การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาง สัมฤทธิ์ ป้อมใคร นาง นวพร ภูมิธนาชัย 205,772 15 มิ.ย. 2561
312 นาย บุรี นวลไทย ร.ต. ปัญญา แพ่งสภา 205,763 15 มิ.ย. 2561
313 นาง ถนอม การะเวก นาง ฐิติรัตน์ ใหมแก้ว 205,771 15 มิ.ย. 2561
314 นาย สิน จันรุน นาย สมพงษ์ จันรุน 165,789 15 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
315 นาง สวง พงษ์บัว นาง ภิญโญ พานิชย์ 205,789 15 มิ.ย. 2561
316 นาง ทอง จิตรแจ้ง นาง เพ็ชรริน ปันทะนันท์ 205,796 15 มิ.ย. 2561
317 นาย องอาจ ขำผิวพรรณ นาย บุญชอบ มีชูนึก 205,851 15 มิ.ย. 2561
318 นาง สำรวย ชมเมฆ พ.ท. วีรศักดิ์ นิลแก้ว 66,300 15 มิ.ย. 2561
319 นาง สัมพันธุ์ สุขเกษม นาง มานินี สุขเกษม 206,171 15 มิ.ย. 2561
320 นาง เว้น สงค์เจริญ นาง สายสุนีย์ กล่ำสวัสดิ์ 103,086 15 มิ.ย. 2561