การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 ส.อ. ภมร คล่องฝีมือ นาง อรนุช คล่องฝีมือ 207,831 6 มี.ค. 2562
22 นาย ไพบูลย์ นิ่มแสง นาง อุมาพรรณ พรหมเสนา 207,830 6 มี.ค. 2562
23 น.ส. นงเยาว์ เหลียวสุที นาง พรรณา พันธ์มุง 207,831 6 มี.ค. 2562
24 นาง จันทร์ วงค์พิมล พ.ท. ถนอม วงค์พิมล 206,402 6 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,430
25 นาง กุหลาบ กอแก้ว พ.อ. โชคชัย รุ่งเรืองรัตน์กุล 195,981 6 มี.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,849
26 นาง กฤษณา กุลศิริ น.ส. ภัณฑิรา อาตวรรณ์ 207,832 6 มี.ค. 2562
27 นาง ละออ มีสมทรัพย์ นาย เฉลิมชัย มีสมทรัพย์ 207,815 6 มี.ค. 2562
28 นาย พลอย น้อยวัน ร.ท. จงรักษ์ สาโท 207,816 6 มี.ค. 2562
29 นาง บุญชู บุญอนันต์ พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ 208,149 6 มี.ค. 2562
30 นาง อำพร ชุณหจิรัฐิติกาล นาง กรรณิกา สงวนเกียรติ 207,844 6 มี.ค. 2562