การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 นาย มนูญ ทาวี จ.ส.อ. มงคล ทาวี 205,134 25 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 2,260
332 นาย บุตร เอี่ยมจรัส นาง หวานใจ เอี่ยมจรัส 207,401 25 ม.ค. 2562
333 นาง ทองสุข มีชอบ นาย เกษม มีชอบ 207,404 25 ม.ค. 2562
334 ร.ต. จตุรงค์ รัตนพรหมรินทร์ นาง สุณา รัตนพรหมรินทร์ 207,403 24 ม.ค. 2562
335 จ.ส.อ. เจริญ ศรีหา น.ส. พิมเพ็ญ ศรีหา 207,402 24 ม.ค. 2562
336 นาย วิเชียร ศรีบัวชุม พ.ต. ธรรมนูญ ศรีบัวชุม 207,631 24 ม.ค. 2562
337 นาง วิเชียร บวรศักดิ์ พล.ต.หญิง นวรัตน์ บวรศักดิ์ 207,412 24 ม.ค. 2562
338 นาง ทองดี ปุณยานันต์ น.ส. วิยะดา ปุณยานันต์ 85,650 24 ม.ค. 2562
339 นาง ทองดี ปุณยานันต์ นาง ขัตติยา ปัทมโสภณ 121,752 24 ม.ค. 2562
340 นาง แตงกวา อร่ามพงษ์ นาย ชูชาติ อร่ามพงษ์ 207,411 24 ม.ค. 2562