การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 นาย อุดม สุกพุ่ม จ.ส.อ. สมาน เฉยเถื่อน 207,308 9 พ.ย. 2561
322 นาง ระเบียบ หากุหลาบ น.ส. ภัสรา หากุหลาบ 207,304 9 พ.ย. 2561
323 นาง ปลื้ม เหมทานนท์ น.ส. ปวิดา สมบูรณ์ศิลป์ 207,310 9 พ.ย. 2561
324 นาย ชั้น อินทร์เจริญ จ.ส.อ. สมพงษ์ อินทร์เจริญ 207,308 9 พ.ย. 2561
325 นาง เจือ ภาคีชีพ เรืออากาศตรี จักรพงศ์ ภาคีชีพ 207,310 9 พ.ย. 2561
326 นาย จันทะคาม โพนาล้อม นาง เอ็นดู คำบุญ 207,309 9 พ.ย. 2561
327 น.ส. สาลี่ โพธิ์คำ พ.ต. สมนึก นพวรรณ 207,311 8 พ.ย. 2561
328 ร.ต. ธวัช บุญอยู่ น.ส. เย็นตา บุญอยู่ 207,345 7 พ.ย. 2561
329 ร.ต. บรรจง เกตุมณี นาย เบ็ญจดล เกตุมณี 20,396 7 พ.ย. 2561
330 ร.ต. บรรจง เกตุมณี นาย ทัศนะ เกตุมณี 20,396 7 พ.ย. 2561