การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
21 นาง เสงี่ยม ผุดผ่อง นาย สุธินันต์ ประสพผล 207,070 21 ส.ค. 2561
22 นาง สังเวียน ปกัมพล พ.อ. อุดม ทรัพย์เฉลิม 207,076 21 ส.ค. 2561
23 นาย สมบุญ จันทร์เรือง ร.อ. บุญทัน จันทร์เรือง 207,068 21 ส.ค. 2561
24 นาย ผดุงศักดิ์ ทองสุกงาม น.ส. ศรีสุดา ทองสุกงาม 207,068 21 ส.ค. 2561
25 นาง ตุ๊ ผลโยธิน ร.ต. ประโยชน์ อยู่ถิ่น 207,067 21 ส.ค. 2561
26 นาง หวาน สัมมาพรต นาย ปรีชา สัมมาพรต 206,840 21 ส.ค. 2561
27 นาง แสวง ศรีสุวรรณ์ ร.ท. บัญฑิตย์ ศรีสุวรรณ์ 167,086 21 ส.ค. 2561 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
28 นาง สุดาพร ชมจันทร์ นาย ศุภกาญจน์ ชมจันทร์ 102,888 21 ส.ค. 2561
29 นาง สุดาพร ชมจันทร์ ร.ต. ธงชัย ชมจันทร์ 104,200 21 ส.ค. 2561
30 น.ส. บุญมา ศรีราชวุฒิ น.ส. อักษร แจ่มศรี 207,089 21 ส.ค. 2561