การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 จ.ส.อ. ธีรพล สลุงอยู่ นาย ถือ สลุงอยู่ 43,199 21 มิ.ย. 2561
292 ส.อ. ทวีป สุวรรณศร นาย ปัณณ์ สุวรรณศร 205,970 21 มิ.ย. 2561
293 นาง ปัญจะ โพทิพยวงศ์ พ.อ. เสกสรรค์ โพทิพยวงศ์ 205,926 21 มิ.ย. 2561
294 นาย เป็ง ใจล่วง ส.อ. บุญศรี ใจล่วง 205,736 21 มิ.ย. 2561
295 นาง สอน ขันมั่น จ.ส.อ. วิทวัส ขันมั่น 204,214 21 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,770
296 นาง สนิท เขียวอยู่ นาย มนตรี เขียวอยู่ 205,755 21 มิ.ย. 2561
297 นาง วัชรี แก้วศรี นาย วสันต์ แก้วศรี 205,984 21 มิ.ย. 2561
298 นาง รำไพ ไชยสังข์ นาย ต่อพงษ์ ไชยสังข์ 206,171 21 มิ.ย. 2561
299 นาง เนียม อินทะ นาง จันทร์ รอดนุช 205,755 21 มิ.ย. 2561
300 นาย อาบ วงษ์ครุฑ ร.อ. อำนาจ วงษ์ครุฑ 205,745 18 มิ.ย. 2561