การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
311 นาง พรไสว เหมรา พันจ่าเอกหญิง นฤมล แสงศรี 207,067 23 ส.ค. 2561
312 นาย ประสงค์ ตันสิงห์ น.ส. เกศราภรณ์ จันทพาส 167,299 23 ส.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
313 นาง ประภา ขุนภักดี นาง ขนิษฐา เสริฐภูเขียว 207,069 23 ส.ค. 2561
314 นาง ดวงพร ชาวไชยา จ.ส.อ.หญิง ธนพร สาระติ 207,301 23 ส.ค. 2561
315 นาย เฉย คุ้มภัย นาง ภิญญา มณีรัตน์ 207,065 23 ส.ค. 2561
316 นาง บุญเอื้อน รอดสวัสดิ์ น.ส. พรชนก รอดสวัสดิ์ 207,077 21 ส.ค. 2561
317 พล.อ. บัณฑิต อมาตยกุล น.ส. อุบลวรรณ อมาตยกุล 207,101 21 ส.ค. 2561
318 พ.ท. ศิษยพงศ์ ทองรอด ร.ต. พชรพล ทองรอด 207,469 21 ส.ค. 2561
319 พ.ต. เจตนา สัมฤต น.ส. อัจฉรา เรืองเกิด 65,319 21 ส.ค. 2561
320 พ.ต. เจตนา สัมฤต นาย จิตตภาวัน สัมฤต 142,000 21 ส.ค. 2561