การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 นาง สมจิน นิ่มแย้ม พ.ต. สุวิทย์ นิ่มแย้ม 205,755 27 เม.ย. 2561
322 นาง ประมวล วงศ์ธรรมศักดิ์ นาง สุชาดา วงศ์ธรรมศักดิ์ 205,757 27 เม.ย. 2561
323 น.ส. ธนิดา บุญชัยโย นาง สังวาลย์ บุญชัยโย 126,800 27 เม.ย. 2561
324 น.ส. ธนิดา บุญชัยโย ด.ญ. นภัสนันท์ บุญชัยโย 78,695 27 เม.ย. 2561
325 นาง เทิม ลัทธิประสิทธิ์ ร.ต. สมศักดิ์ ลัทธิประสิทธิ์ 205,756 27 เม.ย. 2561
326 นาย ก่อเกียรติ กองแก้ว นาย กนกรัตน์ กองแก้ว 165,758 27 เม.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
327 นาง อุไร สุพรรณชาติ นาย วิเศษ สุพรรณชาติ 7,727 27 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 198,469
328 นาง โสภา สุนทรกุล ณ ชลบุรี น.ส. วรรณพร สุนทรกุล ณ ชลบุรี 205,764 27 เม.ย. 2561
329 นาง สาริณี ก้องกังวาลย์ พ.อ. ประหยัด ก้องกังวาลย์ 205,763 27 เม.ย. 2561
330 นาย ธวัชชัย เรืองพงษ์ นาง เพ็ญฉาย เรืองพงษ์ 128,983 27 เม.ย. 2561