การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 นาง เชื้อ หิรัญพงษ์ ร.ต. ประทวน หิรัญพงษ์ 208,052 19 ส.ค. 2562
322 นาย เหม็ง จูสกุล ร.อ. ธีรเดช สุขเมือง 204,004 19 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 4,050
323 นาย คำ ฤทธิ์สยาม นาย วิชัย มะลัยเถาว์ 208,314 19 ส.ค. 2562
324 นาย สมบุญ คล้ายสุบรรณ นาง สมบัติ ดวงแก้ว 208,016 19 ส.ค. 2562
325 นาง วัลภา เยี่ยมสวัสดิ์ พ.อ. วันชัย เยี่ยมสวัสดิ์ 208,024 19 ส.ค. 2562
326 นาย สมชาย มั่นมาก น.ส. สาลินี บุนนาค 208,025 19 ส.ค. 2562
327 นาย ประสิทธิ์ ด้วงชมภู น.ส. นิตยา ด้วงชมภู 185,490 19 ส.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,539
328 นาย ถิน วิธิบูรณ์ ร.อ. สุรศักดิ์ วิธิบูรณ์ 208,030 19 ส.ค. 2562
329 นาย วิมล เวียงอินทร์ ร.ท. โกศล เวียงอินทร์ 208,030 19 ส.ค. 2562
330 นาง ศรีจันทร์ ศรีใหม่ นาง ชมชื่น อินทร์สุข 208,031 19 ส.ค. 2562