การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาย ไพบูลย์ มาลี นาย อุบล มาลี 22,969 21 พ.ค. 2561
312 นาย ไพบูลย์ มาลี นาย อาทิตย์ มาลี 22,969 21 พ.ค. 2561
313 นาย ไพบูลย์ มาลี นาง ฉวี มาลี 22,969 21 พ.ค. 2561
314 นาง ปิ่น ปัตรัตน์ พ.ท. สมานศักดิ์ ปัตรัตน์ 165,853 21 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
315 พล.ต. โสภณ ชัยสวัสดิ์ นาง สุวรรณา ชัยสวัสดิ์ 205,858 18 พ.ค. 2561
316 พ.ต. มนตรี บันเทิงสุข จ.ส.อ. คธาวุธ บันเทิงสุข 205,823 18 พ.ค. 2561
317 ร.ต. สุทัศน์ อินทรพิทักษ์ นาย สุรศักดิ์ อินทรพิทักษ์ 205,873 18 พ.ค. 2561
318 ร.ต. รังสรรค์ จีนม่วง นาง ปัทมา จีนม่วง 205,859 18 พ.ค. 2561
319 จ.ส.อ. โรจน์ บุญทองนุ่ม นาย นิวัฒน์ บุญทองนุ่ม 165,822 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
320 จ.ส.อ. เชาวลิต ดาวบริสุทธิ์ น.ส. ดวงพร ดาวบริสุทธิ์ 165,876 18 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000