การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 นาง มาลี วิมลศิลปิน นาย ธนันท์รัฐ วิมลศิลปิน 41,169 13 มิ.ย. 2561
352 นาย สมจิตร ปลืิ้มจิตร นาย วิรัตน์ ปลื้มจิตร 43,076 13 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,778
353 นาย สมจิตร ปลื้มจิตร นาย วิวัฒน์ ปลื้มจิตร 147,988 13 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 14,778
354 นาง สำราญ เกิดโถ พล.ต. มานะ เกิดโถ 112,732 13 มิ.ย. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 93,072
355 นาย สมัย นาชัย ร.ต. สวัสดิ์ สินธุภูมิ 205,830 13 มิ.ย. 2561
356 นาย สงบ จันทร ส.อ. สถาพร จันทร 202,784 13 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 3,020
357 น.ส. ยุพาพรรณ ศาสตร์บูรณะศิลป์ ร.ต.อ. ประชา สุวรรณนิตย์ 205,822 13 มิ.ย. 2561
358 นาง ประยูร แซ่จึง จ.ส.ท. สมพงษ์ วิไชยสินธุ์ 165,824 13 มิ.ย. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
359 นาง นิตยา สรวมประคำ นาย สงัด สรวมประคำ 183,507 13 มิ.ย. 2561 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 22,549
360 นาง ดาหวัน นวลแพ่ง น.ส. จันทร์พร นวลแพ่ง 206,037 13 มิ.ย. 2561