การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 จ.ส.อ. เพ็ชร วิชาวุฒิพงษ์ น.ส. พศวีร์ วิชาวุฒิพงษ์ 207,258 29 ต.ค. 2561
22 จ.ส.อ. บุญให้ จิ๋วเจริญ นาง ถาวร จิ๋วเจริญ 207,257 29 ต.ค. 2561
23 จ.ส.อ. ประเทือง ไพโรจน์ นาง สมฤดี ไพโรจน์ 207,224 29 ต.ค. 2561
24 จ.ส.อ. เชิดชัย ละมั่งทอง นาง พิชญา ละมั่งทอง 207,230 29 ต.ค. 2561
25 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ สายงาม ส.ท.หญิง พรปวีณ์ สายงาม 207,438 29 ต.ค. 2561
26 ส.อ. วีรพล ชะเอม นาง เรียม ชะเอม 207,225 29 ต.ค. 2561
27 นาย อนันต์ แสงมล ร.ต. ณัฐพงษ์ ดอกเคน 207,164 29 ต.ค. 2561
28 นาง สำรวย จูบรรจง นาง สังเวียน ป้องคำ 207,165 29 ต.ค. 2561
29 นาง สวิง สมนึก นาย ประสิทธิ์ สมนึก 207,163 29 ต.ค. 2561
30 นาย พยนต์ สนคดี ร.ท. สมหมาย สนคดี 207,426 29 ต.ค. 2561