การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 ร.ต. ชูชาติ ไพรน้อย นาง สมนึก ไพรน้อย 205,847 13 มิ.ย. 2561
22 ร.ต. สุบิน พันธ์ธรรม นาง พิจูม พันธ์ธรรม 192,540 13 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,308
23 ส.อ. บุญชัย เถรวงศ์แก้ว ด.ต. ชาญชัย เถรวงศ์แก้ว 153,000 13 มิ.ย. 2561
24 นาง สาลี่ ไวยดาดรี น.ส. โชติกา ไวยดารี 205,848 13 มิ.ย. 2561
25 นาง มาลี วิมลศิลปิน นาย เริงไกร วิมลศิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561
26 นาง มาลี วิมลศิลปิน นาย รักษ์เกียรติ วิมลศ่ิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561
27 นาง มาลี วิมลศิลปิน พลตรีหญิง ภริตพร ทรงศิลป์ 41,169 13 มิ.ย. 2561
28 นาง มาลี วิมลศิลปิน พ.อ.หญิง ปรมาพร วิมลศิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561
29 นาง มาลี วิมลศิลปิน นาย ธนันท์รัฐ วิมลศิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561
30 นาย สมจิตร ปลืิ้มจิตร นาย วิรัตน์ ปลื้มจิตร 43,076 13 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,778