การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนกลาง

การจ่ายเงินส่วนกลาง

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วันที่อนุมัติจ่าย หมายเหตุ
351 จ.ส.อ. จตุรงค์ บุญทับ นาง กนิษฐา บุญทับ 207,120 6 พ.ย. 2561
352 จ.ส.อ. อรุณ จันทรคล ส.อ. พงษ์ศิริ จันทรคล 207,316 6 พ.ย. 2561
353 ส.อ. โฮม วงศ์สกุล นาง สิริรัตน์ คำอ่อน 207,367 6 พ.ย. 2561
354 นาง สุนีย์ แสงอุ่นห์ นาย บุญเรือง กุลจีน 207,355 6 พ.ย. 2561
355 นาง สอาด ศรีจันทร์ทา นาย บุญสม ศรีจันทร์ทา 207,354 6 พ.ย. 2561
356 นาง ศรีเมือง มีเที่ยง จ.ส.อ. อาทิตย์ มีเที่ยง 207,599 6 พ.ย. 2561
357 นาง วชิรา แก้วชิงดวง ร.ต. ประสงค์ แก้วชิงดวง 207,354 6 พ.ย. 2561
358 นาย ถนอม โตสารเดช นาง จำนงค์ สัมฤทธิ์ 207,353 6 พ.ย. 2561
359 นาง บุญรอด ทัตติ พล.อ. ภูดิศ ทัตติยโชติ 207,693 6 พ.ย. 2561
360 นาง หร่ำ คำศิริ น.ส. ฐิตาภา คำศิริ 207,693 6 พ.ย. 2561