การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 พ.อ. สิทธิ ราชพลพิจารณ์ นาง สุธิดา สีน้ำเงิน 209,466 22 ต.ค. 2562
292 พ.อ. เจือวงษ์ ยอดนิล นาย วิวิชชา ยอดนิล 209,450 22 ต.ค. 2562
293 พ.ท. สนอง ไวทยนาคร นาย เอนก ไวทยนาคร 169,870 22 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
294 พ.ท. บุญรอด สุทธิรักษ์ นาง กมนชนก สุทธิรักษ์ 209,467 22 ต.ค. 2562
295 พ.ต. สนวน ฉิมนาคพันธุ์ พ.อ.หญิง เบญจางค์ อ้นขวัญเมือง 107,764 22 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 101,723
296 ร.ต. ธนนวัตน์ ปรวิเขียวสุดตา นาง ณัฐยาณ์ ปรวิเขียวสุดตา 209,452 22 ต.ค. 2562
297 ร.ต. สมเดช เรืองนิล นาง สำรวย เรืองนิล 209,446 22 ต.ค. 2562
298 ร.ต. ชวลิต ทรงกฤษ น.ส. มะลิเครือ ธนาปัญญารักษ์ 209,707 22 ต.ค. 2562
299 จ.ส.อ. บุรินทร์ วงค์สุริยันต์ น.ส. บังอร วงค์สุริยันต์ 209,870 22 ต.ค. 2562
300 จ.ส.อ. บุรินทร์ วงค์สุริยันต์ น.ส. บังอร วงค์สุริยันต์ 164,975 22 ต.ค. 2562 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,511