การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
291 นาง นิตย์ เหลือบรรจง นาย ประสาท รอดทองดี 207,272 14 พ.ย. 2561
292 นาง ชวนชม ชัยครองรักษ์ นาวาอากาศโท วัชรพงษ์ กลีบม่วง 207,275 14 พ.ย. 2561
293 พ.อ. เกษม อินทรพร พ.ท. โอฬาร อินทรพร 167,282 13 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
294 จ.ส.อ. สนั่น คำเลิศ นาย วิวัฒน์ คำเลิศ 167,283 13 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
295 นาง ลัด กล่อมเอี้ยง นาย ประสิทธิ์ กล่อมเอี้ยง 167,282 13 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
296 พ.ต. เสน่ห์ เสริมชั้น นาง ราตรี เสริมชั้น 207,295 12 พ.ย. 2561
297 นาย อินสอน ทรายหมอ จ.ส.อ. บรรเจิด ใสนวล 207,286 12 พ.ย. 2561
298 นาง สาลี่ เพชราวุธ นาย สุรินทร์ เพชราวุธ 207,296 12 พ.ย. 2561
299 นาย เยื้อน สุทธิเม นาย มาก สุทธิเม 207,287 12 พ.ย. 2561
300 นาย ย้อม สำเภาเงิน พ.ท. ปรีชา หาญณรงค์ 207,286 12 พ.ย. 2561