การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 พ.ท. เสถียร ปราณี นาง ละออศรี ปราณี 207,109 20 ส.ค. 2561
342 ร.ต. บุญรัตน์ อินทรนัฎ นาง วารี อินทรนัฎ 160,033 20 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 47,077
343 ส.อ. เริงชัย งามแฉล้ม นาง สาลิกี งามแฉล้ม 207,342 20 ส.ค. 2561
344 นาง สมหมาย บุญญานุรักษ์ พล.อ.ต.หญิง มธุรส สมนึก 207,111 20 ส.ค. 2561
345 นาง ส้มแป้น ไพรสิงห์ นาง ทวาย แจ้งวิจารณ์ 207,108 20 ส.ค. 2561
346 นาง สมบูรณ์ สุดสงค์ ร.อ. ฉลอง สุดสงค์ 207,342 20 ส.ค. 2561
347 นาง ฝอยทอง ยิ้มเสงี่ยม จ.ส.ท. พิษณุ ยิ้มเสงี่ยม 207,110 20 ส.ค. 2561
348 นาง แบน ไพรสารพงษ์ นาง สาคร จันทร์พิมี 207,111 20 ส.ค. 2561
349 ร.อ. ป้อม เขียวจันทร์ น.ส. เบ็ญจพร เขียวจันทร์ 193,519 2 ส.ค. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,689
350 ร.ท. กมล ทองก้อน นาง ถาวร ทองก้อน 152,914 2 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 54,296