การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาง ลัดดา แถมสุข น.ส. วันวิษาร์ ถนัดวณิชย์ 204,052 24 พ.ย. 2560
312 นาง มะลิวัลย์ นาอุดม ร.ต. ธวัชชัย นาอุดม 164,517 24 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
313 นาง แดง สุขแสน จ.ส.อ.หญิง วราภรณ์ บุญภา 200,294 24 พ.ย. 2560 หักรายได้พัฒนากิจการ 4,229
314 นาง ชลาพรรณ มณีสิน นาย อรรถพร ชัชช่วงโชติ 195,282 24 พ.ย. 2560 หักรายได้พัฒนากิจการ 9,009
315 นาย กิตร์ อรุณวรรณ จ.ส.อ. เลิศฤทธิ์ อนันต์ 203,849 24 พ.ย. 2560
316 นาย หมุน ฮาดวิเศษ นาย สวงค์ ชูหนู 204,316 24 พ.ย. 2560
317 นาง ปราณี นกวิเชียร นาย กาญจน์ นกวิเชียร 204,535 24 พ.ย. 2560
318 นาง ฉวีวรรณ พลเสนา นาย ทรงพล พลเสนา 204,313 24 พ.ย. 2560
319 นาย จำนง ยมะคุปต์ น.ส. มยุรี ยมะคุปต์ 204,307 24 พ.ย. 2560
320 นาย จะเร ปั้นเทียน นาง สมพร ปั้นเทียน 204,312 24 พ.ย. 2560