การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 นาง วรรณศิริ มาลัย ร.ต. วรพจน์ มาลัย 207,354 25 ธ.ค. 2561
22 นาง พิศวงษ์ มูลทองแสง จ.ส.อ. แสวง มูลทองแสง 207,363 25 ธ.ค. 2561
23 นาง บุญมา ศีละวงษ์ น.ส. ปิยะวรรณ ตรีศาสตร์ 198,053 25 ธ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,299
24 นาย ชลอ อ่อนพันธ์ ส.อ. ยุทธนา อ่อนพันธ์ 207,616 25 ธ.ค. 2561
25 นาง คะแนน น้อมธรรม นาง จิตตินันท์ นิยมจันทร์ 207,351 25 ธ.ค. 2561
26 นาง วันเพ็ญ ขันธ์ถาวร น.ส. สุภาพ ขันธ์ถาวร 207,828 25 ธ.ค. 2561
27 นาง วนิดา เชาว์ชาญ นาย พงศ์เทพ เชาว์บุญ 207,602 25 ธ.ค. 2561
28 นาย บุญช่วย บังเกิดผล นาง ชไมพร รวงแก้ว 207,342 25 ธ.ค. 2561
29 นาย เดชสิทธิ์ คำบุญ จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ พุฒสุวรรณ 207,355 25 ธ.ค. 2561
30 นาง ชูศรี จันทร์รุณ ร.ต. วิรัตน์ จันทร์รุณ 207,343 25 ธ.ค. 2561