การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
321 ร.ต. กันต์พจน์ ชุตินาทดลเจือ นาง ศิรีรัศมิ์ ชุตินาทดลเจือ 204,704 8 ก.พ. 2561
322 ร.ต. ทวน สีเขียว นาย ปราชญ์รวี สีเขียว 204,721 8 ก.พ. 2561
323 ร.ต. ชัยฤกษ์ สมใจ นาย วัชระ สมใจ 204,714 8 ก.พ. 2561
324 นาย วีระโพธิ์ มีลักษณ์ พ.อ. เขมชาติ เทพบรรจง 204,716 8 ก.พ. 2561
325 นาง รัตนาภรณ์ นันทดี พระ ชิณพร นันทดี 204,722 8 ก.พ. 2561
326 นาย เกตุ ปลีงาม ส.ท. สันติ ปลีงาม 186,788 8 ก.พ. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 17,690
327 นาง ศรีนวล กาดทอง นาย สมศักดิ์ กาดทอง 204,716 8 ก.พ. 2561
328 นาง ผดุง สำรวมใจ น.ส. ธิดา เมนะรัตน์ 164,712 8 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
329 นาง ประสิทธิ์ บุญอ้อย ร.ต. สำรวล บุญอ้อย 164,713 8 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
330 นาง บานเย็น ปานสุวรรณ พ.ต. ทนงศักดิ์ ปานสุวรรณ 204,715 8 ก.พ. 2561