การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 ร.ต. วรสิทธิ์ แสงนภา ร.ต. ปรีชา แสงนภา 167,458 25 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
332 ร.ต. สุชาติ ปรีชา นาย สุชิน ปรีชา 207,460 25 ก.ค. 2562
333 ร.ต. เสกสันติ ยอดหาญ นาง กันยา ยอดหาญ 150,481 25 ก.ค. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 56,155 และหักเงินรายได้พัฒนากิจการ 800
334 จ.ส.อ. จักรา สูยะนันทน์ ร.ท. จิรพล สูยะนันทน์ 207,462 25 ก.ค. 2562
335 จ.ส.อ. เครือ โพธิเจริญ น.ส. ณรินทิพย์ โพธิเจริญ 207,463 25 ก.ค. 2562
336 นาง อภิมน ธนภัทรทวีกุล นาย ธนกร ธนภัทรทวีกุล 207,460 25 ก.ค. 2562
337 นาง มะปราง เถาพุทธา นาง กาญจนา รินทะวงศ์ 207,461 25 ก.ค. 2562
338 นาง แสวง เอี่ยมสอาด นาง วนิดา กุจั่น 207,461 25 ก.ค. 2562
339 นาง สมศรี นิสสัย นาง สมหมาย เนตรสงคราม 207,462 25 ก.ค. 2562
340 นาย ซกเซ้ง แซ่แต้ นาย สมศักดิ์ สำเภาแก้ว 207,465 25 ก.ค. 2562