การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 นาง จินดารัตน์ เลิศสุคนธ์ จ.ส.อ. พงศธร เลิศสุคนธ์ 207,667 17 พ.ค. 2562
322 นาง อัมพร สุระชลภูมิ นาง พัสชานัย สุระชลภูมิ 207,668 17 พ.ค. 2562
323 นาง เนาว์ อากาศสุภา น.ส. ฉมามาศ อากาศสุภา 207,636 17 พ.ค. 2562
324 นาย บรรจง สมประสงค์ นาง อรวรรณ สมประสงค์ 207,638 17 พ.ค. 2562
325 นาง นับ ดำกุล พ.อ. สนั่น ดำกุล 207,639 17 พ.ค. 2562
326 นาง สมศรี บูรณะวิวัฒน์ นาง นิธิรักษ์ ติยพงศ์พัฒนา 207,649 17 พ.ค. 2562
327 นาย ฟู สวัสดิ์สุข น.ส. ยุวดี สวัสดิ์สุข 208,029 17 พ.ค. 2562
328 น.ส. จอม ตองมีทอง พ.อ.หญิง ปิยวรรณ มหายศนันทน์ 207,620 17 พ.ค. 2562
329 ร.ต. วรายุทธ ดาวตระกูล นาย เฉลิมพล ดาวตระกูล 207,661 16 พ.ค. 2562
330 พล.ต. ประพันธ์ วรรณบริรักษ์ นาง ฉวีวรรณ วรรณบริรักษ์ 207,714 15 พ.ค. 2562