การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 ร.ต. พยัน คร้ามทิม นาง สมจิตร คร้ามทิม 207,317 21 ส.ค. 2561
322 จ.ส.อ. มนตรี ปันใจดี นาง วนัชนันท์ ปันใจดี 207,076 21 ส.ค. 2561
323 จ.ส.อ. สุเมธ ขาวสำอางค์ น.ส. ลัดดา ศรีวิเชียร 207,102 21 ส.ค. 2561
324 นาง อวบ สัมฤทธิ์ดี ร.ต. สอาด สัมฤทธิ์ดี 207,086 21 ส.ค. 2561
325 นาง เสงี่ยม ผุดผ่อง นาย สุธินันต์ ประสพผล 207,070 21 ส.ค. 2561
326 นาง สังเวียน ปกัมพล พ.อ. อุดม ทรัพย์เฉลิม 207,076 21 ส.ค. 2561
327 นาย สมบุญ จันทร์เรือง ร.อ. บุญทัน จันทร์เรือง 207,068 21 ส.ค. 2561
328 นาย ผดุงศักดิ์ ทองสุกงาม น.ส. ศรีสุดา ทองสุกงาม 207,068 21 ส.ค. 2561
329 นาง ตุ๊ ผลโยธิน ร.ต. ประโยชน์ อยู่ถิ่น 207,067 21 ส.ค. 2561
330 นาง หวาน สัมมาพรต นาย ปรีชา สัมมาพรต 206,840 21 ส.ค. 2561