การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 ร.ต. สำเริง มานะพงษ์ นาง จีรวรรณ มานะพงษ์ 170,000 15 พ.ค. 2562
342 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ หนูหอม นาย บุรณิน หนูหอม 207,673 15 พ.ค. 2562
343 จ.ส.อ. สมพร บุญนาค น.ส. ณัฐชาภรณ์ บุญนาค 167,682 15 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
344 นาง นภา รูปเตี้ย น.ส. สุรีรัตน์ รูปเตี้ย 207,681 15 พ.ค. 2562
345 นาย ดำ ถะเกิงสุข นาย บุญชู เดชอุดม 207,442 15 พ.ค. 2562
346 นาง สำรี ช่างปั้น น.ส. จินตนา ช่างปั้น 167,686 15 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
347 นาง คง ไชยสิงห์ จ.ส.อ. วิชัย ธนพิสุทธิกุล 207,686 15 พ.ค. 2562
348 นาง สมพร พอควร พ.จ.อ. รณรงค์ พอควร 207,695 15 พ.ค. 2562
349 นาง วนิดา คล่องฝีมือ นาง อรนุช คล่องฝีมือ 207,695 15 พ.ค. 2562
350 นาง พรวน เหลืองอร่าม จ.ส.อ. รุ่งโรจน์ เหลืองอร่าม 207,673 15 พ.ค. 2562