การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 จ.ส.อ. พิทักษ์ บัวละคร นาง คำหมุน บัวละคร 209,454 22 ต.ค. 2562
302 ส.อ. ฉลอง ศิริสำราญ นาง สมหวัง ศิริสำราญ 209,451 22 ต.ค. 2562
303 นาง ถอม ก้อนทอง ร.ต. ยศพัทธ์ ใจจุมปู 209,705 22 ต.ค. 2562
304 นาง ปิ่น เกิดสว่าง ร.ต. วันทนันท์ อารมย์ดี 209,446 22 ต.ค. 2562
305 นาย ชุบ ทรงสุภาพ นาง ละอองศรี ทรงสุภาพ 209,447 22 ต.ค. 2562
306 นาย สอิ้ง บุญเผื่อน นาย สงคราม เหล็กจาน 209,451 22 ต.ค. 2562
307 นาง สุทิน ทันวัน ร.ต.อ. เกียรติพงศ์ ทันวัน 209,712 22 ต.ค. 2562
308 นาย อุดร ล้ำเลิศ ร.อ. สมปอง ล้ำเลิศ 209,461 22 ต.ค. 2562
309 นาย สง่า เขตต์ทอง นาง บัวเพ็ญ หงษ์เวียงจันทร์ 209,721 22 ต.ค. 2562
310 นาย สนิท ตามัย ร.ต. กิตติพล โกมล 209,463 22 ต.ค. 2562