การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 จ.ส.อ. เหลื่อม พรมศิริ นาวาเอกหญิง มณฑ์ปวีร์ เกราะกายสิทธิ์ 211,026 27 พ.ย. 2562
282 ส.อ. พยนต์ ปัญญามี นาง บุญเรือน ปัญญามี 211,347 27 พ.ย. 2562
283 นาย วัชระ ศรีแสง นาง พจนา ศรีแสง 187,096 27 พ.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 23,949
284 นาง ทิพย์ประภา กิจถาวร นาย ภัทรดร ประพันธ์กุล 211,054 27 พ.ย. 2562
285 นาง ลำดวน แสงเป่า นาง ภาวนา หริพัฒน์กุล 211,054 27 พ.ย. 2562
286 นาง กรรณิกา บุณยรักษ์ พ.อ.หญิง นภชา บุณยรักษ์ 80,865 27 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 130,398
287 นาง เข็ม สรสิทธิ์ พ.ท. คงเอก สรสิทธิ์ 211,025 27 พ.ย. 2562
288 นาง วิลัย ตัณฑสุริยะ นาย วิษณุ ตัณฑสุริยะ 211,026 27 พ.ย. 2562
289 นาย สนธิ์ วงค์สามารถ นาง จุฑามาศ เสาวยงค์ 211,033 27 พ.ย. 2562
290 นาย ไพบูลย์ เสือหิน น.ส. พจนี เสือหิน 211,033 27 พ.ย. 2562