การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 นาง สำราญ เผือกผ่อง จ.ส.อ. สุรชัย เผือกผ่อง 208,031 26 ส.ค. 2562
302 นาง ทองเจือ เกิดทะเล ร.ต. อภิชาติ เกิดทะเล 208,032 26 ส.ค. 2562
303 นาย อุ่นเรือน นิพาพันธ์ ร.ต. วิสิทธิ์ นิพาพันธ์ 208,032 26 ส.ค. 2562
304 นาย หริ่ง ปิ่นเพ็ชร์ ร.ต. ศุก ปิ่นเพ็ชร์ 207,997 26 ส.ค. 2562
305 นาง พยุง พลัดเชื้อนิล นาง ทัศนีย์ ทังศิริ 207,997 26 ส.ค. 2562
306 นาย สุชาติ เกตุกรวย น.ส. สัมฤทธิ์ ธรรมทัน 207,998 26 ส.ค. 2562
307 นาง วุ่น พรสัจจา พ.ท. วุฒิ พรสัจจา 207,998 26 ส.ค. 2562
308 นาง ดี พิลาสุข พ.ต. อนุรักข์ พิลาสุข 207,999 26 ส.ค. 2562
309 นาง เรณูมาศ ฟองเพ็ชร พ.อ.หญิง มาลัยพรรณ จั่นเพ็ชร์ 207,993 19 ส.ค. 2562
310 นาง ชมภู พวงจำปา ส.ท. นพกิจ พวงจำปา 207,995 26 ส.ค. 2562