การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 ร.ต. บรรจง เกตุมณี นาง ดวงใจ เรืองมนัสสุทธิ 166,551 7 พ.ย. 2561
332 จ.ส.อ. เพียน ตะระแจ่ม นาย หนู ตะระแจ่ม 207,314 7 พ.ย. 2561
333 ส.อ. ยุทธพงษ์ จันทร์ขอนแก่น นาง หนูเพ็ญ จันทร์ขอนแก่น 207,315 7 พ.ย. 2561
334 นาย อรุณ ชายหงษ์ นาย วิรัช ชายหงษ์ 36,289 7 พ.ย. 2561
335 นาย อรุณ ชายหงษ์ นาย วัลลภ ชายหงษ์ 170,800 7 พ.ย. 2561
336 น.ส. สุนีย์ สุวรรณภาณุ พ.อ. สนิ สัตย์ธรรม 167,339 7 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
337 นาย สำเริง คำแก้ว จ.ส.อ. สุรพัศ คำแก้ว 207,339 7 พ.ย. 2561
338 นาง สงวน กรรพฤทธิ์ นาย อัครวัฒน์ ทับสุวรรณ 167,338 7 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
339 นาย บุญชู แก้วศรี ร.ต. ศักดิ์เจษฎา แก้วศรี 207,338 7 พ.ย. 2561
340 นาง นรารัตน์ มาประเสริฐ ร.อ. ประชิต มาประเสริฐ 167,337 7 พ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000