การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
281 นาย พยุง จันทร์คง น.ส. พรฤดี จันทร์คง 205,701 25 มิ.ย. 2561
282 นาง น้อย อรัญญะ พ.ต. ชัยรัตน์ สุขเสนา 205,700 25 มิ.ย. 2561
283 นาง เทียมจันทร์ วิชาวรณ์ พล.อ. สมหมาย วิชาวรณ์ 206,316 25 มิ.ย. 2561
284 นาง อำพันธ์ ทองทา พ.อ. สวาท ไชยสิทธิ์ 205,734 25 มิ.ย. 2561
285 นาง อมร เกษตรเอี่ยม น.ส. กัญจน์ชญา ดวงบุปผา 89,852 25 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 75,875
286 นาย ศุภชัย เฉยสำราญ นาง ศุภรัตน์ เฉยสำราญ 205,725 25 มิ.ย. 2561
287 นาง ประสงค์ กมุกะมกุล พ.ท.หญิง นัยนา กล้ารบ 205,728 25 มิ.ย. 2561
288 จ.ส.อ. สำรวม ศุภโสรต นาง ประไพ ศุภโสรต 205,756 21 มิ.ย. 2561
289 จ.ส.อ. น้ำเพ็ชร พงษ์สวัสดิ์ นาง ลาวัลย์ พงษ์สวัสดิ์ 205,756 21 มิ.ย. 2561
290 จ.ส.อ. ธีรพล สลุงอยู่ ว่าที่ ร.ต.หญิง พันทิพ สลุงอยู่ 162,766 21 มิ.ย. 2561