การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 นาง มะลิ เชียงน้อย จ.ส.อ. เชิงชาย เชียงน้อย 208,936 9 ก.ย. 2562
22 นาย วิเชียร สุขพัทธี พ.ต. ไพฑูรย์ สว่างล้ำ 168,943 9 ก.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
23 นาง สวง ศรีสูงเนิน พ.ท. ชูเกียรติ ศรีสูงเนิน 208,944 9 ก.ย. 2562
24 นาย ผิน เพิ่มสา พ.ต. วินัย เพิ่มสา 208,945 9 ก.ย. 2562
25 นาย วิชิต ตระกูลช่าง น.ส. จุฑาวดี ตระกูลช่าง 208,953 9 ก.ย. 2562
26 นาย ไพบูลย์ บูรณกุลกิจการ จ.ส.อ. ไกรสร บูรณกุลกิจการ 205,185 9 ก.ย. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,769
27 นาง ประเทือง แก้วคงเมือง จ.ส.อ. สมศักดิ์ แก้วคงเมือง 208,954 9 ก.ย. 2562
28 นาง สุพล นุ่นกลาง จ.ส.อ. พิสิษฐ์ มีสวัสดิ์ 208,970 9 ก.ย. 2562
29 นาง สมศรี ทองหนูเอียด ร.ต.หญิง วราพร จรรยา 208,970 9 ก.ย. 2562
30 นาย ประยูร เจริญวุฒิมากร นาง อาจินต์ เจริญวุฒิมากร 208,973 9 ก.ย. 2562