การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 พล.ต. จักรกฤษณ์ นิยมชาติ พ.อ.หญิง เกษมศรี นิยมชาติ 194,287 24 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,017
302 พ.อ. ชิต น้อมนิวัติศิริ พ.อ.หญิง ณัฐนันท์ แป้นศรี 204,313 24 พ.ย. 2560
303 ร.ต. ยงยุทธ ศรีประยูร นาง เทียมใจ ศรีประยูร 204,298 24 พ.ย. 2560
304 ร.ต. รุ่งเรืองสิน ก๋องอภัย น.ส. ดวงจรัส ก๋องอภัย 164,297 24 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
305 ร.ต. ธนัช เลาห์กมล นาง พิมพ์นารา กิตติจันทกานต์ 204,516 24 พ.ย. 2560
306 ร.ต. มาโนชน์ เย็นใจ น.ส. สมจิตต์ เย็นใจ 204,306 24 พ.ย. 2560
307 ร.ต. ประวัฒ จำรอง นาง พิมลพรรณ จำรอง 204,316 24 พ.ย. 2560
308 นาย สิงห์ชัย อุตเจริญ จ.ส.อ. พิษณุ หอลัดดา 204,513 24 พ.ย. 2560
309 นาง สวาท ชาลีรัตน์ นาย บัณฑิตย์ ชาลีรัตน์ 204,524 24 พ.ย. 2560
310 นาง สมใจ ลือพานิช นาง วรรณภร ไตรศิริเวทวัฒน์ 204,523 24 พ.ย. 2560