ.ย. 2561
276 ส.อ. กิตติศัพท์ กลิ่นดาว น.ส. ภารดี กลิ่นดาว 165,836 25 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
277 นาง จรัสศรี นิลกำแหง ร.ต. ชรินทร์ นิลกำแหง 188,889 25 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 16,829
278 นาง คนึงนิจ บุตรดี พ.ต. ศุภวัชร์ บุตรดี 165,723 25 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
279 นาง สุมาลี บุญเกื้อ จ.ส.อ. ประจักร บุญเกื้อ 180,517 25 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 25,410
280 นาย เรียน กาพย์แก้ว ร.ต. สุจริต โสตะวงศ์ 205,705 25 มิ.ย. 2561