การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 จ.ส.อ. กิตตินันท์ ทิพย์เทพ นาง บุญชู ทิพย์เทพ 41,100 19 พ.ย. 2562
352 ส.อ. กรุ่น พึ่งประสงค์ จ.ส.อ. วรรธนะ พึ่งประสงค์ 171,113 19 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
353 นาง สังเวียน โพธิสิทธิ์ น.ส. สุดาวรรณ โพธิสิทธิ์ 211,350 19 พ.ย. 2562
354 น.ส. เตือนใจ บุญมี น.ส. สุลัย พงษ์พาลี 211,101 19 พ.ย. 2562
355 นาย สมพงษ์ กระจ่างโรจน์ นาง อุไร กระจ่างโรจน์ 171,112 19 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
356 นาย สมจิตต์ เปลี่ยนสร้าง นาง สมพิศ คำไมล์ 171,113 19 พ.ย. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
357 นาง พรทิพย์ สีสมุทร น.ส. พรพรรณ ยุวนิช 211,122 19 พ.ย. 2562
358 นาง พิมพ์ (พิมพร) สงวนเกียรติ พ.อ. สุรเดช สงวนเกียรติ 211,123 19 พ.ย. 2562
359 นาง วาสนา พุกย้อย น.ส. ระวีวรรณ พุกย้อย 171,720 19 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 39,653
360 นาง สุพรรษา ไชยวงศ์ จ.ส.ท. สุรศักดิ์ ไชยวงศ์ 177,758 19 พ.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 33,373