การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 จ.ส.อ. ธวัช สุวรรณศรี นาง นิภา สุวรรณศรี 204,485 5 ก.พ. 2561
352 ร.ต. นที ปานทอง นาง สมนึก ปานทอง 204,754 5 ก.พ. 2561
353 จ.ส.อ. อนัน แช่มโชติ นาง สุพันธ์ นนทะการ 204,726 5 ก.พ. 2561
354 จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ กลิ่นหอม นาง จันทร์นวล สาธนันชัย 204,724 5 ก.พ. 2561
355 จ.ส.อ. สมโภชน์ แก้วสว่าง นาย ชัชพงศ์ แก้วสว่าง 204,791 5 ก.พ. 2561
356 จ.ส.อ. สถิน ผิวหูม น.ส. ศิรินทรา ผิวหูม 204,741 5 ก.พ. 2561
357 จ.ส.อ. ณรงค์ ตรีสุวรรณ นาง รญา ตรีสุวรรณ 204,755 5 ก.พ. 2561
358 จ.ส.อ. อดิศักดิ์ บุญมาก ส.ท.หญิง รัตนากร ทองน่วม 204,477 5 ก.พ. 2561
359 นาง แสวง มะณีลึก นาง พนมไพร แสนทวีสุข 204,489 5 ก.พ. 2561
360 นาย สุรีย์ สอนสังข์ นาง นวลปรางค์ สอนสังข์ 204,727 5 ก.พ. 2561