การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 ร.อ. จำรอง อนันต์ นาง กัลยา อนันต์ 207,670 17 พ.ค. 2562
302 ร.ต. สว่าง สุขประเสริฐ นาย สุดที่รัก สุขประเสริฐ 207,637 17 พ.ค. 2562
303 ร.ต. สมคิด เพียงเกาะ พ.ต. ศักดา เพียงเกาะ 207,666 17 พ.ค. 2562
304 ร.ต. สมศักดิ์ โชติกุล นาย อัฐณวุฒิ โชติกุล 207,669 17 พ.ค. 2562
305 ส.อ. จำลอง ผ่องอำไพ นาง จำปี ผ่องอำไพ 207,648 17 พ.ค. 2562
306 ส.อ. สุนทร โพธิ์สุขโข นาย ทวีศักดิ์ โพธิ์สุขโข 207,661 17 พ.ค. 2562
307 นาย ภักดี กองทอง นาง บุรี กองทอง 207,658 17 พ.ค. 2562
308 นาง ลำใย เจริญจันทร์ พล.ต. ปิยะ เจริญจันทร์ 207,658 17 พ.ค. 2562
309 นาง แช่ม ภู่ประดิษฐ พ.ท. วิโรจน์ ขุนชู 207,659 17 พ.ค. 2562
310 นาย สมรัก ทองด้วง นาย นรินทร์ ทองด้วง 207,664 17 พ.ค. 2562