การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 ร.ต. สมศักดิ์ จันทร์หอมชื่น นาง รุ่งนภา อิศรางกูร ณ อยุธยา 207,648 22 พ.ค. 2562
282 จ.ส.อ. คนินทร์ เทพหัสดิน น.ส. ศุภวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 195,594 22 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,041
283 ส.อ. วิทยา นามเสนา นาง จันทา นามเสนา 207,621 22 พ.ค. 2562
284 นาง รำจวญ บุญธรรมส่ง พ.ท. วสันต์ บุญธรรมส่ง 163,615 22 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,019
285 นาย ไพฑูรย์ ขันธทัตบำรุง นาง สุหรรษา จันทร์แก้ว 116,580 22 พ.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 91,055
286 นาง ประภัสสร ตันติรัฐพงศ์ พ.ท. อำพน ทานสมบูรณ์ 162,322 22 พ.ค. 2562
287 นาง ประภัสสร ตันติรัฐพงศ์ นาง สวลี ตันติรัฐพงศ์ 45,315 22 พ.ค. 2562
288 นาง บุญชู ชมที ส.อ. สังเวียน ชมที 207,638 22 พ.ค. 2562
289 นาย พรชัย นุ่นแก้ว น.ส. อารี บุญเกิด 192,378 22 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 15,269
290 นาย สุธี โมกข์อันพะเนาว์ นาย บัวหลวง โมกข์อันพะเนาว์ 207,380 22 พ.ค. 2562