การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 พล.อ. เทียนชัย สิริสัมพันธ์ พล.อ. วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ 211,153 9 มิ.ย. 2563
352 พล.ท. เผด็จ จารุจินดา จ.ส.อ. กิติศักดิ์ ไชยอำนาจ 119,020 9 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 91,965
353 พ.อ. พงศ์ พงศ์สุวรรณ นาวาเอกหญิง พงศ์พรพร ศรีสุวรรณ 128,690 9 มิ.ย. 2563 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 82,295
354 พ.อ. สิน อินทร์นะรา พ.อ.หญิง มัทนา อรัณยกานนท์ 211,490 9 มิ.ย. 2563
355 พ.อ. โสภณ พวงเพ็ชร์ น.ส. เกศินี พวงเพ็ชร์ 210,409 9 มิ.ย. 2563
356 พ.ต. อำนาจ ไรแสง จ.ส.อ. ปิยะพงศ์ ไรแสง 210,899 9 มิ.ย. 2563
357 ร.ต.หญิง ชื่นจิต นีลโสภณ พ.อ.หญิง กอแก้ว วรเลิศ 210,983 9 มิ.ย. 2563
358 ร.ต. สุควร บรรจง น.ส. ณัฐวดี บรรจง 210,984 9 มิ.ย. 2563
359 ร.ต. ทองย้อย กลัดเข็มทอง นาง นันทวรรณ อังอำนวยศิริ 211,000 9 มิ.ย. 2563
360 ร.ต. โชคชัย ประทีป นาง ยวงพร ประทีป 211,000 9 มิ.ย. 2563