การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 ร.ต. เสนอ ใจซื่อ น.ส. พชรพร ใจซื่อ 207,202 14 ก.ย. 2561
292 ร.ต. บุญมาก ศรีเพ็ชร์ นาง นฤมล ช้างแจ้ง 167,206 14 ก.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
293 ร.ต. ทวี ตุลาธาร นาง ฉันทนา ตุลาธาร 207,203 14 ก.ย. 2561
294 จ.ส.อ. อาทิตย์ ภูละคร นาง ลัดดา ภูละคร 178,492 14 ก.ย. 2561
295 จ.ส.อ. อาทิตย์ ภูละคร น.ส. กัลยา ภูละคร 28,492 14 ก.ย. 2561
296 จ.ส.อ. ประเสริฐ มาลา นาย สิทธิชัย มาลา 207,571 14 ก.ย. 2561
297 นาง ธัญสิริน โพธิสุข นาง เยาวพันธ์ โพธิสุข 207,202 14 ก.ย. 2561
298 นาง ชำนิ ภูละคร นาง ลัดดา ภูละคร 178,492 14 ก.ย. 2561
299 นาง ชำนิ ภูละคร น.ส. กัลยา ภูละคร 28,492 14 ก.ย. 2561
300 นาย อุดม ว่องประสพสุข ร.ท. ศุภกร ว่องประสพสุข 207,186 14 ก.ย. 2561