การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 ร.อ. สุชาติ เรืองนิคม นาง สุมาลี เรืองนิคม 207,996 26 ส.ค. 2562
292 ร.ท. สินชัย พันธนียะ น.ส. ชโลธร พันธนียะ 207,992 26 ส.ค. 2562
293 ร.ต. ปรีชา พรรณหาญ นาย ยุทธนา พรรณหาญ 208,033 26 ส.ค. 2562
294 ร.ต. ศักรนันทน์ สูยะนันทน์ นาย สุธินันท์ สูยะนันทน์ 107,996 26 ส.ค. 2562
295 ร.ต. ศักรนันทน์ สูยะนันทน์ นาย ศริตวรรธน์ สูยะนันทน์ 60,000 26 ส.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
296 ส.อ. ชัยยา พิละมาตย์ น.ส. รัตน์ดาวรรณ พิละมาตย์ 103,902 26 ส.ค. 2562
297 ส.อ. ชัยยา พิละมาตย์ นาง กาญจนา แสงโคตร 103,902 26 ส.ค. 2562
298 ส.ท. ทวีศิลป์ ไกรสมเด็จ นาง กรรณิกา ไกรสมเด็จ 207,994 26 ส.ค. 2562
299 นาย บุญส่ง ทับแฟง นาย สมนึก ทับแฟง 208,022 26 ส.ค. 2562
300 นาง เนาวรัตน์ ยศนันท์ นาง ปวีณา วิริยะสุมล 132,866 26 ส.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 75,158