การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 นาวาอากาศตรี นที วรรธนะภัฎ นาง เปรมปรี วรรธนะภัฎ 211,105 22 พ.ย. 2562
332 จ.ส.อ. ปิยะนันท์ ใจกว้าง นาง พยงค์ ใจกว้าง 211,096 22 พ.ย. 2562
333 จ.ส.อ. จรูญ ทองวัฒน์ นาง เสงี่ยม ทองวัฒน์ 110,666 22 พ.ย. 2562
334 จ.ส.อ. จรูญ ทองวัฒน์ นาย ธีรภัทร์ นาคสว่างพร 100,440 22 พ.ย. 2562
335 น.ส. นงลักษณ์ ผลทำมีบุญ นาง นวลจันทร์ บุนประสิตร์ 211,093 22 พ.ย. 2562
336 นาง จิดาภา (สาคู) การสี น.ส. ศิริพร การสี 211,094 22 พ.ย. 2562
337 นาง อุษา รัฐประเสริฐ พ.อ. กิตติพงศ์ รัฐประเสริฐ 134,301 22 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 77,033
338 นาง กัลยา สุขวัฒน์ พ.อ.หญิง อรพร พิมพิเศษ 211,099 22 พ.ย. 2562
339 นาย จีระพจน์ ดีทองคำ ร.ต.หญิง ภาวนา ดีทองคำ 211,104 22 พ.ย. 2562
340 นาง เฉลียว เหลือบริบูรณ์ พ.ต. ไพรัช เหลือบริบูรณ์ 211,105 22 พ.ย. 2562