การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 นาง บุญจันทร์ ภมรพล นาย ดิลก น้อยโพธิ์กลาง 161,924 6 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000 และ 2,858
342 น.ส. แต้ง สิงหกำ พ.ท. ประดลเดช วงษ์เกิด 204,779 6 ก.พ. 2561
343 นาง กนกพรรณ กิจวรรณ น.ส. คนธนันท์ รมเยศอนุกูล 204,780 6 ก.พ. 2561
344 พ.อ. ถวิล จันทรักษ์ นาง ดวงตา จันทรักษ์ 204,738 5 ก.พ. 2561
345 พ.ต. สนิท แก้วประสม นาง เทียมทัศน์ แก้วประสม 164,789 5 ก.พ. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
346 พ.ต. ศักดิ์ สุรพิพิธ น.ส. ศุภวรรณ สุรพิพิธ 204,783 5 ก.พ. 2561
347 พ.ต.หญิง เบญจางค์ เกลียวปวิธ นาย อภิชาติ เกลียวปวิธ 205,094 5 ก.พ. 2561
348 ร.ต. สมาน ชัยภูมิ นาง นิศารัตน์ ชัยภูมิ 204,485 5 ก.พ. 2561
349 ร.ต. ปรีชา แก้วเขียว นาง สุภาพ แก้วเขียว 204,728 5 ก.พ. 2561
350 ร.ต. ประสิทธิ์ มีสีดา นาย ธีรวัฒน์ มีสีดา 204,728 5 ก.พ. 2561