การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 นาง กุลธิดา มัลลิกะมาลย์ ร.อ. อุทัย มัลลิกะมาลย์ 125,275 26 เม.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,490
342 นาง กิมลี้ ป้อมป้องกัน นาง วิไล ป้อมป้องกัน 205,765 26 เม.ย. 2561
343 พ.ต. รุ่งโรจน์ พึ่งวิชา จ.ส.อ.หญิง สายสวาท พึ่งวิชา 161,540 2 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 44,423
344 ร.อ. วีรศักดิ์ วีระประทีป นาย เอกภพ วีระประทีป 205,968 2 พ.ค. 2561
345 ร.ท. ณรงค์ แตงหยวก นาง ดอกรัง แตงหยวก 205,969 2 พ.ค. 2561
346 จ.ส.อ. ปริญญา บัวแย้ม นาง ประกอบ บัวแย้ม 205,970 2 พ.ค. 2561
347 นาง หนู พลสว่าง จ.ส.อ. พลภัทร พลสว่าง 205,965 2 พ.ค. 2561
348 นาง สมนึก จันทะคำภา ร.ท. อดิศร นารมย์ 204,319 2 พ.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 1,390
349 นาย ลำปาง งามเลิศ นาง สงบ งามเลิศ 205,958 2 พ.ค. 2561
350 น.ส. ละเอียด วิงประวัติ จ.ส.อ.หญิง นราวรรณ สุธารส 165,965 2 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000