การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 ร.อ. ทองใบ อิ่มรัตน์ นาง สุมลฑา อิ่มรัตน์ 104,022 19 ส.ค. 2562
312 ร.อ. ทองใบ อิ่มรัตน์ จ.ส.อ. ธวัตถ์ชัย อิ่มรัตน์ 104,022 19 ส.ค. 2562
313 ร.ต. ทวีศักดิ์ รอดงาม นาง ภารดี รอดงามพงศ์ 208,052 19 ส.ค. 2562
314 ร.ต. ไชโย ชมเชย น.ส. ธนิกานต์ ชมเชย 208,053 19 ส.ค. 2562
315 จ.ส.อ. สมภพ บุรุษรัตนพันธุ์ น.ส. อรุณพรรณ บุรุษรัตนพันธุ์ 208,015 19 ส.ค. 2562
316 พระ สมาน จันทร์ทอง จ.ส.อ.หญิง อรพิน พูลสุข 203,041 19 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 5,009
317 นาย รัส อุเต็น พ.ท. เตชธร ขวัญยืน 208,044 19 ส.ค. 2562
318 นาง บรรจง มีมาก จ.ส.อ. นันทา พลแก้ว 208,049 19 ส.ค. 2562
319 นาง สุภา กิจเฟื่องฟู ร.ต. มานพ กิจเฟื่องฟู 208,051 19 ส.ค. 2562
320 นาง ละมุล เกษมโชค ส.ท. นภ เกษมโชค 208,051 19 ส.ค. 2562