การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาย ศิริขัน โสภา น.ส. สมชญา โสภา 204,667 12 ก.พ. 2561
312 นาง พยอม ศรีคำ ร.ต. วันชัย ศรีคำ 204,669 12 ก.พ. 2561
313 นาย ชัยภัทร รัตนพิพิท นาง กนิษฐ์เพ็ญ รัตนพิพิท 117,690 12 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 86,983
314 นาย จำนงค์ เปียร์นนท์ จ.ส.อ. ชาลี เปียร์นนท์ 204,668 12 ก.พ. 2561
315 นาย จอก สารจันทร์ นาย จุมพล สารจันทร์ 204,668 12 ก.พ. 2561
316 น.ส. เครือทิพย์ สิทธิสมบูรณ์ พ.อ. สมศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ 204,670 12 ก.พ. 2561
317 พล.ต. ชนะพงษ์ ทองทวน พ.อ.หญิง กตัญชลี ทองทวน 132,155 8 ก.พ. 2561 หักเงินค่าใช้จ้ายแผนกพิธี 72,560
318 พ.อ. สมภพ ศุกระเศรณี นาง จารุวรรณ ศุกระเศรณี 204,714 8 ก.พ. 2561
319 พ.ต. ฐานันดร สุวรรณนคร น.ส. ออมทรัพย์ สุวรรณนคร 80,100 8 ก.พ. 2561
320 พ.ต. ฐานันดร สุวรรณนคร นาง วัฒนา สุวรรณนคร 124,605 8 ก.พ. 2561