การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาง ส้มเช้า คงสตรี นาย เชษฐ์ คงสตรี 211,065 26 พ.ย. 2562
312 นาง นันทนา หาญกระสินธุ์ นาย ภาคิน หาญกระสินธุ์ 211,065 26 พ.ย. 2562
313 น.ส. มัณฑนา เพิมทรัพย์ น.ส. วชิราภรณ์ จันทโรหิต 211,066 26 พ.ย. 2562
314 นาง ลำยอง อุทัยจันทร์ น.ส. พรทิพย์ อุทัยจันทร์ 211,324 26 พ.ย. 2562
315 นาง สุภี ศรีหมื่นไวย พล.ต.หญิง เยาวลักษณ์ สุคันธนาค 68,784 26 พ.ย. 2562
316 นาง สุภี ศรีหมื่นไวย พล.ต. ยุทธภูมิ ศรีหมื่นไวย 68,784 26 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 73,931
317 นาง อัจฉรา วันประเสริฐ พ.อ. สุภลักษณ์ บุญพิทักษ์ 211,073 26 พ.ย. 2562
318 นาง บุญส่ง ตรีสัตย์ นาย เกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ 211,073 26 พ.ย. 2562
319 น.ส. สุกัญญา มีชัย นาย สุทธิศักดิ์ ยิ้มถนอม 211,074 26 พ.ย. 2562
320 นาย ไพฑูรย์ แก้วดำ พ.ท. จีราวัฒน์ เรืองสุทธิพรรณ 211,084 26 พ.ย. 2562