การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 นาง อำนวย คำแก้ว จ.ส.อ. สมนึก คำแก้ว 207,187 14 ก.ย. 2561
302 นาง พิมล บงกชทิพย์ นาย จักรกฤษณ์ ภัทรรังษี 207,185 14 ก.ย. 2561
303 นาย ปรีชา กาญจนวาศ น.ส. ประณยา กาญจนวาศ 206,955 14 ก.ย. 2561
304 นาง ประนอม คงสุขขี ร.ต. สมรัก คงสุขขี 207,192 14 ก.ย. 2561
305 ร.ท. ชนก ชมะโชติ จ.ส.อ. พันเลิศ ชมะโชติ 207,064 23 ส.ค. 2561
306 ร.ต. ดำรงค์ หม่อมพ่อนุช นาง ประนอม หม่อมพ่อนุช 195,558 23 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 11,493
307 ส.อ. จวน ฉิมวัย นาง จินตนา ทองมิตร 207,052 23 ส.ค. 2561
308 นาง ทองปลิว นกเจริญ นาย ประพัฒน์ นกเจริญ 207,052 23 ส.ค. 2561
309 นาง อารมณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา พ.ท.ม.ล. กิตติเกษม เกษมสันต์ 167,070 23 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
310 นาง พันธ์ ลีลาศ นาย เกษมศิลป์ จุดศรี 207,314 23 ส.ค. 2561