การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 นาง ผัน คนโทครบุรี นาง ธวินท์นิภา อนุชน 207,477 25 มิ.ย. 2562
22 นาย ประเสริฐ บุญคุ้ม นาย สมพร บุญคุ้ม 167,470 25 มิ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
23 นาง ปราณี บัวเบิก นาง อาภา ธุระมาลย์ 207,931 25 มิ.ย. 2562
24 คุณหญิง บุบผา ศิลปอนันต์ รศ. ชนิกา ศิลปอนันต์ 207,931 21 มิ.ย. 2562
25 พ.อ. จักรกรด ปั้นลายนาค ร.ต.ต.หญิง เบญจพร ปั้นลายนาค 95,763 21 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 111,729
26 พ.ท. อุดม ฟองเขียว นาง มณี ฟองเขียว 207,495 21 มิ.ย. 2562
27 เรืออากาศตรี ประวิตร เสภู่ จ.ส.ท.หญิง ปนัดดา เสภู่ 147,925 21 มิ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 59,828
28 จ.ส.อ. บรรจง บูรณสมภพ นาง ประไพ บูรณสมภพ 207,501 21 มิ.ย. 2562
29 นาง ทองสา ขำมงคล น.ส. อ่อนตา สมคะเน 207,484 21 มิ.ย. 2562
30 นาง บุญเยี่ยม แสงอ่อน น.ส. นงค์คราญ แสงอ่อน 207,492 21 มิ.ย. 2562