การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 ร.ต. ธนาวุฒิ พิริโยดม จ.อ.หญิง วรรณวิษา พิริโยดม 26,929 11 ก.ย. 2562
352 ร.ต. ธนาวุฒิ พิริโยดม นาง บรรจง พิริโยดม 182,036 11 ก.ย. 2562
353 นาง เปรมจิตร์ พุฒเทศ นาย พรสวรรค์ พุฒเทศ 208,961 11 ก.ย. 2562
354 นาง ทองคำ คล่องดี น.ส. พรเพ็ญ คล่องดี 208,964 11 ก.ย. 2562
355 นาย หาด บุญร่วม จ.ส.อ. เหียะ บุญร่วม 208,964 11 ก.ย. 2562
356 นาง ภาณี ประเสริฐวงษ์ พล.ท. ไกรศักดิ์ ประเสริฐวงษ์ 208,965 11 ก.ย. 2562
357 นาง อารีย์ ชูช่วย น.ส. จิรภา ชูช่วย 208,966 11 ก.ย. 2562
358 พล.อ. วิจิตร จุณณะภาต นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต 208,951 9 ก.ย. 2562
359 พ.อ. ชะโอด ว่องไว จ.ส.อ. สมชาติ ว่องไว 208,764 9 ก.ย. 2562
360 พ.ต. ไกรอนันต์ พันธ์หว้า นาย เดือน พันธ์หว้า 128,368 9 ก.ย. 2562 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 80,618