การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 พ.อ. ประทีป คุ้นประเสริฐ นาง บุญแก้ว สุขรอบ 207,406 25 ม.ค. 2562
312 น.อ. สมศักดิ์ วิไลยนุช นาง ฐิติมา วิไลยนุช 207,379 25 ม.ค. 2562
313 พ.ท. ทวี กัณพิพัฒน์ จ.ส.อ. นาวิน กัณพิพัฒน์ 207,399 25 ม.ค. 2562
314 ร.อ. วัชรินทร์ กิตตยานุกิตติ์ นาง สุทธิฉันท์ กิตตยานุกิตติ์ 207,379 25 ม.ค. 2562
315 พระบำรุง ปิยธโร (บำรุง จันทรกุล) นาย ปรมัถย์ จันทรกุล 200,064 25 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,580
316 ร.ต. ชัยพร แพทย์เพียร นาง จิราพร สมบัติสถิต 207,400 25 ม.ค. 2562
317 ร.ต. สนิทศักดิ์ จันทร์ตัง นาง บัวโรย จันทร์ตัง 207,380 25 ม.ค. 2562
318 ร.ต. ประชิด รัตนมณี ร.ต. ธวัช รัตนมณี 207,380 25 ม.ค. 2562
319 ร.ต. สันติ เกลี้ยงสอาด นาง รัตนา บังเกิดผล 101,563 25 ม.ค. 2562
320 ร.ต. สันติ เกลี้ยงสอาด นาง ทิพวรรณ เกลี้ยงสอาด 105,800 25 ม.ค. 2562