การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 จ.ส.อ. สมศักดิ์ กุลนนท์ น.ส. สุรภา กุลนนท์ 204,825 9 ม.ค. 2561
22 ส.อ. สุพรรณ จันทรังษี ร.ท. บรรพต จันทรังษี 204,821 9 ม.ค. 2561
23 ส.ต. พิเชฐณัฐ หงษ์สุวรรณ นาย ปฎิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ 204,767 9 ม.ค. 2561
24 พระ จงรักษ์ เจริญสุข นาย ธนกร หัทยานันท์ 204,801 9 ม.ค. 2561
25 นาย อู๊ด ไตรรัตน์ ร.ต. ธีระพล นิยะพัตร์ 164,769 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
26 นาง สุนันท์ สารวิทย์ น.ส. ครองขวัญ สารวิทย์ 204,790 9 ม.ค. 2561
27 นาย สมพร เดียวสุรินทร์ นาง ภรณ์นารีพัฒน์ สมใจ 204,791 9 ม.ค. 2561
28 นาย วันชัย ปั้นยศ นาง มาลี ปั้นยศ 204,768 9 ม.ค. 2561
29 นาย รังสรรค์ วิเชียรชู ร.ต. บรรจงศักดิ์ วิเชียรชู 204,795 9 ม.ค. 2561
30 นาง พรจิตต์ โพธิโกฎิ จ.ส.ท. บุญถัน โพธิโกฎิ 164,794 9 ม.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000