การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 ร.อ. สำเภา นกพึ่ง พ.ต.อ.หญิง เบญจรัตน์ สมเกียรติ 205,808 13 มิ.ย. 2561
342 ร.ต. วิเชียร ม่วงคุ้ม นาง สมคิด เข็มทอง 206,038 13 มิ.ย. 2561
343 ร.ต. ชูชาติ ไพรน้อย นาง สมนึก ไพรน้อย 205,847 13 มิ.ย. 2561
344 ร.ต. สุบิน พันธ์ธรรม นาง พิจูม พันธ์ธรรม 192,540 13 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,308
345 ส.อ. บุญชัย เถรวงศ์แก้ว ด.ต. ชาญชัย เถรวงศ์แก้ว 153,000 13 มิ.ย. 2561
346 นาง สาลี่ ไวยดาดรี น.ส. โชติกา ไวยดารี 205,848 13 มิ.ย. 2561
347 นาง มาลี วิมลศิลปิน นาย เริงไกร วิมลศิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561
348 นาง มาลี วิมลศิลปิน นาย รักษ์เกียรติ วิมลศ่ิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561
349 นาง มาลี วิมลศิลปิน พลตรีหญิง ภริตพร ทรงศิลป์ 41,169 13 มิ.ย. 2561
350 นาง มาลี วิมลศิลปิน พ.อ.หญิง ปรมาพร วิมลศิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561