การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 นาง มาลัย ธรรมปรีดี พันจ่าอากาศเอก ณัฎฐพร ธรรมปรีดี 51,700 2 พ.ค. 2561
352 นาง มาลัย ธรรมปรีดี น.ส. จารุภรณ์ ธรรมปรีดี 154,499 2 พ.ค. 2561
353 นาง บุญเรือน อินทร์ถาวร พ.อ.อ. สุรัตน์ อินทร์ถาวร 205,987 2 พ.ค. 2561
354 นาง แน่งน้อย ปสังคมาน พ.อ.หญิง รัตนา หนูสุขถาวร 106,104 2 พ.ค. 2561 หักเงินค่าใช้จ่ายแผนกพิธี 99,860
355 นาง ทองเจือ ขุนนคร น.ส. อรพินท์ ขุนนคร 205,964 2 พ.ค. 2561
356 นาง จันทนา หวังชม น.ส. รติกร พุทไธสง 166,199 2 พ.ค. 2561 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
357 พ.ท. ลวัธน์ ปัญญา นาง วัลดา สุวรรณนภาศรี 205,987 1 พ.ค. 2561
358 นาย สุรัตน์ อังกระโทก นาง ราตรี อังกระโทก 205,247 1 พ.ค. 2561
359 น.ส. ศิริพร ปรีทรัพย์ น.ส. ทัศนีย์ ปรีทรัพย์ 205,739 1 พ.ค. 2561
360 นาง บัวลอย สูติปัญญา น.ส. จันทร สูติปัญญา 205,988 1 พ.ค. 2561