การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 พ.อ. ประสาร ภู่ทรัพย์ นาง อัญชัญ ภู่ทรัพย์ 211,080 25 ธ.ค. 2562
322 พ.อ. สามารถ วิทยอรุณธานี นาง นภาภรณ์ วิทยอรุณธานี 145,945 25 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 65,155
323 พ.ท. บุญช่วย วงศาโรจน์ นาง กุลวรรณ วงศาโรจน์ 211,092 25 ธ.ค. 2562
324 พ.ท. ชัยศักดิ์ คล้ายจินดา ส.อ. ศักดิ์ชัย คล้ายจินดา 209,872 25 ธ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,224
325 พ.ท. สงวน เหมือดไธสง นาง ละม่อม เหมือดไธสง 211,067 25 ธ.ค. 2562
326 พ.ท. มานัส แก้วเกตุ นาง ฉันทนา แก้วเกตุ 119,812 25 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 91,258
327 พ.ต.หญิง ภารดี น้อมศิริ พ.อ. วีรยุทธ์ น้อมศิริ 146,383 25 ธ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 64,684
328 เรืออากาศตรี ถาวร สารสว่าง นาง จรรยา สารสว่าง 211,099 25 ธ.ค. 2562
329 ร.ต. ประเสริฐ พุ่มเจริญ น.ส. ลมัยพร พุ่มเจริญ 142,666 25 ธ.ค. 2562
330 ร.ต. ประเสริฐ พุ่มเจริญ น.ส. ประภิญญา พุ่มเจริญ 68,436 25 ธ.ค. 2562