การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาง ทองทิพย์ ประสังสิต จ.ส.อ. พรศักดิ์ งามเกตุ 211,386 24 มี.ค. 2563
312 นาง บุญเลิศ พิมพ์ทรัพย์ พ.ต. อธิวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ 211,114 24 มี.ค. 2563
313 นาง อนงค์ สุวรรณเปี่ยม พ.อ. ผาติพร สุวรรณเปี่ยม 211,114 24 มี.ค. 2563
314 นาง อำนวย บุญมาก พ.อ. นรินทร์ ช่างสลัก 211,395 24 มี.ค. 2563
315 นาง อังคณา ใจหลัก ร.ต. วินิจ ใจหลัก 211,077 24 มี.ค. 2563
316 นาง จรินทร์ สอาดเหลือ จ.ส.อ. วิโรจน์ สอาดเหลือ 211,358 24 มี.ค. 2563
317 นาย สมชาย เกียรติกุลชัย พ.ท. นันทพล เกียรติกุลชัย 206,228 24 มี.ค. 2563 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,130
318 น.ส. (นาง) พนิดา ทองทิพย์ (ทองดี) นาง พอพิศ ทองทิพย์ 211,088 24 มี.ค. 2563
319 นาย สุนี แซ่จิ๋ว นาง ประภาพร ศิริมา 210,848 24 มี.ค. 2563
320 นาย โอภาส ศิวเสน นาย ศึกษา ศิวเสน 211,089 24 มี.ค. 2563