การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 ร.ต. โสภณ เวชวิรุฬห์ น.ส. โสรยา เวชวิรุฬห์ 207,208 2 ส.ค. 2561
352 นาง สุจินต์ ชัมภารีย์ พ.อ.หญิง เจษฎา วงษ์ประกอบ 207,211 2 ส.ค. 2561
353 นาย สมนึก งามประดิษฐ์ ร.ต. สักรินทร์ งามประดิษฐ์ 207,210 2 ส.ค. 2561
354 นาง มาลี อุบลรัตน์ นาง กุสุมา สืบสุนทร 207,209 2 ส.ค. 2561
355 นาง พรม ขอนทอง นาง อารี สินสนิท 207,216 2 ส.ค. 2561
356 นาย ประสิทธิ์ สำเภาแก้ว นาย อดิศร สำเภาแก้ว 207,211 2 ส.ค. 2561
357 นาง ประชุม ภู่ทรัพย์ พ.ท. บุญส่ง ขันธบุตร 207,207 2 ส.ค. 2561
358 นาง นิตยา จันทรินทุ น.ส. เจตพิลาส จันทรินทุ 113,206 2 ส.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 94,263
359 นาง ทวี ไชคำพา น.ส. พัชรี ไชคำพา 207,209 2 ส.ค. 2561
360 นาง เกษรา เกิดพร้อม น.ส. วรางคณา เกิดพร้อม 207,215 2 ส.ค. 2561