การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 ร.ต. กล้าณรงค์ เจริญสุข นาย วิศชาญ เจริญสุข 35,173 25 ม.ค. 2562
322 ร.ต. กล้าณรงค์ เจริญสุข ร.ต. ธนกร เจริญสุข 102,073 25 ม.ค. 2562
323 ร.ต. กล้าณรงค์ เจริญสุข นาย ชาติชาย เจริญสุข 35,173 25 ม.ค. 2562
324 ร.ต. กล้าณรงค์ เจริญสุข น.ส. จงกล เจริญสุข 35,173 25 ม.ค. 2562
325 จ.ส.อ. สุภมิตร เกิดมั่น น.ส. สิริลักษณ์ เกิดมั่น 152,740 25 ม.ค. 2562
326 จ.ส.อ. สุภมิตร เกิดมั่น นาย บาง เกิดมั่น 54,620 25 ม.ค. 2562
327 นาย สำอางค์ จันทร์หอม นาย มนตรี จันทร์หอม 207,400 25 ม.ค. 2562
328 นาย ประวิทย์ สมัครวงศ์พาณิช นาง ชวนชื่น สมัครวงศ์พาณิช 207,608 25 ม.ค. 2562
329 นาง เกษร สุวรรณมัย นาย วันชัย สุวรรณมัย 207,608 25 ม.ค. 2562
330 นาง อาทิชา ชื่นฤาดี นาย วลิต ชื่นฤาดี 207,410 25 ม.ค. 2562