การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 นาง เพ็ญศรี พัฒนกิจ ร.ต. เกษม พัฒนกิจ 211,107 22 พ.ย. 2562
342 นาง นิเวท ธรรมปรีดี นาย จิรพงษ์ ธรรมปรีดี 211,092 22 พ.ย. 2562
343 นาย ช่อ เหล็กจาน นาง ชุดาภรณ์ วิจิตรโท 211,093 22 พ.ย. 2562
344 นาง เล็ก ทวีศักดิ์ พ.ต. นาเมธ ทวีศักดิ์ 211,095 22 พ.ย. 2562
345 นาง ขุนทอง มิตรสงเคราะห์ นาย อาคม มิตรสงเคราะห์ 211,095 22 พ.ย. 2562
346 พ.อ. จตุพร พงษ์สมบัติ นาง บุญสม อยู่ดี 211,134 19 พ.ย. 2562
347 พ.ท. จำลอง จันทร์ถนอมสุข นาง จิตรา สิรินพคุณ 119,703 19 พ.ย. 2562
348 พ.ท. จำลอง จันทร์ถนอมสุข พ.ต.ท. จิตรยุทธ จันทร์ถนอมสุข 91,412 19 พ.ย. 2562
349 พ.ต.หญิง วัฒนา ชาญเวชช์ นาง อรนุช บัวรัษฎ์ 211,499 19 พ.ย. 2562
350 จ.ส.อ. กิตตินันท์ ทิพย์เทพ พ.อ. อภินันท์ ทิพย์เทพ 170,000 19 พ.ย. 2562