การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 นาย จรูญ วันสืบ ร.ต. ธีระพงษ์ แก้วสะเทือน 207,109 1 ก.พ. 2562
292 นาย เข็มพร สร้อยเปราะ ส.อ. เจริญ สร้อยเปราะ 199,398 1 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,710
293 นาย ซึ้ง ตลับงา นาง แสงอรุณ ทรัพย์ไพศาลสกุล 155,400 1 ก.พ. 2562
294 นาย ซึ้ง ตลับงา ร.ต. สุนทร ทรัพย์ไพศาลสกุล 51,964 1 ก.พ. 2562
295 นาง อารีย์ ขลิบสุวรรณ นาง น้องนุช ภูมิสนธิ์ 108,039 1 ก.พ. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 99,277
296 นาง อนงค์ ทัศนเจริญ พ.อ. ชาญชัย ทัศนเจริญ 207,315 1 ก.พ. 2562
297 นาย สมศักดิ์ นิยม นาง นิภา นิยม 173,998 1 ก.พ. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 33,319
298 นาง ศรีสุมาศ ยิ้มประดิษฐ์ น.ส. ปาริชาต ยิ้มประดิษฐ์ 207,314 1 ก.พ. 2562
299 นาย นำชัย ปานนิ่ม นาง อนงค์ ปานนิ่ม 207,314 1 ก.พ. 2562
300 พ.ท. ไพฑูรย์ มีมะโน พ.อ.หญิง บุบผา มีมะโน 207,365 28 ม.ค. 2562