การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 พ.อ. วีระ ชุ่มชูศาสตร์ นาง วทัญญา ชุ่มชูศาสตร์ 207,699 15 พ.ค. 2562
332 พ.อ. อุลิต นพตระกูล นาง ปราณี นพตระกูล 207,711 15 พ.ค. 2562
333 พ.ท. เกียรติขจร จินดามณี พ.อ. ปานพงศ์ จินดามณี 207,685 15 พ.ค. 2562
334 พ.ท. เกษม กองแก้ว นาย กนกรัตน์ กองแก้ว 167,696 15 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
335 พ.ท. อนุ พรหมประสิทธิ์ นาง ฉลวย พรหมประสิทธิ์ 207,712 15 พ.ค. 2562
336 ร.ท. สุเทพ จินดามงคล นาง สมคิด จินดามงคล 207,699 15 พ.ค. 2562
337 ร.ต. กรกิติ รอดสุทธิ์ จ.ส.อ. เลิศปรีชา รอดสุทธิ 207,711 15 พ.ค. 2562
338 ร.ต. สุวิชช การีเพ็ชร์ น.ส. สุวิชชา การีเพ็ชร์ 207,713 15 พ.ค. 2562
339 ร.ต. สุชาติ แก้วเนิน นาง จินตนา แก้วเนิน 207,715 15 พ.ค. 2562
340 ร.ต. สำเริง มานะพงษ์ นาง สมปอง มาลาบุญ 37,681 15 พ.ค. 2562