การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 นาย สมศักดิ์ แสงจันทร์ศรี นาย กฤษฎา แสงจันทร์ศรี 207,259 15 พ.ย. 2561
282 นาง ลำดวน จ่างเทียน ร.ต. มานพ จ่างเทียน 207,260 15 พ.ย. 2561
283 นาง ปณิฎฐา กลั่นการบุญ ร.ต. ปิยะมิตร กลั่นการบุญ 207,511 15 พ.ย. 2561
284 พ.อ. เสริมศักดิ์ ศรีโยธิน พ.อ. กิตติพงษ์ ศรีโยธิน 88,253 14 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 119,023
285 ร.ต. สนต กลิ่นเดช น.ส. ภาวนา กลิ่นเดช 207,276 14 พ.ย. 2561
286 ร.ต. สมชาย สะโรบล นาง ไพเราะ สะโรบล 207,273 14 พ.ย. 2561
287 นาย อำนวย มีวันดี พ.อ. ประจวบ มีวันดี 207,522 14 พ.ย. 2561
288 นาง สุมาลี โสตถิกุล นาย ต่อโชติ โสตถิกุล 207,277 14 พ.ย. 2561
289 นาย สมพงษ์ รักษาดี นาง ประเทือง รักษาดี 207,523 14 พ.ย. 2561
290 นาง บุญสืบ แย้มอรุณ น.ส. ศศิพร แย้มอรุณ 207,274 14 พ.ย. 2561