การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 นาง สมศรี สังข์ทอง ร.ท. ชุมพล สังข์ทอง 211,113 12 มิ.ย. 2563
22 นาง จินตนา แรงกล้า นาง จิตติมา ศรีพจนารถ 211,120 12 มิ.ย. 2563
23 นาง สำอางค์ แทนบุญ นาย วุฒิพงษ์ แทนบุญ 211,121 12 มิ.ย. 2563
24 นาง สุภาพ สวนส้มจีน ร.ต. อนุสรณ์ สวนส้มจีน 211,121 12 มิ.ย. 2563
25 นาย สมพงษ์ ทองพูล ร.ต.หญิง วัฒนา ทองพูล 171,122 12 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
26 นาง ทองเลื่อน สุขกรี ร.ต. กำจัดภัย สุขกรี 211,122 12 มิ.ย. 2563
27 นาง กิ่งกาญจน์ ยังประดับ นาย กิตติศักดิ์ ยังประดับ 172,188 12 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 38,935
28 นาง มาลี พงศาวลีนุกูลกิจ น.ส. สิรินทิพย์ ลางคุลเสน 168,529 12 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,354
29 นาย วิวัฒน์ เนียมโสภา นาง สมหมาย พันธุ์เรณู 207,834 12 มิ.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,290
30 นาง ทัศนีย์ มาล้น นาง อุดมศรี มีศิริ 211,125 12 มิ.ย. 2563