การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 นาง บุปผา รัศมี นาง ทิพวรรณ ดรรชนีมาศ 207,345 7 พ.ย. 2561
342 พ.อ. ถวิล กนิษฐดิษ นาง อุบล กนิษฐดิษ 207,373 6 พ.ย. 2561
343 พ.อ. อุดม มีศร นาง สมบัติ มีศร 207,388 6 พ.ย. 2561
344 พ.ท. บุญสม จุ้ยแตง ร.ต.หญิง เอื้อชวัล จุ้ยแตง 207,348 6 พ.ย. 2561
345 พ.ต. ประชุม หย่ำวิลัย ร.อ.หญิง วชิรา หย่ำวิลัย 207,344 6 พ.ย. 2561
346 พ.ต. อำพล แก้วเก้า นาง วรรณี แก้วเก้า 195,012 6 พ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 12,361
347 ร.อ.หญิง นุชน้อย ทองชมภู พ.อ. นิยม ทองชมภู 207,372 6 พ.ย. 2561
348 ร.ต. ทองสุข เผื่อนอุดม นาง เพ็ญศิริ แจ่มศรี 207,355 6 พ.ย. 2561
349 ร.ต. ชุบ คชทอง นาง รณิภา คชทองวรณัช 207,317 6 พ.ย. 2561
350 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ คงเหลือสิน นาย เขตขัณฑ์ คงเหลือสิน 207,389 6 พ.ย. 2561