การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 จ.ส.ต. สุพิน ตาละลักษมณ์ พ.ท. ประเสริฐ ตาละลักษมณ์ 173,199 1 ธ.ค. 2560 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 31,391
282 นาง อุมาพร ศุภกรรม น.ส. ศิริเพ็ญ ศุภกรรม 79,300 1 ธ.ค. 2560
283 นาง อุมาพร ศุภกรรม นาย กฤษณ์ ศุภกรรม 125,298 1 ธ.ค. 2560
284 นาย สมาน ศรีพลอย นาง น้ำหวาน ศรีพลอย 204,597 1 ธ.ค. 2560
285 นาง สมศรี คงยา น.ส. พรทิพย์ คงยา 204,866 1 ธ.ค. 2560
286 นาย ฟ้อย มีชัย น.ส. สมศรี มีชัย 204,596 1 ธ.ค. 2560
287 น.ส. เพ็ญ กรึงไกร น.ส. โสพิณ กรึงไกร 107,225 1 ธ.ค. 2560
288 น.ส. เพ็ญ กรึงไกร ส.ท. ชินวัฒน์ กรึงไกร 97,156 1 ธ.ค. 2560
289 นาง บุญช่วย ปราบพยัคฆ์ นาง ธารทิพย์ สายสมบัติ 204,595 1 ธ.ค. 2560
290 นาย เฉลย แสงประการ น.ส. ปวีณา แสงประการ 204,374 1 ธ.ค. 2560