การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 นาง กิ่งกาญจน์ ยังประดับ นาย กิตติศักดิ์ ยังประดับ 172,188 12 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 38,935
302 นาง มาลี พงศาวลีนุกูลกิจ น.ส. สิรินทิพย์ ลางคุลเสน 168,529 12 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,354
303 นาย วิวัฒน์ เนียมโสภา นาง สมหมาย พันธุ์เรณู 207,834 12 มิ.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,290
304 นาง ทัศนีย์ มาล้น นาง อุดมศรี มีศิริ 211,125 12 มิ.ย. 2563
305 นาง ละมัย จรรยา นาง อัญชลี อักษรดี 211,127 12 มิ.ย. 2563
306 นาง ชม้อย เพิ่มทรัพย์ ร.ต. ดิเรก ตลุ่มมุข 211,127 12 มิ.ย. 2563
307 นาย คำสิงห์ เศษสุวรรณ ร.ท. ธนพล อาจทุมมา 211,128 12 มิ.ย. 2563
308 นาย สี สีวังลาด ร.ท. สงกรานต์ สีวังลาด 211,128 12 มิ.ย. 2563
309 นาง อุไร บรรจงการ น.ส. ณัฎฐาภรณ์ บรรจงการ 197,774 12 มิ.ย. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,362
310 นาง เฉลิมศรี ทุมมาสุทธิ์ ร.ต. ถวิล ทุมมาสุทธิ์ 211,138 12 มิ.ย. 2563