การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 นาง ประยูร บุญแสน นาง อัญชลี เพียรสร้าง 211,174 12 มิ.ย. 2563
292 นาง เพิ่ม แดงระกำ นาง รัตติกาล หุ่นเลิศ 211,099 12 มิ.ย. 2563
293 นาง คำ แก้วเกตุ ร.ต. สวัสดิ์ แก้วเกตุ 211,112 12 มิ.ย. 2563
294 นาง บุญมา ตรีศร ร.ต. สมบัติ ทองสกล 171,113 12 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
295 นาง สมศรี สังข์ทอง ร.ท. ชุมพล สังข์ทอง 211,113 12 มิ.ย. 2563
296 นาง จินตนา แรงกล้า นาง จิตติมา ศรีพจนารถ 211,120 12 มิ.ย. 2563
297 นาง สำอางค์ แทนบุญ นาย วุฒิพงษ์ แทนบุญ 211,121 12 มิ.ย. 2563
298 นาง สุภาพ สวนส้มจีน ร.ต. อนุสรณ์ สวนส้มจีน 211,121 12 มิ.ย. 2563
299 นาย สมพงษ์ ทองพูล ร.ต.หญิง วัฒนา ทองพูล 171,122 12 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
300 นาง ทองเลื่อน สุขกรี ร.ต. กำจัดภัย สุขกรี 211,122 12 มิ.ย. 2563