การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 นาง หล่ำ จำปาทอง จ.ส.อ. สุรศักดิ์ บัวลอย 72,338 15 มิ.ย. 2561
332 นาย สมเดช จีรวัตร์ นาง อนงค์ จีรวัตร์ 120,331 15 มิ.ย. 2561
333 นาย สมเดช จีรวัตร์ ส.อ. พรศักดิ์ จีรวัตร์ 85,500 15 มิ.ย. 2561
334 นาง ยุพิน สุตาภา นาย ควง ดวงแก้ว 206,171 15 มิ.ย. 2561
335 นาง โกสุม จันทะยานี นาง นวพร วัฒนะโชติ 205,824 15 มิ.ย. 2561
336 นาย วันชัย อี้ธงชัย ร.อ. พรประเสริฐ อี้ธงชัย 205,832 15 มิ.ย. 2561
337 นาง ประจวบ เข็มเพ็ชร์ นาย อัศวิน เข็มเพ็ชร์ 165,826 15 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
338 นาง ทองศรี ทองภิรมย์ จ.ส.อ. พนม ทองภิรมย์ 205,809 15 มิ.ย. 2561
339 นาง จิรัฐ ประสพพฤกษ์ นาวาเอกหญิง ชลธิชา ประสพพฤกษ์ 205,822 15 มิ.ย. 2561
340 พ.อ. บุญธรรม สมชาย น.ส. คณารัตน์ สมชาย 138,166 13 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 67,684