การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 ร.ต. ทศพล นาสุริยวงศ์ นาง ยอตะวัน นาสุริยวงศ์ 102,386 12 ก.พ. 2561
292 ร.ต. ทศพล นาสุริยวงศ์ น.ส. ดุสิตา นาสุริยวงศ์ 102,292 12 ก.พ. 2561
293 ส.อ. เศรษฐณ กาลปักษ์ นาง ชูชาติ กาลปักษ์ 204,690 12 ก.พ. 2561
294 ส.อ. วิชัย ปุณยปรีดาพงศ์ พ.ท. พิบูล ปุณยปรีดาพงศ์ 164,688 12 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
295 ส.อ. อุดม โพธิ์ไพโรจน์ นาง สอิ้ง โพธิ์ไพโรจน์ 203,394 12 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,280
296 นาง วารี วงศ์กมลาไสย ร.ต. สถาพร วงศ์กมลาไสย 204,690 12 ก.พ. 2561
297 นาง พันธ์ เติมพงษ์ ร.ต.หญิง สายยันต์ โคตรทอง 204,691 12 ก.พ. 2561
298 นาง ผล จันทรังษี น.ส. ผาสุก จันทรังษี 205,094 12 ก.พ. 2561
299 นาง ประพิศ มาระสา จ.ส.อ.หญิง อ่อนศรี กูฏโสม 204,689 12 ก.พ. 2561
300 นาย ประกอบ อริยเดช นาง อำพันธ์ อริยเดช 204,692 12 ก.พ. 2561