การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 ร.ต. ทอง จันทร์ชื่น น.ส. ทิพพาพร จันทร์ชื่น 206,604 1 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 731
282 ส.อ. ศักดา แก้วประพาฬ นาย กฤษฎา โรยเรณู 207,085 1 ก.พ. 2562
283 นาง อยู่ พิลาวุฒิ พ.อ. จตุรงค์ มงคลทอง 207,345 1 ก.พ. 2562
284 นาง สำรวม แน่งน้อย นาย ชลอ แน่งน้อย 207,352 1 ก.พ. 2562
285 นาง พัชรี ศิริรัตน์ ร.อ. สมัคร ศิริรัตน์ 207,351 1 ก.พ. 2562
286 นาง ประชุม แสร์สินธิ์ นาง ประภาภรณ์ สรวิสูตร 207,352 1 ก.พ. 2562
287 นาง สุวารี สุกใส พ.อ. ชาญ สุกใส 207,321 1 ก.พ. 2562
288 นาง อารี โพธิพะนา จ.ส.อ. โอภาส โพธิพะนา 201,871 1 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,469
289 นาง อนุช ศุภชลัสถ์ พล.ต. วัชรพันธ์ ชมเดช 167,331 1 ก.พ. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
290 นาย มีชัย เจริญยิ่ง น.ส. วิไลพร เจริญยิ่ง 144,162 1 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,175