การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 พ.ท. ณพล คงทน นาง ถาวรรดี คงทน 204,657 13 ก.พ. 2561
282 นาง สุขประเสริฐ กลักทอง จ.ส.อ. อุดม กลักทอง 180,512 13 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 24,150
283 นาย สังเวียน แสงทอง ร.ต. คณิต แสงทอง 204,663 13 ก.พ. 2561
284 นาง สอิ้ง เย็นแย้ม นาง ตรีธา เจริญดี 204,659 13 ก.พ. 2561
285 นาย วิชิต แคล้วบาล จ.ส.อ. พีรยุทธ แคล้วบาล 194,890 13 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,770
286 นาง รำจวน ประกอบกิจ นาย ปริญญา ประกอบกิจ 204,658 13 ก.พ. 2561
287 นาง บุญช่วย เพ็งศาสตร์ ร.ต. สนั่น เพ็งศาสตร์ 133,868 13 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 30,785
288 นาย นิพนธ์ วิจันทร์ น.ส. ธนพร วิจันทร์ 204,407 13 ก.พ. 2561
289 พ.อ. ไวธพ เลอศิลป์ นาง วราพร เลอศิลป์ 204,677 12 ก.พ. 2561
290 ร.ต. แฉ่ง ธรรมพันทา นาง ฉวีวรรณ สีหาเสน 205,094 12 ก.พ. 2561