การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 ร.ต. บัญฑูรย์ เสือปลอด น.ส. สุทธภา สุวัชรพงศ์ 189,748 8 ต.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 19,825
312 นาง ประสงค์ นารินทร์ ร.ต. นิรัญ นารินทร์ 209,602 8 ต.ค. 2562
313 นาย วิชัย สงวนธรรม นาง สมัย สงวนธรรม 208,097 8 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,480
314 น.ส. อารีย์ สุขท้วม นาย วสันต์ วัฒนะโชคชัย 209,578 8 ต.ค. 2562
315 นาง ประดิษฐ์ อุ่นเสน่หา น.ส. เบญจมาศ อุ่นเสน่หา 209,579 8 ต.ค. 2562
316 นาย วิโรจน์ แสงจันทร์ นาง อารัติกา ฮกชุน 169,316 8 ต.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
317 นาง อุ่น ปั้นทองคำ นาย อาทิตย์ ปั้นทองคำ 209,601 8 ต.ค. 2562
318 นาย สมคิด เพ็ชรเนียม นาง มาลี เพ็ชรเนียม 195,135 8 ต.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,467
319 นาย เดชา ผดุงปราชญ์ น.ส. สุมาพร ผดุงปราชญ์ 209,304 8 ต.ค. 2562
320 พ.อ. ประสงค์ ดาราสว่าง นาง เบญญา พวงคำ 209,605 4 ต.ค. 2562