การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 พ.อ. ธนศักดิ์ สุขกลัด น.ส. พรพิศ สุขกลัด 168,720 24 ก.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 7,109
352 พ.อ.หญิง สมหมาย อิ่มบัว นาง ดาริกา อิ่มบัว 207,527 24 ก.ค. 2562
353 พ.อ. วีระธรรม คำสวัสดิ์ นาง อัญชลีพร คำสวัสดิ์ 207,496 24 ก.ค. 2562
354 พ.ท. สมาน อินทรพรหม น.ส. ธณิฐา อินทรพรหม 207,497 24 ก.ค. 2562
355 ร.อ. สมบูรณ์ ชาตพลจันทยา น.ส. บูรณ์วสุ ชาตพลจันทยา 207,942 24 ก.ค. 2562
356 ร.ต. เพี้ยน ทุกข์จาก นาง จักรศร ทุกข์จาก 207,524 24 ก.ค. 2562
357 ร.ต. เกรียงศักดิ์ ไพรั้ง น.ส. สุวิดา ไพรั้ง 207,486 24 ก.ค. 2562
358 ร.ต. ประกอบ หอมประเสริฐ นาง สำราญ หอมประเสริฐ 207,489 24 ก.ค. 2562
359 จ.ส.อ. พยนต์ แก้วสิทธิ์ นาง กำไร แก้วสิทธิ์ 207,480 24 ก.ค. 2562
360 จ.ส.อ. สุรเดช เซี๊ยะสมาน น.ส. วรนิษฐ์ ธรรมชาตรีพัฒน์ 167,507 24 ก.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000