การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 ส.อ. อาวุธ พุ่มประสาท น.ส. สกุณา พุ่มประสาท 204,339 21 พ.ย. 2560
352 นาง แสง หอมนาน ร.ต. ฉลอง หอมนาน 204,370 21 พ.ย. 2560
353 นาง วิจิตตรา จีจู น.ส. วิรัญญา จีจู 204,370 21 พ.ย. 2560
354 นาย ทองบุญ สระแก้ว จ.ส.ต. วุฒิพงษ์ สระแก้ว 194,408 21 พ.ย. 2560 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 9,960
355 นาง ทวีรัตน์ รัตนไพบูลย์ พ.อ. อนุรัตน์ รัตนไพบูลย์ 204,380 21 พ.ย. 2560
356 นาง เกษร แก้วประจำ นาง กรอยใจ แก้วมีแสง 164,367 21 พ.ย. 2560 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
357 นาง สุภาวรรณ ชัยวงษ์ นาง มัญชุสา ชัยรินทร์ 204,338 21 พ.ย. 2560
358 นาง มารศรี พิทยโทณุศาสตร์ พันจ่าเอกหญิง เสาวคนธ์ คล้ายพิทักษ์ 204,554 21 พ.ย. 2560
359 นาย โปรด มีวัตร จ.ส.อ.หญิง อุษา มั่งเจียม 204,556 21 พ.ย. 2560
360 นาย ประยูร อ่อนละมัย น.ส. กัญญาณี อ่อนละมัย 204,338 21 พ.ย. 2560