การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 นาง แสวง ศรีสุวรรณ์ ร.ท. บัญฑิตย์ ศรีสุวรรณ์ 167,086 21 ส.ค. 2561 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
332 นาง สุดาพร ชมจันทร์ นาย ศุภกาญจน์ ชมจันทร์ 102,888 21 ส.ค. 2561
333 นาง สุดาพร ชมจันทร์ ร.ต. ธงชัย ชมจันทร์ 104,200 21 ส.ค. 2561
334 น.ส. บุญมา ศรีราชวุฒิ น.ส. อักษร แจ่มศรี 207,089 21 ส.ค. 2561
335 นาย คำ ดวงติ๊บ ร.ท. ทวี ดวงติ๊บ 207,094 21 ส.ค. 2561
336 นาย สมศักดิ์ ประเสริฐสม นาง จุฑามาศ ประเสริฐสม 207,101 21 ส.ค. 2561
337 นาง สมศรี เอี่ยมประเสริฐ ร.ต. สมศักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ 207,088 21 ส.ค. 2561
338 นาง ศรีสอาด นาคคุ้ม นาง อรนงค์ นาคคุ้ม 207,107 21 ส.ค. 2561
339 นาง ประครอง งามสวัสดิ์ นาง ยะดา บุญโชติ 198,777 21 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,560
340 นาย ช้วน ช่างกลึง ร.ต. ประเสริฐ ช่างกลึง 207,108 21 ส.ค. 2561