การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 พ.ท. โสรัจจ์ แสงมณี นาง วิลัดดา แสงมณี 208,566 29 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 850
22 ร.ต. อำนาจ หนุนญาสิทธิ์ นาง อินทิรา เพ็ชรรัตน์ 209,433 29 ต.ค. 2562
23 จ.ส.อ.หญิง สมใจ คงมิยา น.ส. เพ็ญจันทร์ คงมิยา 169,415 29 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
24 จ.ส.อ. วีรพันธ์ บัวอาจ นาง นงลักษณ์ บัวอาจ 209,415 29 ต.ค. 2562
25 ร.ต. ประยูร ลือชัย นาง รุ่งลาวรรณ ลือชัย 209,409 29 ต.ค. 2562
26 จ.ส.อ. สุวิ บุญมา นาย วิทยา บุญมา 209,410 29 ต.ค. 2562
27 จ.ส.อ. สมโภชน์ อาจนาฝาย นาง สอาด อาจนาฝาย 209,413 29 ต.ค. 2562
28 นาง ประนิตย์ จดจำ ร.ต. สุวรรณ เพชรรัตน์ 209,414 29 ต.ค. 2562
29 นาง สุภาภรณ์ รักการดี พล.ท. สามารถ รักการดี 209,416 29 ต.ค. 2562
30 นาง วารีรัตน์ บุตรวงษ์ จ.ส.อ. พงษ์เทพ บุตรวงษ์ 169,417 29 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000