การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 ส.ต. ศรัณยู นาคีรักษ์ น.ส. สลิลลา นาคีรักษ์ 49,800 10 มิ.ย. 2563
332 ส.ต. ศรัณยู นาคีรักษ์ นาย ชำนาญ นาคีรักษ์ 161,133 10 มิ.ย. 2563
333 น.ส. เย็นจิตต์ เสมใจดี น.ส. มยุรี เสมใจดี 149,182 10 มิ.ย. 2563 หักค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 62,308
334 นาง แวว อมาตยกุล นาง สุพัตรา ตรีเวชรัตน์ 211,176 10 มิ.ย. 2563
335 นาง เงิน พรวรรณะศิริเวช พ.ต. นิวัฒน์ พรวรรณะศิริเวช 211,177 10 มิ.ย. 2563
336 นาง สดใส สนธีระ นาย ธนธรรศ สนธีระ 211,191 10 มิ.ย. 2563
337 นาง รำพึง อิ่มทรัพย์ นาง เมตตา อิ่มทรัพย์ 211,191 10 มิ.ย. 2563
338 นาย บุญรอด ขำมา นาง รัศมี พรหมบ้านสังข์ 211,192 10 มิ.ย. 2563
339 นาย ไพบูลย์ ศิริมิรินทร์ นาย สายชล วิสุทธิโก 171,193 10 มิ.ย. 2563 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
340 นาย ชม พุทธนิมิตร ว่าที่ ร.ต. ชาติชาย พุทธนิมิตร 211,193 10 มิ.ย. 2563