การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 พ.ท. ลันทม อินอัญชัญ น.ส. จารุณี อินอัญชัญ 207,304 9 พ.ย. 2561
312 พ.ต. ดิเรก แพ่งพนม นาง โสภินัน แพ่งพนม 207,305 9 พ.ย. 2561
313 ร.ต. ดนัย เทศทิม นาง เสมอ เทศทิม 193,668 9 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,657
314 จ.ส.อ. ยุทธศักดิ์ สัณหจันทร์ นาง ฉัตรไพลิน มูลจัด 207,320 9 พ.ย. 2561
315 นาง วงษ์ บัวทอง น.ส. ทวี บัวทอง 207,320 9 พ.ย. 2561
316 นาย เลียง ราศรี จ.ส.อ. ศรีไพร บุญยืน 207,321 9 พ.ย. 2561
317 น.ส. เลขา นิยมเดช นาวาเอกหญิง นวลฉวี นิยมเดช 164,522 9 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 42,801
318 นาง มะลิ สวนพานิชย์ จ.ส.อ. ศุภชัย สวนพานิชย์ 207,323 9 พ.ย. 2561
319 นาง ชูศรี รื่นเสือ จ.ส.อ. สุรเดช รื่นเสือ 207,321 9 พ.ย. 2561
320 นาง กชการ สุขประเสริฐ น.ส. สุทธิกานต์ สุขประเสริฐ 121,030 9 พ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,292