การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 นาง สิริจรรยา ปีวิเศษ น.ส. ปรางทิพย์ ปีวิเศษ 208,253 28 ส.ค. 2562
282 นาง นภา ใจเล็ก ร.ต. สมมาตร์ ใจเล็ก 208,446 28 ส.ค. 2562
283 นาง จวน ดอกสน จ.ส.อ. นัยฤทธิ์ สุขกฤต 208,239 28 ส.ค. 2562
284 นาง เปียง เครือหมู ร.ต. วิทยา สายฟู 207,981 28 ส.ค. 2562
285 นาง ทองใบ หงษ์สกุล นาย กิตติ หงษ์สกุล 207,981 28 ส.ค. 2562
286 นาย ดวงดี ทองสวัสดิ์ น.ส. สุวณี ทองสวัสดิ์ 207,982 28 ส.ค. 2562
287 พล.ท. คมชาติ สมิตานนท์ นาง สิริกาญจน์ รักษ์ศิริ 207,984 26 ส.ค. 2562
288 พล.ต. ปราโมทย์ บุญทอง น.ส. รวิษฎา บุญทอง 105,694 26 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 102,329
289 พล.ต. เสน่ห์ วุฒานุสร พ.ต. ณัฐพงศ์ วุฒานุสร 168,023 26 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
290 พ.ท. บรรเทิง พันธุ์นาค นาง จินตนา พันธุ์นาค 208,025 26 ส.ค. 2562