การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 นาง พิมภา พิมพิเศษ พ.ท. วิรัช วิริต 207,296 12 พ.ย. 2561
302 นาง พยง ป้อมนาค นาย ธาดา สิงห์วรรณุรัตน์ 207,287 12 พ.ย. 2561
303 นาย ประสาท ชะเอมพันธุ์ นาย จรูญเดช ชะเอมพันธุ์ 207,295 12 พ.ย. 2561
304 น.ส. ประภา รุ่งกะทึก นาย เสฎฐวุฒิ นิลฉวี 207,551 12 พ.ย. 2561
305 นาง น้อย เพียรเสมา นาย เกรียงศักดิ์ กัลยา 207,299 12 พ.ย. 2561
306 นาย ชยพล มากแพทย์ น.ส. ณวพร มากแพทย์ 207,547 12 พ.ย. 2561
307 นาง กอง สิมทอง ร.ต. เปี่ยมศักดิ์ สิมทอง 207,294 12 พ.ย. 2561
308 พ.ท. ศิริชัย ไทยเจริญ นาย สุธน ไทยเจริญ 207,324 9 พ.ย. 2561
309 พ.ท.หญิง นิธิมา เคารพครู พ.อ. สุรเดช เคารพครู 196,674 9 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 10,650
310 พ.ท. รำพึง เกิดมี นาง รำไพ เกิดมี 207,693 9 พ.ย. 2561