การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 นาย ฟื้น ยังเยี่ยม ร.ต.หญิง นาตยา ปีติอมรวุฒิ 167,684 15 พ.ค. 2562 หักเงินยืมค่าจัดการศพ 40,000
352 น.ส. พยม จุดเพ็ชรแจ่ม นาย เฉลิมชัย อมาตยกุล 207,685 15 พ.ค. 2562
353 นาง สนม รุ่งกัน นาง สุจิตตรา คำสัตย์ 103,848 15 พ.ค. 2562
354 นาง สนม รุ่งกัน น.ส. ชนิดา รุ่งกัน 103,848 15 พ.ค. 2562
355 นาง กนกพร ฉิมไทย น.ส. ศศิยา ฉิมไทย 207,698 15 พ.ค. 2562
356 นาง ทองมาก แดงน้อย นาย มานพ จันทร์ขจร 207,460 15 พ.ค. 2562
357 นาง อรนุช ศรีจอมคำ นาย นัฐวุฒิ ศรีจอมคำ 207,713 15 พ.ค. 2562
358 นาง ถวิล สุขอ้น น.ส. ภัทิรา สายสิญจน์ 207,714 15 พ.ค. 2562
359 นาย เสวก สุขชูศรี นาย วิวัฒน์ สุขชูศรี 194,360 15 พ.ค. 2562 หักเงินรายได้พัฒนากิจการ 13,352
360 นาง แช่ม วงศ์มั่น จ.ส.อ. คทาชาติ สามศรี 207,475 15 พ.ค. 2562