การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 ร.อ. บุญไหล ประสงค์สันต์ นาง สุพรรณี ประสงค์สันต์ 166,427 28 ม.ค. 2562
302 ร.อ. บุญไหล ประสงค์สันต์ นาย ภัทรพงศ์ คงวัชรโรจน์ 20,467 28 ม.ค. 2562
303 ร.อ. บุญไหล ประสงค์สันต์ นาย ณัฐพงศ์ คงวัชรโรจน์ 20,467 28 ม.ค. 2562
304 ร.ต.หญิง บุญยืน เหมะทัพพะ นาย มหิตสร เหมะทัพพะ 207,102 28 ม.ค. 2562
305 นาง ลิ้นจี่ กันเที่ยง นาง วิชิต จันทินมาธร 207,414 28 ม.ค. 2562
306 นาย สุชาติ เพ็งผ่อง นาง ธัชธร เพ็งผ่อง 207,360 28 ม.ค. 2562
307 นาง อรพินท์ เปรมานุวัติ พ.อ. โอภาส เปรมานุวัติ 207,365 28 ม.ค. 2562
308 นาย ศิริ อำพรพงษ์ ร.ต. ไพโรจน์ อำพรพงษ์ 207,364 28 ม.ค. 2562
309 นาย เจริญ จันทร์รัตน์ พ.ต. วีรวัฒน์ จันทร์รัตน์ 207,828 28 ม.ค. 2562
310 น.ส. เข็ม พุ่มทับทิม น.ส. ชนิตา ถือศีล 207,363 28 ม.ค. 2562