การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
341 นาย แดง บุราคร น.ส. ปุญนภัส บุราคร 207,403 24 ม.ค. 2562
342 นาย เฉลิม คัทเนตร จ.ส.อ. นรินทร์ คัทเนตร 207,404 24 ม.ค. 2562
343 พ.อ. อิศรา ยงยืน น.ส. อนิสา ยงยืน 207,641 24 ม.ค. 2562
344 พ.ต. พรเทพ อุตโม น.ส. เทพสุดา อุตโม 207,376 24 ม.ค. 2562
345 ร.ต. สัญชัย อินทร์พรหม น.ส. สุวิมล อินทร์พรหม 166,275 24 ม.ค. 2562
346 ร.ต. สัญชัย อินทร์พรหม นาง ปทุมมาศ อินทร์พรหม 10,275 24 ม.ค. 2562
347 ร.ต. สัญชัย อินทร์พรหม ด.ช. ธนชัย อินทร์พรหม 10,275 24 ม.ค. 2562
348 ร.ต. สัญชัย อินทร์พรหม น.ส. ณัฐรุจี อินทร์พรหม 10,275 24 ม.ค. 2562
349 ร.ต. สัญชัย อินทร์พรหม นาย ชัชวาลย์ อินทร์พรหม 10,275 24 ม.ค. 2562
350 ร.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ ทัพพวิบูล น.ส. ธนภร ทัพพวิบูล 167,376 24 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000