การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาย ถวัลย์ ทศพล น.ส. จันทร์ทิพย์ ทศพล 207,665 17 พ.ค. 2562
312 นาง อำไพ รอดปราณี นาง อุไร ศรีมรกตมงคล 90,000 17 พ.ค. 2562
313 นาง อำไพ รอดปราณี นาย กิตติศักดิ์ รอดปราณี 117,668 17 พ.ค. 2562
314 นาง นวน โรจนสงคราม จ.ส.อ. สำราญ โรจนสงคราม 206,842 17 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 827
315 นาง สมัคร อุดมทรัพย์ น.ส. อรวรรณ อุดมทรัพย์ 207,649 17 พ.ค. 2562
316 นาง สุนีย์ สายจีน นาง นวลอนงค์ สายจีน 207,650 17 พ.ค. 2562
317 นาง จันสวย นันชัย ร.ต. สวัสดิ์ นันชัย 207,651 17 พ.ค. 2562
318 นาย ทองม้วน วัฒนาเจริญ นาง วาสนา วัฒนาเจริญ 207,651 17 พ.ค. 2562
319 นาง จำนงค์ เรืองประยูร พ.ต. สนิท เรืองประยูร 207,665 17 พ.ค. 2562
320 นาง ประคอง น้อยยืนยง น.ส. อนงค์ น้อยยืนยง 207,666 17 พ.ค. 2562