การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 นาง สุมาลี มหาบุญ นาง สายสุนีย์ โอนโคกกรวด 204,578 1 ธ.ค. 2560
292 นาย มานิต สืบวงษ์ นาย จำลอง สืบวงษ์ 204,578 1 ธ.ค. 2560
293 นาง บรรจง ศรีหะบุตร จ.ส.อ. สุทบ ศรีหะบุตร 204,588 1 ธ.ค. 2560
294 นาง จรินทร์ ภาวนา จ.ส.อ. วัชรพล จันทร์กำเหนิด 204,589 1 ธ.ค. 2560
295 ส.อ. ทองเย็น ขำเนียม นาง สมศรี ขำเนียม 204,401 27 พ.ย. 2560
296 นาง หนู แก้วตา ร.ท. บุญชู แก้วตา 204,401 27 พ.ย. 2560
297 นาง สุปราณี ภู่เจริญ น.ส. ปุณณารมย์ ภู่เจริญ 204,622 27 พ.ย. 2560
298 นาง วลี ฤติมานนท์ น.ส. พวงผกา ฤติมานนท์ 204,622 27 พ.ย. 2560
299 นาง เพ็ญศรี ชีวางกูร ร.ต. วัลลภ ชีวางกูร 204,620 27 พ.ย. 2560
300 นาง พรปวีณ์ ศรีสวัสดิ์ จ.ส.อ. ธีรพงศ์ ศรีสวัสดิ์ 204,400 27 พ.ย. 2560