การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 นาย สมบัติ ปั้นเปรม เรืออากาศตรี พลเดช ปั้นเปรม 162,167 17 ก.ย. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,987
282 นาง วัชรี วราภรณ์วรพันธ์ ร.อ. บุญสม สีบุญทา 207,365 17 ก.ย. 2561
283 พ.อ. สุทัศน์ พงษ์ทองเจริญ น.ส. ศวรรยา พงษ์ทองเจริญ 207,203 14 ก.ย. 2561
284 พ.อ. บุญยงค์ แจ้งยอดสุข พ.ท.หญิง ปวีณา ญาณประภาส 135,237 14 ก.ย. 2561
285 พ.อ. บุญยงค์ แจ้งยอดสุข นาง ญาดา ฟาเค่ 71,962 14 ก.ย. 2561
286 พ.อ. ขจรเกียรติ กุศลนิมิตย์ นาง นิภา กุศลนิมิตย์ 207,191 14 ก.ย. 2561
287 พ.อ. เอกสุวัชร์ คำภานนท์ นาง ณฐากัญ คำภานนท์ 207,175 14 ก.ย. 2561
288 พ.ท. อำพน พลขันธ์ นาย เกียรติยศ พลขันธ์ 49,419 14 ก.ย. 2561
289 พ.ท. อำพน พลขันธ์ พล.อ. ก้องเกียรติ พลขันธ์ 49,419 14 ก.ย. 2561 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 108,733
290 พ.ท. อารักษ์ เรืองธารา นาย วรวิทย์ เรืองธารา 146,023 14 ก.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 61,378