การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 พ.อ. เจริญพร โฉมยา นาย สิรวุฒิ โฉมยา 102,161 23 พ.ย. 2560
322 พ.อ. เจริญพร โฉมยา นาง ประภา โฉมยา 102,161 23 พ.ย. 2560
323 พ.อ. ชวลิต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พลเรือตรีหญิง สุเนตรา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 204,330 23 พ.ย. 2560
324 ร.อ. เสนอ หลีวิบูลย์ พ.อ. วิบูลย์สุข หลีวิบูลย์ 204,329 23 พ.ย. 2560
325 ร.อ. นภาศักดิ์ เหรียญทอง จ.ส.อ. ธีระ เหรียญทอง 204,320 23 พ.ย. 2560
326 จ.ส.อ. ทองใบ บุญยะธาน นาย มนตรี บุญยะธาน 204,320 23 พ.ย. 2560
327 จ.ส.อ. จรัญ แม้นพรม นาง นรีนุช แม้นพรม 204,318 23 พ.ย. 2560
328 น.ส. สำเนียง สนสร้อย ร.ต.อ. ศร สนสร้อย 204,330 23 พ.ย. 2560
329 นาย สมาน กรุดม่วง นาง จารุวัลย์ กรุดม่วง 204,327 23 พ.ย. 2560
330 นาง มุกดา ชนะกาญจน์ ร.ต. พัลลภ ขำพ่วง 204,331 23 พ.ย. 2560