การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 นาง ปรีดา นักลำ นาย อรรคเดช ภมรบุตร 205,912 9 เม.ย. 2561
22 นาง เที่ยง ชินบุตร พ.อ. อุทัย ชินบุตร 205,917 9 เม.ย. 2561
23 นาย ณรงค์ ศิริรัตน์ นาง ศรีสุนันท์ มีบัณฑิต 135,926 9 เม.ย. 2561
24 นาย ณรงค์ ศิริรัตน์ นาย กฤษฎา มีบัณฑิต 70,000 9 เม.ย. 2561
25 นาง อุ่น รานอก ร.ต. วชิรา รานอก 205,647 9 เม.ย. 2561
26 นาย วิทยา ประยูรวิทย์ นาง น้อย ประยูรวิทย์ 205,891 9 เม.ย. 2561
27 นาย ประสงค์ อยู่บุญ นาง ทัศนีย์ อยู่บุญ 205,891 9 เม.ย. 2561
28 นาย ประเชิญ เลิศเสถียร น.ส. ธนวรรณ บุญครอง 205,897 9 เม.ย. 2561
29 นาง บุญส่ง วงษ์เวช นาย บุญทรง วงษ์เวช 205,893 9 เม.ย. 2561
30 นาย นพ สว่างกลับ ร.อ. เจนจบ แพรขาว 205,892 9 เม.ย. 2561