การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
331 นาย ภูมี อุ่นอาสา นาย สังคม แสงนันท์ 195,488 23 พ.ย. 2560 หักรายได้พัฒนากิจการ 8,840
332 นาย คล้าย กลิ่นหอม ร.ต. ปทุม กลิ่นหอม 204,329 23 พ.ย. 2560
333 นาง สุวรรณ คล้ายแต้ นาย สุรพล คล้ายแต้ 164,317 23 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
334 นาง พรทิพย์ นาคนิเทศ น.ส. วรรณวนัช นาคนิเทศ 204,319 23 พ.ย. 2560
335 นาง ทองเจือ ปริสุทธกุล พ.อ.(พิเศษ) ชาติเฉลิม ปริสุทธกุล 204,321 23 พ.ย. 2560
336 นาง ฉอ้อน รูปงาม จ.ส.อ. เอนก รูปงาม 204,318 23 พ.ย. 2560
337 พ.อ. ฉลอง สังขวรรณ นาย จุมพล สังขวรรณ 204,750 21 พ.ย. 2560
338 พ.ท. ณรงค์ บุญสมพักตร์ จ.ส.อ. ธานินทร์ บุญสมพักตร์ 204,305 21 พ.ย. 2560
339 พ.ท. สมชาย จตุรานนท์ นาง รัตนา จตุรานนท์ 204,340 21 พ.ย. 2560
340 พ.ต. พยนต์ เขียวเจริญ นาง กมลวรรณ เขียวเจริญ 204,363 21 พ.ย. 2560