การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 นาง บัวก้าน วงษ์คำ น.ส. พรรณผกา วงษ์คำ 207,621 22 พ.ค. 2562
292 นาย บำรุง ยังนึก นาง บังอร ยังนึก 207,622 22 พ.ค. 2562
293 นาง สำลี ประดับมุข จ.ส.ต. ภาวัต สิงห์ทอง 207,622 22 พ.ค. 2562
294 นาง ทองมี อุปศรี นาง อรนุช เรือนทอง 207,623 22 พ.ค. 2562
295 นาง ปราณี มหามนตรี น.ส. ประภาภรณ์ มหามนตรี 207,633 22 พ.ค. 2562
296 นาย อนันต์ ศรีสรรพกิจ นาง กรรณิกา ศรีสรรพกิจ 207,633 22 พ.ค. 2562
297 พล.ต. อนันต์ ยูสานนท์ นาง นิภา ยูสานนท์ 207,667 17 พ.ค. 2562
298 พ.ท. ธนโชติ บุญรักษา น.ส. อักษิพร บุญรักษา 50,000 17 พ.ค. 2562
299 พ.ท. ธนโชติ บุญรักษา นาง ถนอม จันทรังษี 157,663 17 พ.ค. 2562
300 ร.อ. อนันต์ จุณจันทร์ขาว น.ส. อรนุช จุณจันทร์ขาว 207,664 17 พ.ค. 2562