การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 น.ส. บับ สาแก้ว นาย เฉลิมพล วัฒนเมธางกูร 205,990 1 พ.ค. 2561
302 นาง ทัศนา สุเสารัจ น.ส. กัลยาณี แสงงิ้ว 205,989 1 พ.ค. 2561
303 พ.ท. อุดม กิริยา นาย กิตติ กิริยา 205,757 27 เม.ย. 2561
304 ร.ท. สยาม สหัสดี นาง เลี้่ยน สหัสดี 205,744 27 เม.ย. 2561
305 ร.ต. สมพงษ์ วงษ์นายะ จ.ส.อ.หญิง รุ่งไพลิน วงษ์นายะ 150,000 27 เม.ย. 2561
306 ร.ต. ปรีชา สิทธิสอน นาง เขมนิจ สิทธิสอน 204,455 27 เม.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,347
307 ร.ต. สหัสชัย มุสิกดิลก นาง พรพิมล มุสิกดิลก 205,754 27 เม.ย. 2561
308 ร.ต. สุวิช นิ่มนวล นาย เขมชาติ นิ่มนวล 206,199 27 เม.ย. 2561
309 จ.ส.อ. รณชัย แสงสีดา น.ส. วิธุวดี แสงสีดา 155,000 27 เม.ย. 2561
310 จ.ส.อ. รณชัย แสงสีดา นาง วาสนา เยื่อใย 50,761 27 เม.ย. 2561