การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
301 น.ส. บุบผา แสงเช้า นาง สุมาลี เทพพงศ์ชัย 204,678 12 ก.พ. 2561
302 นาง บรรจง เก่งกาจ นาง จิริญญา งามพริ้ง 204,677 12 ก.พ. 2561
303 นาง กุหลาบ ศรีมาพันธุ์ ร.ต. จำนงค์ จำนงค์ศาสตร์ 204,692 12 ก.พ. 2561
304 นาง ส้มเช้า หมื่นแสน ร.ท. พนัด อยู่ยงค์ 164,688 12 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
305 นาง ราตรี ไพบูลย์ นาย สิทธิชัย ไพบูลย์ 140,992 12 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 63,695
306 นาง เพียร จันทะคูณ นาง ฉเรียม ถินสถิตย์ 204,676 12 ก.พ. 2561
307 นาง พูลศรี ฉายสว่าง ร.ต. ปิยะ ฉายสว่าง 204,671 12 ก.พ. 2561
308 นาย ประยุทธ ทองเสริม นาง เตือนใจ คงกัลป์ 164,687 12 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
309 นาง จิตรถนอม บัวพิญ ร.อ.หญิง ศิริลักษณ์ โพธิอาศน์ 204,670 12 ก.พ. 2561
310 นาง อำนวย ทูลศิริ นาง ศิริอร สุมาลย์นพ 204,667 12 ก.พ. 2561