การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 นาย ชาญ วรศรี ร.อ.หญิง ศรีวรรณ พวงสำราญ 164,712 8 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
332 นาง ละเมียด แสงเกิด พ.อ. นิติ ปรีชานนท์ 205,094 7 ก.พ. 2561
333 พล.ท. พิชัย ฤกษ์สำราญ ส.อ. เพชราวุธ ฤกษ์สำราญ 183 6 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 , ค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 155,072 และรายได้พัฒนากิจการ 9,535
334 ร.ต. สามารถ โสมนรินทร์ นาง โชคมณี โสมนรินทร์ 164,773 6 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
335 จ.ส.ท. พิชญะ บำรุงถิ่น นาง ศิริรัตน์ บำรุงถิ่น 204,540 6 ก.พ. 2561
336 นาย ห่อ เขียวอยู่ นาย มนตรี เขียวอยู่ 204,781 6 ก.พ. 2561
337 นาง ดวงพร พรหมประดิษฐ์ ร.ท. จงภณ ล้ำเลิศ 204,779 6 ก.พ. 2561
338 นาย สมพงษ์ พันธ์งาม ร.ท. ดุลพิชญ์ พันธ์งาม 204,765 6 ก.พ. 2561
339 นาง ศรีวรรณ มณีเทพ ส.อ. กฤษฎ์ สว่างกุล 204,764 6 ก.พ. 2561
340 นาย ไพศาล บำรุงผล นาง กนกวรรณ สุวรรณประเทศ 204,764 6 ก.พ. 2561