การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 พ.ต. หาญศึก วงศ์บุญเรือง น.ส. ธนพร วงศ์บุญเรือง 103,853 21 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 91,509 และรายได้พัฒนากิจการ 8,975
342 ร.ท. โชติ ถาวรวงษ์ ส.อ. เทพนิมิตร ถาวรวงษ์ 135,300 21 พ.ย. 2560
343 ร.ท. โชติ ถาวรวงษ์ นาง สอาด ถาวรวงษ์ 69,062 21 พ.ย. 2560
344 ร.ต. อนันต์ ขันธพาลี ด.ต. อรรถพล ขันธพาลี 204,367 21 พ.ย. 2560
345 ร.ต. สมชาติ ชื่นชูเดช ร.ท. อณิรุตน์ ชื่นชูเดช 204,339 21 พ.ย. 2560
346 ร.ต. ประเสริฐ คล้อยอรุณ นาง ศกวรรณ ประทุมสินธุ์ 164,341 21 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
347 จ.ส.อ. คมสันต์ เขจรพร นาย คีตกานต์ เขจรพร 164,128 21 พ.ย. 2560 หักเงินค่าจัดการศพ 40,000
348 จ.ส.ต. บุญสุข มีนา นาง ชื่นชม มีนา 204,369 21 พ.ย. 2560
349 พันจ่าเอก ชิต ด้วงสำรวย นาง ไพเราะ ด้วงสำรวย 204,366 21 พ.ย. 2560
350 ส.อ. ทองปลาย ภู่มุข น.ส. นันทวัน ภู่มุข 204,369 21 พ.ย. 2560