การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 ร.ต. พัน หะยาจันทา นาง เครือวัลย์ หะยาจันทา 207,409 24 ม.ค. 2562
352 นาง สมใจ ศรีภู่ พ.ท.หญิง นวลอนงค์ ชุ่มใจ 167,377 24 ม.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
353 นาย ธงชัย แสงปริญญา น.ส. กุลนทรี แสงปริญญา 207,381 24 ม.ค. 2562
354 นาง เจียม งามเลิศ จ.ส.อ. นิวัตร งามเลิศ 207,377 24 ม.ค. 2562
355 นาง อุไรวรรณ ประทอง ร.ต. นิมิตร ประทอง 207,412 24 ม.ค. 2562
356 นาย เลิศ แก้วเงิน พ.อ.หญิง ฐิติรัตน์ แก้วเงิน 207,410 24 ม.ค. 2562
357 นาย ประเสริฐ ชีวจำเริญ พ.อ.หญิง วัลลภา ชีวจำเริญ 207,645 24 ม.ค. 2562
358 นาย ชำนาญ ระรื่นรมย์ นาง นพวรรณ ระรื่นรมย์ 207,413 24 ม.ค. 2562
359 พล.ท. เอกชัย จุลเสวก นาย นพพร จุลเสวก 198,688 23 ม.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 8,735
360 พล.ท. นาค นามสูงเนิน น.ส. อตินุช นามสูงเนิน 207,828 23 ม.ค. 2562