การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาง สิน กลิ่นจันทร์ ร.ต.หญิง อำไพ จันทร์ภิกษุ 207,420 30 ก.ค. 2562
312 นาย ประสาร จิตต์โสภา พล.ต. มิตรอนันต์ จิตต์โสภา 207,421 30 ก.ค. 2562
313 น.ส. สันชุนี นาคดี ร.ต. ทนงศักดิ์ นาคดี 207,898 30 ก.ค. 2562
314 นาง จินตนา เย็นที่ จ.ส.อ. สุธารัตน์ เย็นที่ 207,906 30 ก.ค. 2562
315 นาย พรศักดิ์ หาญชาญพาณิชย์ นาย ชยุต หาญชาญพาณิชย์ 194,700 30 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,984
316 พ.ท. ไสว สอิ้งทอง นาง เดือนน้อย สอิ้งทอง 207,441 26 ก.ค. 2562
317 ร.ต. แสนคม สาทสิทธิ์ นาง บุญมา สาทสิทธิ์ 207,445 26 ก.ค. 2562
318 ร.ต. บุญเพียง ศรีฤทธิ์ นาง สมนึก ศรีฤทธิ์ 207,426 26 ก.ค. 2562
319 ส.อ. กิ่ง ศรีรมย์รื่น จ.ส.อ. อภิรมย์ ศรีรมย์รื่น 167,697 26 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
320 นาง อัตรา โพธิเสถียร ร.ท. นิพนธ์ โพธิเสถียร 206,884 26 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 539